مقالات

۱.

چکیده و چکیدهنویسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 538
اگر فیزیکدانی بخواهد از تمام مقالههایی که در هفته در زمینه کار مورد علاقهاش منتشر میشود اطلاع پیدا کند چه راهی به او پیشنها میکنید؟ آیا تمام مجلهها و نشریههایی که احتمال یافتن مطلبی در زمینه کارش در آنها باشد خریداری کند؟ آیا عضو یک یا چند کتابخانه شود که این نشریهها را خریداری میکنند؟ راه اول نه ممکن است و نه معقول. خریدن همه مجلهها علاوه بر آنکه هزینه زیادی میخواهد کمتر مجله ایست که تمام مقالههایش به یک زمینه محدود فیزیک اختصاص داشته باشد و از این رو چه بسا تعدادی از مجلهها در یک هفته یا مطلبی در زمینه کار او نداشته باشند و یا اگر هم داشته باشند برای او جالب و مفید نباشد عضو یک یا چند کتابخانه شدن هم البته به طور کلی ضروری و مفید است اما ورق زدن همه مجلهها و مقالههایی که تا به دقت مندرجات آنها دیده نشود معلوم نمیشود چه اندازه به کار او میخورند “کاری وقتگیر و گاهی بیحاصلست“ تازه اگر فیزیکدان ما, تنها زبان انگلیسی بداند چگونه از مقالههایی که به زبانهایی دیگر نوشته میشوند اطلاع پیدا کند؟ میبینید که دشواریها کم نیست و نیاز محققان هم باید زود برآورده شود تا در کار تحققی آنان وقفهای حاصل نگردد و مهمتر از همه کاری محققی در شوروی به پایان رسانیده است کسی دیگر در آمریکا از اول آن را شروع نکند. در اینجاست که اهمیت اطلاعرسانی (Information Sciences) در دنیای امروز معلوم میشود.
۲.

نمایهسازی همارا

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 387
در دوران پس از جنگ جهانی دوم حجم انتشارات, خصوصاً انتشارات علمی تخصصی به طور فوقالعادهای افزایش یافته است. در هر موضع صدها کتاب, مجله و گزارش انتشار مییابد و پدیدهای را به وجود میورد که گاه “انفجار انتشارات“ و گاه “انفجار اطلاعات“ نامیده میشود. دیگر تنها “نوشته“ برای ثبت اطلاعات و انتقال آن کافی نیست بلکه انواع وسایل چون فیلم و میکروفیلم, صفحه و نوار جز اینها برای ثبت وانتقال اطلاعات به کار گرفته میشود. یکی از نتایج این ا مر آن است که روشهای قراردادی طبقهبندی به طور عمده به کار تنظیم کتاب در قفسه کمک میکند و سرعنوانهای موضوعی نیز به طور کلی برای کتاب مناسب است. این روشها در مورد فهرست کردن موضوعات بسیار ریز و جزیی با محدودیتهایی روبرو است که مانع نمایهسازی دقیق مدارکی که غیر از کتاب هستند میشود.
۳.

فعالیتهای اطلاع‌رسانی در مجارستان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 910
"وسعت کشور مجارستان 6/93031 کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1970, 10315597 نفر است. تعداد زنان نیم میلیون بیش از مردان است. صنایع سهم بخش صنایع در ترکیب درآمد ملی 44% و بزرگترین سهم از این مجموعه میباشد.60/37% از کل سرمایهگذاری در این کشور در سال 1970 متعلق به بخش صنایع بوده که اکثراً به صنایع ماشینی اختصاص داشته است. آموزش و پرورش تا سال 1970, 8/1 درصد از جمعیت از ده ساله به بالا به مدرسه نرفته بودند 70/51 درصد از جمعیت تا پانزده ساله لااقل تحصیلات هشت ساله ابتدایی و 60/51 درصد از جمعیت از هیجده ساله به بالا دبیرستان را به پایان رسانده بودند. (لازم به تذکر است که تحصیلات ابتدایی هشت سال, دوره راهنمایی چهار سال و دبیرستان 3 سال است) و امکانات ادامه تحصیل در پایان دوره راهنمایی عبارتست از 1. دبیرستان 2. دانشگاه 3. دورههای تخصصی و 4/4 درصد جمعیت بیست و پنج ساله یا بالاتر از دانشگاه یا کالج فارغالتحصیل شده بودند). در سراسر کشور بر اساس آمار سال 1970 تعداد 80536 محصل و 9791 معلم در سطوح تخصصی و عالی مشغول فعالیت بودهاند. ترکیب جامعه محصلین به نسبت 7/44 درصد دختر و 3/55 درصد پسر بوده است."
۴.

اطلاعرسانی, جزء حیاتی پژوهشهای علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 348
علم شکلی از آگاهی اجتماعی است که به انسان توانایی میدهد تا قوانین عینی طبیعت و اجتماع را بیاموزد و علم خود را به مرحلة عمل درآورد. علم نیز تابع قوانین رشدی خاص خود است که برای کار موفقیتآمیز در هر زمینة خاص علمی ضروری هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷