مریم تقوایی یزدی

مریم تقوایی یزدی

مدرک تحصیلی: دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۱.

تبیین راهبرد تمایز با رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد تمایز رهبری کارآفرینانه هوش رقابتی لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 813
هدف تحقیق تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی است. پژوهش حاضر توصیفی همبستگی هست که با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، مدیران صنعتی لوازم خانگی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی شده است که ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالاتر 7/0 محاسبه شد، لذا پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. جهت بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی از شاخص کفایت نمونه (KMO)، استفاده شده است که برابر با 789/0 است که بالاتر از مقدار 6/0 است و نشان دهنده این است که ماتریس همبستگی کفایت لازم را دارد. از آزمون کرویت بارتلت جهت آزمون این فرضیه که ماتریس همبستگی یک ماتریس واحدی است استفاده شد. جهت سنجش معناداری اثر متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، جهت اعتبارسنجی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق و بررسی نقش میانجی فرضیه از آزمون مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده و جهت سنجش اثبات معناداری فرضیه از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده همبستگی قوی و مطلوبی میان این دو متغیر رهبری کارآفرینانه بر راهبرد تمایز است. همچنین با توجه به بیشتر بودن اثر مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم، وجود متغیر میانجی تاثیر را افزایش داده و نقش میانجی در فرضیه دوم مورد تایید واقع شد. آزمون سوبل نشان داد که متغیر میانجی هوش رقابتی در تأثیرگذاری متغیر رهبری کارآفرینانه بر راهبرد تمایز نقش معناداری دارد. همچنین نتایج، تاثیر هوش رقابتی بر راهبرد تمایز و تاثیر رهبری کارآفرینانه بر هوش رقابتی را تایید کرد. 
۲.

بررسی رابطه بین مؤلفه های توانمندسازی با سرمایه فکری مدیران آموزش و پرورش

کلید واژه ها: توانمندسازی سرمایه فکری آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 857
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های توانمندسازی با سرمایه فکری مدیران آموزش و پرورش ساری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرستان ساری (-167 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان 115 نفر انتخاب شد که به روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای تعیین شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های توانمندسازی و سرمایه فکری بود. روایی ابزار توسط متخصصان و صاحب نظران در حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی 82/0، پرسشنامه سرمایه فکری 78/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی با معیارهایی چون فراوانی برحسب تعداد، درصد، نمودار و آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت رد یا تایید فرضیه ها استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه ارتباطی توانمندسازی با سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین مولفه انگیزشی توانمندسازی با سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین مولفه شناختی توانمندسازی با سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.
۳.

طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی نظام آموزش پایه از منظر زیرساخت های آموزش کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی آموزش پایه اعتبار یابی پرسشنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 579
پژوهش حاضر، با هدف طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی نظام آموزش پایه از منظر زیرساخت های آموزش کارآفرینی با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش کیفی، به روش نمونه گیری هدفمند، با 12 نفر از خبرگان از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته با معیار اشباع نظری، و در بخش کمی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای با 385 نفر از مدیران، معلمان، دبیران و مشاوران در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه انجام شد. نتایج حاصل از مصاحبه ها، از طریق کد گذاری باز و محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل شد. پس از آنکه، تمام مقوله های تشکیل دهنده ی ارزیابی نظام آموزشی پایه از منظر زیرساخت های آموزش کارآفرینی مشخص شد. پرسشنامه ای با 36 سؤال در سه بعد (بنیادی، ساختاری، فرایندی) طراحی شد. ابتدا روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بررسی، و 3 سؤال حذف شد سپس روایی سازه ای مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات بالای 7/0 و میانگین واریانس استخراج شده بالای 5/0 و نیز پایایی هر دو ملاک (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی) تمام ابعاد بالای 9/0 بوده است. در نتیجه، ابزار طراحی شده اعتبار و پایایی خوبی دارد و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی نظام آموزش پایه از منظر زیرساخت های آموزش کارآفرینی استفاده نمود.
۴.

شناسایی رابطه فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت شهربان شهرداری تهران)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی تعهد سازمانی اعتیاد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 484
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار با تعهد سازمانی در شرکت شهربان شهرداری تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت شهربان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها 500 نفر می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با 217 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس تعداد کارکنان انتخاب شد. روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی بوده است. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق سه پرسشنامه استاندرد نعهد سازمانی آلن و مایر، فرسودگی شغلی مسلش و اعتیاد به کار اسپنز و رابینزبه درجه بندی لیکرت 5 گزینه ای (کاملاً موافقم-موافقم-نظری ندارم-مخالفم-کاملاً مخالفم) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آنوا و ازمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد میان اعتیاد به کار و فرسودگی شغی با ابعاد تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که سهم تعهد سازمانی در تبیین فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار کارکنان متفاوت است.
۵.

تاثیر رفاه دیجیتالی بر آثار تربیتی و سبک زندگی اسلامی در دوران کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 736
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفاه دیجیتالی بر آثار تربیتی و سبک زندگی اسلامی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری در دوران کرونا انجام گرفت. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری به تعداد 165 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان 115 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب شد. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کاربست شبکه های اجتماعی مجازی خواجه احمدی و همکاران (1395) و پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی اسلامی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و صاحب نظران بررسی و تأیید گردید. پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کاربست شبکه های اجتماعی مجازی 86/0و پرسشنامه سبک زندگی 88/0 برآورد شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از معیارهای توصیفی چون میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادکه رفاه دیجیتالی در شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی اسلامی دانشجویان (برنامه های آموزشی، اوقات فراغت، فعالیت های عبادی، بهداشت و تغذیه، بعد سیاسی) تاثیرگذار بوده است.
۶.

The Relationship between Electronic-governance Foresight and Managers' Organizational Transparency in Order to Present a Model (Case Study: Saderat Banks of Tehran province)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Foresight Electronic governance Organizational transparency Managers Human Resources

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 975
Purpose: Organizational transparency plays an important role in improving the performance of various organizations, especially service organizations. Therefore, the purpose of this study was to determine the relationship between e-governance foresight and the organizational transparency of managers in order to present a model. Methodology: This research was applied in terms of purpose and mixed (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The qualitative part of the community was experts related to the field of research, 12 people were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation with non-random sampling and snowball methods. In 2017, there were 7170 people in the quantitative sector of managers of export banks in Tehran province, of which 365 people were selected as a sample according to the table of Karjesi and Morgan by simple random sampling. The research tool was semi-structured interview in the qualitative part and researcher-made questionnaires in the quantitative part, whose psychometric indicators were confirmed. Qualitative part data were analyzed with open, axial and selective coding method in MAXQDA software and quantitative part data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS and Smart PLS software. Findings: The findings of the qualitative section showed that the e-governance foresight has 75 indicators and 17 components in 6 dimensions: organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective and organizational transparency, 60 indicators and 15 components in 6 dimensions: information transparency, economic transparency, transparency The client had management transparency, organizational transparency and human resources transparency. Also, the findings of the quantitative section showed that the factor load and average variance extracted of all dimensions and components were higher than 0.70 and 0.50, respectively, and their reliability was calculated higher than 0.60 with Cronbach's alpha and combined methods. In addition, the relationship model of e-governance foresight with managers' organizational transparency had a good fit, and e-governance foresight and all its 6 dimensions including organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective had a positive and meaningful effect on managers' organizational transparency (05 /0P<). Conclusion: According to the results of this study, e-governance foresight had a positive effect on the organizational transparency of managers. Therefore, to improve organizational transparency, it is possible to improve the foresight of e-governance and its components including organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective.
۷.

تاثیر رهبری دانش محور بر ارزش آفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارت های فراشناخت مدیران

تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 246
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر ارزش آفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارت های فراشناخت مدیران مدارس ناحیه 2 شهرستان ساری با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ناحیه 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 220 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 136 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد رهبری دانش محور ویتالا (2004)، شفافیت سازمانی مدیر (1386) و مهارت های فراشناخت شاطریان محمدی (1386) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان این امر تأیید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های رهبری دانش محور برابر ۰/89، شفافیت سازمانی برابر ۰/81 و مهارت های فراشناخت برابر ۰/85 محاسبه گردید که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی(محاسبه فراوانی و درصدها، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، t وANOVA از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 22 بود. یافته ها نشان داد که رهبری دانش محور بر ارزش آفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارت های فراشناخت مدیران مدارس ناحیه 2 شهرستان ساری تاثیر دارد.
۸.

ارزیابی کمی و کیفی رساله های دکتری آموزش و پرورش استان مازندران

کلید واژه ها: ارزیابی کمی و کیفی رساله دکتری آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 689
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کمی و کیفی رساله های دکتری آموزش و پرورش استان مازندران بود. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع پژوهش های تحلیل محتوا بوده است. جامعه ی آماری بخش کیفی خبرگان جامعه ی علمی و متخصصان دانشگاهی و در بخش کمی شامل 65 رساله دکتری مدیریت آموزشی آموزش و پرورش استان مازندران از سال تحصیلی 99-90 می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی 19 نفر از خبرگان علمی و به روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی، 56 رساله دکتری بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های ساختاریافته و در بخش کمی بر اساس معیارهای استخراج شده از مرحله ی کیفی از پرسشنامه ی محقق ساخته با 72 گویه در 18 بعد برای ارزیابی کیفیت رساله های دکتری استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از روش آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از آزمون های یومان ویتنی، رتبه بندی فریدمن، مطلوبیت با استفاده از نرم افزار Spss23 استفاده شد. یافته ها نشان داد که از مجموع 18 بخش رساله های دکتری بررسی شده، بخش های چکیده، بیان مسئله، اهداف پژوهش، سؤال ها یا فرضیه های تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعاریف، پیشینه ی تحقیق، روش تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری در وضعیت نسبتاً مطلوب و بخش های عنوان، کلیدواژه ها، مقدمه، جامعه، نمونه و نمونه گیری، منابع، پیوست ها و اصول نگارش صحیح در وضعیت مطلوب قرار گرفته اند.
۹.

بررسی نقاط مثبت و منفی بحران کرونا در آموزش مجازی و الکترونیکی دانشگاه ها

تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 949
هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی نقاط مثبت و منفی بحران کرونا در آموزش مجازی و الکترونیکی دانشگاه ها بوده است. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای بود. پس از طرح مسأله، بیان اهمیت و ضرورت مطالعه، به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده درباره موضوع در داخل و خارج از کشور پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد، در دنیای پرتلاطم امروزی با توجه به سیر تحولات آموزش، سیستم آموزشی در حال تغییر و تحول می باشد. با توجه به اهمیت آموزش و کیفیت آن، بسیار حایز اهمیت است که شیوه های آموزش به چه صورت و چگونه خواهد شد و این مهم نیاز به پژوهش های عملی و نظری در این زمینه دارد. یکی از روش های آموزش، آموزش به صورت مجازی و یا از راه دور می باشد که می تواند با تعامل مستقیم و یا غیرمستقیم دانش پذیر باشد. با توجه به این مهم، آموزش به صورت مجازی و به طور خاص نوع غیرتعاملی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است و با بررسی آن به خصوص در زمان بحران کرونا و محدودیت های ناشی از آن، شکل جدید آموزش مجازی یعنی بر بستر شبکه های اجتماعی علی الخصوص اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفت و این بستر بسیار مناسب و درخور توجه تشخیص داده شد که می تواند در زمینه های مختلف از این شبکه مجازی جهت آموزش استفاده گردد.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رتبه بندی مدیریت تصویرپردازی ذهنی پیش بینی کننده وضعی پیش بینی کننده شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 875
مقدمه و هدف: بی تردید، عدم وجود یک تصویر مشترک، تبعات و عواقبی را، هم از نظر فردی و هم از لحاظ کار تیمی و سازمانی به دنبال خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی وشخصی موثر بر رفتارمدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر بودند که از این میان با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند داده ا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 گویه (شرایط موقعیتی 42 و شرایط شخصی 30 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم افزارهایSPSS  و AMOS مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی وتأییدی نشان دادمولفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش(عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو،  فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگوئی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مولفه ها ، خودکنترلی(خود ارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان(وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی موثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند. بحث و نتیجه گیری: یافته های حاصل از آزمون فریدمن در بحث رتبه بندی مولفه ها نشان داد که در میان کلیه ابعاد، بالاترین اولویت مربوط به مولفه خودکنترلی با میانگین رتبه 17/8 و پائین ترین اولویت (دوازدهم) مربوط به مولفه سلسله مراتب پاسخگوئی با میانگین رتبه 31/4 بوده است.
۱۱.

بررسی رابطه مدیریت استعداد هوشمند با جانشین پروری درآموزش عالی به منظور ارایه مدل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد هوشمند جانشین پروری آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 487
هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت استعداد هوشمند با جانشین پروری به منظ ور اطمین ان از ت داوم رهب ری در منصب های کلیدی، حفظ و توسعه سرمایه معنوی، سرمایه دانش برای آینده و ت شویق اف راد ب ه توس عه اس ت. روش تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از منابع موجود و نظرات صاحب نظران و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/882) تعیین گردید. جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیأت علمی استادیار به بالا و کارکنان با مدرک فوق لیسانس به بالا در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی که در مجموع 1200 نفر هستند. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و تعداد 291 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، استراتژی، جذب، ارزیابی و کشف استعداد را به عنوان مولفه های اصلی مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی، بسط و تسهیم و خلق دانش را به عنوان مولفه های اصلی مدیریت دانش نشان داد و مولفه کاربرد با ضریب استاندارد (0/87) و مولفه حفظ استعداد با ضریب استاندارد (0/86) به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند. همچنین تحلیل عاملی تأییدی رابطه مدیریت استعداد هوشمند و جانشین پروری با ضریب استاندارد (0/93) را تأیید کرده وآماره آزمون، شدت (ضریب همبستگی) این رابطه را 0/394 ارزیابی کرده است.
۱۲.

مدل یابی ارتقاء نشاط سازمانی و عملکرد زیست محیطی دانشگاه با استفاده از پیاده سازی مدیریت سبز در دانشگاه های آزاد استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت سبز نشاط سازمانی عملکرد زیست محیطی دانشگاه آزاد استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 496
پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ارتقاء نشاط سازمانی و عملکرد زیست محیطی دانشگاه با استفاده از پیاده سازی مدیریت سبز از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن در بخش کیفی، گروهی از اساتید رشته مدیریت دولتی و رشته محیط زیست در دانشگاه های آزاد کشور و در بخش کمی کلیه 1. اعضاء هیئت علمی، 2. مدیران عالی، میانی و عملیاتی و 3. مسئولین واحد های اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه های آزاد استان مازندران بتعداد 1950 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند حاوی اطلاعات غنی، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نسبی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 321 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمه ساختاریافته شد. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ با 87 درصد برآورد و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی(میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) استفاده شد. یافته ها نشان داد، مدیریت سبز (شش بعد) بر نشاط سازمانی (هفت بعد) و عملکرد زیست محیطی (هفت بعد) و نشاط سازمانی بر عملکرد زیست محیطی تاثیر دارد. همچنین، نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست محیطی، نقش میانجی را ایفا نمود.
۱۳.

نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خود نظم جویی شناختی هیجان دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی خلاق هوش اجتماعی خودنظم جویی شناختی هیجان دانش آموز ان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 657
مقدمه : از آنجا که در موقعیت های تنش زا، چگونگی تنظیم هیجان، موضوعی مهم و ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خودنظم جویی شناختی هیجان انجام شد. روش : روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر ساری به تعداد 9040 نفر بود. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 370 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی خلاق بیگیتو (2006)، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001) و خود نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و کرائیج (2007) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای Spss , Pls استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که هوش اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی خلاق بر خودنظم جویی شناختی هیجان مثبت (راهبردهای سازگارانه) و منفی (راهبردهای ناسازگارانه) دانش آموز ان اثر دارد (01/0>P). نتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهش، هوش اجتماعی به عنوان مهارت های تعامل موفق و خودکارآمدی خلاق به عنوان باور به قابلیت ها و توانایی های خود نقش مهمی در تنظیم هیجان دارد. بنابراین، لازم است که دوره های آموزشی با هدف ارتقاء توانایی شناسایی احساسات و عواطف صورت پذیرد.
۱۴.

شناسایی مؤلفه ها و سنجش روابط ابعاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش کارآفرینی تعاونی های بزرگ مقیاس و روش دیمتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 914
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگوی شکل گیری دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوعی مرتبط با مفاهیم دانش و کارآفرینی، ابعاد و مؤلفه های دانش کارآفرینی استخراج و جمع بندی شد و سپس با استفاده از نظرهای خبرگان و متخصصان تعاونی کشور، این ابعاد و مؤلفه ها در تعاونی های بزرگ مقیاس تعیین شد و در مرحله بعد با استفاده از روش دیمتل روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگو با توجه به نظرهای خبرگان، تعیین و شبکه روابط به صورتی یکپارچه صورت بندی، طراحی و در قالب مدلی ارائه شد که بیانگر شدت اثر ابعاد و مؤلفه ها بر هم است. براساس یافته های به دست آمده از پژوهش، الگوی شکل گیری دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس دارای چهار بعد ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت است. همچنین برای سنجش اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد بر هم به کمک روش دیمتل مشخص شد که علت ها شامل ویژگی های فردی و زیرساخت ها و سازمان است و معلول ها شامل محیط و حمایت می شوند.
۱۵.

ارزیابی کمّی و کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش و پرورش استان مازندران

کلید واژه ها: ارزیابی کمی ارزیابی کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 627
هدف پژوهش، ارزیابی کمّی و کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش و پرورش استان مازندران بود. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیل محتوا بوده است. جامعه ی آماری بخش کیفی خبرگان جامعه ی علمی و متخصصان دانشگاهی و در بخش کمّی تمام پایان نامه های دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد کل 3367 پایان نامه می باشد که در پنج گرایش گروه علوم تربیتی از سال تحصیلی 99-90 ارایه شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان مشخص شد. برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های ساختاریافته(ده سؤالی) استفاده شد. در بخش کمّی بر اساس معیارهای استخراج شده از مرحله ی کیفی به طراحی پرسشنامه ی محقق ساخته پرداخته شد. به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های یومان ویتنی، رتبه بندی فریدمن، مطلوبیت با استفاده از نرم افزار Spss23 انجام شد. یافته ها نشان داد که از مجموع هجده بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد بررسی شده، بخش نتیجه گیری در وضعیت کمتر مطلوب و بخش های (چکیده، بیان مسأله، اهداف پژوهش، ...) در وضعیت نسبتاً مطلوب و در نهایت بخش های عنوان، کلیدواژه ها، مقدمه، جامعه، نمونه و نمونه گیری، پیوست ها و اصول نگارش صحیح در وضعیت مطلوب قرار گرفته اند. درواقع، با توجه به میانگین رتبه ای، بیشترین ضعف به ترتیب در بخش های نتیجه گیری، بیان مسأله و اهمیت و ضرورت تحقیق وجود دارد و بیشترین نقطه ی قوت پایان نامه ها در بخش های کلیدواژه ها، پیوست ها و روش تحقیق بوده است.
۱۶.

پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تصویرپردازی ذهنی پیش بینی کننده وضعی پیش بینی کننده شخصی اداره آموزش و پرورش استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 978
تصویرپردازی ذهنی نقش قابل توجهی در سوءگیری فعالیت های افراد در سازمان دارد و آثار بالقوه ای بر عملکرد فردی کارکنان دارد. هدف از پژوهش حاضر، پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر که از این میان با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای با جدول کرجسی مورگان و به تعداد 380 تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پیش بینی کننده های وضعی و شخصی و پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ذهنی بولینگ و تورنلی (1999) استفاده شد. جهت تچزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد، با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مؤلفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش (عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو، فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگویی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مؤلفه ها، خودکنترلی (خودارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان (وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی مؤثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند. در تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نتایج حاکی از آن بوده که شرایط موقعیتی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی و شرایط شخصی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی تأثیر معنی داری و مثبتی داشته است.
۱۷.

مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش کارآفرینی دانش کارآفرینی تعاونی های بزرگ مقیاس و تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 331
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بود که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان عبارت اند از: ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه شوندگان مقوله های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه ها را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی های بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود که شرایط بروز نوآوری، عزت نفس، میل به موفقیت به عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می شود. به جستجوی فرصت های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت های کارآفرینی حمایت کرده و آن ها را مراقبت نمایند و درعین حال منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.
۱۸.

ارائه مدل استرس شغلی و تأثیر آن بر عملکرد شخصی و خانوادگی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس شغلی عملکرد شخصی عملکرد خانوادگی نیروی انتظامی استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 650
زمینه و هدف: محیط های انتظامی از جمله محیط هایی است که به دلیل ماهیّت شغلی و مخاطرات خاص خود و همچنین ضرورت حفظ آمادگی جسمی و روانی برای کارکنان، زمینه استرس و فشار روانی بالایی دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد با ارائه مدل استرس شغلیو تأثیر آن بر عملکرد شخصی و خانوادگی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، راهکارهایی برای کاهش استرس کارکنان پیشنهاد دهد. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی می باشد و با رویکرد ترکیبی یا آمیخته انجام شده است. جامعه آماری شامل فرماندهان، معاونان، کارشناسان، سرپرستان بخش ها و کارکنان نیروی انتظامی در سال 99-98 (4000 نفر) است و نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 351 نفر انتخاب شد. نویسندگان، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بهره بردند. در پژوهش، از پرسش نامه محقق ساخته ابعاد استرس زای شغلی (60 سؤالی) در سه بُعد (فردی، سازمانی و محیطی) و پرسش نامه 15 سؤالی استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1390) و پرسش نامه 53 سؤالی استاندارد عملکرد خانوادگی یوسفی (1390) استفاده شد. روایی و پایایی ابزار تأیید شد. از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، ویلکاکسون، یومان وینتی، رتبه بندی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21 و Samartpls3 انجام گرفت. یافته ها: ابعاد استرس زای شغلی از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به ابعاد محیطی استرس زای شغلی، ابعاد سازمانی استرس زای شغلی و ابعاد فردی استرس زای شغلی است. همچنین کارکنان نیروی انتظامی از نظر عملکرد شخصی و عملکرد خانوادگی در سطح بالاتر از متوسط قرار داشتند. نتایج: لازم است تدابیر و برنامه هایی برای کاهش و رفع این مسئله به منظور ارتقای کمّیت و کیفیّت و تحقق مسئولیت های اجتماعی سازمان به کار گرفته شود. این مسئله در سازمان نیروی انتظامی که با توجه به ماهیّت ذاتی نقش و مسئولیت های حرفه ای اش با شرایط استرس زایی زیادی مواجه است، بسیار اهمیّت دارد.
۱۹.

واکاوی جهانی شدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود (مورد مطالعه: دانشگاههای آزاد اسلامی واحد استان مازندارن)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: جهانی شدن آموزش عالی دانشگاههای آزاد استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 456
مقدمه: جهانی شدن بارزترین وجه تمایز جهان دیروز و امروز است و شاید هیچ پدیده ای به اندازه جهانی شدن در ابتدای هزاره سوم توجه اندیشمندان،سیاست مداران،اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را به خود جلب ننموده است، لذا این پژوهش جهت بررسی ابعاد جهانی شدن آموزش در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد. روش کار: پژوهش کاربردی حاضر با روش کمی به بررسی ابعاد جهانی شدن آموزش پرداخته است که جامعه آماری آن شامل 760 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و طبقه بندی متناسب نسبی 255 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد، همچنین به منظور بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که همه ابعاد جهانی شدن آموزش دارای بار عاملی بالای 5/0 هستند و هفت عامل شناسایی شده از چرخش واریماکس، 237/90 در صد از واریانس کل را تبیین می کنند که از این میزان سهم چندزبانه بودن دانشگاه ها (736/38 درصد)، سهم هیئت علمی توانمند (223/19 درصد)، سهم فناوری نوین (196/11 درصد)، سهم برنامه های درسی نوین (624/6 درصد) ، سهم ارتباط با دیگر دانشگاه ها (492/6 درصد)، سهم شرکتی شدن (915/4 درصد) و سهم مدیریت و رهبری (679/1 درصد) می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که، هفت عامل «چندزبانه بودن دانشگاه ها، هیئت علمی توانمند، فناوری نوین، برنامه های درسی نوین، ارتباط با دیگر دانشگاه ها ، شرکتی شدن و مدیریت و رهبری» به عنوان ابعاد جهانی شدن آموزش شناسایی گردید و چندزبانه بودن دانشگاه نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتری دارد.
۲۰.

تحلیل ساختارمند فرهنگ یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی: رویکردی به بحران کووید 19 (مقاله مروری)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیری الکترونیکی نظام های آموزشی بحران کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 810
هم زمان با تغییرات سریع فنون و مهارت ها و ظهور پدیده های نوین فناوری اطلاعات و تاثیر آن ها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرایند آموزش نیز متحول شده است. جهانی شدن و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با افزایش تنوع ویژگی های دانشجویان و تنوع فرهنگی کاربران، مؤسسات آموزشی را به چالش کشیده است. فرهنگ یادگیری الکترونیکی به استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در سازمان اشاره دارد که در قالب مجموعه ای از ارز ش ها، نظام ها و عادت های سازما نی کل سازمان و افراد را برای بهبود بخشیدن مستمر میزان دانش، شایستگی و عملکرد خود حمایت و تشویق می نماید. موفقیت در یادگیری الکترونیکی مستلزم تغییر در درک و رفتار یادگیرندگان، برای تغییر در توسعه برنامه درسی آموزشی است. نقش عوامل آموزشی- فرهنگی از مقوله های بسیار مهمی است که در طراحی و ایجاد محیط یادگیری به ویژه یادگیری الکترونیکی بایستی مورد توجه قرار گیرند؛ بر این اساس و با توجه به تحولات نظام های آموزشی در قرن بیست و یکم و بروز بحران های تأثیر گذار بر سیستم های آموزشی از جمله بحران بیماری کووید 19، که یادگیری الکترونیکی را به الزامی بی بدیل در نظام آموزشی تبدیل ساخته است، این مطالعه به منظور تحلیل ساختارمند فرهنگ یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی با رویکردی به بحران کووید 19 انجام گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان