پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

روانشناسی دانشگاه تبریز سال چهارم زمستان 1388 شماره 16

مقالات

۲.

مقایسه ی عملکرد خانواده های دارای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) با خانواده های دارای کودکان بهنجار

۴.

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار در دانش آموزان پسر سال اول متوسطه

۶.

مدل یابی روابط ساختاری بین صفات شخصیت ، سبک های مقابله با تنیدگی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر

۹.

مقایسه ی اثر القاء خشم ، غم و شادی در اسنادهای علی

۱۰.

ساختار عاملی نسخه ی ایرانی پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم 232 سوالی در یک نمونه ی غیر بالینی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹