کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال یازدهم 1390 شماره 2 (پیاپی 40) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر آموزش مهارتهای تفکر استقرایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارتهای ادراک دیداری - فضایی و حافظه دیداری دانش آموزان با مشکلات حساب(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی مشکلات هیجانی ناشی از روش محدودیت درمانی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲