پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

علوم و فناوری اطلاعات 1355 شماره 1 و 2 (پیاپی8)

مقالات

۱.

آگاهی هائی درباره سازمان اطلاع رسانی در حوزه امور کشاورزی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 728
در کشور ما اطلاع رسانی در امور کشاورزی بوسیله وزارت کشاورزی و جنگلداری و مواد غذائی صورت می گیرد و دستگاه وسیع و دقیقی دارد که دولت توجه بسیار به آن مبذول می دارد. این دستگاه متکی بر سازمان های اطلاعاتی وسیع است و شبکه بزرگی از متخصصان، گزارشگران، مولفان، محققان و مترجمان را در تمام جمهوری در بر می گیرد. در این دستگاه کارها دسته جمعی و با مشارکت گروههای بسیار انجام می پذیرد و نتایج آن بنحو فوق العاده ای رضایت بخش است بخصوص بجهت آنکه نوشتن مقالات، انجام تحقیقات و ترجمه ها زیر نظر متخصصان طراز اول صورت می پذیرد.
۲.

تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان شناسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 448
در این مقاله از یکی از جنبه های دانش اطلاع رسانی یعنی تجزیه و تحلیل مدارک و رابطه آن با نظریه زبان شناسی سخن میرود منظور از تجزیه و تحلیل مدارکدر این مورد بخصوص استخراج مفاهیم از مدارک نوشته شده است. البته مدارک نوشته شده را نباید منحصر به مدارک علمی نمود، بلکه سایر مدارک مانند متون ـ مدارک تاریخی ـ اساطیر ـ فرهنگ عامه ـ نوشته های مذهبی و مانند اینها نیز در این رده مورد توجه هستند. منظور از ارائه این مقاله در درجه اول بحث درباره مدارک علمی است و در درجه دوم اشاره به گروههای مختلف متون تا آنجا که در حدود معین به روش تحلیل مدارک مربوط می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷