مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره 4 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 15) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین سومو، پتانک و او-اسپرت در پاندمی ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آفلاین او-اسپرت پتانک رویدادهای ورزشی سومو ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 69
در شرایط شیوع ویروس کرونا رویدادهای آفلاین توجهات عموم را از رویداد های حضوری و پخش زنده به سمت وب و فضای مجازی معطوف کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین در پاندمی ویروس کرونا می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و با روش معادلات ساختاری و رویکرد پی.ال.اس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در مسابقات کشوری آفلاین سه رشته ورزشی سومو، پتانک و او-اسپرت سال 1399 بودند که 300 نفر از شرکت کنندگان پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده و می توان از آن برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت افرد استفاده کرد. اثر عوامل درگیری، رضایتمندی و نگرش افراد بر مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی آفلاین معنی دار بود. یافته ها همچنین نشان داد عوامل ویژگی های رویداد، درگیری و رضایتمندی احتمال ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت در این رویدادها را افزایش می دهند. عوامل نگرش، رضایتمندی و درگیری در یک رویداد ورزشی آفلاین نیز می توانند واسطه ای بین ویژگی های رویداد و مشارکت در آن باشند. لذا با در نظر گرفتن این عوامل، تحقیق حاضر توسعه رویدادهای آفلاین را به عنوان یک استراتژی مهم در چنین موقعیت هایی پیشنهاد می کند.
۲.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیر ورزش باشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 429
هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار در جامعه مدیران باشگاه های ورزشی فعال شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد (1400=N) تشکیل دادند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار ساخته لوکیک (2020) که مشتمل بر 15 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک دونالد، ضریب تتا، تنصیف براون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه 979/0=θ، 971/0=Ω، 963/0=α) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخ ص های نسبت X2 به df برابر با 32/2 و (RMSEA) که برابر با 092/0 می باشد، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص های 92/0=NFI، 93/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 93/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم جهت گیری بازاریابی پایدار نتایج نشان داد که هر سه مؤلفه توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تمامی مؤلفه های یکپارچگی استراتژیک، قابلیت های اخلاقی و مشارکت اجتماعی می توانند در الگوی ساختاری پرسشنامه مجتمع گردند و این ابزار می تواند برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی سبز قیمت سبز تصویر سبز ترویج سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 293
این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که توسط ملاحظات و مفروضات جهان بینی پسا اثبات گرایی پشتیبانی می شود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 394 نفر از مشتریان برند مجید تشکیل می دادند که از طریق نظرسنجی خودگزارشی آنلاین در مطالعه شرکت داشتند. برای آزمون فرضیه های این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS - SEM-3) استفاده شد. نتایج نشان داد محصولات سبز به طور مثبت بر تصویر سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر می گذارد. قیمت سبز بر تصویر سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر رضایت سبز تأثیر معناداری ندارد. مکان سبز تنها بر تصویر سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین ترویج سبز همزمان بر تصویر سبز و رضایت سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر معناداری ندارد. سرانجام ارزیابی روابط درونی ابعاد ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی نشان داد رابطه علی تصویر سبز با اعتماد سبز، تصویر سبز با وفاداری سبز و اعتماد سبز با وفاداری سبز مثبت و معناداری است. این نتیجه نشان می دهد مزایای محصولات ورزشی سبز کوتاه مدت است و محصولات سبز در هزینه مشتریان به طرز قابل توجهی و زمان آ نها تاحدودی صرفه جویی می کنند، با این حال به دلیل ضعف در مکان سبز و ترویج سبز مشتریان مربوطه از متعهد شدن به آن خودداری می کنند.
۴.

ساخت و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی ورزش مدارس بر مبنای مدل موریس و کلارکسون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی تحلیل عاملی ورزش مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 753
پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی پرسشنامه آمیخته بازاریابی اجتماعی در ورزش مدارس انجام شده است. در مطالعه حاضر از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش فرا ترکیب، تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه و بر مبنای مدل موریس و کلارکسون جمع آوری و مفاهیم مربوطه شناسایی شد (18 مفهوم) و مفاهیم در قالب سؤال طراحی شد. سپس سؤالات تدوین شده در اختیار صاحبنظران حوزه ورزش مدارس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (10 نفر) گذاشته و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در مرحله دوم از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در این مرحله، شامل 12329 دانش آموز دختر و پسر هنرستان های استان خراسان جنوبی بود که بر اساس جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای-طبقه ای 380 نفر انتخاب شدند. روایی محتوایی با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی پرسشنامه فوق به وسیله آلفای کرونباخ )96/0=α) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پرسشنامه ای شامل هفت بعد را فراهم آورد که شاخص های برازندگی نشان دهنده مناسب بودن ابزار تدوین شده بود. نتایج نشان داد که ابزار سنجش بازاریابی اجتماعی مدارس از اعتبار مناسب برخوردار بوده و متخصصان و برنامه ریزان ورزش مدارس می توانند از این ابزار برای بررسی بازاریابی اجتماعی در مدارس استفاده نموده و بر اساس مؤلفه های آن برنامه هایی برای ارتقای سطح ورزش مدارس طراحی و اجرا نمایند.
۵.

اولویت بندی پیامدهای تداعی قدیمی بودن برندهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت تداعی برند تجربه محصول ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 671
روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی خریداران برندهای ورزشی ایرانی هستند. از آنجا که تعداد جامعه مشخص نمی باشد از فرمول کوهن برای براورد حجم نمونه اسفاده شد. برای اطمینان 400 پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد پرسشنامه 391 پرسشنامه به طور صحیح بازگشت خورد و در تجزیه و تحلیل ها از آن ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و پایایی متغیرها توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL جهت ارایه مدل استفاده شد. بر اساس یافته ها ضریب معناداری نشان می دهد که شاخص ها بیشتر از مقدار 96/1 است و می توان نتیجه گرفت که تداعی برند تاثیر مثبت و معناداری بر عوامل ذکر شده دارد. همچنین بر اساس یافته ها به ترتیب خاطره گویی، بی زمانی، نگهداری، تجربه و تخصص و سنت از مهم ترین پیامدهای تداعی برند هستند. لذا در جهت تداعی برند باید شاخص های مورد نظر مورد تاکید بازاریابان قرار گیرد.
۶.

مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت مجازی واقعیت افزوده تعامل تماشاگران رویدادهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 232
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و افزوده به روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد رهیافت نظام مند انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش را خبرگان در حوزه فناوری و مدیریت ورزشی تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها بکارگرفته شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت افزایش حساسیت نظری و تضمین قابلیت اتکاء، از روش های درگیری طولانی مدت، مشاهده پایدار، وارسی مکرر اطلاعات و کدهای حاصل با مشارکت کنندگان برای ارزیابی برداشت های محقق و مثلث سازی. همچنین، جهت اطمینان از پایایی، از فرمول درصد توافقات استفاده شد. کدهای مستخرج از مصاحبه ها مشتمل بر 58 مفهوم، 21 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی بود. یافته های پژوهش نشان داد در مدل پارادیم پیشنهادی شرایط علی حاکم بر پیدیه محوری یعنی؛ تعاملات تماشاگران شامل پیشرفت ها در حوزه فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می باشد. علاوه براین، وجود زیرساخت های فنی بعنوان شرایط زمینه ای مستخرج شد چنانچه، شرایط مداخله ای مشتمل بر محدودیت های سخت افزاری و هزینه های بالا بوده است. از اینرو، استراتژی های حاصل متمرکز بر توسعه زیربنایی سخت افزار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به دست آمد که پیامدها مورد انتظار آن افزایش تعاملات مطلوبتر و نزدیک به واقیعت تر با تماشاگران بود. بر این اساس، توسعه زیرساخت ها و تسهیل بهره برداری از فناوری های نوین در صنعت ورزش، جهت تسهیل تعاملات با تماشاگران بدون محدود مکانی مورد تاکید است.
۷.

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر قابلیت های نوآوری اماکن ورزشی: نقش تعدیل گری کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی مدل موفقیت E-CRM وفاداری مشتری رضایت مشتری COVID-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 402
توسعه نوآوری در محصولات و خدمات به عنوان یک استراتژی بسیار موثر برای کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) بر قابلیت های نوآوری اماکن ورزشی، با تمرکز بر نقش تعدیل کننده کوید-19انجام شد. این پژوهش که به عنوان پژوهش های کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی طبقه بندی شده است، از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، از معیارهای اعتبارسنجی مختلفی مانند روایی واگرا، شاخص های آلفای کرونباخ، بار عاملی و پایایی ترکیبی استفاده شد. جامعه پژوهش مشتمل بر مشتریان اماکن ورزشی شهر تبریز بودند که تعداد 260 نفر به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از IBM® SPSS® Amos TM 26، انجام شد و نتایج برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که e-CRM، شامل جنبه هایی مانند مدیریت دانش، مشتری مداری، و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، به طور قابل توجهی بر روابط بلندمدت و قابلیت های نوآوری تأثیر می گذارد. درحالیکه نقش تعدیل کننده قابل توجه بود، اما اثر متوسط داشت. علیرغم تأثیر گسترده همه گیری بر مشتریان، e-CRM ثابت کرده است که ابزاری قوی برای تقویت روابط بلندمدت و حفظ مشتریان در مواجهه با افزایش موارد کوید-19 است. به طور خلاصه، این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی سیستم های مدیریت e-CRM در اماکن ورزشی برای تضمین مزیت رقابتی، افزایش حفظ مشتری، درک نگرانی های مشتری و تقویت قابلیت های نوآوری تاکید می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵