محسن خسروی

محسن خسروی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی مؤلفه های دانشگاه مستقل در ایران با کشورهای انگلستان، استرالیا، چین

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مؤلفه های دانشگاه مستقل در کشورهای منتخب در ایران و سه کشور موفق جهان صورت گرفته است. در این پژوهش مؤلفه های دانشگاه مستقل با استفاده از روش های کیفی از نوع داده بنیاد و شیوه ی تطبیقی به ویژه روش چهار مرحله ای برودی، کدگذاری، تجزیه و تحلیل، تفسیر اطلاعات، خلاصه بندی و مقوله بندی آن ها و با کمک از نرم افزار MAXQDApro12 استخراج شد. جامعه پژوهش شامل متون و مقالات ایران و کشورهایی که در زمینه موضوع دانشگاه مستقل فعالیت داشتند. ایران و کشورهای انگلستان، استرالیا و چین به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. در مجموع114 مؤلفه برای دانشگاه مستقل شناسایی شد. که مؤلفه های کشور انگلستان97 مورد، استرالیا 34 مورد، چین28 مورد و جمهوری اسلامی ایران 26 مورد است. بین مؤلفه های دانشگاه مستقل در کشور ایران و کشورهای منتخب، شباهت کمی وجود دارد. با استفاده از جبر بولین مسیر ایجاد دانشگاه مستقل بر گرفته از کشور انگلستان پیشنهاد شد. و مؤلفه های استقلال سازمانی دانشگاه، استقلال مالی دانشگاه، استقلال آکادمیک دانشگاه، استقلال منابع انسانی دانشگا، پاسخ گویی به جامعه ، آزادی در انتخاب ساختار و تشکیلات اداری دانشکده ها ، آزادی تصمیم گیری در مورد آغاز و خاتمه برنامه های آموزشی ، آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی درسی دانشجویان، تصمیم گیری در مورد تعداد کلی دانشجویان داخلی و خارجی، استقلال مدیریت هزینه کردن دانشگاه، تمرکز زدایی مالی دانشکده ها، آزادی انتشار به عنوان شروط علی لازم دانشگاه مستقل هستند.
۲.

مقایسه تطبیقی مؤلفه های شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم در ایران، آمریکا و انگلستان

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۸۰
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مؤلفه های شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم در ایران و کشورهای آمریکا و انگلستان صورت گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات کیفی و به روش تحلیل مضمون است. و برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای از شیوه ی تطبیقی جرج برودی استفاده گردید.داده های پژوهش از طریق مطالعه ی کتاب و بررسی اسناد و مدارک با کمک از نرم افزار MAXQDApro12 جمع آوری شده است. جامعه پژوهش شامل متون و مقالات ایران و کشورهایی که در زمینه موضوع شناسایی شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم اقداماتی داشتند. ایران و کشورهای انگلستان و آمریکا به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. در مجموع 40 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده اصلی و 16 مضمون سازمان دهنده فرعی برای مضمون فراگیر شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم شناسایی شد. مؤلفه های کشور انگلستان 23 مورد، آمریکا 22 مورد و جمهوری اسلامی ایران 33 مورد است. یاقته های پژوهش نشان داد بین مؤلفه های شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم در کشور ایران و کشورهای مورد مطالعه، شباهت نسبتأ زیادی وجود دارد. همچنین با استفاده از جبر بولین 27 مؤلفه ارزشمند برای شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم پیشنهاد شد. در نتیجه شایستگی داوطلبان ورود به تربیت معلم شامل چهار دسته مضمون سازمان دهنده اصلی تحت عنوان: 1- ویژگی جامعه پذیری 2- میزان آمادگی برای ورود به تربیت معلم 3- ویژگی های شخصیتی و روان شناسی4- ویژگی های تحولی شناسایی گردید. با استفاده از روش هولستی پایایی این مرحله 94/. محاسبه گردید
۳.

پیش بینی روند تغییرات زمین لغزش منطقه شمال قوچان با توجه به عوامل مؤثر بر لغزش به روش شبکه عصبی، اتوماتای سلولی- مارکوف و رگرسیون لجستیک

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۳
زمین لغزش از عمده مخاطرات طبیعی است که هرساله باعث خسارت های جانی و مالی فراوانی می شود؛ بدین دلیل پرداختن به موضوع شناسایی علل و دلایل ایجاد آن و ارائه راهکار جهت کاهش این خسارت ها از اهمیت خاص برخوردار است. منطقه شمال قوچان در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، ویژگی های طبیعی و زمین شناختی و همچنین تغییر کاربری شدید زمین یکی از مناطق مستعد بروز زمین لغزش است. به منظور شناسایی و تعیین مناطق حساس به لغزش با کمک گرفتن از عوامل مؤثر در آن با استفاده از روش شبکه عصبی، روش آماری مارکوف و رگرسیون لجستیک این پژوهش انجام شد. نقشه زمین لغزش موجود با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث برای سال های 2004،2010 و 2016 تهیه شد و به دو کلاس، محل های لغزش رخ داده و رخ نداده طبقه بندی شد. مقایسه نقشه شبیه سازی شده سال 2016 هر یک از مدل ها با نقشه طبقه بندی شده واقعی نشان داد که شاخص کاپا در نقشه های حساسیت لغزش ایجادشده توسط مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، مدل مارکوف و مدل رگرسیون لجستیک به ترتیب برابر 0.96، 0.72 و 0.86 است. این بدان معنی است که مدل شبکه عصبی پرسپترون مدل مناسبی برای پیش بینی تغییرات زمین لغزش در این منطقه است. نتایج نشان داد، با سست شدن سازندها، تغییر کاربری اراضی به سمت مراتع فقیر و اراضی کشاورزی دیم، افزایش شیب خطر رخداد زمین لغزش زیاد شده است.
۴.

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۶۴۲
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم و ششم در حال تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اهواز در سال 1395-1394، به تعداد 3841 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه های استاندارد شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن (1972) بوده است. نمونه پژوهشی به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و سپس 30 نفر از آزمودنی ها از بین این 8 کلاس به طور تصادفی انتخاب شده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دوره آزمایشی (آموزش مهارت های زندگی) برای گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی برافزایش شایستگی اجتماعی مؤثر است.
۵.

رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه

تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی با راهبرد مدیریت حل تعارض در مدیران دوره متوسطه، از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه مورد بررسی شامل 340 نفر از دبیران استان منتخب است که با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای- نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون جی ای و راهبرد مدیریت حل تعارض رابینز که ضریب پایایی آنها به وسیله آزمون کرانباخ به ترتیب 81% و92.8 % بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از اثر لامبدای ویکنز، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره، و آزمون تعقیبی lsd استفاده شد. نتایج نشان داد بین مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض در سطح 05/0 p≤ارتباط معنادار وجود دارد. هم چنین بین سابقه با انتخاب راهبردهای مدیریت حل تعارض تفاوت معنادار مشاهده شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان