مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره 4 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 13) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نابرابری جنسیتی در صحه گذاری ورزشی؛ شناسایی موانع حضور ورزشکاران زن ایرانی در تبلیغات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبعیض جنسیتی ورزش زنان بازاریابی ورزشی تعصب مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 791
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی- کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان ورزشکار نخبه بودند که تعداد 17 نفر با محقق همکاری و پنل دلفی تحقیق را تشکیل دادند. در این تحقیق برای شناسایی موانع حضور ورزشکاران زن ایرانی در تبلیغات ورزشی، از روش دلفی فازی استفاده شد. بنابر نظر پنل دلفی، عوامل زیر به عنوان موانع حضور زنان ورزشکار ایرانی در تبلیغات ورزشی به عنوان صحه گذار شناسایی شدند: نابرابری در پوشش رسانه ای ورزش زنان، عدم تناسب با برخی محصولات، نگرش سنتی نسبت به زن، ساختار فرهنگی مردسالانه ورزش کشور، فقدان آگاهی از توانایی های خود در زنان ورزشکار، تعصبات مذهبی، محدودیت پوشش زنان در تبلیغات، شهرت بیشتر ورزشکاران مرد. به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر برندسازی مشترک از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شد. باتوجه به نتایج بدست آمده، تعصبات مذهبی، مهم ترین مانع حضور زنان ورزشکار ایرانی در تبلیغات ورزشی به عنوان صحه گذار می باشد و بعد از آن به ترتیب ساختار فرهنگی مردسالانه ورزش کشور، نگرش سنتی نسبت به زن و نابرابری در پوشش رسانه ای ورزش زنان در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند؛ بنابراین می توان از نتایج این گونه استنباط نمود که زنان قهرمان می توانند در بازاریابی و معرفی برندها فعالیت کنند و این کار تنها با تغییر نگاه تعصبی و مذهبی به زنان امکان پذیر می باشد .
۲.

نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ نوآوری بازارگرایی استراتژی بازاریابى برند نایک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 604
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز می باشد. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری و از نظر هدف، کاربردی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان برند نایک شهر شیراز به تعداد نامعلوم می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به روش غیرتصادفی در دسترس نمونه گیری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بازارگرایی نارول و سارتل (1990) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری کارملی(2005) و پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شولینگ لی (2000) بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 و اسمارت پی ال اس نسخه 3، یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنادار فرهنگ نوآوری بر توسعه استراتژی بازاریابی (180/6T-Value= و 333/0-= ß)، تاثیر مثبت و معنادار بین فرهنگ نوآوری و بازارگرایی(661/23T-Value= و 011/1= ß) و تاثیر مثبت و معنادار بین بازارگرایی و توسعه استراتژی بازاریابی برند بود. علاوه براین نقش میانجی بازارگرایی دررابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابی مورد تأیید قرار گرفت. توسعه استراتژی های بازاریابی برای مدیران سازمان های ورزشی و تولیدکنندگان برندهای ورزشی ضروری است. لذا ارائه دهندگان محصولات نایک در ایران با ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در فروشگاه های ورزشی و همچنین بازارگرایی نسبت به توسعه استراتژی های بازار مبادرت ورزند.
۳.

اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حس کنجکاوی مقیاس هواداران ورزشی روایی و پایایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 451
تحقیق حاضر روی دو بعد از کنجکاوی تمرکز دارد و هدف این پژوهش ایجاد مقیاس اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد برای کنجکاوی های خاص هواداران ورزشی است. بنابراین از دو مطالعه، مطالعه شماره یک (شامل چهار مرحله) و مطالعه شماره دو (شامل دو مرحله) برای ایجاد مقیاس حس کنجکاوی خاص هواداران ورزشی استفاده شده است. داده های تحقیق از میان دو نمونه داده (نمونه شماره یک شامل 303 نفر و نمونه شماره دو 250 نفر) و از میان دانشجویان، دانش آموخته ها، کارشناسان و دبیران تربیت بدنی استان کردستان جمع آوری شد. از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار ایموس استفاده شد. در نهایت سه عامل که شامل 15 سؤال بود برای مقیاس نهایی به دست آمد. عامل یک (اطلاعات خاص، 9 سؤال)، عامل دو (اطلاعات عمومی، 3 سؤال) و عامل سه (اطلاعات اماکن و تأسیسات ورزشی، 3 سؤال). کنجکاوی خاص هوادار ورزشی پتانسیل این را دارد تا کمک کند بهتر درک کنیم چرا و چگونه هواداران به هواداران وفادار ورزشی تبدیل می شوند. همچنین می تواند بر هواداران و غیر هواداران مختلف تأثیر بگذارد و با تحقیق های قبلی ترکیب شود و کمک کند تا رفتار هواداران ورزشی را بهتر درک شود. مطالعه موجود یک گام مهم برای درک بهتر حس کنجکاوی خاص هوادار و تأثیر آن است، اما هنوز برای رسیدن به فهم و درک کامل، کار بیشتری مورد نیاز است.
۴.

راهبردهای اخذ میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران؛ مطالعه موردی: بازی های نظامیان جهان (سیزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزبانی تحلیل SWOT سیزم استراتژی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 332
هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در ایران بود. روش تحقیق توصیفی است و به شکل کتابخانه ای - میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، ورزشکاران و متخصصین صاحب نظر در حوزه ورزش های نظامیان بود. نمونه به صورت تصادفی و از بین جامعه انتخاب شد. به منظور تدوین راهبردهای اخذ میزبانی بازی-های سیزم در ایران از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه WO(محافظه کارانه) قرار دارد. منطقه راهبردی WO یا استراتژی محافظه کارانه موقعیتی در بین چهار منطقه راهبردی می باشد که سازمان در آن با فرصت های خارجی و ضعف های داخلی مواجهه می باشد و در این شرایط باید از فرصت های خارجی برای از بین بردن ضعف های داخلی استفاده نماید. با توجه به قرارگیری موقعیت راهبردی اخذ میزبانی رویداد سیزم در منطقه WO، به مسئولین ورزش سیزم پیشنهاد می شود از فرصت های پیش رو جهت از بین بردن ضعف های داخلی در زمینه اخذ میزبانی رویداد سیزم استفاده نمایند.
۵.

بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داور فوتبال تبلیغات آگاهی از برند ارزش برند بینندگان تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 365
شرکت ها همواره بدنبال روش هایی برای ارتقاء برندهای خود هستند و تبلیغات از طریق ورزش یکی از بهترین روش ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی بود. مطالعه پیش رو از منظر ماهیت و هدف از نوع کاربردی و همچنین از نوع تحقیقات نیمه تجربی با یک گروه پیش آزمون و پس آزمون بود که جمع آوری داده ها به شیوه میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل بینندگان تلویزیونی بازی های لیگ برتر فوتبال بود که 30 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آگاهی از برند بود. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی ابزار با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. پرسشنامه تحقیق در دو نوبت (قبل و دو ماه پس از شروع لیگ برتر) توزیع و جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون تی وابسته) استفاده شد. نتایج نشان داد در تمامی مولفه های متغیر آگاهی از برند پس از دو ماه از شروع لیگ برتر تغییر معنی داری حاصل شده است. به نظر می رسد قابلیت برندینگ توسط داوران فوتبال نیز قابل انجام است و فدراسیون فوتبال می تواند در پیشنهاد بسته های تبلیغاتی به شرکت های تجاری با تاکید بر حضور داوران در همه صحنه های بازی در قاب تلویزیون، از این قابلیت بهتر استفاده نماید.
۶.

تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی فعال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ماجراجویانه موج سواری کوهنوردی اسکی بیابان گردی استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 875
صنعت گردشگری در قرن بیست و یکم رشد انفجاری داشته و جایگاه ویژه ای در تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی کشورها پیدا کرده است. گردشگری ورزشی بخش مهمی از صنعت گردشگری است و انواع گوناگونی دارد. در سال های اخیر؛ گردشگری ورزشی فعال رشد فزاینده ای در بازارهای گردشگری بین المللی پیدا کرده است. از همین رو؛ هدف این تحقیق تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی فعال ایران در سطح بین المللی بود. روش شناسی تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی فعال ایران از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در این تحقیق با 37 خبره مصاحبه های عمیقی انجام شد و از کارگروه تخصصی برای تحلیل، تدوین و ارزیابی استراتژی ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بازاریابی ضعیف مهمترین ضعف، وجود جاذبه های فراوان گردشگری ورزشی فعال مهمترین قوت، ارزش بالای ارزهای بین المللی در ایران مهمترین فرصت و تحریم های آمریکا مهمترین تهدید گردشگری ورزشی فعال ایران در سطح بین المللی هستند. بازاریابی دیجیتالی، بازاریابی ویروسی و بازاریابی اینفلوئنسری سه روش بازاریابی مدرن در توسعه صنعت گردشگری هستند که به منظور افزایش سهم بازار گردشگری ورزشی فعال ایران در بازار بین المللی باید از آنها به خوبی استفاده کرد.
۷.

مدل کیفی توسعه برندسازی ورزشی با رویکرد فراترکیب و الگوی سیپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند سازی توسعه ی برند سازی ورزشی صنعت ورزش الگوی سیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 695
هدف: تحول در درآمدزایی باشگاه ها، افزایش درآمد و تقویت ارتباط با هواداران، باشگاه ها و سازمان های ورزشی را بر آن داشته است که به دنبال منابع جدید در سودآوری بیشتر باشند، یکی از این راه ها توسعه ی برند سازی ورزشی است. هدف از اجرای این تحقیق ارائه ی مدل کیفی توسعه ی برندسازی ورزشی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرامطالعه و الگوی سیپ است. روش تحقیق: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد سیستماتیک و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو و الگوی سیپ مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه ی برند سازی ورزشی دسته بندی شد. یافته ها: بر اساس کد گذاری داده ها با الگوی سیپ، 4 مؤلفه ی اصلی ، 10مفهوم و 51 کد استخراج شد. برای سنجش کنترل کیفیت مطالعه ی حاضر از روش ارزیابی حیاتی استفاده شد. نتیجه: گسترش برند سبب می شود که یک کالای جدید به سرعت تشخیص داده شود و سریع تر مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گیرد. موفقیت در توسعه ی برند سازی ضمن توسعه بازارهای صادراتی به اعتبار بین المللی کشورها نیز می افزاید. براساس برون داد مدل به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران و بازراریابان ورزشی توسعه ی برند سازی ورزشی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف اصلی خود در نظر گیرند و به تلاش های بیشتری را در جهت گسترش آن مبادرت ورزند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵