پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم بهار 1395 شماره 41

مقالات

۲.

تأثیر ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه های ابعادی چهارگانه وسواسی جبری: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹