پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

علوم و فناوری اطلاعات 1352 شماره 2 و 3 (پیاپی 4)

مقالات

۱.

درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع رسانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 492
نویسندة این مقاله یکی از کتابداران و استادان معروف رشتة کتابداری در امریکا است. مطالبی که در این مقاله عنوان شده از نظر آشنائی با تاریخ پیدایش و نحوة تکامل دکومانتاسیون و علم اطلاعات اهمیت دارد ولی مترجم با همة نتیجه گیریهای نویسنده موافق نیست و در عین آنکه کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاعات را رشته هایی می داند که نوعاً با سازمان دهی اطلاعات و پژوهشهای مربوط به آن سر و کار دارد برای هر یک نقش  و وظایف مشخصی قائل است. امید  میرود در فرصتهای دیگری بتوان در این مورد بحثهای بیشتری به عمل آورد. (مترجم)
۲.

نمایه و نمایه سازی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 81
افزایش سریع حجم مدارک و توسعة رشته های علمی موجب پیدایش روشهای گوناگونی برای ضبط محتوای اطلاعاتی آنها شده است. برای محققانی که در زمینه های گوناگون علمی دست در کار پژوهش هستند مطالعة کلیه مدارکی که در زمینه تخصص آنها منتشر شده امکان پذیر نیست. حتی در بسیاری از موارد فرصت مطالعة چکیدة مقاله ها و گزارشهای تحقیقی نیز میسر نمی باشد. علاوه بر این چه بسیار تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان بعمل آمده و نشانه ای از آنها در دست نیست. با توجه به موارد فوق و بمنظور جلوگیری از دوباره کاری و ایجاد سرعت و دقت در فعالیتهای پژوهشی، صاحبنظران دانش اطلاع رسانی بر آن شدند تا با استفاده از وسائل متعدد از هر مدرک علمی نشانه ای بدست دهند. از هر مدرک علمی می توان بطریق گوناگون نشانه هائی بدست داد که مؤلف، عنوان، سازمان تحقیقاتی یا ناشر، چکیده راهنما و یا چکیده تمام نما و ... از آنجمله اند:
۳.

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیوندر دانش اطلاع رسانی(2)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 449
آنچه ذخیره می شود فقط ممکن است اطلاعات مدرکی (مدارک Dokumente) باشد. چرا در این جدول از مدارک نخستین، ردیف دوم و ردیف سوم سخن گفتیم؟ سبب آنست که مراحل تهیه و تولید، هم اطلاعات مدرکی و هم اطلاعات غیر مدرکی را شامل می شود در حالیکه ذخیره، چنانکه اشاره شد، تنها مدارک را در بر می گیرد هم مدارک فراهم شده از خارج (از خارج سازمان) و هم مدارکی را که بوسیله خود مرکز مدارک ایجاد شده است.
۴.

انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش(2)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 43
نشریه ادواری اثر چاپ شده ای است که در فواصل زمانی مرتب یا نامرتب در شماره های        جداگانه ای منتشر می شود و اگر چه محتوای آنها با هم فرق دارد اما عنوانشان همواره یکی است و نیت ناشر آن است که بمدت نامحدودی همچنان بانتشار آنها بپردازد و همه شماره های آن معمولاً قطع یکسانی دارند. شکلهای معمول نشریات ادواری عبارتند از مجله و روزنامه . بیک معنی می توان نشریه های ادواری را شامل همه انتشارات پیوسته (مسلسل) ای دانست که حد واسط کتاب و مجله هستند.
۵.

مؤسسات اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 89
در کشور اتحاد جماهیر شوروی تهیة اطلاعات به منظور آگاهی سریع و استفادة محققان این کشور از آخرین کشفیات و پیشرفتهای علوم و فنون یکی از مسائل مهم و حیاتی است و بهمین جهت در سراسر این کشور سازمانهای بسیار متعددی در زمینه های مختلف عهده دار انجام این خدمت هستند. علاوه بر سازمانهای تخصصی و محلی، وظیفة کلی و اساسی خدمات اطلاع رسانی در سطح کشور به عهدة سازمان مادر و راهبر این کشور یعنی وینیتی می باشند. وینیتی از نظر سازمانی وابسته به کمیتة کشوری علوم و تکنولوژی شورای وزیران و آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی است.
۶.

گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال 1350 و 1351

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 896
همانطور که در گزارش سال 49 آمده است طرح امانت بین کتابخانه های ایران در تاریخ بیستم آذر ماه سال 1348 در جلسه ای با حضور گروهی از نمایندگان کتابخانه ها پیشنهاد گردید و مقرر شد که به مدت یک سال بطور آزمایشی بین معدودی از کتابخانه ها اجرا شود. گسترش این طرح در جلسه فوق پیش بینی شده بود و در طی یک سال دوره آزمایشی نیز مواردی پیش آمد که مشارکت کتابخانه های دیگری را ایجاب نمود به این معنی که در بعضی موارد موجودی   کتابخانه های شرکت کننده در طرح پاسخگوی نیازها نبود و می باید از کمک سایر کتابخانه های شرکت کننده در طرح پاسخگوی نیازها نبود و می باید از کمک سایر کتابخانه ها استفاده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷