مطالب مرتبط با کلید واژه

بسترسازی


۱.

طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی دانشگاهی نظریه زمینه ای تحول در نقش دانشگاه بسترسازی شبکه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۸۴۰
در این پژوهش عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکردی تفسیر گرایانه شناسایی شده است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 16 نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه علوم انسانی (علوم مدیریت) به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چالش ها و راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تحول در نقش دانشگاه ها (پذیرش نقش جدید)، بسترسازی، شبکه سازی،ارتقای بهره وری فعالیت های دانشگاهی، عوامل انگیزشی، فرهنگ سازی و تغییرات مدیریتی است. می توان تمامی مقولات را زیر مقوله کارآفرینی دانشگاهی قرار داد. به عبارت دیگر کارآفرینی دانشگاهی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای است.
۲.

مقایسه تحلیلی -تطبیقی نحوه بهره برداری عرفان حلقه و اشو از بستر فضای مجازی

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۱
امروزه، اهمیت روزافزون فضای گسترده مجازی در عرصه تبلیغ و اطلاع رسانی، بر کسی پوشیده نیست. این مسئله به قدری مهم است که غفلت از آن برای هر صاحب فکر و اندیشه ای می تواند گران تمام شود. پژوهش حاضر با تکیه بر همین اهمیت، قصد دارد تا به نحوه بهره گیری دو طیف عرفان نوظهور اشو و عرفان حلقه از فضای مجازی را مورد بررسی قراردهد. در این راستا، تلاش شد، با روشی توصیفی تحلیلی، مجموعه فعالیت های فضای مجازی در یک محدوده زمانی شش ماهه و با تأکید بر تعداد کانال ها، تعداد کاربران، تعداد پست ها، محتوای پست ها، نحوه بهره گیری عرفان های جدید از بسترسازی فضای مجازی و اهداف آنان در این فضا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. مهمترین یافته این پژوهش که با روشی توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیان کننده این مهم است که عرفان حلقه و اشو، با بهره-گیری از فضای مجازی و با تمرکز بر موضوعات مهم وجذابی چون دفاع از حقوق زنان و ضدیت با برخی امور دین، توانسته اند رشد قابل ملاحظه ای در بین جوانان داشته باشند. همچنین عدم دسترسی آنها به رسانه های مجاز و انجام فیلترینگ نتوانسته است، مانع بزرگی بر سر راه آنان باشد.
۳.

الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: کارکنان جدید، ارزش ها و منش های بیرون سازمان را به داخل سازمان می آورند و در مقابل، سازمان ها تلاش می کنند آن ها را با ارزش ها و منش های درونی آشنا و سازگار کنند، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی ایران است. روش: پژوهش حاضر به صورت پژوهش ترکیبی (کیفی - کمی) انجام شد. در بخش اول پژوهش به منظور طراحی الگوی جامع روانه سازی کارکنان، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از نظرات خبرگان و ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا، تبیین الگوی روانه سازی کارکنان میسر شد. به منظور ارائه ترکیب مطلوبی از ابعاد که بتواند روانه سازی کارکنان را در ستاد فرماندهی انتظامی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور مالیاتی و آموزش وپرورش استان فارس، بهینه کند، از روش سیستم خبره فازی استفاده شد. در گام بعدی به منظور کاربردی کردن الگو و ارزیابی مؤلفه های روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی، 294 پرسشنامه بین کارکنان چهار سازمان یادشده که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع و داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: انجام این پژوهش، ضمن طراحی الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی، به ارائه ترکیب مطلوب ابعاد الگو به گونه ای که بتوان روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی را بهینه کرد. همچنین یافته ها نشان می دهد که خبرگان پژوهش، 6 بعد، 14 مولفه و 77 شاخص برای پیاده سازی موفق روانه سازی کارکنان در ساختارهای یادشده را تشخیص دادند. نتایج : ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراجی از روش فراترکیب (الگوی پژوهش) در جامعه هدف تایید شد و نتایج آزمون نشان دهنده آن است که شرایط شغلی، بسترسازی و شرایط سازمانی و آثار و نتایج، تأثیر معنی داری بر روانه سازی کارکنان داشتند.