آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵

چکیده

هدف: تحول در درآمدزایی باشگاه ها، افزایش درآمد و تقویت ارتباط با هواداران، باشگاه ها و سازمان های ورزشی را بر آن داشته است که به دنبال منابع جدید در سودآوری بیشتر باشند، یکی از این راه ها توسعه ی برند سازی ورزشی است. هدف از اجرای این تحقیق ارائه ی مدل کیفی توسعه ی برندسازی ورزشی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرامطالعه و الگوی سیپ است. روش تحقیق: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد سیستماتیک و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو و الگوی سیپ مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه ی برند سازی ورزشی دسته بندی شد. یافته ها: بر اساس کد گذاری داده ها با الگوی سیپ، 4 مؤلفه ی اصلی ، 10مفهوم و 51 کد استخراج شد. برای سنجش کنترل کیفیت مطالعه ی حاضر از روش ارزیابی حیاتی استفاده شد. نتیجه: گسترش برند سبب می شود که یک کالای جدید به سرعت تشخیص داده شود و سریع تر مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گیرد. موفقیت در توسعه ی برند سازی ضمن توسعه بازارهای صادراتی به اعتبار بین المللی کشورها نیز می افزاید. براساس برون داد مدل به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران و بازراریابان ورزشی توسعه ی برند سازی ورزشی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف اصلی خود در نظر گیرند و به تلاش های بیشتری را در جهت گسترش آن مبادرت ورزند.

Qualitative model of sports branding development with meta-synthesis approach and CIPP model

Objective: The change in income generation of clubs, increasing income and strengthening the relationship with fans, clubs and sports organizations has led them to look for new sources of more profitability, one of these ways is the development of sports branding. The purpose of this research is to present a qualitative model of the development of sports branding with a meta- synthesis technique of various meta-study methods and CIPP model. Research method: In this research, by applying a systematic and meta- synthesis approach, the results and findings of previous researchers have been analyzed, and by performing the seven steps of the Sandlovski and Barroso method and the CIPP model, the factors affecting the development of sports branding have been categorized. . Findings: Based on the coding of the data with the CIPP pattern, 4 main components, 10 concepts and 51 codes have been extracted. The critical evaluation method is used to measure the quality control of the present study. Result: Brand expansion makes a new product quickly recognized and accepted by consumers. Success in the development of branding while developing export markets also adds to the international prestige of countries Based on the output of the model obtained from this research, it can be concluded that sports managers and marketers consider the development of sports branding as one of their main goals and make more efforts to expand it.

تبلیغات