مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره سوم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 11) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

موانع و راهکارهای به کارگیری بازاریابی شبکه ای در ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مستقیم بازاریابی شبکه ای تجارت الکترونیک سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 207
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی موانع و راهکارهای به کارگیری بازاریابی شبکه ای در ورزش کشور بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر استراتژی یک تحقیق کیفی بود که داده های آن با استفاده از مصاحبه اسمی حاصل شد. از روش تحلیل تماتیک برای تحلیل داده های تحقیق در طی سه مرحله کدگذاری باز، مقوله اصلی و انتخابی استفاده شد. شرکت کنندگان در مصاحبه تحقیق شامل کارشناسان و بازاریابان فعال در بازاریابی شبکه ای ، فارغ التحصیلان دکتری و اعضای هیئت علمی در رشته مدیریت ورزشی که دارای آثار علمی و تحقیقات مرتبط با بازاریابی شبکه ای در ورزش بودند که انتخاب آن ها بر اساس تکنیک مثلث سازی انجام شد.  انتخاب این افراد با روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت و مصاحبه با آن ها ابتدا با 5 نفر شروع شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت (25=N). پایایی ضریب آلفای(α) کریپندورف برابر  84/0 حاصل شد که نشانگر قابلیت اعتماد مطلوب است یافته های تحقیق نشان داد که موانع به کارگیری بازاریابی شبکه ای در ورزش کشور شامل پنج مقوله اصلی موانع مدیریتی، اقتصادی، قانونی، روان شناختی و فرهنگی بود. راهکارهای استفاده از این بازاریابی مستلزم رفع موانع اطلاعاتی، قانونی، تکنولوژی و اجتماعی است و حاصل کاربرد بازاریابی شبکه ای در ورزش ایران  کسب مزایای اقتصادی،  بهبود کیفیت خدمات و توانمندسازی منابع انسانی در ورزش کشور خواهد بود.
۲.

نقش رسانه های اجتماعی در هویت اجتماعی آنلاین برند و وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه بدن سازی رسانه اجتماعی وفاداری برند هویت اجتماعی برند آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 170
در این تحقیق ارتباط متغیرهای نظرخواهی از مشتری در رسانه اجتماعی باشگاه (ویژگی های کاربری)، ارزش سرگرمی رسانه اجتماعی باشگاه (ویژگی های محتوایی)، مشارکت و تعامل مشتری در رسانه اجتماعی باشگاه و هویت اجتماعی برند آنلاین با وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی و ایروبیک مشهد بررسی شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا و در دسته تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان باشگاه های بدن سازی و ایروبیک شهر مشهد بود که دارای رسانه اجتماعی فعال اینستاگرام، تلگرام و سایت بودند. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شد و نهایتاً 190 پرسشنامه کامل بازگردانده شد. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه یوشیدا و همکاران (2018) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که بین نظرخواهی و ارزش سرگرمی رسانه اجتماعی باشگاه با مشارکت و تعامل در رسانه های اجتماعی، هویت اجتماعی برند آنلاین و وفاداری مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد. بین مشارکت و تعامل در رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برند آنلاین با وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی و ایروبیک مشهد ارتباط معنی داری وجود دارد و هر چه میزان تعامل و مشارکت در بین مشتریان افزایش یابد، به دنبال آن روابط بلندمدت در بین آن ها شکل خواهد گرفت، هویت اجتماعی برند آنلاین تقویت شده و در نهایت میزان وفاداری مشتریان افزایش می یابد.
۳.

مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با سابقه باشگاه های تندرستی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی کیفیت خدمات مشتریان وفاداری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 88
هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی وفاداری مشتریان جدید و باسابقه مجموعه های تفریحی ورزشی شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر اصفهان بود. بر اساس جدول مورگان حداکثر حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش دارای 5 بخش شامل اطلاعات فردی، پرسش نامه کیفیت خدمات، رضایت مندی،وفاداری مشتریان و بازگشت مجدد بود. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و از روش های آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط علی معناداری بین کیفیت ادراک شده خدمات با رضایت مندی و تمایل به بازگشت مجدد در هر دو گروه مشتریان جدید و باسابقه وجود دارد. همچنین وفاداری نقش مؤثرتری بر تمایل به بازگشت مشتریان جدید دارد. به نظر می رسد همه مشتریان اعم از جدید و باسابقه می بایست مدنظر صاحبان باشگاه ها باشند و بهبود کیفیت خدمات و رضایت مندی از اهداف اصلی مدیران باشگاه ها تلقی گردد. همچنین به دلیل تأثیرگذاری بیشتر میزان وفاداری بر خرید مجدد از باشگاه ها در مشتریان جدید، توجه ویژه ای در خصوص ایجاد رضایت مندی از طریق بهبود کیفیت خدمات به مشتریان جدید شود.
۴.

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های توسعه کسب وکارهای ورزشی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکار ورزشی عوامل تخصصی عوامل مدیریتی عوامل محیطی عوامل تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 35
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های توسعه کسب وکارهای ورزشی استان گلستان بود. روش انجام تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر احتمالی و قضاوتی و جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان (تعداد 20 نفر) بودند. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره جمع آوری شد. روش تحقیق در بخش کمی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری در بخش کمی، شامل صاحبان کسب وکارهای ورزشی در سطح استان گلستان بودند (تعداد 297 نفر) بود. برای جمع آوری داده های بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و با پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه های کیفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که چهار عامل مختلف شامل عوامل تخصصی، محیطی، مدیریتی و تجاری بر توسعه کسب وکارهای ورزشی در استان گلستان مؤثر بودند. با توجه به نتایج تحقیق، توجه به عوامل شناسایی شده از سوی مسئولان و دست اندرکاران و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و همچنین فعالان حوزه ورزش استان می تواند موجب توسعه کسب وکارهای ورزشی در سطح استان شود و به کاهش معضل بیکاری کمک نماید.
۵.

تحلیل عامل جنسیت در اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام تبلیغات با استفاده از ورزش شبکه های اجتماعی نگرش جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 401
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام) با تأکید بر نقش نگرش در اثربخشی تبلیغات و نقش جنسیت در تعدیل روابط بین متغیرها انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش کاربران صفحات ورزشی اینستاگرام بودند که تعداد 260 پرسشنامه از طریق نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی نگرش نسبت به تبلیغات شبکه های اجتماعی بود. روش تحلیل عاملی تأییدی به منظور تعیین اعتبار سازه ابزار اندازه گیری و همچنین روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی به منظور پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. تأیید مدل بر اساس روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که تهاجم و انطباق برند با خود به طور مشترک بین زنان و مردان رابطه ی معناداری با نگرش نسبت به تبلیغات شبکه های اجتماعی دارد. همچنین مؤلفه های اطلاع رسانی در میان زنان و سرگرمی و تأثیر همتایان در میان مردان رابطه معناداری با نگرش دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، درصورتی که یک برند  بخواهد محصول یا خدمتی را با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی تبلیغ کند، لازم است با در نظر گرفتن جنسیت مخاطبان و مؤلفه های تأثیرگذار روی شکل گیری نگرش آن ها، اثربخشی تبلیغ را افزایش دهد.
۶.

تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مندی مشتری تمایل حضور مشتری رسانه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 41
هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از منظر اجرا توصیفی و همبستگی می باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان باشگاه های شنا در شهر تهران بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر برای جامعه با تعداد نامشخص تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای انجام شد. از پرسشنامه های کیفیت خدمات،  رضایت مندی مشتری، تمایل حضور مشتری و نقش رسانه اجتماعی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط تعدادی متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها توسط بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیب و میانگین واریانس استخراجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد کیفیت خدمات با رضایت مندی و تمایل حضور مشتری و همچنین رضایت مندی با تمایل حضور مشتری رابطه معنادار مستقیم داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد رسانه اجتماعی رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتری همچنین رابطه رضایت مندی مشتری با تمایل حضور مشتری را تعدیل می کند. در واقع رسانه اجتماعی با کمک به ارتباط مؤثر و تعامل خریدار و فروشنده، به نزدیک شدن ادراک آنان از کیفیت خدمات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات کمک کرده و از این طریق موجب تعدیل اثر کیفیت خدمات در رضایت مندی مشتریان می شود. 
۷.

تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی انگیزه مشارکت ورزشی آمادگی جسمانی پزشکی سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 301
هدف پژوهش تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی بود. جهت گیری اصلی پژوهش کاربردی به روش کمّی با رویکرد قیاسی از نوع توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و به صورت پیمایشی اجرا شده بود. جامعه آماری پژوهش سالمندان ورزشکار استان آذربایجان شرقی در سال 1400 بودند، بر اساس حجم منطقی نمونه مورد نیاز در مدل یابی معادلات ساختاری 200 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته 45 گویه ای، حاوی متغیر پیش بین؛ بازاریابی اجتماعی در برگیرنده رفاه فردی 5 سؤالی و رفاه اجتماعی 5 سؤالی و متغیر ملاک انگیزه مشارکت ورزشی شامل آمادگی جسمانی 5 سؤالی، انگیزه اجتماعی6 سؤالی، شناختی6 سؤالی، چالشی6 سؤالی، مشارکتی5 سؤالی، پزشکی7 سؤالی بود. روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه میانگین واریانس استخراج شده در جامعه و ارزیابی بیرونی مدل با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به منظور تأیید و برازش مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Spss20 و Lisrel8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی اجتماعی بر شش بُعد انگیزه مشارکت ورزشی؛ آمادگی جسمانی، انگیزه اجتماعی، شناختی، چالشی، مشارکتی، پزشکی تأثیر مثبت معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵