میلاد یاری

میلاد یاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

فرهنگ، بخش جدایی ناپذیر روابط بین الملل

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه نقش فرهنگ در روابط بین الملل جلوه بیشتری از خود نشان می دهد، بطوریکه بدون در نظر گرفتن نقش فرهنگ در ساختار سیاست خاجی دولت ها و تنوع فرهنگی در میان ملل مختلف، نمی توان بطور کامل و جامع ساختار روابط بین الملل را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در حال حاضر، اندیشمندان روابط بین الملل قائل به تنوع فرهنگی در این عرصه و به طبع آن، همزیستی فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر هستند. کما اینکه این تنوع فرهنگی باعث به وجود آمدن انواع دسته بندی ها در میان کشورها می شود و یا ممکن است باعث بروز نزاع و در موارد حادتر موجب جنگ-هایی در میان کشورهای مختلف گردد. توجه به پررنگ تر شدن نقش فرهنگ در سیاست داخلی و به طبع تاثیرات غیرقابل چشم پوشی آن در ساختار سیاست خارجی کشورها، بسیاری از دولت ها متاثر از عوامل فرهنگی روابط خودشان با دیگر کشورها را تنظیم می کنند. طبق نظریه سازه انگاری بحث فرهنگی از این حیث مهم تلقی می شود که اگر باتوجه به تکثر فرهنگی در جهان، نقش فرهنگ را نادیده بگیریم، پس باید شاهد هرج و مرجی که روابط بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد، باشیم. نتیجه حاصله نشان می دهد که در نظر گرفتن فرهنگ از طرفی موجب برقراری رابطه بهتر و تعاملات بیشتر در میان کشورها می گردد و طرفی دیگر برخی مواقع باعث تقابل و بروز تنش هایی در روابط میان دولت ها و کشورها می شود.
۲.

طراحی زنجیره تأمین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین سنگهای تزئینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین سنگهای تزئینی در شرایط رقابتی و باا درنرار گرفتن ریسکهای اختلال میباشد. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، استفاده از برناماه ریازی ریایای و تئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استکلبرگ استفاده مای گاردد. همنناین هدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای احتمالی اختلال و در نررگرفتن شرایط رقابتی بازار میباشد. با توجه به شرایط مسئله، از روشهای فرا ابتکاری نریر الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و بهینه سااز ی مبتنای بار جغرافیای زیستی جهت حل مدل و اعتبارسنجی آن استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بروز اختلال، تصمیمات مکانیاابی اساتقرار مراکاز تولیادی و تاوزیعی، قیمات محصاودت و ساود اجازای زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد
۳.

مطالعه وضعیت مدیریت در کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۷۰
گذار از مدیریت سنتی به مدیریت علمی امری است که سال ها در کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفته و پیاده سازی می شود. اگرچه باید از نحوه مدیریت به شکل سنتی آن آگاهی یافت، اما باقی ماندن در آن منجر به عقب ماندگی سطح سازمان ها، نهادها و شرکت ها خواهد شد. یکی از عوامل جهان سومی خوانده شدن برخی کشورها که با عنوان کشورهای در حال توسعه نیز مطرح می شوند، استفاده از مدیریت سنتی در فضای پیشرفته جهان امروز است. این مقاله وضعیت مدیریت در کشورهای در حال توسعه را از جنبه های مختلف بررسی کرده و به مقایسه نحوه مدیریت در این کشورها با کشورهای توسعه یافته می پردازد. نتیجه حاصله نشان دهنده کاستی های مدیریت سنتی بوده و به هدایت سازمان در جهت مدیریت علمی تأکید دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان