آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰

چکیده

هدف این پژوهش بررسی چالش های مدیران ورزش در ایران بود. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه رؤسا و معاونین وزارت ورزش، رؤسای فدراسیون های ورزشی، رؤسا و دبیران کل کمیته ملی المپیک و ... بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی که به تأیید خبرگان رسیده بود، جمع آوری شدند و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ 90/0 بدست آمد. از آزمون های آماری توصیفی، تی تک متغیره و فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمون تی تک متغیره نشان داد که منابع مالی و بودجه، منابع کالبدی، منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان های بین المللی، حضور تیم های ورزشی در رویدادهای بین المللی و همچنین آینده سازمان ورزشی خود در سطح بین المللی به عنوان چالش مدیران ورزش در ایران اعلام شدند. پس از شناسایی چالش ها، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که چالش منابع مالی و بودجه، چالش مدیران در مورد آینده سازمان ورزشی خود در سطح بین المللی و چالش منابع کالبدی به ترتیب به عنوان مهمترین چالش های مدیران ورزش در ایران می باشند. برای اداره تحولات و رویدادهای آینده اداره ورزش کشور تعیین چشم انداز و استراتژی یک ضرورت است و آن را می باید متخصصان، نخبگان و مدیران ورزش کشور تدوین نمایند.

تبلیغات