آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق از نوع زمینه یابی و در آن به صورت میدانی از پرسش نامه ی توانمندسازی کامکاری و کریم نژاد (1390) و مدیریت دانش کامکاری و شُکرزاده (1389) استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی که در 52 فدراسیون ورزشی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل می دادند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون رگرسیون چندمتغیری، با از نرم افزار آماری 19 SPSSاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنا داری بین توانمندسازی با مدیریت دانش مشاهده می شود. به این ترتیب که با افزایش توانمندسازی، مدیریت دانش نیز افزایش و با کاهش آن، مدیریت دانش نیز کاهش می یابد.

تبلیغات