پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره دهم بهار 1401 شماره 4 (پیاپی 40) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ خلاقیت مدیریت دانش نوآوری فناورانه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 488
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت آپ ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها حاکی از آن است مقوله هایی همچون نوآوری و ایده پردازی، سرمایه انسانی متخصص، جنبه ی سازمانی، فردی و واحد تخصصی استارت آپ های ورزشی کشور به عنوان عوامل زمینه ای و مقوله هایی همچون ساختاری و دولتی، زیر ساخت سخت، عوامل راهبردی، محیطی و مراکز کارآفرینی و استارت آپ ورزشی در فدراسیون ها و... به عنوان عوامل مداخله گر جهت رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران شناخته شدند که می توانند به اشتغال زایی، توسعه ورزش، رشد و احیای استارت آپ های ورزشی و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۲.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبادله اجتماعی تصمیم گیری داور فوتبال فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 499
هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و تصمیم گیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری داوران دارد. از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری سازمانی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با تصمیم گیری مثبت و معنادار (34/6=T-Value، 51/0=PC) می باشد.
۳.

بررسی بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور با تأکید بر شناسایی مولفه ها و آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع انسانی دانشگاه تربیت بدنی بلوغ سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 31
این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های جامع دولتی کشور صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرایند مدل سازی که رویکرد آن نظریه سازی است تا نظریه آزمایی و نیز مطالعه در محدوده کوچک اما با عمق زیاد، از روش کیفی برای تدوین مدل بهره گرفته شد. داده های اسناد با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد به نوعی که هر مصاحبه حدودا سی دقیقه زمان و اطلاعات در حدود چهار ماه نهایی شدند. جامعه پاسخ دهنده به سوالات مصاحبه، خبرگان دانشگاهی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کل کشور به تعداد 18 نفر بودند و مصاحبه شوندگان براساس اصل تشخیص و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، شرط اتمام نمونه-گیری، رسیدن به اشباع نظری بود. به منظور صحت اطلاعات کسب شده دو نفر کدگذاری را انجام دادند و ضریب تشابه 78 درصد کدها حاصل شد. یافته های پژوهش نشان از اکتشاف مولفه های رهبری منابع انسانی، روابط کار و کارکنان، نتایج ادراکی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، جبران خدمات منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی را می دهدکه موارد اکتشاف شده احتمالا می تواند بلوغ منابع انسانی را در ادارات تربیت بدنی تسهیل نماید. به نظر می رسد نتیجه این پژوهش به شناسایی مولفه هایی ختم شد که بستره توجه دانشگاهی را به سوی رسیدگی بیشتر به نیروی انسانی هدایت خواهد کرد.
۴.

شناسایی و رتبه بندی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه سه شاخگی خانواده دوستان رسانه محیط اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 582
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران حوزه ورزش و جامعه شناسی ورزش بودند که به موضوع تحقیق حاضر اشراف کامل داشتند. بر اساس انتخاب گلوله برفی، تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور شناسایی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران، از مبانی نظری موجود و همچنین نظر خبرگان استفاده شد. بدین منظور ابتدا محقق با شناسایی عوامل اولیه مستخرج از مقالات، تعدادی از عوامل را مشخص نمود و سپس با استفاده از بررسی نظرات تیم خبرگان، به نهایی نمودن این عوامل اقدام نمود. در این تحقیق در نهایت تعداد 8 عامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران شامل خانواده، دوستان، رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی، نگرش اجتماعی، عقاید مذهبی، محیط اجتماعی و ساختار اجتماعی شناسایی و نهایی گردید. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار Electre SoLver انجام گردید. نتایج نشان داد که خانواده با چیرگی 7، مهمترین عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می باشد. نتایج همچنین نشان داد که ساختار اجتماعی و محیط اجتماعی با چیرگی یک، کم اهمیت ترین عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می باشد.
۵.

تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی شغلی تسهیل کار - خانواده فرد اخلاقی مدیر اخلاقی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 383
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش نامه های بهزیستی شغلی پارکر و هیت (2011)، رهبری اخلاقی براون، تورینو هریسون (2005) و تسهیل کار- خانواده هالبروک (2005) استفاده گردید. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی بر تسهیل کار- خانواده و بهزیستی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سبک رهبری اخلاقی به طور غیر مستقیم و از طریق تسهیل کار- خانواده بر بهزیستی شغلی تأثیرگذار است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس توصیه می شود با بکارگیری رویکردهای جدید رهبری زمینه بهبود سطح بهزیستی معلمان، مقابله با مشکلات زندگی و حفظ تعادل زندگی خانوادگی و شغلی آنها را فراهم آورند.
۶.

ارزیابی و رتبه بندی کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از الگوی BCC(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش الگویBCC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 734
هدف ازتحقیق حاضر تعیین کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از مدل BCC می باشد.تحقیق حاضر ازمنظر پارادایم ازنوع تحقیقات فرا اثبات، رویکرد کمی، ازلحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونت های تربیت بدنی آموزش و پرورش 31 استان کشور بود. ابزار مورد استفاده پرسش نامه پنج ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرارگرفت.روایی محتوایی و صوری پرسش نامه توسط 14 نفرازخبرگان حوزه مدیریت ورزشی درقالب فرم های CVR و CVIمورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادمولفه های کارکنان» دارای میانگین 45/43 و انحراف استاندارد 90/19، «بودجه» دارای میانگین 219/31 میلیون تومان و انحراف استاندارد 741/14، «سرانه ورزشی» دارای میانگین 5909/0 و انحراف استاندارد 1153/0، «ورزش همگانی» دارای میانگین 67/841 و انحراف استاندارد 80/385، «ورزش قهرمانی»دارای میانگین 29/93 و انحراف استاندارد 61/ 60، «آموزش ورزشی» دارای میانگین 73/67 و انحراف استاندارد 34/21، «پژوهش ورزشی» دارای میانگین 87/77 و انحراف استاندارد 64/59، «رویداد ورزشی» دارای میانگین 00/6021 و انحراف استاندارد 14/2364، ورزش پرورشی دارای میانگین 35/170 و انحراف استاندارد 06/18 بودند. با توجه به آزمون تحلیل حساسیت درسال های1394 تا 1398درالگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری درتعیین میزان کارآیی معاونت هاداشته است.نتایج مربوط به کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش وپرورش استان ها بر اساس الگوی BCC نشان داد که استان های ایلام، تهران، خراسان رضوی و شمالی و خوزستان از کارایی لازم برخوردار بودند. نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها و خروجی ها درالگوی BCC به ترتیب «بودجه» و«ورزش قهرمانی» نقش بیشتری درتعیین میزان کارآیی معاونت هاداشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵