مقالات

۱.

چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی  اطلاع رسانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 109
سرچشمههای دستگاه‌های رسمی که انتقال یا ابلاغ اطلاعات را بعهده داشته اند در گرد  زمان گم شده است, اما بی گمان این دستگاه ها در دست فرمانروایان که عموماً شاه و کاهن بوده اند, قرار داشته است. اقوام سومری و مصری کشفیات خود را در زمینه طغیان های فصلی رودخانه های بزرگ که  در کشاورزی نقش عمده ای داشته است  سینه به سینه نقل میکرده اند و در صورت ثبت به شدت پنهانش  نگاه میداشته اند. رشد اقتصاد بازرگانی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به ثبت معاملات تجاری را افزونی بخشید“ و پس از اختراع طومارهای پاپیروس و کتاب این عقیده که دانش متخصصان باید در انحصار نخبگان به ماند در تاریخ تمدن بشری قوت گرفت.
۲.

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیون  در دانش اطلاعرسانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 647
آلمانی است و امروز از دانشمندان و متخصصان اطلاعرسانی در سطح بینالمللی به شمار میآید. مؤسسه کتابداری دانشگاه هومبولت – برلین بعد از توسعه و تبدیل به “مؤسسه کتابداری و اطلاعات علمی“ درسال 1966“ اقتراحی تحت عنوان: “موضوع و وظایف کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیون“ مناسبات بین این دو حوزه و وجوه اشتراک و افتراق آنها با یکدیگر“ ترتیب داد. کوبلیتس نیز در این اقتراح شرکت جست و مقاله مبسوطی در این مورد نوشت که در “نشریه مرکزی کتابداری“ (Zentralblatt fur Bibliothekswesen-Leipzig Jahrgang 83. 1996, Heft 12 S.689-720) چاپ شده است. آنچه در اینجا مطالعه میفرمائید ترجمه این مقاله است, باید دانست که بر مطالب مندرج در این مقاله انتقادهای شدیدی بوسیله متخصصان دیگر نوشته شده است. از جمله مقالهای است که هینریش رولوف Heinrich Roloff تحت عنوان “راجع به جایگاه کتابداری“ نوشته که در یکی از شمارههای دیگر همین مجله به چاپ رسیده است. امیدواریم که مقاله انتقادی مذکور را نیز به فرصت ترجمه کنیم و آن را در دسترس همکاران محترم و سایر هممیهنان علاقمند به این رشته از علوم قرار دهیم.
۳.

شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 809
در سال 1966 کنفرانس عمومی یونسکو با مشارکت اعضای شورای بینالمللی مجامع علمی ICSU طرح ایجاد شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی را تحت عنوان UNISIST مورد بررسی قرار داد. بر اساس تصمیمات کنفرانس عمومی یونسکو کمیتهای مرکب از دانشمندان و کارشناسان اطلاعرسانی مأموریت یافتند که اساس این طرح را مورد مطالعه دقیق قرار دهند. ریاست این کمیته به عهده آقای پروفسور H.Brown معاون شورای بینالمللی مجامع علمی محول گردید. سپس کمیته مذکور گروههایی را مأمور ساخت که اجزاء طرح UNISIST مانند یکنواخت ساخت روشهای گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی, یکنواخت ساختن کتابنامهنویسی و مسائل مربوط به اشاعه اطلاعات علمی در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی بسیار قرار دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶