مطالب مرتبط با کلید واژه

Social capital


۱.

مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی: مطالعه موردی بانک ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی مدل معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی موفقیت شغلی Career success Structural Equation Modeling Social capital Human capital

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۵
تاکنون اکثر گفتمان‌های تاریخی درباره موفقیت و پیشرفت بر مبنای این موضوع بوده است که سازمان‌ها چه کاری می‌توانند برای پیشرفت کارکنانشان انجام دهند. اما با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر، ادبیات پیشرفت شغلی نیز تغییر نموده و اینکه افراد برای موفقیت شغلی خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا سالهاست که موضوع سرمایه انسانی به عنوان عاملی مهم و تاثیر گذار برای موفقیت و پیشرفت شغلی و اخیرا نیز سرمایه اجتماعی و عاطفی نیز به عنوان عوامل دیگر در این زمینه شناسایی شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط متقابل بین سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی و اثرات آنها بر موفقیت شغلی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دو بعد سرمایه انسانی و اجتماعی بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر موفقیت شغلی مدیران تاثیر می‌گذارد. در پایان پیشنهاداتی برای مدیران سازمان ارائه گردید.
۲.

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت توزیعی سرمایه اجتماعی Social capital عدالت رویه‏ای عدالت مراوده‏‎‎‏ای Distributive justice Procedural justice and Interactional Organizational justice عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۹
مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.
۳.

Sociological Study: The relationship between Social Capital and Body(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Social capital Body Management Trust and Interpersonal Relationships

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
Attempts to find out social aspects of the body، have formed the main trend of research and debate for sociologists in recent decades. Body is a phenomenon that can be socially built so its construction and functions are matters of social and cultural beliefs. In this study، the relationship between social capital and body management has been investigated through survey method. For data collection، in this descriptiveanalytic study، questionnaires have been used. The sample contains 235 Tabriz University students which have been selected using stratified sampling. The findings show that there is positive and significant relationship (in the %99 confidence level) between body management and social capital. And there is also a significant relationship (in the confidence level of 99%) among body management and social norms، trust in groups and institutions and interpersonal relationships and trust. Regression analysis results show that of the independent variables، interpersonal trust، gender and age have been able to explain 17.2 percent of the variance of body management (dependent variable).
۴.

تأثیر آموزه های اعتقادی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان جهان (با تأکید بر شاخص اعتماد تعمیم یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Social capital Doctrinal and Ethical Teachings of Islam Generalized Trust Social Volunteer Activities

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
ادیان الهی با ترویج فضیلت های اخلاقی تأثیر زیادی در شکل گیری هنجارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر آموزه های اعتقادی، مناسکی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در 40 کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمیم یافته و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های اعتقادی و اخلاقی اسلام تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی مسلمانان دارد، اما شاخص های ظاهری (مناسکی) اسلام تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی آنها داشته است. در این پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار فعالیت های داوطلبانه اجتماعی و تحصیلات دانشگاهی بر سرمایه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. توصیه سیاستی این مطالعه، برنامه ریزی برای گسترش آموزه های اعتقادی و اخلاقی اسلام در بین مسلمانان در کنار مناسک و اعمال مذهبی، و زمینه سازی برای گسترش فعالیت های داوطلبانه اجتماعی به عنوان دو راهکار پیشنهادی برای افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانان می باشد.
۵.

Analysis of Production Relations and Linkages of Agricultural Producers Using Social Network Analysis Method (Case Study: Pistachio Producers in Damghan County)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Damghan local beneficiaries pistachio Social capital social network analysis

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای رفتاری و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۴
Purpose: In this research, we aimed to identify the pattern of cooperative relations among the Pistachio producers in Damankuh rural district in Damghan. The social capital among the producers was also evaluated. Design/methodology/approach: In this paper, the cooperative relations and the social capital among the Pistachio producers in Mehmandoost, Zarrinabad and Hoseinabad Doolab, which are located in Damankooh in Damghan, were studied by applying social network analysis method. Thus, 66 people from Mehmandoost, 70 producers from Zarrinabad, and 74 farmers from Hosseinabad Dulab were studied. The relations which were studied included cooperation in exchanging farming tools, irrigation of Pistachio orchards, marketing and pest control. For analyzing these relations, we used network- level indicators of social network analysis including density, centralization, reciprocity, transitivity and Geodesic distance. These indicators were analyzed in the UCINET software. Finding: Results showed that the network macro-level indicators including density, centralization, reciprocity, transitivity and geodesic distance in studied villages were very low. This has caused problems for producers to cooperate with each other and threatens the stability of producers’ network and indicates cooperation among pistachio producers requires tremendous investment of both time and cost. Research limitations/implications: Problems like accessing farmers, distributing questionnaires among them and the long time needed in order to interview them were among the challenges faced in this research. Practical implications¬: In order to increase cooperation among the producers and social capital in their network it is suggested that farmers be instructed and informed by holding cooperative workshops, handling their problems in irrigation and pest control, running local cooperatives for supporting the farmers in the crop prices and paying attention to their demands. Originality/value: Given the importance of the studied area in the production of Pistachio, paying attention to cooperation and social capital among producers, can be a big step in using the fertility (potentiality) of this region to develop and improve the Pistachio production.
۶.

The Relationship between High School Students' Social Capital and Their Foreign Language Achievement: A Gender and Regional Variations Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
This study aimed to compare the underlying measures of male and female high- school students’ social capital in terms of regional variations and gender and investigate the relationship between those measures and the students' foreign language (FL) achievement. To this end, a number of 904 third-grader high school students (278 male and 626 female) from two educational districts (privileged district (PD) and less-privileged district (LD)) participated in the study. They filled out the Student Social Capital Questionnaire and took an English language achievement test. The results showed that the students in the PD outperformed their counterparts in the LD. Furthermore, group statistics and t-test results suggested variations among the groups of students in terms of such factors as mothers’ involvement, institutional trust, intergenerational closure, and parents’ educational aspiration. Pearson product-moment correlation indicated that there was a significant negative correlation between male and female students' participation in social networks and religious activities on the one hand, and their foreign language achievement on the other hand. However, there was a significant positive correlation between intergenerational closure and parents’ educational aspiration and female students' English scores on the S-test. The findings have implications for families and school members to provide students with hopeful and positive aspirations and intimate family environments and learning environments, which can enhance their FL achievement.
۷.

The Effect of Social Capital Aspects on Entrepreneurial Behavior of the Members of Rural Women Cooperatives in Mazandaran Province(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
Purpose - Women play a significant and growing role in business development and their entrepreneurship has attracted so much attention throughout the world. Since women entrepreneurship and entrepreneurial behavior are influenced by several factors, the present study aims to explore the impact of social capital and its components on entrepreneurial behavior of rural women who were members of cooperatives across Mazandaran province, Iran. Design/methodology/approach - The statistical population was composed of 1396 members of 11 rural women cooperatives out of which 320 individuals were taken as the research sample using proportionately allocated stratified technique based on Krejcie and Morgan’s table. Data were collected with a self-designed questionnaire composed of two sections for social capital in five aspects and entrepreneurial behavior in six aspects. The validity of the research instrument was checked by a panel of experts and its reliability was estimated by Cronbach’s alpha to be 0.921 for social capital section and 0.905 for entrepreneurial behavior section. Data were analyzed in descriptive and inferential sections using SPSS and LISREL software packages. Findings - The social participation aspect of social capital and the resource supply aspect of entrepreneurial behavior were ranked the first. The qualitative assessment of social capital and entrepreneurial behavior showed that they were at a satisfactory level among the members of rural women cooperatives. According to the path coefficient calculated in the structural equations (0.9), social capital plays a significant role in entrepreneurial behavior among the members of rural women cooperatives. Also, the results of structural equations revealed that intra-group social participation was the most important aspect of social capital in terms of the influence on the entrepreneurial behavior of rural women. Research limitations/implications - The dispersion of rural women cooperatives across the province and difficult access to their members to fill the questionnaire were the main constraints of the study. Practical implications - Entrepreneurial behavior can be strengthened and developed by improving social capital through communication of cooperatives with other agencies and institutions involved in rural affairs such as other successful cooperatives, regular meetings to clarify the activities of cooperatives, and the enhancement of women’s awareness of opportunity recognition and decision-making through holding training workshops and courses of practical entrepreneurship. Originality/value - The results can be used by relevant organizations to develop and accomplish pre-determined goals for rural women cooperatives through strengthening the issue of entrepreneurship.
۸.

A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
Purpose - The study of social capital in the context of location/space is a new approach that is dominated by the science of geography, and is seen as a way of distinguishing it from other sciences. The purpose of this study was to evaluate the impact of livelihood capitals on social capital in rural areas of Bojnourd County. Design/methodology/approach - This study was a fundamental research, conducted in a descriptive-analytical method. Documentary methods and field works have been employed to collect the data. The population consisted of 22 villages with more than 20 households in Bojnourd County, selected from various population classes and distances from Bojnourd. Using Cochran formula and random sampling method, 298 households were selected from a total of 4849 households in the rural areas of the study area. Partial least squares technique and Smart PLS software were used to test the conceptual model of the research and the impact of livelihood capitals on social capital. Geographically Weighted Regression (GWR) was used to evaluate the model efficiency at Bojnourd County level. Findings - According to the results, the coefficients of T among the main variables of the study were above 2.58, which means the relationship is significant and direct. Thus, local-spatial factors have a significant and positive effect on social capital. Based on total coefficients, human capital with the coefficient of 0.348 and physical capital with the coefficient of 0.136 respectively had the most and the least effect on social capital. The results of spatial analysis using GWR showed that the impact coefficient of livelihood capitals on social capital was highest in the villages of Atrabad Olia and Gharajeh, and in total about 45% of villages in the study area had an impact coefficient of 0.90 to 0.91. Research limitations/implications - As the study of livelihood capitals and analysis of their relationship with social capital is a fundamental challenge in achieving sustainable rural development that is missing in current studies, it is recommended that future studies pay more attention to social capital and the impact of livelihood capitals on its creation and rural development. Practical implications - Rural areas suffer from the lack of social capital, which is one of the most important types of development capital required to achieve sustainable rural development. Thus, enhancing the social capital and informing the villagers about the value and importance of local-spatial factors and the material and non-material capitals available in rural areas should be on the agenda of rural development researchers and planners.
۹.

Identification and Prioritization of Effective Organizational Structure Components (Case Study of Regional Electric Companies of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
The present research identifies and prioritizes the effective organizational structure components using content (theme) analysis and Delphi technique and hierarchical analysis (Case Study of Regional Electric Companies of Iran). The present study is applied  based on purpose and is exploratory-survey based on the nature and method of data collection. The statistical population of this study includes 36 experts selected from Iranian regional electricity companies. They were identified through targeted sampling. To analyze the research data, statistical software MAXQDA2012, SPSS and EXPERT CHOICE were used. Using these statistical software, in order to test research questions, Kendall test have been investigated. In the qualitative phase, we analyzed and interpreted (coding) of concepts expressed by the experts of the regional electricity companies of Iran, including open, axial and selective coding. The Delphi method was then used to localize and screen the indices obtained. In the content (theme) analysis phase, 20 factors were identified and after gathering the experts 'responses in Delphi periods, the members' concordance was assessed through SPSS software and by calculating the Kendall's coefficient of concordance for the questionnaires, and the investigation and concordance among the experts was obtained 81.9%. The results showed that 15 components were agreed upon by the experts. In the final step, the components were prioritized using the hierarchical analysis approach. The results of the hierarchical analysis showed that among the criteria, the complexity criterion was of the highest importance. The next priorities from the experts' point of view are the inhibitor or developer factors and the technology criterion.
۱۰.

People's Perception of the Participatory Process of Development in Jolfa Mahalla(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۵
In recent decades, the theory of Sustainable Development has been introduced to several strands of science. This theory and its special view to communities (Sustainable Community Development) as the cell of urban life, demonstrates the solution to urban problems by highlighting the meaning of city neighborhoods. In the local scale, it is essential to use a collaborative process of development, which is based on the active participation of local people as social capital. In this way, the perception of local residents of a collaborative process is what makes this process successful or otherwise. This article identifies the perception of local residents towards the collaborative process and its positive and negative aspects. This is done using the “Deep Interview” and “Focus Group Discussion” techniques, deployed within the Jolfa Mahalla community, as a sample urban neighborhood in Tehran, with a rich historical background and strong social networks. This paper aims to argue that the lack of participatory culture between people and local residents can lead to the breakdown of relationship and communication between them, but more importantly, the absence of local urban spaces in neighborhoods further augments this problem. Thus, making suitable local spaces encourages people to participate in local development projects.
۱۱.

Multidimensional Description of Social Capital in Different Contexts: With Regard to Indian and Iranian Female Students(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
The core concept of this article i.e. social capital consists of three main components: scope of social relations , level of social trust, and rate of reciprocity. The research is accomplished through 600 cases of Indian and Iranian female secondary school students and their parents, in two cities of Chandigarh in India and Tehran in Iran. Findings of the research show that the scope of social relations in India is higher than Iran, while the true level which was measured in the social network in Iran was far higher than India. Even the third aspect i.e. the reciprocity is also higher in Iran than India. Therefore, the social capital measured among the Iranian cases is higher than the Indian students and their families. Likewise, the level of trust estimated among Indian people is higher than the true level of trust present in the social network whereas; an exact opposite situation could be seen in Iran. In other words, the different aspects of social capital do not necessarily have a high co-variation among themselves.
۱۲.

Efficiency of Asset-Based Community Development Approach in Revitalization of Deteriorated Neighborhoods (The Case of Tehran, Emamzadeh Hassan Mohalla)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
One of the essential problems of urban planning and management in Iran is the failure of implementation and execution of urban development plans. The studies show that lack or poor level of citizen participation is one of the influential reasons to that. So, it is evident that there is a need for “bottom-up” and “community based” sustainable solutions for urban problems. Asset-Based Community Development (ABCD), as an alternative to the commonly need-based approach, is based on identifying and mobilizing assets and capacities (although not being very much) in communities and emphasizes on participation in order to accelerate development. This paper would review the application of ABCD approach and evaluation its efficiency in a residential deteriorated neighborhood of Tehran (Emamzadeh Hassan Mohalla), with specific spatial characteristics and religious background, which is now housing the low class of blue collar workers and losing its population due to deterioration of social condition and physical quality. The results, based on survey, random sampling and statistical analysis, show that social and physical capitals (as the main community assets) have increasing effect on organized participation tendency (as the main goal of ABCD). Subsequent analysis showed that social capital is a direct factor to increase organized participation tendency and consequently neighborhood development, and physical capital, as an indirect factor, serves to increase social capital. Therefore by applying this approach for development, people-based strategies (to enhance participation) and place-based strategies (to enhance social capital), should simultaneously be considered.
۱۳.

The sociological study of the relationship between success in entering the university and social and cultural capital of the family(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
Purpose: One of the concerns of the majority of Iranian families is the acceptance of their children at the university entrance exam, and in this way each one will provide facilities to their children. Method: The amount of facilities available to children is influenced by the size of households' economic capital and therefore there is a significant difference between them in achieving success. But there are kinds of capital that can largely provide a relatively fair background for breakthroughs. Therefore, this article seeks to answer the question of how much students' success in getting to university is influenced by the social and cultural capital of their families? The research method is survey-based and 374 students who participated in the national entrance examination of 2017-18 compromised the sample size. First, using the U-Mann-Whitney test, it was shown that male and female students had a relatively similar background in cultural and social capital. Findings: The findings of this research show that family cultural capital, as Bourdieu stated, is effective on students' academic achievement, which at the level of sig= 0.01, the correlation was 0.24, although in relation to the effect of social capital on the dependent variable unlike Coleman's theory, especially in the two domains of intra-family relationships (sig = 0.45), and out-of-family relationships (sig =0.6), given the significant level of sig> 0.05, the hypotheses are not confirmed. Conclusion: social and cultural capital of parents influences the academic achievement of admission to university, but contrary to basic research.
۱۴.

Designing a Curriculum Model Based on the Development of Social Capital for Iran Higher Education(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۹۵
Introduction: This research was aimed at designing a curriculum model based on the development of social capital for higher education in Iran. Method: The present study was an applied and qualitative research that was carried out using the theme analysis method to answer the research questions. The statistical population of this study included all planning, sociology and management specialists. The statistical sample of this study was 15 faculty members of Islamic Azad University. A sample sampling method was used to select the sample members. Data gathering tool The data of this study were semi-structured interviews. Results: Data analysis was carried out using OmegaCard software using MaxQDA software. In order to calculate the reliability of the interviews, the reliability of the review and the method of internal agreement were used. The results of the topic analysis led to the identification of 115 initial codes, which decreased to 79. Based on these findings, four components of goals, content, materials and educational methods and evaluation were identified as the main components of social capital based curriculum in the university, each of which has three structural, cognitive, and cognitive components. Conclusion: Higher education, in the light of the curriculum patterns, can provide opportunities for social capital development, and has the potential for implementation and necessary changes to the curriculum model for the development of social capital.
۱۵.

The relationship between social capital and quality of life with job satisfaction of teachers(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and quality of life with job satisfaction of teachers. Methodology: The present study was a descriptive correlational one in terms of purpose and method of data collection. The target population of this study was the teachers of Tehran city in 1998-99. 180 individuals were selected through multistage cluster random sampling. Data were collected using the Gannon Job Satisfaction Questionnaire (1981), Nachapithe and Guchal Social Capital Questionnaire (1998), and the World Health Organization Quality of Life Scale (1996). Findings: The results showed that social capital and quality of life had a significant positive relationship with teachers' job satisfaction. Also, structural capital, communication capital and cognitive capital and quality of life significantly predicted 48% of teachers' job satisfaction (P <0.05). Conclusion: The results of the study showed that social validity and validity, which are the major components of teachers 'social capital, determine the quality of life and will lead to teachers' job motivation and job satisfaction.
۱۶.

Causal Model of Psychological Well-being based on Social Capital through the Mediating role of Emotional Intelligence in Education Staff(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
Purpose: The present study aimed to develop a model of psychological well-being based on social capital with the mediation of emotional intelligence in education staff. Methodology: The research method was descriptive and descriptive-correlational and the method of modeling structural equations. The statistical population of the study was all education staff in Tehran in 1997-98. To determine the sample size, the principles of sample size determination were used in multivariate regression analysis in structural equation modeling, in which 610 people were selected by stratified sampling method. The Ryff and Keys Psychological Welfare Questionnaire (1989), the Putnam Social Capital Scale (2000) and the Schutte & Et al Intellectual Intelligence Questionnaire (1988) were used to measure and evaluate the status of employees. Structural equation modeling and Amos software were used to analyze the data. Findings: The results of data analysis showed that the model of predicting psychological well-being based on social capital had a favorable fit considering the mediating role of emotional intelligence based on experimental data. Conclusion: In order to promote the mental health of vital assets of a society, it is very important to pay attention to the psychological well-being of education staff and the factors affecting it.
۱۷.

Study of the Relationship of Social and Cultural Capitals with Academic Motivation of High School Students(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
Purpose: The aim of this research was to study the relationship of social and cultural capitals with academic motivation. Methodology: It was an applied study in terms of purpose and a descriptive-correlational one in regards to the method. The statistical population consisted of 14500 high school students of the Ilam province in the school year 2019-2020. The sample included 380 subjects chosen based on Morgan Table by multistage cluster sampling method. The tools of gathering data included the Vallerand Academic Motivation Questionnaire (1992); the social capital used for measurement of state social capital (2015), and the cultural capital self-made questionnaire which was validated based on the opinion of instructors with a reliability (Cronbach’s alpha) of 0.84. SPSS and structural equations in Amos were used to study the research hypotheses based on correlational coefficients and regression. Findings: Findings showed that the social and cultural capitals were significantly related with the academic motivation at (P<0.001, R=0.37) and (P<0.001 and R=0.53). Results of structural equations showed that social capital had direct significant influence on academic motivation (the standard regression coefficient was 0.49). “Cultural capital” with a standard regression coefficient of 0.68 had a direct significant influence on “academic motivation” and its indirect effect through “social capital” on “academic motivation” is 0.25. Altogether both social and cultural capitals directly and indirectly indicated the academic motivation variance at R2= 0.45. Conclusion: Taking the significant role of the cultural and social capitals in academic motivation found in this study, it seems mandatory to heed to these concepts in the academic system.
۱۸.

Social Capital and Environmental Ethics of Farmers(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۸۳
Background: Benefiting from environmental ethics is a prerequisite for solving environmental problems. On the other hand, it seems unlikely to solve these problems without considering the social capital of society, so this study was conducted to identify environmental ethics and the impact of social capital on it. Method: It is an applied correlation research. The statistical population of this study was all farmer, 178 of whom were selected as a statistical sample based on Bartlett table and random sampling method. A researcher made questionnaire was used to collect information. Data were analyzed by Pearson and Spearman correlation and multi-regression analysis. Results: The results indicate that social capital and all its components are correlated with environmental ethics at the level of 0.001%. Conclusion: The results indicate that the promotion of social capital among farmers can improve environmental ethics and therefore in the end, some suggestions have been made based on this.
۱۹.

Investigating the Impact of Social Capital on the Promotion of Soft Power in the Sacred Defense(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
Simultaneously with the Islamic Revolution victory, the Iranian people, by denying the previous value system, sought the Islamic culture themes as the new social capital of the country and its expansion from personality systems to various structures of society. The richness of this capital will give the community additional soft power that its importance is equal to hard power. The present study aimed to explain social capital and its impact on soft power and evaluate the country's situation during the holy defense to use social capital resources as a powerful defense against enemies. The descriptive method uses a documentary (library) study on the indicators of productive resources and conservation elements and dissemination of social capital. It then collected data and comparative evaluation of these indicators' status in the holy defense. The mechanism of social capital's impact on the soft power amount depends on the resources such as education and science, religion and ideology, civic institutions, and the media. After the Islamic Revolution, the data show their quantitative and qualitative growth to promote soft power during the holy defense. The results indicated that after the Islamic Revolution, despite the significant dependence on software and hardware resources of Western countries, Iranian society, by using the factor of religious ideological’s beliefs to promote its power against foreigners in the holy defense to gain a lot. These beliefs enlightened the people and fought against the corruption of the Pahlavi regime. It used from its progressive basis to respect science and education, religious value resources, and cooperation of the ummah to reform society and spread it, use the best communication methods, and convey meanings to people.
۲۰.

An Analysis of Social Capital Reduction in Banking Industry and its Impact on GDP(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
Social capital is a relatively new concept in the social sciences and is one of the most important challenges of new era in a way that based on experts’ comments, the solution for all the problems of today’s modern world is social capital. To this end, one of the problems that managers of organizations particularly; service and manufacturing organizations have faced with today is lack of trust in accurate implementation of contract specifically implied contracts. If managers tend to control the whole organization for the accurate implementation of these contracts, it would lead to extravagant costs. One proper and certain way to solve this problem is to apply elements and components of social capital in organizations. By deploying scientists’ thoughts regarding social capital, the present research attempts to analyze the evidence of social capital reduction in banking industry and test its impact along with other forms of capital on GDP of the country. Findings of this study indicate that there is a significant and reverse relation between social capital reduction in banking industry and GDP. JEL Classifications: J24, E23, D81, E58