سنجر سلاجقه

سنجر سلاجقه

مدرک تحصیلی: مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان،ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۱.

تحلیلی بر جایگاه مؤلفه های مؤثر بر برندسازی شهری (مورد مطالعه: شهر بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه برندسازی شهری شهر بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 371
ازآنجاکه برندسازی شهری یکی از پویاترین فعالیت های در حوزه خط مشی گذاری در عصر حاضر محسوب می شود که نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه ایفا می کند و با توجه به رشد روزافزون توسعه شهری در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و... نیاز به یک برنامه ریزی هدفمند و جامع برای همگام شدن با توسعه پایدار می باشد. این پژوهش با توجه به مؤلفه های توسعه و تأثیر آن بر شاخص های برندسازی شهری بر آن است تا بتوان با بررسی آن ها به بهبود وضعیت توسعه و برندسازی شهری در استان کمک نماید. روش های گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول را خبرگان آگاه به موضوع که تعداد افراد موجود در این جامعه آماری نامشخص و حجم نمونه مورداستفاده 50 نفر می باشد. گروه دوم شامل سیاست گذاران و مدیران ارشد، کارکنان دارای تحصیلات عالی در استان بوشهر با تعداد 37751 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 382 نفر تعیین شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش از طریق 4 پرسش نامه که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرارگرفته است، جمع آوری گردیدند. برای اندازه گیری سازه ها و روابط بین آن ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد، متغیرخط مشی برندسازی شهری با مدل توسعه رابطه مثبت و معناداری دارد. لذا پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و مدیریت شهری با توجه به رابطه خط مشی برندسازی شهری با ابعاد توسعه، جهت برندسازی شهری استان و بهبود ابعاد توسعه برنامه ریزی نمایند. واژگان کلیدی: مدل، توسعه، خط مشی، برندسازی شهری. [1]. نویسنده مسئول: استان کرمان، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت،
۲.

طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز مبتنی بر فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: سازمان های دولتی شهر کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز فناوری اطلاعات سازمان سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 666
همزمان با تحول زندگی بشر به واسطه ی رشد فناوری، یکی از مهمترین چالش های قرن حاضر معضلات زیست محیطی است. آگاهی سازمان های دولتی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های جامعه، از عوامل موثر در به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز، با هدف کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و نقش فناوری اطلاعات در این فرآیند، بسیار حائز اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی شهر کرمان در سال1401 انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی با رویکرد کیفی و از نوع داده بنیاد است. مصاحبه شوندگان 14 نفر از مدیران خبره منابع انسانی و ارشد سازمان های دولتی شهر کرمان بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مراحل نظریه زمینه ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 صورت گرفت. در مراحل کدگذاری باز و محوری 65 مفهوم و 16 مقوله شناسایی شدند و پیوند این مقولات مشخص شد. سرانجام در مرحله کدگذاری انتخابی تمامی مضامین شناسایی شده در قالب شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها حول پدیده محوری منجر به شکل گیری مدل پارادایمی پژوهش گردید.
۳.

A model for internal and external organizational capabilities in Payam Noor University and reviewing its effects on organizational performance with intellectual capital as mediating role(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intellectual Capital organizational capability organizational performance knowledge-based perspective relationship-based perspective competency-based perspective

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 175
In this study, we adopt a comprehensive model to examine how different capabilities account for organizational performance. Also, mediating effects of intellectual capital were considered. A questionnaire survey was conducted to gain information about organizational capabilities and performance. Participants were professors, experts, and general managers of the faculties of economics, management, and social sciences of Shiraz Payam Noor University. Thus, this research aims to design and present a model of internal and external organizational capabilities in universities, which was done using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS).The results showed that market-sensing, audience knowledge, relational, and innovation capabilities positively influence intellectual capital at Shiraz Payam Noor University. Further, the results showed that intellectual capital has direct and significant influences on organizational performance. Finally, the results showed that intellectual capital has mediating effects on the relationships between organizational capabilities (market-sensing, audience knowledge, relational, and innovation) and organizational performance at Shiraz Payam Noor University. Intellectual capital is the mediator in the relationships between organizational capabilities and organizational performance. This study shows the mediating effects of intellectual capital on the relationships between organizational capability - both in external and internal dimensions - and organizational performance. Study findings benefit organizations that intend to increase organizational performance, especially organizational and educational.
۵.

بررسی نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین قابلیت های نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری با عملکرد سازمانی در دانشگاه پیام نور شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه فکری قابلیت نوآوری عملکرد سازمانی نوآوری فرآیندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 863
در این مطالعه اتخاذ مدل جامع برای بررسی چگونگی تأثیر قابلیت های نوآوری بر عملکرد سازمانی انجام شده و چگونگی تأثیر واسطه ای سرمایه فکری نیز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری بر عملکرد سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی گرانه سرمایه فکری دانشگاه پیام نور مرکز شیراز می باشد که با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام گرفت. عناصر تجزیه و تحلیل قابلیت های نوآوری شامل قابلیت های تولیدی، قابلیت های فرآیندی و قابلیت های اداری می باشد. نتایج نشان داد که قابلیت های تولیدی، قابلیت های فرآیندی و قابلیت های اداری تأثیرات مثبت بر سرمایه فکری در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز دارند. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی معنادار بوده است. در مجموع، سرمایه فکری تأثیر واسطه ای بر روابط بین قابلیت های نوآوری ( تولیدی، فرآیندی و اداری) و عملکرد سازمانی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز دارد. سرمایه فکری تأثیر واسطه ای بین قابلیت های نوآوری و عملکرد سازمانی است که قصد افزایش عملکرد سازمانی را دارند.
۶.

نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام پرداخت های بازنشستگی نهادهای حاکمیتی برنامه های بازنشستگی نظام جبران خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 142
یکی از مراحل فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی سرمایه های انسانی است که در بیشتر سازمان ها از جایگاه والایی برخوردار نبوده و کمتر به آن توجه می شود. نظام پرداخت های بازنشستگی نهادهای حاکمیتی هم مستثنی از مدل عام کشوری نبوده و دارای مشکلاتی هستند، لذا باید در جهت رفع اشکالات و ارائه راهکار تلاش شود. از این رو هدف این مقاله طراحی و ارائه مدلی برای نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این پژوهش عوامل مؤثر در بهبود نظام پرداخت بازنشستگی و مدل های موجود در منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات به صورت جامع استخراج گردیدند. موارد به دست آمده طی پرسشنامه ای در اختیار جامعه خبرگی (شامل 30 نفر از مدیران باسابقه و موفق اجرایی و عملیاتی واحدهای نیروی انسانی نمونه آماری قرار گرفت و نظرات آنان گردآوری گردید. با تأیید مدل با شش متغیر «لایه های بازنشستگی»، «طرح های بازنشستگی»، «عوامل مرتبط با نظام پرداخت بازنشستگی»، «برنامه های بازنشستگی» و «انواع بازنشستگی» و «نظام جبران خدمت» گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت مدل معادلات ساختاری مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی در سازمان های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
۷.

Evaluation of professional ethics relations and the level of implementation of the policies of the Organization of Natural Resources, Forests, Ranges and Watershed Management of the country(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 47
Introduction: The purpose of this research is to design and explain the model of professional ethics relations and the level of implementation of the policies of the Natural Resources and Watershed Management Organization of the country (a case study of the General Directorate of Natural Resources and Watershed Management in the North of Kerman Province). Material and Methods: In terms of the purpose of this research, it was developmental and applied, which was done in a mixed way. In the qualitative part of the society, there were university professors and experts in the field of human resources management, from among whom 30 people were selected by a judgment method. The tool was exploratory interviews and finally the data was analyzed with Delphi technique. In the quantitative part, the descriptive method was of the correlation type. The statistical population included all the managers and employees of the General Directorate of Natural Resources and Watershed Management of Kerman province and the sub-departments of the cities. The sample consisted of 358 people who were selected based on the available sampling method. A questionnaire was used to collect the required data. Data analysis was done using descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test and structural equation modeling) using SPSS23 and AMOS23 software. Results: In the qualitative section, 70 sub-dimensions (indices) related to professional ethics were summarized in 5 factors and 79 sub-dimensions (indices) related to the implementation of the organization's policies were summarized in 4 factors. The analysis of the data in the quantitative part showed that there is a positive and significant relationship between the variable of professional ethics and the level of implementation of the organization's policies. Extra-organizational and individual (extra-personal) on the implementation of the organization's policies is significant at the 5% level, and the positive path coefficients show that these structures have had an increasing (direct) effect on the implementation of the organization's policies. Conclusion: Based on the present research, it was found that professional ethics has a significant effect on the level of implementation of the organization's policies.
۸.

ارائه مدل ساختاری تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با رویکرد(توانایی-انگیزش-فرصت) (مورد مطالعه: شرکت معادن زغال سنگ کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز رویکرد (توانایی- انگیزش- فرصت) عملکرد زیست محیطی شرکت معادن زغال سنگ کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 76
هدف این پژوهش، ارائه مدل و بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با رویکرد AMO در شرکت معادن زغال سنگ کرمان است. روش تحقیق توصیفی، پیمایشی، همبستگی و برای آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری، شامل مدیران و سرپرستان و اعضای شوراهای کارگری و کارشناسان فنی و پشتیبانی شرکت معادن زغال سنگ به تعداد 600 می باشد. حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 234 نفر تعیین شد. ابزارهای مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها دو پرسشنامه می باشد. پرسشنامه اول فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز که بر اساس مصاحبه با خبرگان طراحی شد و پرسشنامه دوم عملکرد زیست محیطی شرکت برگرفته از شاخص های زیست محیطی استاندارد ایزو14001 می باشد. روایی محتوایی و سازه دو پرسشنامه به ترتیب 87/0 و84/0 و همچنین پایایی آن 88/0 و 86/0 به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS23 و روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS23 انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تأثیر متغیر توانایی سبز بر عملکرد زیست محیطی معنادار نیست ولی متغیرهای انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز بر عملکرد زیست محیطی مثبت و معنادار می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که با بکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز اقدامات و سازو کارهای لازم جهت بهسازی توانایی سبز در شرکت معادن زغالسنگ کرمان انجام گیرد.
۹.

تبیین روابط متقابل بین توانمندسازی روانی، هوش معنوی کارکنان وکاهش حوادث و سوانح شغلی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی روانی هوش معنوی حوادث و سوانح شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 343
هدف از این پژوهش تبیین روابط متقابل بین توانمندسازی روانی، هوش معنوی کارکنان و کاهش حوادث و سوانح شغلی، است. تحقیق حاضر از فرآیندی سه مرحله ای تبعیت می کند. بدین منظور در مرحله اول، ابتدا به روش اسنادی و کتابخانه ای اقدام به مرور و مطالعه ادبیات علمی موجود و قابل دسترس، جهت احصا عوامل اثرگذار بر ابعاد تحقیق شد. سپس، از روش دلفی فازی جهت نهایی کردن و بومی سازی عوامل تأثیرگذار بر ابعاد سه گانه، استفاده گردید. در پایان با کمک تکنیک DEMATEL - based ANP (DANP) ، روابط میان متغیرهای اصلی، فرعی و چگونگی تأثیر آنها بر هم (تاثیر متقابل) تعیین شد. جامعه آماری نهایی این تحقیق را 11 نفر از کارکنان خبره حوزه رفتار سازمانی و مدیران ارشد ایمنی، سوانح و کنترل شرکت ملی صنایع مس ایران، تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد که روشی غیر احتمالی است. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندسازی روانی و هوش معنوی کارکنان، بصورت مستقیم و یک طرفه بر کاهش حوادث و سوانح شغلی اثر می گذارند و این بدان معنا می باشد که ارتقا و بهبود توانمندسازی روانی و هوش معنوی کارکنان موجب کاهش حوادث و سوانح شغلی خواهد شد. همچنین، مشخص گردید بین توانمندسازی روانی و هوش معنوی کارکنان، ارتباطی دوسویه برقرار است.
۱۰.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک کشاورزی فرهنگ سازمانی آوای کارکنان توانمندسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 851
هدف پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان در ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب بانک در تهران بزرگ با استفاده از تکنیک دیمتل فازی است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد؛ در بخش کیفی مصاحبه به روش عمیق نیمه ساختاریافته بین 16 خِبره که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شدند انجام که 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: بهره مند، سودمند، سازگار و انذار شناسایی شد. در فاز کمّی نیز با توزیع پرسشنامه بین 9 نفر از خِبرگان که با استفاده از روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شدند و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی وابستگی درونی و تأثیرات متقابل معیارهای مزبور بر یکدیگر بررسی شد؛ نتایج نشان داد، معیارهای آموزش، مسئولیت پذیری، آوای سودمند، اخلاق مندی، نظم اندیشی، تخصص گرایی، پویایی و آوای انذار به ترتیب جزء معیارهای تأثیرگذار بوده و معیارهای بازخورد، آوای بهره مند، مشتری مداری و آوای سازگار جزء معیارهای تأثیرپذیر می باشند.
۱۱.

الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری: رویکردی برای توسعه منابع انسانی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک نوآوری سازمانی منابع انسانی سنتزپژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 919
توجه به رویکردهای نوین برنامه ریزی استراتژیک سازمانی مورد توجه سازمان های پیشرو و شرکت های چند ملیتی برای توسعه منابع انسانی خود است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی برای توسعه منابع انساتی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالات قابل دسترس هستند (124 مقاله) که از سال 2012 تا سال 2023 میلادی که در مورد برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی در پایگاه های تخصصی و علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش 31 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه ها و شاخص های الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی در 6 بُعد، 18 محور و 60 مقوله سازماندهی شدند. محورهای منتخب در این زمینه شامل شش مؤلفه منتخب مؤلفه های مدیریتی، مؤلفه های عملکردی در سازمان، ارزشیابی استراتژیک، مؤلفه های اخلاقی-فرهنگی، مؤلفه های ساختاری و شناسایی چالش ها و منابع سازمانی بود. از این رو با توجه به نتایج جهت برنامه ریزی استراتژیک توجه به شاخص های درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه است.
۱۲.

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز توانایی سبز انگیزش سبز ارائه فرصت های سبز شرکت معادن زغال سنگ کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 905
هدف این پژوهش، طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد AMO در شرکت معادن زغالسنگ کرمان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های ترکیبی(کیفی-کمی) است. بخش کیفی با بررسی ادبیات و داده های میدانی و انجام 14 مصاحبه نیمه ساخت یافته و با استفاده از استراتژی تحلیل تم، انجام گرفت. در بخش کمی هم ارزیابی تجربی تأثیر فعالیت های شناسایی شده بر عملکرد زیست محیطی شرکت بر اساس پرسشنامه های طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. بعد از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ها توزیع گردید. جامعه آماری به تعداد 600 نفر و حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 234 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS23 و روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS23 انجام گرفت. یافته های بخش کیفی شامل 17 تم اصلی و 59 تم فرعی است. فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز طبق مدل AMO، در سه دسته توانایی سبز با 6 تم اصلی، انگیزش سبز با4 تم اصلی وارائه فرصت های سبز با 7 تم اصلی قرار گرفتند. یافته های بخش کمی هم نشان داد که تأثیر توانایی سبز کارکنان بر عملکرد زیست محیطی شرکت معنادار نیست ولی تأثیر انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز بر عملکرد زیست محیطی معنادار است. بنابراین مدل ارائه شده، بینش های مفیدی از کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای حمایت از عملکرد زیست محیطی شرکت معادن زغالسنگ ارائه می دهد.
۱۳.

ارائه الگوی توسعه پایدار مبتنی بر شاخص های برند سازی شهری، مطالعه موردی: استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار تحلیل استراتژیک برند سازی شهری استان بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 743
امروزه برند سازی شهری نقش ضروری در فرآیند توسعه پایدار ایفا می کند که با توجه به رشد روزافزون توسعه شهری در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ... نیاز به یک برنامه ریزی هدفمند و جامع برای همگام شدن با توسعه پایدار می باشد. این پژوهش به تحلیل شاخص های برند سازی شهری و تأثیر آن بر توسعه پایدار می پردازد تا بتوان با بررسی وضعیت موجود به بهبود توسعه و برند سازی شهری و به تبع رسیدن به توسعه پایدار در استان کمک نماید. روش های جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از دو گروه می باشد. گروه اول را خبرگان آگاه به موضوع که تعداد افراد موجود در این جامعه آماری نامشخص و حجم نمونه مورداستفاده 50 نفر و گروه دوم شامل سیاست گذاران و مدیران ارشد، کارکنان دارای تحصیلات عالی در استان بوشهر با تعداد 37751 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 382 نفر تعیین شده است. داده های مورداستفاده از طریق 4 پرسشنامه که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرارگرفته است، جمع آوری گردیدند و برای اندازه گیری سازه ها و روابط بین آن ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارSMART PLS   استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که 9/89 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تحقیق پیش بینی می شود و در سطح اطمینان 95 درصد، متغیر برند سازی شهری با مقدار آماره تی 8/19 مدل توسعه رابطه مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد برند سازی شهری با ضریب مسیر 948/0 تأثیر مثبت و بسیار قوی  بر توسعه پایدار دارد.
۱۴.

تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی (اداره کل امورمالیاتی یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد اداری خط مشی مالیاتی تعهد سازمانی دولت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 62
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری است و عوامل اصلی شکل گیری این پدیده شامل: علل اصلی (ریشه ها) و عوامل تسهیل کننده می باشد روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید . به منظور تحلیل داده ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق در گام اول نشان داده است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی داری دارد. تعهد سازمانی نیز به مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی داری بر اجرای خط مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط مشی مالیاتی می شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط مشی های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می شود.
۱۵.

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

کلید واژه ها: انگیزه کارکنان عوامل سازمانی عوامل غیرسازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 461
هدف: این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. طرح پژوهشی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی–همبستگی می باشد. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی و عوامل غیرسازمانی گردآوری شده و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمده است و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی استفاده گردیده است. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید. نوآوری پژوهش: شناخت عوامل و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر اانگیزه خدمت عمومی از جمله موضوعات مهم و به روز در زمینه انگیزش کارکنان می باشد. کلید واژگان: انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی، عوامل غیرسازمانی
۱۶.

شناسایی مؤلفه های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت مؤلفه های نظارت حسابرس بازار سرمایه پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 27
نظارت درست بر حسابرسان از جمله راهکارهای جلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. به این منظور در این تحقیق موضوع نظارت بر حسابرسان به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حرفه ی حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر روش پدیدارشناسی با صورت بندی موستاکاس است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران با درگیری ذهنی بالا در مورد موضوع نظارت بر حسابرسی هستند، روش نمونه گیری تحقیق هدفمند با رویکرد قضاوتی است و حجم نمونه پانزده نفر است که براساس دستیابی به اشباع نظری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارای یازده درون مایه ی فرعی است که قالب سه درون مایه ی اصلی رفتاری-محتوایی شامل چهار درون مایه فرعی اخلاق حرفه ای، تصمیم گیری مشارکتی و خودکنترلی، محیطی-زمینه ای شامل چهار درون مایه فرعی خلأ قانونی، خلأ رقابت، خلأ نوآوری و بی ثباتی اقتصادی و ساختاری-فرآیند شامل سه درون مایه فرعی توسعه فناوری اطلاعات، تصمیم گیری سیاسی و خلأ ارزیابی صورت بندی می شوند. نظارت بر جنبه های متفاوت شغل حسابرسی تأثیرگذار است. در این تحقیق اهمیت درک این موضوع از دیدگاه حسابرسان نشان داده شده است.
۱۷.

طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب استحصال نظامند معادن توسعه پایدار معدن گل گهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 301
تقویت شاخص های حکمرانی خوب در مناطقی که دارای منابع طبیعی و ثروت های خدادادی ارزشمندی هستند و یا در صنعت خاصی فعالیت دارند و همچنین تطابق این شاخص ها با شرایط محلی و بومی این مناطق منجر به توسعه پایدار ملی و همه جانبه می گردد.هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار است. روش این پژوهش، کیفی است و از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شد. در این پژوهش ، 22تن از مدیران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و اعضای هئیت علمی دانشگاه ها به عنوان نمونه آماری به شیوه نظام مند انتخاب شدند. فرایند مصاحبه تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انجام شد ومتون مصاحبه در سه مرحله کد گذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت پذیری جامع گرا به عنوان شرایط علی که شامل تعهدات بین نسلی،زیست محیطی و اجتماعی است سبب شکل گیری حکمرانی خوب با وپژگی های آینده محوری،سلامت محوری و مردم محوری می گردد و در کنارفضای توسعه ای، فرصت سازی واستراتژی های توسعه محور منتج به توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی می گردد.
۱۸.

طراحی مدل اجرای خط مشی حمایتی- خدماتی مبتنی برسبک مدیریت جهادی (مطالعه موردی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سبک مدیریت جهادی اجرای خط مشی بنیاد شهید و امور ایثارگران مدیریت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 901
هدف: طراحی الگوی اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امور ایثارگران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی استان های جنوبی کشور است. سؤالهای اصلی چیستی ابعاد و مؤلفه های مدل و رابطه بین آنهاست.این پژوهش از نظر نتیجه ،جزء تحقیقات توسعه ای واز لحاظ هدف ،جزء تحقیقات کاربردی است. متدولوژی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و در دو مرحله کیفی-دلفی و کمّی در دو سطح توصیفی و استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSSوAmos استفاده شده است. داده ها با نمونه تصادفی ۳۰۸ نفری ازجامعه۱۴۰۰ نفری کارکنان بنیاد شهیداستانهای جنوبی مورد مطالعه انتخاب گردید. یافته ها: ابعاد هشتگانه و مؤلفه های بیست و نه گانه مدل استخراج و طبقه بندی شده است. میزان ضریب بتا و ضریب همبستگی بین مؤلفه های سبک مدیریت جهادی و خط مشی های بنیاد شهید، بررسی و اعتبار سنجی گردید. نتیجه گیری: بالا بودن میانگین پاسخ گویی به گویه های سبک مدیریت جهادی به جزء دو مولفه رهبری و کنترل، از نتایج این تحقیق است. همچنین در سطح معنی داری کمتر از0/5و با دقت 99/0 فرضیه های تحقیق پذیرفته شده است. با توجه به مدل نهایی، سبک رهبری مدیریت جهادی با ضریب مسیر۷۲%بر اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امور ایثارگران اثر مثبت و مستقیم دارد. در بعد ارزشی- نگرشی ، بیشترین سطح میانگین مربوط به مؤلفه بصیرت مداری و کمترین میانگین مربوط به مولفه آرمان خواهی است. پیشنهادها: تقویت جانشین پروری،تقویت سیستمهای نظارت دوره ای ازواحدهای،تقویت بیشتر معتمدین و شوراهای مشورتی، واگذاری مسئولیت به ایثارگران واجد شرایط، توسعه تفویض اختیار به واحدهای اجرایی
۱۹.

تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس دیدگاه AMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان (رویکرد کیفی و کمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز AMO شرکت معادن ذغال سنگ کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 123
هدف این پژوهش، تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس مدلAMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های ترکیبی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی با انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته و با بهره مندی از روش تحلیل تم، داده های به دست آمده بررسی و تم ها، طبق مدل AMO در سه دسته توانایی سبز، انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز قرار گرفتند. در بخش کمی، پرسش نامه ای براساس مصاحبه ها متناسب با مدل، طراحی و بعد از سنجش روایی و پایایی پرسش نامه ها توزیع گردید. جامعه آماری به تعداد 600 نفر و حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 234 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS و روش الگویابی معادلات ساختاری، با استفاده از نسخه 23 نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری تأییدکننده مدل بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از بین سه مؤلفه، «انگیزش سبز» با بیشترین ضریب مسیر و «توانایی سبز» با کمترین ضریب مسیر و از بین هفده زیرمؤلفه، «آموزش و توسعه سبز» با بیشترین ضریب مسیر و «مزایا و خدمات سبز» با کمترین ضریب مسیر، تبیین کننده مدل می باشند بنابراین، برای تغییر نگرش کارکنان در حوزه محیط زیست و فراهم کردن سازمان پایدار، مهم ترین راه کار شرکت معادن ذغال سنگ، آموزش و افزایش دانش زیست محیطی کارکنان است.
۲۰.

میزان شناخت از ربا و چارچوب نظری دو نظام بانکی اسلامی و غیر اسلامی (بررسی موردی: یک بانک خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون الهی تحریم ربا بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 885
ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان