سید مهدی جلالی

سید مهدی جلالی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکره

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

ارائه مدل تاثیر نوستالژی برند بر وفاداری در تصمیم سفر گردشگر

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۷
برندهای قدرتمندِ نوستالژیک تصاویر معناداری در ذهن مشتریان خلق می کنند. یک تصویر برند نوستالژیک قوی و مشهور تمایز را افزایش می دهد و تأثیر مثبتی بر رفتار خرید می گذارد. امروزه گردشگری مذهبی به عنوان صنعت جذاب و جایگزین مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری مذهبی به عنوان نیروی محرکه ای برای توسعه منطقه ای بیان می شود. گردشگری مذهبی موفق می تواند درآمد دولت، اشتغال و دریافتی های گردشگری مقصد را افزایش دهد. اینکه چگونه گردشگر جذب شود تا دوباره از مقصد بازدید کند و/ یا مقصد را به دیگران توصیه کند، برای توسعه گردشگری موفق مقصد بسیار مهم است. گردشگران مذهبی شهر مشهد با توجه به تعدد مسافرت در دوران زندگی خود به این شهر، نسبت به آن، یک حس نوستالژیک دارند و سفر به این شهر یادآور خاطرات گذشته آنان است. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت مدیریت تصویر ذهنی ادراک شده مقصد گردشگری و نقش آن در مدیریت تقاضای یک مقصد، شناخت ابعاد تصویر ذهنی مقصد گردشگری از ضرورت بالایی برخوردار است. مدیران یک مقصد گردشگری می توانند با مدیریت تصویر ذهنی ادراک شده درجهت به جذب گردشگران جدید و تکرار بازدید افراد سفرکرده اقدام کنند. شناخت ابعاد تصویر ذهنی کمک می کند تا مدیران مقصد به علت های عدم استقبال از بازدید یک مقصد پی ببرند و با تغییرات بنیادی در ویژگی های مقصدِ توریستی متناسب با نیازهای بازارهای هدف، زمینه توسعه گردشگری در آن مقصد را فراهم آورند. هدف از این تحقیق ارائه مدل تأثیر نوستالژی برند بر وفاداری در تصمیم سفرگردشگر است. در پژوهش حاضر، برای جمع آوری داده ها جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوستالژی برند از روش کیفی و برای بررسی مدل به دست آمده از روش کمّی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان شامل مدیران هتل های چهار و پنج ستاره مشهد بود، با بیش از 15 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد. در انتخاب خبرگان از روش گلوله برفی استفاده شد. نگارندگان پس از انجام مصاحبه دهم به اشباع نظری رسیدند. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه مشتریان هتل های پنج ستاره مشهد را در برمی گرفت. با توجه به اینکه حجم جامعه مورد پژوهش زیاد بود برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول دوم کوکران، تعداد 385 نفر، استفاده شد. تعداد 420 پرسشنامه پخش شد که 387 پرسشنامه مخدوش نبود [= تجزیه وتحلیل پذیر بودند]. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و کدگذاری محوری، مدل اولیه تحقیق معرفی شد؛ در بخش کمّی نیز جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. مطابق با نتایج این تحقیق، [مواردِ] نوستالژی برند، میل به خرید نوستالژی، تصور فانتزی، ارزش ویژه نوستالژی برند و نگرش به نوستالژی برند بر وفاداری در تصمیم سفر گردشگر تاثیرگذارند. درواقع نوستالژی به حسرتی برای بازگشت به گذشته و یا یک احساس وابستگی به تعلقات و فعالیت های ملموس یا ناملموس گذشته اشاره دارد و زمانی انسان آن را تجربه می کند که جدا شدن از یک دوره ای که در آن حضور دارد [یا داشته] را احساس کند. نوستالژی به عنوان روشی برای برقراری ارتباط با مشتریان مورد توجه بازاریابانی قرار گرفته است که تاکنون از طریق روش های ترفیعی، تبلیغات، مدیریت محصول و سایر فعالیت ها درصدد برانگیختن واکنش های احساسی مصرف کنندگان بوده اند. این مقاله به ارائه مفاهیم و مکانیزم بازاریابی نوستالژیک و استراتژی بازاریابی نوستالژیک می پردازد تا ضمن مشخص کردن اهمیت و جایگاه نوستالژی در بازاریابی، راهکارهایی عملی را برای کاربردی سازی این مفهوم در بازاریابی ارائه دهد. تعاریف نویسندگان این حوزه، به طور جداگانه، طیف وسیعی از جنبه های ساختی را پوشش نمی دهد؛ مطابق با نتایج این تحقیق، مدیران سازمان گردشگری و هتل های مشهد می بایست در ابتدا عوامل مؤثر بر کیفیت سفر را شناسایی کنند و سپس در جهت تقویت آن از منظر گردشگران تلاش کنند. درحقیقت، پیش روی در راستای تقویت کیفیت سفر باید در اهداف بلندمدت مقصدهای گردشگری درنظر گرفته شود، زیرا از این طریق می توانند ارزش ادراک شده خود را بالا ببرند و درنهایت سود بیشتری به دست آورند. همچنین مدیران سازمان گردشگری و هتل های مشهد باید سطح بالاتری از کیفیت سفر را برای گردشگران تعیین کنند تا رفتار بعد از بازدید مثبتی در گردشگران ایجاد کنند و بتوانند رقابت را در گردشگران حفظ کنند و ارتقا دهند. واکنش رفتاری مثبت و ایجاد تصویر ذهنی عاطفی بایستی برای مدیران یک منطقه گردشگری به عنوان کلیدی ترین دستاورد کلیه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته زنجیره گردشگری محسوب شود. نوستالژی برند برای ایجاد اعتماد برند خود نزد مشتریان ملزم به سنجش مستمر اعتبار و شهرت برند از دیدگاه مشتریان است. پیشنهاد می شود بدین منظور به صورت سالانه یا ماهانه در دستور کار روابط عمومی و یا مدیران بازاریابی این برندها قرار بگیرد تا در صورت نیاز با اقدامات مناسب و به موقع بتوان اعتبار برند را حفظ و تقویت کرد. با معرفی شخصیت منحصربه فردی از نوستالژی برند مانند یک انسان و ارائه محصول در کنار آن همراه با یک نام ویژه و آوردن نام نوستالژی به همراه نماد، نشانه یا موزیک، تداعی های ذهنی از برند مذکور را براساس عوامل تشکیل دهنده آن تقویت کنند تا بدین ترتیب اعتبار برند تقویت شود و اعتماد به بار بیاورد
۲.

Designing and Identifying the Variables of the Pricing Model for the Company’s Brand Value in Merger and Acquisition Strategies

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
Strong brands bring numerous benefits for both the companies and their customers such as decreasing purchasing risk and searching cost and increasing the likelihood of repurchasing. It is not presented an applied model for determining the price of this asset in Iran, especially in terms of merger and acquisition. The purpose of this study is to develop a model for pricing brand value in Iran’s capital supply companies in terms of marketing strategies of merger and acquisition. The current study is qualitative research which is done by conducting grounded theory in MAXQDA software. Needed data were gathered from interviews and panel sessions with all the 21 pricing experts in capital supply companies during the year 2018, and were analyzed to extract the variables of the model of brand pricing to Rial. After that, open codes were categorized into 5 main categories and 2 sub-categories titled as: communication and performance environmental factors, marketing, brand, performance (financial and non-financial), and corporate audit reports. Research findings; in addition, has developed an operational brand pricing model for Iran’s semi-public economy that is unprecedented in other studies.
۳.

تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۰
در دنیای رقابتی امروز نیازشهرها برای مطرح شدن و ماندگاری درعرصه رقابت، نگاه به شهر به عنوان یک محصول را امری اجتناب ناپذیرمی کند، برند سازی شهری به عنوان رهیافتی جدید درحوزه گردشگری شهری شناخته می شود.برند شهری، دارایی مهمی برای معرفی مقصد گردشگری، توسعه پایدار شهری و وجه تمایز بین شهرهاست.با ایجاد برند برای یک شهر، جایگاه شهر به عنوان محلی برای اقامت، کسب وکار و مقصد گردشگری تعریف می شود و هدف، تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری است. روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است که ازطریق راهبردهای کیفی مدل مفهومی بدست آمده وسپس از طریق راهبردهای کمّی برازش مدل و تحلیل ها صورت گرفته است. در مرحله کیفی با بهره گیری از نظرات 22 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد و سپس در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان 456 نفر از کارشناسان واساتیدحوزه مدیریت شهری،برندسازی وگردشگری اجرا شده است.تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و نهایتا به مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند پرداخته شده است. ایجادراهبردهای مدرن توسعه شهری، الگوسازی شهری، بازاریابی داخلی، برگزاری جشنواره هاو رویدادهای علمی، تدوین شاخص های گردشگری، شناسایی ومعرفی جاذبه های شهری بر تبیین راهبرد برندسازی شهری موثر است.برند سازی متناسب شهری سطح جدیدی از کیفیت درراهبرد، روابط جامع ،خلاقیت ،تنوع وانعطاف پذیری را فراهم می کند.
۴.

عوامل پیش بین بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت براساس الگوی معادلات ساختاری

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۹
برخورداری از علامت تجاری قوی، اولویت بسیاری از سازمان ها و شرکت هاست، و بازآفرینی علامت تجاری در زمره استراتژی های پیچیده بازاریابی قرار دارد. هدف مطالعه، بررسی عوامل پیش بین بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت برای صنایع غذایی کشور است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت داده ها و نحوه گردآوری آنها از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان ستادی (بخش بازاریابی) شرکت های صنایع غذایی شهر تهران می باشند، حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامل 292 نفر مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع غذایی شهر تهران می باشد. همچنین، الگوی مفهومی پیشنهادی از طریق روش معادلات ساختاری برای برآورد الگو استفاده شد. جهت اعتبارسنجی از پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید و روایی برپایه تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق آمادگی سازمانی برای بازآفرینی و حمایت سازمانی از تغییر از طریق ایجاد هویت علامت تجاری، نظارت و کنترل مستمر و موقعیت یابی مجدد در بازار بر بازآفرینی  علامت تجاری در سطح شرکت تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین، تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ارزش ویژه از طریق اتخاذ چشم انداز و رویه های کلان و اتخاذ راهبردهای تبلیغات اثربخش بر بازآفرینی  علامت تجاری در سطح شرکت تأثیر مثبت و معنی دار دارد. قوانین سخت گیرانه و رقبای  تجاری به عنوان عوامل مداخه گر تأثیر منفی و معنی دار بر اتخاذ چشم انداز و رویه های کلان و اتخاذ راهبردهای تبلیغات اثربخش دارند. امروزه بازآفرینی علامت تجاری مهمترین وظیفه شرکت است و برای افزایش اثربخشی علامت تجاری، سیستم مدیریتی و ایجاد هویت علامت تجاری باید بهبود یابد. 
۵.

طراحی الگوی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رويکرد رفتاری مديران در ايران

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی صادرات شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران می باشد. برای آزمون الگوی مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کیفی و کمّی بهره گرفته شد. به طوری که در رویکرد کیفی از روش دلفی توسط گروه خبره با ترکیبی از کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشگاهی و در رویکرد کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان منتخب استانی کشور که در سال 1395 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب 3 گروه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و محصولات با فناوری بالا برگزیده شده اند. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای از مدیران صادرات شرکت های فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که رویکرد مدیریت بین الملل باعث تقویت رفتارهای کارآفرینی مدیران (کنش گرایی و ریسک پذیری) می گردد. در نتیجه شرکت های کوچک و متوسط با وجود بهره مندی از مدیرانی با ویژگی های کارآفرینی قادر به افزایش صادرات می گردند.
۶.

شناسایی و ارزشیابی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
اهمیت علامت تجاری و تأثیر آن در فروش به طور فزاینده ای در حال گسترش است. بازسازی علامت تجاری در زمره استراتژی های پیچیده بازاریابی بوده و درصورتی که با مطالعات فراگیر همراه نباشد می تواند به شکل جدی به ارزش ویژه علامت تجاری صدمه بزند. پژوهش حاضر جهت طراحی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت به روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. مصاحبه ها بر اساس پروتکل با شش سؤال، پس از بررسی و در قالب مفاهیم مرتبط کدگذاری شدند. در مرحله بعد مقولات اولیه در سطحی با انتزاع بالاتر دسته بندی و درنهایت اشتراک میان مقولات اولیه باعث ایجاد مقوله های اصلی گردید. مصاحبه ها با اشباع نظری به اتمام رسید. نتایج مطابق مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد «جایگاه یابی در بازار، ارزیابی علامت تجاری جدید و هویت یابی جدید» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علّی «آمادگی برای تغییر علامت تجاری و حمایت سازمانی» و از طریق راهبردهای «ایجاد چشم انداز و سیاست های محیط کلان و تبلیغات اثربخش» با در نظر گرفتن «اختصاص منابع جهت بازسازی و ایجاد ارزش ویژه علامت تجاری» منجر به تحقق پیامدهای ایجاد برند جدید، رشد و توسعه شرکت و افزایش سوددهی می گردد.
۷.

طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

تعداد بازدید : ۸۰
 امروزه در محیط های کسب و کار که به طور روز افزون در حال پویایی، پیچیدگی و پیش بینی ناپذیری هستند همواره فرصت ها و تهدیدهایی برای سازمان ها از جمله بانکها و موسسات مالی وجود دارد، در چنین وضعیتی، سازمان هایی موفق خواهند بود که خود را از رقبا متمایز کنند و جایگاهی مطلوب و منحصر به فرد را در ذهن مشتریان خود ایجاد نمایند که برند به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان نقش بسیار مهمی در این میان دارد. در بسیاری از مدلهای رایج برای برندسازی، یکی از نقاط اصلی شروع فرایند، تعریف و ایجاد هویت برند است. هویت برند، وسیله اصلی شناخت توسط مشتری و بیانگر نقاط تفاوت و تمایز است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری کشور است. به این منظور از نظریه داده بنیاد به عنوان یک از روش های کیفی جهت طراحی مدل استفاده می گردد. با استفاده از این روش به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هویت برند و تاثیرپذیر از هویت برند پرداخته می شود. روش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی است که داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و با حضور 18 نفر از خبرگان و اساتید بازاریابی و فعالان عرصه بانکداری که آشنا به مباحث برندسازی می باشند جمع آوری می گردد. در طراحی مدل نهایی، عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از هویت برند در قالب شرایط علی،شرایط مداخله گر،راهبردها،زمینه و پیامدها شناسایی می گردد. 
۸.

عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه

تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری و تصویر ذهنی بر تمایلات رفتاری مصرف کنندگان صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها جزو پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که بر روی نمونه ای 517 نفری از مشتریان «بیمه ایران» در شهرستان بجنورد انجام گرفت. ازجمله محدودیت های این پژوهش هزینه بر بودن و در دسترس نبودن تمام مشتریان صنعت بیمه است. در این پژوهش 9 فرضیه بررسی شد که در نتایج تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری، دو فرضیه که تأثیر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری و همچنین تأثیر ارزش ادراک شده بر تصویر شرکت را بررسی می کردند، رد شدند. از کاربردهای مدیریتی پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده و چگونگی تأثیر آن بر رضایت مشتری، تصویر شرکت و تمایلات رفتاری مصرف کنندگان است که کاربردهای بسیاری در صنایع و سازمان ها دارد. نوآوری پژوهش، بررسی مدل ارائه شده با این حجم از متغیرها است که نشان می دهد ارائه خدمات با کیفیت بالا و ارزش ایجاد شده برای مشتری به خوبی می تواند به رضایت زیاد مشتری منجر شود؛ بنابراین تصویر ذهنی ایجاد شده از شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث حفظ مشتریان می شود.
۹.

نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خانواده

نویسنده:

کلید واژه ها: مهریه مقدار مهریه مهریه ی متعارف تحدید مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی 25 لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.
۱۰.

الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری

کلید واژه ها: کیفیت ادراک شده تناسب اشتیاق گسترش نام تجاری قدرت نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۹۰۶
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری و شناسایی عوامل مؤثر و غیر مؤثر بر موفقیت این راهبرد رشد مهم، انجام شده است. سنجش متغیرهای تحقیق از طریق دو پیش آزمون و یک آزمون اصلی و با استفاده از سه پرسشنامه صورت پذیرفت. پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه­گیری، از روش­های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در میان نمونه­ای متشکل از 384 از خریداران لوازم خانگی در سه بازار اصلی لوازم خانگی توزیع شد. روش تحقیق حاضر پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری بود. سرانجام، مدل جامع گسترش نام تجاری نشان داد تناسب ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قدرت نام تجاری مادر بر روی ارزیابی مصرف­کنندگان تأثیرگذار است. همچنین تأثیر اشتیاق به­عنوان یک متغیر تعدیل کننده بر روی گسترش نام تجاری تأیید شد.
۱۱.

طلاق و خلأهای قانون داوری

نویسنده:

کلید واژه ها: طلاق داور خلع و مبارات شقاق اصلاح ذات البین طلاق توافقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۳۷
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت­های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه­های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می‌­شود که مورد توجه قانون­گذار می­باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه­‌های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان­شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان