مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره 4 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 14) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تمایل مشتریان رسانه های اجتماعی محصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۶
روش پژوهش حاضر، برمبنای هدف، راهبردی؛ بر مبنای راهبرد، ترکیبی و برمبنای مسیر اجرا، تئوری داده بنیاد بود. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان مدیریت رسانه های ورزشی، تبلیغات و بازاریابان ورزشی بودندکه به روش نموه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی ورزشکاران شش رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، شنا، بدن سازی و پرورش اندام (1600= N) تشکیل دادند که بر اساس روش نمونه گیری غیر هدفمند و در دسترس تعداد 311 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی از مدل معادله ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. 116 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله و 70 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (پتانسیل رسانه های اجتماعی و مشتری مداری)، پدیده اصلی (تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی)، راهبرد (جذب و حفظ مشتری)، ویژگی های زمینه ای (بهبود عملکرد و توسعه اثربخشی تبلیغات)؛ شرایط مداخله گر (محدودیت های درونی و بیرونی) و پیامد ( توسعه و باورهای اقتصادی) بوده است. اهمیت توسعه تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به عنوان مقوله محوری و همچنین قرار گرفتن مقوله بهبود عملکرد و اثربخشی تبلیغات و جذب و حفظ مشتری به عنوان عاملی مهم و کاربردی از دیگر ویژگی های مهم این مدل بود.
۲.

رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاومت اجتماعی قدرت اجتماعی برند وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی) بود.روش تحقیق از منظر هدف،کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های تصمیم گیری مصرف کننده از پرسشنامه اسپرولز و کندال (1986) و قدرت اجتماعی مصرف کننده از پرسشنامه بریل (1992) استفاده شد.جامعه آماری تمامی خریداران مرد و زن محصولات ورزشی تنیس روی میز بودند.نمونه پژوهش،382 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(نرم افزار SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24)استفاده شد.نتایج نشان داد سبک های تصمیم گیری مدگرا، لذت گرا و وفادار تأثیر منفی معناداری بر قدرت اجتماعی مصرف کنندگان داشته و بر اساس ضریب تعیین 9/43 درصد از واریانس کل میزان تغییرات قدرت اجتماعی مصرف کنندگان به سبک های لذت گرا، وفادار و مُد گرا مربوط می شود.همچنین نتایج تحقیق آزمون آنووا نشان داد که سبک های تصمیم گیری برند گرا، لذت گرا، قیمت گرا، کم دقت و سردرگم در زنان و مردان متفاوت است. بین قدرت اجتماعی مصرف کنندگان ورزشی مرد و زن تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران برندهای ورزشی داخلی با افزایش کیفیت،قیمت گذاری مناسب،شناخت نیاز به روز مصرف کنندگان ورزشی، تعامل و هماهنگی بیشتر با فروشندگان خود گسترش فروش به صورت اینترنتی و همچنین همسو با استانداردهای جهانی محصولات ورزشی اقدام به تولید محصولات ورزشی خود کنند و با تبلیغات گسترده و فراگیر نسبت به آگاهی سازی نسبت به برند خویش در ذهن مصرف کننده می توانند فروش بیشتر و کاهش پشیمانی از خرید را ایجاد نمایند
۳.

تأثیرپذیری حضور مجدد تماشاگران از کیفیت فیزیکی استادیوم های فوتبال با میانجی گری رضایتمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم های ورزشی تماشاگران کیفیت فیزیکی فوتبال تمایلات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۱
کیفیت فیزیکی استادیوم ها یکی از مهم ترین عاملی است که تماشاگران را برای تماشای زنده رویدادهای ورزشی ترغیب می کند. بنابراین آگاهی از تاثیر کیفیت فیزیکی ورزشگاه ها بر رفتار تماشاگران، برای باشگاه ها و مدیرانی که قصد افزایش درآمد را دارند، مهم تلقی می شود. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت فیزیکی استادیوم های ورزشی بر تمایلات رفتاری تماشاگران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال را شامل می شد؛ که تعداد 325 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت که 294 پرسشنامه صحیح عودت شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که این پرسشنامه از طریق مصاحبه با افراد خبره(اعضای هیات علمی و مدیران ورزشی) و مطالعات کتابخانه ای به دست آمده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات متخصصان ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی(10 نفر) پس از اعمال نظرات اصلاحی آن ها تأیید شد. پایایی درونی گویه های پرسشنامه ها نیز توسط پژوهشگر و در یک مطالعه تجربی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ویژگی استادیوم (97/0) و پرسشنامه رضایت مندی (87/0) و برای حضور مجدد(88/0) گزارش گردید و پس از اطمینان از اعتبار پرسشنامه ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نیز نرم افزار آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که ویژگی استادیوم بر رضایت مندی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین ویژگی استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه رضایت مندی بر حضور مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۴.

تأثیر قابلیت های بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی بدنسازی در ایام همه گیری کووید_ 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات بازاریابی فعالیت های پیشبرد کووید- 19 مزیت رقابتی پایدار مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۲
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی بدنسازی در ایام همه گیری کووید_ 19 بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مشتریان باشگاه های ورزشی بدنسازی شهر تهران بودند که 411 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن- گیما (1993) و پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر (2002) استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین قابلیت های بازاریابی با مزیت رقابتی باشگاه ها در ایام همه گیری کووید_ 19 ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که قابلیت های بازاریابی 76 درصد از واریانس کل میزان تغییرات مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی را تبیین می کنند. نتایج این پژوهش بر تقویت شاخص هایی از قبیل فعالیت های پیشبرد، خدمت به مشتری، خدمت متمایز، تحقیقات بازاریابی، ارتباط با مشتری در سیاست گذاری های بازاریابی ورزشی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در ایام همه گیری کووید_ 19 به ویژه مزیت رقابتی پایدار و متجانس تأکید دارد.
۵.

تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران با نقش میانجی کیفیت رابطه در ورزشکاران کاراته استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه های ورزشی کاراته کیفیت رابطه ادراک رفتارهوادار فشار روانی مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران با میانجیگری کیفیت رابطه در ورزشکاران کاراته استان البرز انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران کاراته استان البرز، که تعداد آن ها با توجه به سبک های مختلف ورزشی در رشته کاراته به تعداد نامتناهی می باشد. روش نمونه گیری متناسب با تعداد متغیرهای تحقیق در معادلات ساختاری با توجه به شرط 5 الی 10 آزمودنی برای هر گویه و رعایت حداقل 200 آزمودنی در نظر گرفته شد اما به دلیل جلوگیری از افت نمونه (پیشنهاد ژولیوس و همکاران ) 237 پرسشنامه به روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها ترجمه پرسشنامه پائک و همکاران (2020) بوده است که روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انگیزه های ورزشی بر کیفیت رابطه بود (16/7 = t.value، 57/0= β)، انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران تأثیر دارد (37/5 = t.value، 47/0= β) بود. به طور مشخص نقش میانجی کیفیت رابطه در تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران مورد تائید قرار گرفت. مدل نقش میانجی گری کیفیت رابطه در تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران در ورزشکاران کاراته استان البرز از برازش لازم برخوردار بود.
۶.

طراحی مدل تأثیر بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی با رویکرد شبیه سازی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی چریکی جذب شبیه سازی فروشگاه های ورزشی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی استان یزد بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ - اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و مدیران فروشگاه-های ورزشی استان یزد بود. نمونه گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری (12N=) انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ابزارهای بازاریابی چریکی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ابزارهای شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و در نهایت در ﺑﺨﺶ کمی تأثیر ابزار بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺎز ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارهای Maxqda20 و Excel و در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار AnyLogic اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. بر اساس نتایج پژوهش 36 کد اولیه، 8 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی (ابزار فرهنگی، ابزار انسانی، ابزار تکنولوژی و ابزار جذب مشتری) شناسایی شد که ابزار فرهنگی به عنوان تأثیرگذارترین ابزار شناخته شد. همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺮآورد ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ از آﺗﯿ ﻪ جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی استان یزد را اراﺋﻪ دهد. با توجه به نتایج به دست آمده مطلوب است تا مدیران فروشگاه های ورزشی برای جذب بیش تر مشتریان، توجه ویژه ای روی ابزارهای بازاریابی چریکی شناسایی شده داشته باشند.
۷.

راهبردهای بازاریابی در فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برمدل هفت پی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل هفت پی بازاریابی شمشیربازی سوات ترویج مکان توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۵
این تحقیق برمبنای راهبردکیفی، از نقطه نظر مسیر اجرا، مبتنی بر روش پژوهش مطالعات راهبردی و از نقطه نظر هدف، کاربردی است. دراین تحقیق، راهبردهای بازاریابی در هفت بعد، محصول یا خدمت (Product)، قیمت (Price)، تبلیغات یا ترویج (Promotion)، مکان توزیع (Place)، افراد و نیروی انسانی (People)، فرآیند (Process) و محیط فیزیکی (Physical Environment) تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق بصورت هدفمند و در قالب تشکیل شورای خبرگان شامل افراد صاحب نظر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه. جهت تشخیص نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از تحلیل محیط درونی و بیرونی استفاده شده است. براساس تحلیل SWOT در مجموع 19 راهبرد شامل 3 راهبرد در بعد محصول(کالا یا خدمات)، 3 راهبرد در بعد قیمت، 4 راهبرد در بعد تبلیغات، 2 راهبرد در بعد مکان، 2 راهبرد در بعد افراد و منابع انسانی، 3 راهبرد در بعد فرآیند ارائه کالا/خدمات، و 2 راهبرد برای بعد محیط فیزیکی تدوین شد. بازاریابی در یک سازمان ورزشی آن هم از نوع المپیکی به سبب ارزش هایی که بازی جوانمردانه و دوستی را ترویج میدهند، بیشتر به سوی جامعه تمایل دارد تا تجارت. به همین سبب نیازهای بازاریابی هر سازمان ورزشی ویژه و مختص به خود آن سازمان باید باشد و به همین سبب این پژوهش "بازاریابی راهبردی" را در مورد محیط سازمانی فدراسیون شمشیربازی، ذی نفعان این فدراسیون و ساختارهای موجود در محیط داخلی و بیرونی فدراسیون به کار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵