حاتمه احمدی هرندی

حاتمه احمدی هرندی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تأثیر یادگیری اکتشافی با چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 130
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب وکار با میانجی گری چابکی راهبردی در شرکت های دانش بنیان است. این تحقیق از لحاظ زمان مقطعی، از لحاظ رویکرد کمی و از نظر هدف کاربردی و همچنین از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران درنظر گرفته شده است که جمع آوری داده ها در خصوص این سازمان ها به واسطه مدیران ارشد و میانی سازمان های مذکور صورت گرفته است که 280 عدد پرسشنامه درمیان مدیران 120 شرکت توزیع شده و درنهایت تحلیل داده ها با 232 پرسشنامه بازگشتی بر روی 120 سازمان انجام پذیرفته است. برای پاسخگویی به سوالات تحقیق با کمک نرم افزار SPSS22 و PLS3 SMART از روش های آماری و آزمون های متفاوت به نحوی که ذکر می شود استفاده شده: از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روایی سوالات و مشخص سازی عوامل کلیدی هر مولفه و از فن مدل یابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل تحقیق با داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج نشان داد که با درنظر گرفتن نقش میانجیِ چابکی راهبردی در رابطه ی یادگیری اکتشافی و نوآوری مدل کسب وکار می توان آن را ضامنی بر اجرای موفقیت آمیز نوآوری مدل کسب وکار دانست. همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت و معنادار یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب وکار و بر چابکی راهبردی است. علاه بر این چابکی راهبردی بر نوآوری مدل کسب وکار نیز اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان