سجاد پاشایی

سجاد پاشایی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز، تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر قابلیت های نوآوری اماکن ورزشی: نقش تعدیل گری کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی مدل موفقیت E-CRM وفاداری مشتری رضایت مشتری COVID-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۲
توسعه نوآوری در محصولات و خدمات به عنوان یک استراتژی بسیار موثر برای کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) بر قابلیت های نوآوری اماکن ورزشی، با تمرکز بر نقش تعدیل کننده کوید-19انجام شد. این پژوهش که به عنوان پژوهش های کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی طبقه بندی شده است، از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، از معیارهای اعتبارسنجی مختلفی مانند روایی واگرا، شاخص های آلفای کرونباخ، بار عاملی و پایایی ترکیبی استفاده شد. جامعه پژوهش مشتمل بر مشتریان اماکن ورزشی شهر تبریز بودند که تعداد 260 نفر به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از IBM® SPSS® Amos TM 26، انجام شد و نتایج برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که e-CRM، شامل جنبه هایی مانند مدیریت دانش، مشتری مداری، و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، به طور قابل توجهی بر روابط بلندمدت و قابلیت های نوآوری تأثیر می گذارد. درحالیکه نقش تعدیل کننده قابل توجه بود، اما اثر متوسط داشت. علیرغم تأثیر گسترده همه گیری بر مشتریان، e-CRM ثابت کرده است که ابزاری قوی برای تقویت روابط بلندمدت و حفظ مشتریان در مواجهه با افزایش موارد کوید-19 است. به طور خلاصه، این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی سیستم های مدیریت e-CRM در اماکن ورزشی برای تضمین مزیت رقابتی، افزایش حفظ مشتری، درک نگرانی های مشتری و تقویت قابلیت های نوآوری تاکید می کند.
۲.

Social Customer Relationship Management Capabilities in Sports Facilities(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Customer-oriented management Customer relationship social media Technology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۵
Nowadays, the prominent role of the customer in the global arena reveals the urgent need for proper management of customer relationships. This has led to a new shape of CRM known as Social CRM. This study analyzes data from 384 customers of sports facilities in the East Azerbaijan province of Iran using the structural equation model (SEM) approach. The findings revealed that the SEM used is a strong theoretical model for social CRM capabilities, customer-oriented management system (COMS), and social media technology use (SMTU). Moreover, the social CRM capabilities have a significant impact on customer relationship performance. From an academic perspective, this study helps to understand the experiences of customers of sports facilities during their interaction on social media and focuses on long-term customer relationships. From a sports management perspective, sports facilities should use the insights created through social CRM capabilities to guide effective sports marketing strategies toward customer relationship performance.
۳.

بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات افسردگی منطقه ازاد ماکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی طبق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از  پرسش نامه های، استفاده آسیب زا تلفن همراه، جنار و همکاران(2007) با 6 گویه؛ استفاده از اینترنت؛ یانگ (1998) با 3 گویه؛ افسردگی نوجوانان؛ کوتچر (2002) با 6 گویه؛ پرسش نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با 6 گویه، در قالب مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری Smart PLS  انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، ارتباط مستقیم و  معنی داری بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) و افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، وجود داشت(0/001>P).نتیجه گیری: استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درونگرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، در نهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.
۴.

نقش واسطه ای قدردانی مشتریان ورزشی در تأثیر مولفه های بازاریابی ارتباطی در ورزش بر وفاداری (مورد مطالعه: مشتریان باشگاه های بدن سازی تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای ارتباطات ورزشی وفاداری باشگاه های بدن سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۵
امروزه یکی از ابزار های ارتباط با مشتریان ورزشی و تعامل با مخاطبان در روابط عمومی ها، بازاریابی ورزشی است. پژوهش حاضر بدنبال بررسی نقش واسطه ای قدردانی مشتریان ورزشی در تأثیر مولفه های بازاریابی ارتباطی بر وفاداری آنان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدن سازی شهر تبریز است. در تحقیق حاضر به دلیل کثرت و پراکندگی جامعه آماری، به منظور دسترسی به مشتریان باشگاه های بدن سازی، نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 385 نفر (ورزشکار) از مشتریان باشگاه ها تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روابط میان متغیرها با بکارگیری مدل سازی معادله ساختاریAMOS20 و با استفاده وزن های رگرسیونی عادی و استاندارد شده تحلیل شد. همچنین جهت آزمون فرضیههای تحقیق سطح خطای 01/0 موردنظر بود. نتایج حاصل از آزمون تجربی مدل پژوهش، نقش اساسی مولفه های بازاریابی رابطه ای(ارتباط مستقیم، پاداش ملموس، ارتباط بین فردی و رفتار ترجیحی) در قدردانی و وفاداری مشتریان باشگاه های بدن-سازی را در سطح معنی داری 001/0 تایید می کند. همچنین نقش واسطه ای قدردانی در تاثیرگذاری متغیرهای بازاریابی رابطه ای، حائز اهمیت است. بنابراین روابط عمومی انگیزه جذب مشتریان را افزایش می دهد و به مدیران باشگاه ها اجازه خواهد داد تا از طریق بازاریابی رابطه ای به عنوان یک جایگزین، خلاء عدم ارتباط با مشتری را پر کنند. پیشنهاد می شود باشگاه-های بدن سازی با ایجاد اعتماد در مشتریان، کیفیت ارتباطات خود را با مشتریان افزایش داده تا آنها را به خود وفادار نمایند
۵.

تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان های خدماتی با رویکرد فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موفقیت سازمانی سازمان های خدماتی مدیریت ارتباط با مشتری فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
در چند سال اخیر واژه مدیریت ارتباط با مشتری توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی و تجارت به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان های خدماتی با رویکرد فراتحلیل انجام شد. به ا ین منظور از بین 62 پژوهش انجام شده (از سال 1393 تا 1398)، 18 پژوهش که از لحاظ روش شناختی و هدف پژوهش مورد قبول بود، انتخاب و تحلیل متاآنالیز روی آنها انجام شد. ابزار پژوهش عبارت از فهرست بازرسی متاآنالیز بود. یافته ها نشان داد که سوگیری انتشار در پژوهش های تحلیل شده نامشهود است. همچنین اندازه تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های خدماتی 59/0 یافت شد (0.001 Sig : ). بر این اساس، مشتری مداری (با اندازه اثرگذاری 601/0) و رضایت مندی مشتریان (بااندازه اثرپذیری 65/0) بیشترین تأثیر را در مدیریت ارتباط با مشتری داشتند. این اندازه اثر براساس جدول کوهن در حد زیاد قرار دارد. نتیجه می گیریم کسب و کار ها بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار است به گونه ای که گسترش و ارایه خدمات، بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل ، بلکه غیر ممکن است. بنابراین سازمان های خدماتی باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چراکه مشتریان تنها منبع برگشت سرمایه محسوب می شوند.
۶.

تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی دلبستگی به برند وفاداری به برند لیگ برتر فوتبال هوادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. جامعه آماری تحقیق را هواداران تیم های فوتبال که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، تشکیل داده اند که 386 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos، و از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، همبستگی مثبت و معنادار بالایی بین متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر تبلیغات دهان به دهان به عنوان متغیر وابسته وجود دارد؛ به طورکلی باشگاه ها می بایست در جهت افزایش دلبستگی هواداران به برند، نسبت به شناسایی ویژگی های شخصیتی باشگاه، انعکاس این ویژگی ها در استراتژی های مدیریت برند خود و همچنین تطابق این ویژگی ها با ویژگی های شخصیتی هواداران اقدام نمایند و این عامل منجر به تبلیغات دهان به دهان مثبت در جامعه و شبکه های مجازی برای باشگاه خواهد شد.
۷.

مدلسازی تأثیرزیبایی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات (مطالعه موردی: استخرهای شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساسات دسترسی زیبایی شناختی محیط فیزیکی نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی تأثیر محیط فیزیکی اماکن ورزشی (زیبایی و دسترسی) بر روی نیات رفتاری مشتریان با توجه به نقش میانجی احساسات بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. در این زمینه، ابتدا متناسب با متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای با 30 سؤال طراحی شد که روایی صوری به تأیید استادان مدیریت ورزشی (7 نفر) رسید و روایی محتوایی با تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های زیبایی شناختی (91/0)، دسترسی (70/)، احساسات مثبت (90/0) و نیات رفتاری (87/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش 390 نفر از مشتریان استخرهای شهر تبریز بودند که در مجموع از 245 پرسشنامه برای بررسی آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو مؤلفه محیط فیزیکی یعنی زیبایی و دسترسی و احساسات مثبت بر روی نیات رفتاری به صورت مستقیم تأثیرگذارند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده اثر غیرمستقیم زیبایی و دسترسی از طریق احساسات مثبت بر روی نیات رفتاری معنادار است؛ یعنی زیبایی و دسترسی اماکن ورزشی می تواند از طریق ایجاد احساسات مثبت در مشتریان بر نیات رفتاری آنها تأثیرگذار باشد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت اماکنی که زیبا و در عین حال دارای قابلیت دسترسی راحت تر و بهتری هستند، احساسات بهتر و مثبت تری را در ذهن مشتریان ایجاد می کنند که نتیجه آن تأثیر بر روی نیات رفتاری و استفاده مجدد از آن اماکن ورزشی خواهد بود.
۸.

تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی ، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش توسعه گردشگری توسعه فرهنگی و اجتماعی توسعه اقتصادی جامعه میزبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
برگزاری همایش های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست اندرکاران برگزاری همایش های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده اند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می کنند و هم در زمینه های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده ای پیدا می کنند.
۹.

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی مدیریت ارتباط با مشتری رضایت مندی وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
در سال های اخیر نیاز به تغییر جهت از نگرش مبادله ای به ارتباطی در مدیریت ارتباط با مشتری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش، مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی می باشد و جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد مراجعه کننده به اماکن و مراکز تفریحی – ورزشی استان آذربایجان شرقی در سال 97 بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد محمودی و همکاران (1395)؛ علوی شاد (1387) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را با نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر (b) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنا داری بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری (درک و تفکیک مشتری، ارتباط متقابل با مشتری، جذب و حفظ مشتری، توسعه روابط) با رضایت مندی در سطح معنا دار 001/0 وجود دارد (61/0  b = 700/16t=)، همچنین تأثیر مثبت و میانجی گری رضایت مندی بر وفاداری مشتریان تأیید شد (78/0 b =). ازاین رو تغییر فضای تجاری و تحول بازاریابی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی امری ضروری است، بنابراین ارایه خدمات با دقت و توجه به نیازها و علایق مشتری مهم ترین عوامل جذب و حفظ مشتری در اماکن می باشد.
۱۰.

بررسی نقش میانجیگری عوامل نهادی در تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی عوامل محیطی عوامل نهادی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۶
امروزه صنعت گردشگری ورزشی ازجمله صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب می گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش میانجی گری عوامل نهادی در تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو بود. جامعه ی آماری این پژوهش را گردشگران ورزشی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در سال 95، که به علت نامشخص بودن تعداد گردشگران در منطقه مذکور حجم نمونه انتخاب شده 385 نفر گردید که بالاترین حجم نمونه آماری می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار AMOS23 و با استفاده از ضرایب رگرسیونی نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های مشارکت جامعه محلی (اقتصادی/ اجتماعی/ محیطی / نهادی)، بر توسعه گردشگری ورزشی تاثیر معنی داری داشت که از این میان عامل اجتماعی با اثر کلی %55 بیشترین تآثیر را داشت و از طرفی نقش میانجی گری عوامل نهادی بر توسعه گردشگری ورزشی تأیید شد. در مجموع با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی مناطق آزاد، مدیران و برنامه ریزان بخش گردشگری و ورزش کشور باید  در زمینه اجتماعی اهتمام لازم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند.
۱۱.

بررسی تأثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بلیت الکترونیکی فوتبال مدل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
 در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می کند. باشگاه های های موفق همواره به دنبال به کارگیری روش ها و ابزارهای نوین به عنوان مزیت های رقابتی و جهت نیل به توسعه و بهبود مستمر هستند. یکی از این ابزارها مدیریت ارتباط با مشتری است که با توسعه فن آوری و ارتباطات، امروزه به عنوان مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک برشمرده می شود. هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. جمع اوری داده ها از پرسش نامه ی ال مومانی و نور (2009)، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنی داری بین مؤلفه های خدمات (سهولت استفاده، قابلیت استفاده، لذت از خدمات) با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی وجود دارد، همچنین تأثیر مثبت و معناداری نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی در تأثیر مؤلفه های خدمات (سهولت استفاده، قابلیت استفاده، لذت از خدمات)، بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، تأیید شد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت، موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به عنوان راهبرد، نرم افزار و فرایند می بایست در صنعت ورزش ایران جایگاه ویژه ای داشته باشد. اگرچه در مسیر اجرای آن مشکلات زیر ساختاری وجود دارد ولی مدل های مفهومی پایه ای می تواند نقطه ی شروع خوبی برای آینده عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در باشگاه ها باشد.
۱۲.

تجزیه تحلیل فاکتورهای اثرگذار با نقش میانجی گری نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش قصد خرید بلیط الکترونیکی فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. امروزه در بین رشته های ورزشی فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرهای فراوان، از حالت ورزش ساده به یک تجارت مبدل شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر تجزیه تحلیل نقش واسطه ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. گردآوری داده ها، از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسشنامه آمرو و دوآرته (2015)، می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری و از آزمون اسمارت PLS نیز جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، نگرش بر قصد خرید بلیط تاثیر گذار هست ولی به نظر می رسد نگرش با نقش واسطه ای عوامل دیگر (مزایای نسبی درک شده، سازگاری درک شده، اعتماد، ریسک درک شده، پیچیدگی)، بر قصد خرید بلیط نقش بسزایی دارند. از این رو باشگاه ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان ورزشی، کالاها و خدمات با ارزشی را که از طریق اینترنت به آنان ارائه می کنند تا با جلب رضایت مندی، در آنها اعتماد ایجاد کنند.
۱۳.

نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات با کاهش افسردگی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت اینستاگرام افسردگی تلفن همراه تلگرام منطقه آزاد ماکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
  مطالعه حاضر با هدف، بررسی نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با کاهش افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، انجام شد. جامعه آماری پژوهش به صورت تصادفی ساده و به تعداد 265 نفر از بین نوجوانان منطقه آزاد ماکو که حداقل سه جلسه در هفته ورزش می کردند، انتخاب شد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بار عاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند(α= %94). روابط میان متغیرها با به کارگیری مدل سازی معادله ساختاری ایموس و با استفاده وزن های رگرسیونی عادی و استاندارد شده به روش برآورد حداکثر درستنمایی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی(اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی) باعث افسردگی نوجوانان می شود همچنین مشارکت ورزشی می تواند به عنوان متغیر میانجی اثر منفی ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بر افسردگی نوجوانان را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درون گرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، درنهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.  
۱۴.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه عوامل سازمانی در بخش خدمات ورزشی هتل های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل سازمانی مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری مدل موفقیت خدمات ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۲۳
در مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه عوامل سازمانی پرداخته شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران و کارکنان بخش خدمات ورزشی هتل های شش کلان شهر ایران بود که از بین آنها 67 هتل به عنوان نمونه مورد مطالعه در تحقیق انتخاب شد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه و به کمک نرم افزار پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است، و تمامی ابعاد مؤلفه های مدیریت دانش (نفوذ مدیریت دانش/ کسب مدیریت دانش/ فناوری مدیریت ارتباط با مشتری / مشتری مداری)، با نقش واسطه ای عوامل سازمانی و نفوذ مستقیم تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر معناداری داشت. بر این اساس می توان عوامل واسطه ای را تأثیرگذار در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری محسوب کرد و با تقویت آن رابطه نزدیک و مستمر با مشتریان را به منظور حفظ مشتری و مشتری مداری افزایش داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان