ترانه عنایتی

ترانه عنایتی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش های مرسوم

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۵
این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکاف عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و روش اصلی پژوهش حاضر، روش پیمایش بوده است که گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به کمک نرم افزار PLS و آمار های مختلف صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی است که 395 نفر از میان آنان و از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل مختلفی تعیین شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تاییدی نهایی شده است؛ و یافته های پژوهش حاکی از آن است که «شکاف عملکرد» در سه بُعد سبک راهبری، محیط کاری و مدیریت نیروی انسانی قابل توضیح است؛ براساس یافته های مذکور در بعد اول، مولفه های «رویکرد استراتژیک»، «محیط کار تعاملی و شفاف»، «سبک تفویض اختیار» و «بازخورگیری از ذی نفعان»، در بعد دوم، مولفه های «مدیریت عملکرد»، «نظام استخدام و انتصاب»، «کارآمدی ابزارهای انگیزش شغلی»، «آموزش اثربخش»، «نظام جبران خدمت» و «دانش تخصصی» و در نهایت در بعد سوم، مولفه های «انتظام اخلاقی و اطلاعاتی»، «فرهنگ مشارکتی» و «دانش محوری» تایید شدند. بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، درجه تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مدل با مقدار قوی 0.6 مورد تایید قرار گرفت.
۲.

تحلیل اجتماعی ارائه مدلی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
چکیده پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع کیفی و کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل رؤسا، معاونین، رؤسای دانشکده ها،مدیران گروه و در بخش کمی اعضای هیات علمی می باشد. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه آماری 869 نفر، با استفاده از فرمول کوکران، 267 نفر به عنوان نمونه آماری مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایجاد شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه ها، 4 عامل اصلی و 120 مؤلفه تاثیر دارند. یافته ها نشان داد که در بین عوامل فردی، مؤلفه خلاقیت و نوآوری فرد 0/77، در عوامل مدیریتی، مؤلفه حمایت مدیران دانشگاه از افراد مؤسس شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها 0/81، در عوامل سازمانی، مؤلفه انطباق ایجاد شرکت های دانش بنیان با توجه به نیاز های منطقه و رشته های موجود ب0/81، در عوامل محیطی، مؤلفه برنامه ریزی تجاری مناسب جهت تبدیل ایده به محصول توسط دولت 0/84 از کل واریانس ها را تبیین و سایر متغیرها نیز به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین مدل نهایی پژوهش، با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد مورد تائید قرار گرفت. بیشترین ضریب تأثیر مربوط به عامل مدیریتی با0/89 و کمترین ضریب تأثیر مربوط به عامل فردی با0/72 بود.
۳.

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۶
دانشگاه ها با به کارگیری فن آوری های نوین و شناسایی عوامل مؤثر در آن، می توانند در ایجاد تصویر سازمانی مثبت بکوشند و به درجات عالی پیشرفت دست یابند. لذا، تحقیق حاضر، با هدف شناسایی عوامل فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های استان گلستان می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بر حسب واحد دانشگاهی انجام شد که طی آن 379 دانشجو با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب در هفت بعد به این شرح قرار دارد: اینترنت و رسانه ها، و سیستم های هوشمند، وب سایت دانشگاه، نرم افزارهای آموزشی، اتوماسیون، محیط فیزیکی، و سیستم های نظارتی. در میان عوامل مذکور، بیشترین سهم متعلق به بعد اینترنت و رسانه ها (با واریانس 10/459) بود.
۴.

ابعاد و مؤلفه های اثر گذار در کیفیّت خدمات آموزش عالی از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های اثرگذار بر کیفیّت خدمات آموزش عالی با تأکید بر مشتری مداری در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. این تحقیق، یک پژوهش آمیخته اکتشافی، با الگوی کیفّی- کمّی بود. جامعه آماری آن متشکل از مشتریان درونی ( اساتید و کارکنان ) و مشتریان بیرونی ( دانشجویان ) دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. نمونه های این پژوهش، 364 نفر از جامعه مذکور بود که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. پس از اجرای فرآیندهای مرتبط با طراحی پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی (96/0) آن، پرسشنامه ها توسط مشتریان دانشگاه ( اساتید، کارکنان و دانشجویان ) تکمیل گردید. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی، شاخص ها را در قالب 2 بعد و 9 مؤلفه به این ترتیب شناسایی کرد: بُعد اول الزامات ساختاری، شامل 6 مؤلفه سازمان و مدیریت، برنامه درسی و آموزشی، ملموسات، قابلیت و اطمینان، رشد و توسعه اجتماعی، اعتبار و بُعد دوم الزامات رقابتی، شامل 3 مؤلفه شایستگی و صلاحیت، ارتقاء و بهبود، و همدلی.
۵.

بررسی وضعیت سبک های تعاملی معلمان ریاضی با دانش آموزان

کلید واژه ها: همکاریسلطه پذیریسبک تعاملیمخالفت جویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
رابطه شاگرد- معلم، در تمام نظام های آموزشی، جنبه کلیدی ایجاد محیط های آموزشی کارآمد است. لذا، بررسی رفتار معلمان در کلاس های درس و شناسایی درک دانش آموزان از نحوه رفتار معلمان یکی از ضرورت های پژوهشی در هر نظام آموزشی است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتار تعاملی معلمان با شاگردان در مدارس راهنمایی شهر گرگان شکل گرفت. روش پژوهش، پیمایشی بود و کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان و معلمان ریاضی آنها به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. بدین ترتیب، 354 دانش آموز پایه دوم و سوم به همراه معلمان ریاضی خود به عنوان نمونه وارد پژوهش شدند. روش نمونه گیری در گروه دانش آموزان تصادفی خوشه ای و در گروه معلمان از نوع هدفمند بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد رفتار تعاملی معلم بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی استفاده شد. یافته ها نشان داد که درک دانش آموزان از سبک رفتاری غالب معلمان ریاضی در کلاس، مطابق با الگوی سلطه گری- سلطه پذیری بود، ولی معلمان ریاضی معتقد بودند که تفاوتی بین به کارگیری سبک های تعاملی سلطه گری- سلطه پذیری و همکاری- مخالفت جویی در بین آنها وجود ندارد و از هر دو سبک به طور یکسان بهره می برند. هم چنین نتایج نشان داد که بین تصویری که معلمان از تعامل شان با دانش آموزان و تصویری که دانش آموزان از نحوه تعامل معلمان خود در ذهن دارند، در رفتارهای سرزنش کننده، جدی و مردد تفاوت معنی دار است، به گونه ای که دانش آموزان معتقدند که این سبک ها بیشتر مورد استفاده معلمان قرار می گیرد ولی معلمان اعتقاد دارند که این سبک ها را کمتر به کار می برند. مقایسه درک معلمان و دانش آموزان از میزان به کارگیری رفتار تعاملی معلمان در دو سبک همکاری- مخالفت جویی و سلطه گری- سلطه پذیری حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار بود.
۶.

تأثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه شهر گرگان

کلید واژه ها: افسردگیسلامت روانبازی های رایانه ایوضعیت جسمانیاضطراب و اختلالات خواباختلال در کنش اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۹
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای توسط دانش آموزان دوره متوسطه بر سلامت روان آنها می باشد. این تحقیق با استفاده از روش پس رویدادی انجام گرفت. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه گرگان بود. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، ۴۵۶ نفر محاسبه گردید. جهت انتخاب نمونه، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان نقاط چهارگانه مدارس متوسطه شهر گرگان، چند مدرسه به صورت تصادفی به عنوان خوشه انتخاب شدند و سپس، متناسب با جمعیت آماری هر مدرسه (بر حسب جنسیت و جمعیت دانش آموزان)، نمونه لازم به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی GHQ28 در چهار بعد وضعیت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، میزان افسردگی و اختلال در کنش اجتماعی بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های تی گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بازی های رایانه ای بر وضعیت جسمانی دانش آموزان مؤثر است، ولی تأثیری بر اضطراب و اختلالات خواب، میزان افسردگی، اختلال در کنش اجتماعی و در کل سلامت روانی دانش آموزان ندارد. هم چنین، در مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی، بین وضعیت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و سلامت روان (در کل) دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار بود، ولی بر اساس پایه تحصیلی دانش آموزان، تفاوت معناداری به دست نیامد.
۷.

تاثیر عدم رضایت از رشته تحصیلی بر رفتار سکوت کلاسی

کلید واژه ها: رشته تحصیلیسکوتعدم رضایت

حوزه های تخصصی:
  1. روانشناسی مشاوره مشاوره تحصیلی
  2. روانشناسی مناسبات انسانی در محیط مدرسه
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
اهداف: رضایت از رشته تحصیلی و مشارکت در کلاس درس و فرآیند آموزش از عوامل بسیار مهم در موفقیت و کیفیت آموزشی است. دانشجویانی که به رشته تحصیلی خود علاقمند نباشند، از انگیزه کافی برای مطالعه مناسب در رشته خود برخوردار نیستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر عدم رضایت از رشته تحصیلی در بروز رفتار سکوت کلاسی بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی در سال تحصیلی 94-1393، 382 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای سکوت کلاسی و عدم رضایت از رشته تحصیلی از پرسش نامه پژوهشگرساخته 24سئوالی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های من- ویتنی، کروسکال- والیس و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: دانشجویان از رشته تحصیلی خود رضایت داشته و خود را در کلاس درس، افراد ساکتی نمی دانستند (0001/0=p). همچنین عدم رضایت از رشته تحصیلی بر شکل گیری رفتار سکوت در کلاس درس تاثیر داشت و 227/0 از تغییرپذیری آن را تبیین می کرد (0001/0=p). نتیجه گیری: عدم رضایت از رشته تحصیلی در عدم مشارکت دانشجویان در فرآیند آموزش و بروز رفتار سکوت کلاسی موثر است.
۸.

کاربرد تلفن همراه در ارایه محتوای آموزشی به دانشجویان

کلید واژه ها: تلفن همراهپیامکدانشجویان رشته ماماییدرس تنظیم خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
اهداف: در سال های اخیر، علاقه به یادگیری همراه و استفاده از تجهیزات قابل حمل مانند تلفن های همراه افزایش یافته است. فناوری تلفن همراه یکی از نمودهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مانند سایر فناوری های ارتباطی به حوزه آموزش راه یافته و به عنوان آموزش مبتنی بر تلفن همراه مطرح شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کاربرد تلفن همراه در ارایه محتوای آموزشی به دانشجویان بود. روش ها: این پژوهش کاربردی و نیمه تجربی در جامعه دانشجویان رشته مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اجرا شد. نمونه های پژوهش، با توجه به انتخاب درس خاص، کل دانشجویان ترم چهارم به تعداد 40 نفر بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، آزمون محقق ساخته 20سئوالی بود. روایی محتوایی این آزمون با تایید متخصصان این امر و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 18 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های T مستقل و T وابسته) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمرات پاسخ های صحیح در گروه کنترل و گروه آزمایش، در مرحله پیش آزمون و همچنین مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری نداشت. میانگین نمرات در گروه کنترل ، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با هم تفاوت معنی دار داشت (015/0=p). در گروه آزمایش نیز میانگین نمرات در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون دارای تفاوت معنی دار بود (003/0= p). نتیجه گیری: انتقال مطالب درسی از طریق تلفن همراه و در قالب پیامک، در یادگیری دانشجویان موثر است؛ هرچند این نوع انتقال محتوای آموزشی، برتری خاصی نسبت به روش سخنرانی ندارد.
۹.

بررسی مؤلفه های سرمایه روان شناختی با رویکرد معنوی از نظر اعضای هیئت علمی جهت استقرار دانشگاه اسلامی

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه های سرمایه روان شناختی با رویکرد معنوی از نظر اعضای هیئت علمی جهت استقرار دانشگاه اسلامی بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شد. یافته ها: با مطالعه در مبانی نظری پژوهش مشخص شد که سرمایه روان شناختی از چهار مؤلفه خودکارامدی، تاب آوری، امید و خوش بینی تشکیل شده است. همچنین با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مشخص شد که در ساختار هر یک از ابعاد چهارگانه، معنویت گرایی و هوش معنوی نقش دارد. لذا هوش معنوی به عنوان پنجمین مؤلفه اصلی انتخاب شد. سپس100 زیرمؤلفه روان شناختی که در ساختار پنج مؤلفه اصلی نقش دارند، انتخاب شدند و پس از انجام تحلیل عاملی، 78 زیرمؤلفه در پژوهش باقی ماندند. برای تعیین اولویت مؤلفه ها، آزمون فریدمن نشان داد که در مؤلفه های خودکارامدی، تاب آوری، امید، خوش بینی و هوش معنوی، به ترتیب زیرمؤلفه های خجالت، خود ارزشمندی، برنامه ریزی، اندیشه مثبت و تجارب معنوی، دارای بالاترین اولویت و زیرمؤلفه های حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری، تفکر واگرا و عقلانیت، دارای کمترین اولویت می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که در بعد خود کارآمدی، 18 زیر مؤلفه از مجموع 20 زیر مؤلفه بعد از تعیین بارهای عاملی در پژوهش باقی ماندند بدین معنا که با پژوهشهای قبلی اندیشمندان این حوزه به لحاظ تأثیر بر کارآمدی مطابقت دارند. در بعد تاب آوری، 19 زیر مؤلفه، در بعد امید 12 زیر مؤلفه، در بعد خوش بینی 12 زیر مؤلفه و در بعد معنویت 17 زیر مؤلفه مورد انتظار پژوهشگر با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفتند و با نظر پژوهشگران پیشین، مطابقت داشتند.
۱۰.

بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۵
امروزه نقش پژوهش در پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور و متعاقباً دستیابی به توسعه امری انکار ناپذیر است، اما در عمل، شاهد عدم مشارکت فعال معلمان و دبیران به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش، به این گونه فعالیت ها هستیم. بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی موانع انجام پژوهش به وسیله دبیران شهر بهشهر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری، تمامی دبیران زن دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به تعداد 120 نفر بودند که در سال تحصیلی 1390-1389 به خدمت اشتغال داشتند. روش نمونه گیری سرشماری بود و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی75/0استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بررسی نظر متخصصان موضوعی مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل سؤالات ویژه پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و درصد، و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی، تی تک نمونه ای، تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های مبنی بر تحلیل عاملی نشان داد که شش مانع اصلی در انجام پژوهش به وسیله دبیران شامل موانع مالی، فرهنگ پژوهش، سازمانی، عدم اعتماد به نتایج پژوهش، انگیزشی و پایگاه های داده ها می باشند. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که در حال حاضر تمامی موانع شش گانه در دبیرستان های شهر بهشهر در سطحی بالاتر از میانگین وجود دارند و بر عدم انجام پژوهش به وسیله دبیران تأثیرگذار هستند. هم چنین نتایج آزمون تی گروه های مستقل بیانگر تفاوت دیدگاه دبیران بر حسب سابقه انجام پژوهش در خصوص عامل سوم (سازمانی) و در پایان نتایج تحلیل واریانس بیانگر تفاوت دیدگاه دبیران بر حسب سابقه کار در عامل ششم (پایگاه های داده ها) بوده است.
۱۱.

میزان موفقیت آموزش فراگیر کودکان استثنایی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری

تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۴۹
B>اهداف: آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، 4 مولفه «یادگیری برای دانستن»، «یادگیری برای عمل کردن»، «یادگیری برای زیستن» و «یادگیری برای باهم زیستن» را مدنظر دارد. امروزه، آموزش فراگیر یکی از بارزترین و پرکشمکش­ترین موضوعات پیش روی سیاست­گذاران و متخصصان آموزشی در سراسر جهان است. هدف از این پ ژوهش بررسی میزان موفقیت طرح آموزش فراگیر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری بود. روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1389 در معلمان دوره ابتدایی عادی، استثنایی و رابط شرکت کننده در طرح آموزش فراگیر در شهرستان ساری انجام شد و همه 60 نفر معلم به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، ویراست دوم پرسش نامه «سازمان پژوهش آموزش و پرورش استثنایی» بود. با کمک نرم افزار SPSS 18 از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل T تک نمونه­ای و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد . یافته ها: اجرای طرح آموزش فراگیر در اداره امور مدرسه، رشد اجتماعی، رشد عاطفی، جایگاه و موقعیت اجتماعی، خودشناسی دانش­آموزان با نیازهای ویژه، تعامل دانش­آموزان با نیازهای ویژه با سایر دانش­آموزان و نوع رفتار دانش­آموزان عادی، موفق بود، اما در امور آموزشی دانش­آموزان با نیازهای ویژه، موفقیت چندانی نداشت. نتیجه گیری: اجرای آموزش فراگیر در رشد ابعاد مختلف آموزشی دانش­آموزان با نیازهای ویژه مفید است.
۱۲.

شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول

تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی-آبادکتول و بررسی وضعیت موجود و تعیین اهمیت آنها بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و دبیران مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول به تعداد 491 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب سمت 246 نفر (210 دبیر و 36 مدیر) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با پایایی 91/0 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. براساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، 12 عامل به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند و تحت عنوان موانع انگیزشی، تجهیزاتی- فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی- مالی، زیرساخت های آموزشی، دسترسی، اجتماعی، توانایی های حرفه ای، پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ و کمبود متخصصان طراحی فن آوری نام گذاری شدند. بررسی وضع موجود نشان داد که همه این عوامل در حال حاضر به عنوان مانع وجود دارند و عامل اقتصادی- مالی مهم ترین و عامل انگیزشی کم اهمیت ترین مانع کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آباد کتول بودند.
۱۳.

چگونگی استفاده از اینترنت به وسیله ی دبیران دبیرستان های شهرستان نوشهر

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۶
هدف از انجام این پژوهش شناسایی چگونگی استفاده ی دبیران شهرستان نوشهر از شبکه ی جهانی اینترنت بود. پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل 195 دبیر شاغل در دبیرستان های شهرستان نوشهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که از میان آنان 133 نفر به روش تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) به عنوان نمونه ی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته ی 24 پرسشی در طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و 92/0 بدست آمد. از آزمون تحلیل عاملی بمنظور شناسایی نحوه ی استفاده ی دبیران از اینترنت و از آزمون تی گروههای مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه بمنظور بررسی تفاوت بین گروهها بر حسب جنسیت و مقدار آشنایی دبیران با اینترنت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان دادند که استفاده از اینترنت به وسیله ی دبیران در شش عامل اصلی نیازمندی ها، علمی و درسی، سرگرمی، خرید، وقت گذرانی و مالی قرار دارد. هم-چنین، چگونگی استفاده از اینترنت تحت تأثیر مقدار آشنایی دبیران با اینترنت می باشد، ولی از جنسیت تأثیر نمی پذیرد.
۱۴.

ارتباط مؤلفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۹
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مؤلفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران انجام شده است. این پژوهش به روش همبستگی انجام شد و جامعه ی آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران بودند. حجم نمونه بر اساس حجم جامعه 386 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. مؤلفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی استراتژی های مطالعه و یادگیری (LASSI) اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه ی سه مؤلفه ی اصلی مهارت، اشتیاق و خودنظم دهی با پیشرفت تحصیلی (معدل کل ترم دانشجویان) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که هر سه مؤلفه ی اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه ای معنی دار داشتند، مقایسه ی مؤلفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوتی معنی دار را نشان داد و همچنین نیمرخ استراتژی های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با جدول نمونه هنجاری دانشجویان آمریکایی تفاوت های شایان توجهی داشت.
۱۸.

بررسی رابطه راهبردهای مطالعه و یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان

کلید واژه ها: مدیرانعملکردتغییررهبران تغییرصلاحیتها ورفتارهای رهبران تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸
چکیده هدف از این پ ژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای مطالعه و یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران بود. بدین منظور از بین جامعه 55583 نفری دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، 386 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای (برحسب گروه تحصیلی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد شده راهبردهای مطالعه و یادگیری تألیف وین اشتاین بود. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه حیطه های راهبردهای مطالعه و یادگیری با موفقیت تحصیلی (معدل دانشجو) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که از بین ده حیطه راهبردهای مطالعه و یادگیری، هشت حیطه شامل نگرش، انگیزش، مدیریت زمان، اضطراب، نحوه پردازش اطلاعات، انتخاب ایده اصلی، میزان خودآزمایی، و میزان استفاده از راهبردهای آزمون با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنیدار داشتند. دو مولفه ""تمرکز"" و ""میزان استفاده از راهنمای مطالعه"" با موفقیت تحصیلی رابطه معنیدار نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین ده حیطه مذکور، سه حیطه ""نگرش""، ""پردازش اطلاعات"" و ""اضطراب"" پیش بینی کننده های معنی داری برای موفقیت تحصیلی به شمار می روند.
۱۹.

تاثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانه راهبردهای یادگیری و مطالعه وین اشتاین

کلید واژه ها: ویژگیهای فردیسوابق تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۸۴۹
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شده است. به این منظور از میان 55583 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، 386 نفر به روش تصادفی طبقه ای بر حسب گروه تحصیلی انتخاب شدند. تحقیق به روش علی ـ مقایسه ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد شده راهبردهای مطالعه و یادگیری وین اشتاین بود. با استفاده از آزمون تی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی، تاثیر ویژگیهای فردی (جنسیت و سن) و سوابق تحصیلی (معدل و مقطع تحصیلی) بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان بررسی شد. نتایج نشان داد که دختران نسبت به پسران عملکرد بهتری در حیطه های انگیزش، خودآزمایی، مدیریت زمان، پردازش اطلاعات و راهبرد آزمون داشتند. دانشجویان جوان تر نمرات بیشتری از دانشجویان با سنین بالاتر در حیطه های اضطراب، نگرش، راهبرد آزمون و انتخاب ایده اصلی به دست آوردند. دانشجویان با معدل بالا نسبت به دانشجویان با معدل پایین عملکرد بهتری در حیطه های نگرش، خودآزمایی و پردازش اطلاعات داشتند، همچنین هر چند عملکرد دانشجویان کارشناسی در حیطه مدیریت زمان بهتر از دانشجویان کاردانی بود ولی عملکرد دانشجویان کاردانی در حیطه راهنمای مطالعه بهتر از دانشجویان کارشناسی بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان