پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال هفتم بهار 1391 شماره 25

مقالات

۶.

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشابندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان

تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۵
مهناز مهرابی زاده هنرمند- یدالله زرگر-نسرین ارشدی-وحید احمدی-حسن پالاهنگ

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹