کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال دهم 1389 شماره 2 (پیاپی 36)

مقالات

۳.

مقایسه ترسهای مرضی دانش آموزان عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر (12 - 16 ساله) شهر شیراز

۴.

اثر بخشی روش ابزرا وجود بر عزت نفس و سلامت عمومی دانش آموزان نابینای عادی

۶.

مقایسه فراوانی ازدواج های ششگانه خویشاوندی و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی و عادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸