پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 11 بهار 1402 شماره 4 (پیاپی 44) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست عوامل علّی عوامل زمینه ای ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود. تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه شوندگان متشکل از کلیه صاحب نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند. از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 31 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی عوامل فردی و خانوادگی، سوابق حرفه ای، عوامل زمینه ای، عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل رسانه ای قرار گرفت. این موارد در مفهوم «عوامل موثر بر حضور ورزشکاران در دنیای سیاست خلاصه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان های ذی ربط و ورزشکاران، به صورت نقشه راه عمل کند که نتیجه آن بهره وری در بعد فردی و بعد اجتماعی خواهد بود.              
۲.

الگوی رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری بازار بین المللی پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۰
جهانی شدن، اهمیت رقابت پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت  بین المللی فعالیت ندارند. از این رو پژوهش حاضر درنظر دارد الگوی رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین لمللی را شناسایی کند. در این پژوهش روش آمیخته(کیفی و کمی) به کار گرفته شد. جامعه آماری شامل خبرگان در صادرات پوشاک ورزشی و تعداد 200 تولیدکننده برندهای پوشاک ورزشی در سراسر کشور بودند. 3 برند به عنوان نمونه از جامعه اول به صورت هدفمند و 132 نفر از جامعه دوم براساس جدول مرگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. با انجام مطالعات میدانی، مؤلفه های مژثر بر رقابت پذیری شناسایی شدند و پس از تأیید در دور دوم دلفی، مدل استخراج شده از پژوهش ارائه و درنهایت پرسشنامه دارای 5 گویه و 74 سؤال براساس طیف لیکرت آماده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک نمونه اولیه 30 نفری ضریب با آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Spss و Smart Pls استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مؤلفه های صادرات، تمایز برند، گرایش بازاریابی و گرایش استراتژیک، بر رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی تأثیرگذارند.
۳.

توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار گردشگری نوآوری رویداد های ورزشی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از تحقیق حاضر توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد های ورزشی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه ساکنان استان مازندران بودندو از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند و با توجه به جدول مورگان و جامعه بزرگ، نمونه نهایی  384 نفر انتخاب شد.  برای حصول اطمینان از برگشت پاسخ نامه ها  410 پرسشنامه توزیع گردید و  397 پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت 97 درصد بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه معتبر بود و روایی صوری و محتوایی  آن ها توسط 5 تن از متخصصین مدیریت ورزشی به تأیید رسید. همه مقیاس ها سطوح بالایی از قابلیت اطمینان ( آلفای کرونباخ بالای 70/0) را داشتند . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان  داد که پذیرش توسعه گردشگری پایدار از طریق ورزش را می توان با متغیرهای متعددی مانند تاثیر اقتصادی (434/0=b)، نگرش ساکنان نسبت به رویدادهای ورزشی (287/0=b) و تمایل شهروندان به کارآفرینی (113/0=b) پیش بینی کرد. بنابراین  رویدادهای ورزشی  بسیاری از جنبه های یک مقصد گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین  تمایل شهروندان به کارآفرینی  با رویدادهای ورزشی مرتبط است.              
۴.

رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان استان گلستان با نقش میانجی سرزندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش سبز مشارکت ورزشی سرزندگی شهری مدل مفهومی استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۵
با وجود پیامدهای بسیار مثبت جسمی و روانی ورزش سبز، توجه چندانی به فرهنگ سازی این فعالیت نشده و مشارکت شهروندان در فعالیت های بدنی همگانی با وجود پارک های تفریحی- ورزشی بسیار ناچیز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان با نقش میانجی سرزندگی از دید کمی و کیفی است. به این منظور، طی چند مرحله کیفی و با تجمیع نظرات اساتید حوزه مدیریت ورزشی، پرسشنامه جدیدی در خصوص پیامدهای ورزش سبز تدوین و توسط نمونه آماری ۴۰۰ نفره از ۹ شهر استان گلستان تکمیل گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی  و  برای پاسخ به سوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پیامدهای مثبت ورزش سبز، اعم از مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و سلامت جسمی و روانی، تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری بر افزایش سرزندگی شهروندان و مشارکت ورزشی آن ها (دارد. همچنین چهار عامل سرزندگی (زیبایی، امنیت، سلامتی و آسایش) باعث افزایش مشارکت ورزشی شهروندان می شود. با بررسی این نتایج، مدل مفهومی ورزش سبز ارائه شد که بررسی شاخص های نیکویی برازش RMSEA حاکی از عالی بودن مدل پیشنهادی است. بر اساس نتایج این تحقیق توصیه می شود مدیریت شهری به گونه ای باشد تا شهروندان از پیامدهای مثبت ورزش سبز آگاه شوند  تا عوامل سرزندگی شهری افزایش یابد.  
۵.

مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت بدنی توسعه اقتصاد ورزش مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۶
هدف این تحقیق مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش است که روش تحقیق آن از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش اجرا، مرور نظام مند یا سیستماتیک می باشد. به منظور دستیابی به شواهد علمی موردنظر، جستجوی الکترونیکی بر اساس کلید واژه های مرتبط در منابع انگلیسی صورت گرفت، بازه زمانی انتخاب شده برای جستجو بین سال های 1995 تا 2022 بود که برای پیدا کردن منابع انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی ام بیس، اسکوپوس، پاب مد و وب آف ساینس و با استفاده از کلید واژه های مرتبط با پژوهش مورد جستجوی نظام مند قرار گرفتند که در مرحله اول 338 مقاله یافت و بعد از حذف موارد تکراری به 302 مقاله تقلیل یافت و در مرحله بعد با بررسی چکیده و عنوان مقالات 183 مقاله دیگر حذف و تعداد مقالات به 119 مقاله کاهش پیدا کرد و در نهایت با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج طراحی شده در این پژوهش و طی کردن مسیر چک لیست پریسما، 15 مقاله به مرور نظام مند وارد و مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. .براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد چالش اصلی در سراسر دنیا ایجاد یک فرهنگ سلامتی عمومی است که دستیابی به این فرهنگ جز با برنامه ریزی کلان و استراتژیک در زمینه توسعه ورزش و فعالیت بدنی با اولویت بندی در بخش ورزش همگانی، ایجاد زیرساخت های لازم در تولید تجهیزات و اماکن ورزشی عمومی و همچنین توجه به زیرساخت های ورزش قهرمانی حاصل نخواهد شد.
۶.

شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش موانع بلوغ مدیریت دانش بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۰
هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده و در ردیف تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش نمونه گیری روش تصادفی – طبقه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 3 ،PLS انجام شد. برای تعیین موانع از آزمون بارتلت، KMO تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که 11 عامل به عنوان موانع در سازمان های ورزشی شناسایی شدند که شامل عدم پشتیبانی و نبود زیرساخت سازمانی مدیریت دانش، عدم ارتباط مدیریت دانش با کسب و کار و استراتژی های آن، مطلوب نبودن عوامل مدیریتی و محیطی مدیریت دانش، نبود امنیت و ضعف مدیریت فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی و اهداف مدیریت دانش، ضعف ساختار و فرایندهای سازمانی مدیریت دانش، عدم توجه به مدیریت پروژه و توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مدیریت دانش، مدیریت ناکارآمد منابع انسانی دانش محور، نبود حکمرانی مدیریت دانش، کیفیت پایین دانش، فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت دانشی و کارایی و اثربخشی پایین سیستم های مدیریت دانش در سازمان های ورزشی می باشد.
۷.

اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازرگرایی مشتری گرایی اماکن ورزشی کیفیت خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
هدف این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، مربیان و فارغ التحصیلان حوزه ورزشی فعال در باشگاه های ورزشی استان های غرب کشور بودند که نمونه آماری (384 نفر) به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990)، کیفیت خدمات (کمالی، 1396) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد تجاری استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (13 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازارگرایی و کیفیت خدمات بر عملکرد تجاری اماکن ورزشی تأثیر معناداری دارد. همچنین بازارگرایی بر کیفیت خدمات تأثیر معناداری دارد. درنهایت اثر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی کیفیت خدمات معنادار بود. همچنین اثر ابعاد مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی بر عملکرد تجاری معنی دار بود. با توجه به نتایج می توان گفت که، مدیران اماکن ورزشی برای دستیابی به تجاری سازی موفق مجموعه های ورزشی خود باید از راهبردهای مختلف بازارگرایی استفاده کنند.
۸.

شناسایی چالش های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی (مطالعه موردی: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش کارآفرینی ورزشی و تفریحی لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۶
هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از جمله تحقیقات آمیخته به حساب می آید. در این تحقیق از دو نوع جامعه دلفی برای شناسایی چالش های کارآفرینی ورزشی و جامعه برای اکتشاف و دسته بندی عوامل نهایی استفاده شد. در این پژوهش در گروه دلفی با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند 15 نفر و در بخش کمی با تکیه بر فرمول حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی ساده با تخصیص متناسب 328 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در ادامه پس از مرور ادبیات نظری مرتبط با تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختار یافته، با استفاده از روش دلفی در دو دور، چالش های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی شناسایی شد و در نهایت با توزیع پرسشنامه دسته بندی این چالش ها در جامعه موردنظر صورت گرفت. نتایج نشان داد که چالش های کارآفرینی ورزشی استان لرستان از 10 عامل و 107 گویه تشکیل شده است. این عوامل به ترتیب اولویت شامل عوامل آموزشی (26 گویه)، عوامل مدیریتی (12 گویه)، عوامل زیرساختی (9 گویه)، عوامل عدم شایسته سالاری (5 گویه)، عوامل قانونی (7 گویه)، عوامل اقتصادی (9 گویه)، عوامل دولتی بودن (5 گویه)، عوامل سیاسی (4 گویه)، عوامل فرهنگی (5 گویه) و عوامل رسانه ای (2 گویه) بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵