آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵

چکیده

" پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه و سهم نسبی انواع رفتارهای معلم در تبیین سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستانهای شهر اصفهان بودند که از میان آنان سیصد دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های رفتارهای معلم، سرزندگی و انگیزش درونی پاسخ داده اند. بخشی از یافته های این پژوهش نشان داده است که از میان رفتارهای مرتبط با سرزندگی معلم، اشتیاق معلم (31/0)، حمایت استقلالی (27/0) و دانش زیربنایی(21/0)، واز میان رفتارهای مرتبط با انگیزش درونی معلم، اشتیاق معلم (41/0) و تنوع روش (29/0)، بیش از دیگر رفتارهای معلم تبیین کننده سرزندگی وانگیزش درونی دانش آموزان هستند. "

تبلیغات