رضا ابراهیم زاده دستجردی

رضا ابراهیم زاده دستجردی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بی نزاکتی در محیط کار رفتارهای انحرافی در محیط کار بدبینی سازمانی خستگی عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 445 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه بی نزاکتی در محیط کار کورتینا و همکاران (2001)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار اسپکتور و همکاران (2006)، پرسش نامه بدبینی سازمانی دین و همکاران(1998) و پرسش نامه خستگی عاطفی ماسلاخ و جکسون (1981) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 88/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر 77/0 بود و هم چنین، نتایج نشان داد که بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی نقش میانجی بین بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.
۲.

واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مردسالارانه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: مقاومت زنان ساختار مرد سالارانه زنان پتانسیل زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: زندگی روزمره علاوه بر این که بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب می شود پتانسیل هایی نیز برای عملِ رهایی بخش و خلاقیت و استقلال سوژه فراهم می کند. خانواده به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های زندگی روزمره است که زنان در آن نقش آفرین اصلی شمرده می شوند. با توجه به این که این حوزه نیز خالی از مناسبات قدرت نیست مانند بقیه ی عرصه های اعمال استراتژی های قدرت مقاومت هایی را نیز در خود جای می دهد. پژوهش حاضر به واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه می پردازد. در این مقاله تلاش شد زندگی زنان در متن جامعه مردسالارانه مورد بررسی قرار گرفته و برخی عوامل پراهمیت در تثبیت یا تغییر وضعیت آنان خصوصاً در خانواده واکاوی شود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان و صاحب نظران علمی و اجرایی، در رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی که در بحث توسعه، توسعه سیاسی و همچنین در بحث توانمند سازی زنان در حوزه های مختلف توسعه، صاحب تالیفات هستند ( با تاکید بر اینکه از خبرگان زن حتما استفاده گردد) و از روش نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که جامعه پذیری جنسیتی با فراوانی 377 بیشترین تاثیر را بر واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه و مولفه تقدس بخشی به مفهوم زن با فراوانی 69 دارای کمترین تاثیر می باشد. از بین زیر مؤلفه ها، بیشترین زیر مؤلفه عدم توان کشور در استفاده از پتانسیل زنان با تعداد 57 بیشترین تاثیر را بر افزایش مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه دارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، حاکی از این است که جامعه پذیری جنسیتی در ایجاد و ادامه ی آسیب های وارده بر زنان در جامعه نقش قابل توجهی دارند و میتواند مسیر صحیح را با چالش های اساسی مواجه کند. نتایج این مطالعه می تواند در شناسایی و کاهش آسیب های ناشی از واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه مؤثر واقع شود. تازه های تحقیق اکبر اعتباریان: Google Scholar, Pubmed
۳.

ارتباط بین خودپنداره و سبک های مصرف از طریق نقش واسطه ای تبلیغات اثربخش در صنعت مُدوپوشاک زنان در میان شهروندان اصفهانی

کلید واژه ها: خودپنداره سبک های مصرف اثربخشی تبلیغات صنعت مد و پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
هدف: فرد به عنوان مصرف کننده با متغیرهای اندیشه، احساسات، برنامه، تصمیم گیری، خرید و تجارت مرتبط است، به همین دلیل بازاریابان باید دامنه وسیعی از فعالیت های مصرف کنندگان را مطالعه کنند؛ زیرا این مطالعات راه های متنوعی را پیش روی آن ها می گذارد تا بدین طریق نیازهای مشتریان را ارضا کنند. بنابراین فهم فعالیت مصرف کنندگان مبنای مفیدی برای توسعه استراتژی های بازاریابی فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین خودپنداره با سبک های مصرف، از طریق نقش واسطه ای تبلیغات اثربخش در صنعت مُدوپوشاک زنان در بین زنان شهر اصفهان اجرا شده است. روش: روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری آن، کلیه زنان شهر اصفهان بود که به دلیل تعداد نامحدودشان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه نامحدود، ۴۲۶ نفر از آن ها به روش هدفمند وابسته به معیار برای نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آمارهایی همچون میانگین انحراف معیار و استنباطی و به کمک مدل معادلات ساختاری و تحلیل واریانس تجزیه وتحلیل شد. نرم افزارهای استفاده شده برای این پژوهش، اس پی اس اس و وارپ پی ال اس بود. یافته ها: یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که ابعاد خودپنداره بر انوع سبک مصرف تأثیر دارد و اثربخشی تبلیغات، روی برخی از سبک مصرف ها اثر واسطه ای می گذارد. تبلیغات نیز بر سبک مصرف متفکران نقش واسطه ای داشت که ضریب تأثیر آن 161/0 بود. نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش شد که ارتباط بین خودپنداره با سبک های مصرف، از طریق اثر نقش واسطه ای تبلیغات اثربخش بررسی شود. بر اساس نتایج، سبک مصرف زنان شهر اصفهان در خصوص انتخاب مُدوپوشاک به خودپنداره و تبلیغات بستگی دارد. زمانی که زنان به خود بپردازند و برخویشتنِ خویش واقف شوند، عامل کنترل عاملی درونی می شود و دیگر توان کنترل فراوان عوامل بیرونی را نخواهد داشت. زنانی که خود را شناخته اند و به خودآگاهی رسیده اند با راحتی بیشتری می توانند به تشریح خود و خواسته های خود، چه به گونه کلامی و چه غیرکلامی بپردازند.
۴.

شناسایی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی سبک های رهبری مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۰
هدف این پژوهش شناسایی الگوی ساختاری رابطه بین فرهنگ سازمانی(مدل هافستد) و سبک های رهبری( مدل هرسی و بلانچارد ) با مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد نفر380 تشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 180 نفر به عنوان نمونه از طریق روش طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد (2001) ، پرسش نامه استاندارد سبک های رهبری ( مدل هرسی و بلانچارد ) (1986) و پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳) بود . روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای فرهنگ سازمانی 89/0 و سبک های رهبری 88/0 وپرسش نامه مدیریت دانش90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) رابطه معنی دار دارد(p <0/05)
۵.

تجارب مدیران سازمان تأمین اجتماعی از اثربخشی مدیریت منابع انسانی (رویکرد پدیدارشناسی )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی اثربخشی اثربخشی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
این پژوهش باهدف تحلیل تجربیات پدیدارشناختی اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی از طریق رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و به روش تحلیل کلایزی داده ها، بامطالعه تجربیات مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی ایران بوده و ابزار پژوهش، مصاحبه ساختاریافته مبتنی بر تشریک مساعی می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری نظری و با در نظرگرفتن 7 معیار مشخص، اعضای نمونه انتخاب گردیدند. مصاحبه ها تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت و درنتیجه تعداد نمونه 12 نفر می باشد. یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سه بعد اصلی شامل: بعد ساختاری، بعد فرهنگی و بعد انسانی قابل تقسیم است و تمرکز به این عوامل موجب افزایش اثربخشی مدیریت منابع انسانی و به دلیل هم راستایی با اهداف کل سازمان موجب افزایش اثربخشی کل سازمان نیز خواهد شد. 
۶.

طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کار در دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی

کلید واژه ها: رفتارهای انحرافی در محیط کار عوامل سازمانی عوامل شغلی عوامل فردی عوامل مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۴
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش آمیخته اکتشافی است . که در دو مرحله کیفی وکمی انجام می شود. در بخش کیفی (مرحله اول) از رویکرد داده بنیاد استفاده و در بخش کمی (فاز دوم) از رویکرد پیمایشی استفاده گردید. در بخش کیفی از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با 20 نفر از خبرگان، متخصصان و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با روش نمونه گیری نظری نمونه ها انتخاب شدند. و در نهایت داده ها با معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل 80/8 و وارپ پی ال اس 7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش نشان داد که عوامل فردی و عوامل شغلی (280/0)،عوامل فرایندی (270/0)،عوامل مدیریتی(260/0)،عوامل ساختاری (250/0) و عوامل گروهی (220/0) به ترتیب بیشترین تاثیر را بر راهبرد های مدیریت راهبرد های رفتارهای انحرافی در محیط کار دارند و عوامل سیاسی و ویژگی های شخصیتی نقش تعدیل گری ایفاکردند ولی ویژگی های سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی نقش تعدیل گری نداشتند و تغییر رفتار با ضریب تاثیر (550/0) موثرترین راهبرد بر پیامدهای مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کار است.
۷.

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش

کلید واژه ها: حفظ ارتباط اثربخش رضایت از ارتباطات قابلیت اعتبار رهبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان بودند، که تعداد آن ها بر اساس آمار واحد منابع انسانی 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 661 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های موردنیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آن ها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که قابلیت اعتبار رهبر از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد. با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است. قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت دارد همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر در راستای همین موضوع به بررسی اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان می پردازد.
۸.

طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کار در دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای انحرافی در محیط کار مدیریت نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از مباحث مهم مطرح شده در مدیریت سازمانی، بررسی الگوهای کنترل، نظارت و مصونیت بخشی کارکنان و سرمایه انسانی از بروز رفتارهای کاری انحرافی که هنجارهای سازمانی را دستخوش تغییر قرار داده است که باعث تهدید سلامت سازمان و کارکنانش می شود؛ بنابراین هدف در پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کارِ دانشگاه آزاد اسلامی است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی و از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است. داده های لازم با مصاحبه عمیق نیمه ساختمند از میان 20 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت و سازمان، دانشگاه و مدیران ارشد دانشگاه انجام گرفت که نمونه ها با روش نمونه گیری انتخاب و گرد آوری شدند. حاصل مصاحبه ها مجموعه ای از مضامین اولیه بود که در فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای رفتار های انحرافی در محیط کار در قالب پارادایم کد گذاری محوری تعیین شد. در ادامه و در مرحله کد گذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم شد. در پژوهش حاضر برای سنجش روایی داده های کیفی از معیار های اعتمادپذیری، انتقال پذیری ، اتکا پذیری ، تصدیق پذیری ، راستی، تطابق، فهم پذیری و عمومیت استفاده شد. یافته ها نشان داد که در مرحله اول 999 کد اولیه به دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 666 طبقه تبدیل و در نهایت، 25مقوله اصلی استخراج شد که هر کدام در زیر مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفت.
۹.

Design and Development of a Model for Friendship-Based Leadership(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: leadership Leadership Styles Friendship-Based Leadership

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۸
Purpose: Friendship-oriented leadership is one of the relatively new methods of leadership to gain a competitive advantage. Therefore, the purpose of this study was to design and formulate a friendship-oriented leadership model. Methodology: This study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of execution method. The research community was experts and experts in the field of broadcasting leadership in 1400. The sample size was determined based on the principle of theoretical saturation of 20 people, and this number was selected by purposive sampling. The data was collected with a semi-structured interview, the validity of which was confirmed by the triangulation method and the reliability was calculated with the Cohen's kappa coefficient of 0.66. The data were analyzed by open, central and selective coding method based on database theory in MAXQDA software. Findings: The findings showed that 108 indicators were identified in 11 sub-categories and 6 main categories for the friendship-oriented leadership model; So that the friendship-oriented leadership model in the category of causal conditions includes individual abilities and capabilities and follower conditions, in the category of contextual conditions including organizational characteristics, demographic factors and human resources mechanism, in the category of intervening conditions including the organizational environment and extra-organizational factors, in the category of central phenomenon including leadership Friendship-oriented, in the category of strategies included leadership strategies, and in the category of consequences, it included positive consequences and negative consequences. Finally, the paradigm model of friendship-oriented leadership was designed. Conclusion: Specialists and organizational planners can use the categories and indicators identified for the friendship-oriented leadership model to improve their organization and create a competitive advantage and improve them in their organization.
۱۰.

طراحی الگوی ارتباطات انسانی اثربخش بر مبنای قرآن کریم مبتنی بر تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف : مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی ارتباطات انسانی اثربخش بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش: سؤال اصلی پژوهش این بود که الگوی ارتباطات انسانی اثربخش بر مبنای قرآن کریم چیست و مؤلفه های ارتباطات انسانی بر مبنای قرآن کریم چه عواملی اند. برای پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. حوزه پژوهش، کلیه آیات قرآن بود که مضامین مربوط به ارتباطات انسانی از آنها استخراج شد. با استفاده از تفسیر نور، 482 آیه شناسایی و در گام دوم، 695 مفهوم معنادار از ترجمه و تفسیر این آیات، استخراج و دسته بندی شد. یافته ها: با توجه به روش تحلیل مضمون، مضامین مرتبط با ارتباطات انسانی از آیات استخراج شد که پس از تلفیق و حذف کدهای مشترک، 290 مضمون کلیدی، 54 مضمون یکپارچه کننده و پنج مضمون کلان حاصل شد. از روایی محتوایی استفاده و نتایج با اساتید صاحب نظر علوم قرآنی ارزیابی شدکه نشان از روایی قابل قبول داشت. از روش هولستی برای پایایی استفاده شد که میزان پایایی محاسبه شده 876/0 بود. نتیجه گیری: یافته ها، پنج مضمون کلان با عناوین نیک سرشتی تعامل گر، آزادمنشی در گفتمان ارتباطی، کنش ارتباطی جرأت ورزانه، ساختارمندی در گفتار و شنود مؤثر را شناسایی کرد و نتایج در قالب شبکه مضامین، تحلیل و الگوی نهایی تدوین شد.
۱۱.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب (موردمطالعه: بنرهای روی وب سایت)

کلید واژه ها: تبلیغات اثربخشی تبلیغات تغییرنگرش گرایش به تبلیغ تبلیغات فرهنگی روی وب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
پژوهش حاضرباهدف بررسی تعیین تأثیرابعاد اثربخشی تبلیغات مبتنی بروب (بنرهای تبلیغاتی روی وب )برتمایل به مصرف خدمات فرهنگی و یا تغییرنگرش افرادازطریق گرایش به تبلیغ دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام گردید.روش پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی وازحیث هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه اصفهان درسال 99-98 که تعداد آن ها برابربا 1647 نفر دانشجوی دختر و1464 نفردانشجوی پسر می باشد که ازاین تعداد با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 642 نفربا استفاده از روش هدفمند وابسته به معیاربه عنوان نمونه انتخاب گردیدند.تجزیه وتحلیل داده های پژوهش دردوسطح توصیفی توصیفی با استفاده از آماره هائی همچون میانگین وانحراف معیارودراستنباطی بااستفاده ازآماره هائی همچون مدل معادلات ساختاری ، تحلیل واریانس توسط نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس صورت پذیرفت .یافته های حاصل ازفرضیه های پژوهش نشان داد که ابعاداثربخشی تبلیغات مبتنی بروب برتمایل به مصرف خدمات فرهنگی ویاتغییرنگرش افرادازطریق گرایش به تبلیغ ، مؤثراست .
۱۲.

شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار با استفاده از رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای انحرافی در محیط کار رفتار نابهنجار مدل مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نوع فراترکیب انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مقالات، پژوهش ها، و پایان نامه هایی بود که در حیطه موضوع پژوهش بین سال های 1391 1400 خورشیدی و 2006 2021 میلادی انجام شده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و مطابق با معیار 450 نمونه مطالعه مرتبط یافت شد که پس از بررسی 100 مطالعه به علت ناهماهنگی از نظر عنوان، 30 مقاله از نظر نامناسب بودن چکیده، و 20 مقاله از حیث ناهماهنگی محتوایی با موضوع مورد مطالعه حذف شدند و در نهایت مقالات به 300 مطالعه کاهش پیدا کرد. داده ها با استفاده از مدل استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. نتیجه خروجی فاز کیفی کشف 333 مفهوم، 133 مقوله فرعی، و 16 مقوله اصلی بود؛ شامل شرایط علّی (1. عوامل شغلی؛ 2. عوامل سازمانی؛ 3. عوامل فردی؛ 4. عوامل گروهی)، شرایط زمینه (1. عوامل اجتماعی؛ 2. عوامل فرهنگی؛ 3. عوامل قانونی و حقوقی)، شرایط مداخله گر (1. رفتارهای منفعت طلبانه؛ 2. رفتارهای سیاسی)، راهبردها (1. انحراف سازمانی؛ 2. انحراف گروهی؛ 3. انحراف فردی)، پیامدها (1. پیامدهای فردی؛ 2. پیامدهای سازمانی؛ 3. پیامدهای شغلی) که در قالب مدل مفهومی ارائه شد.
۱۳.

بررسی تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف این پژوهش تعیین تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)) است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد 1000 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری اسلامی Khaliq Ahmad and Ogunsola ( 2011 ) ، پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار Robinson and Bennett (2000) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی  Nahapitogoshal(1998) و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار- اسلامی Ali (1988) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه موردبررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تأیید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0، 91/0، 91/0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه وتحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اسلامی از طریق اخلاق کار اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 78/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 67/0- است و همچنین تأثیر مستقیم رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار معنادار منفی ضریب این تأثیر 77/0- است.
۱۴.

تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی رضایت شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استرس شغلی رفتارهای انحرافی در محیط کار رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی رضایت شغلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران 244 نفر حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات پژوهش، با نرم افزار Warp-Pls از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 55/0 است و استرس شغلی بر رضایت شغلی تأثیر معنادار منفی دارد که ضریب تأثیر آن 44/0- است و همچنین استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 25/0 است. نتایج این پژوهش نشان داد که استرس شغلی تأثیر مستقیمی بر رفتار انحرافی در محل کار دارد و رضایت شغلی این رابطه را واسطه می کند.
۱۵.

فرهنگ و شهرت: چالش های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرات فرهنگی فرهنگ شهرت فضای مجازی سلبریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
  با توسعه فضای مجازی و راه یافتن جریان شهرت به گفتمان اجتماعی، روند تغییرات فرهنگی با چالش مداخله سلبریتی ها مواجه شده است؛ در واقع، نفوذ فضای مجازی در بین جوانان و افزایش مصرف محتوای فرهنگی و رسانه ای از سوی آنها، در کنار اقبال به گروه های مرجع در این فضا، جهت و ماهیت تغییرات فرهنگی را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار داده؛ موضوعی که توجه پژوهشگران حوزه فرهنگ و رسانه را به خود جلب کرده است. اینکه تغییرات فرهنگی با چه چالش هایی مواجه می شوند، موضوع این پژوهش است. بر این اساس، این تحقیق، درصدد بررسی چالش های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی است. روش پژوهش، پدیدارشناسی توصیفی هوسرلی و مبتنی بر روش کولایزی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، چهره های مشهور فعال در عرصه های مختلف هنر، ورزش و فعالان فضای مجازی هستند. از این میان، با روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار، با 16 نفر به عنوان نمونه پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفت. اعتبار یافته ها از طریق دو کدگذار، ممیزان بیرونی و بازگشت به مصاحبه شوندگان تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد چالش های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی را می توان در سرمایه شهرت، سلبریته شدن جامعه، جدایی بین واقعیت و بازنمایی، رسانه ای شدن فرهنگ و فردیت نوین، دسته بندی کرد. این ابعاد، دربرگیرنده مؤلفه هایی مانند میل به نمایش خودِ ایده آل، دموکراتیزه شدن احساسات، سیاست «حامی پروری»، گرایش به مصرف داده های زرد، سواد فرهنگی سایبر و کسب منزلت اقتصادی از طریق شهرت است.  
۱۶.

تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش های فرهنگی رفتارهای انحرافی در محیط کار سرمایه های روان شناختی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه و هدف پژوهش: رفتارهای انحرافی در محیط کار عواقب گسترده ای در همه سطوح سازمان از جمله فرایندهای تصمیم گیری، کاهش بهره وری وافزایش هزینه های مالی به دنبال خواهد داشت. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد660 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ارزش های فرهنگی هافستد (2001) و پرسش نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (1992) و پرسش نامه تعارض سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال) 1998) و پرسشنامه استاندارد سرمایه های روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، بودند که روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0) ،(85/0)، (88/0) و (87/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که ارزش های فرهنگی از طریق سرمایه های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر  65/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 75/0- است و هم چنین ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0- است. نتیجه گیری: ارزش های فرهنگی از طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی باعث کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار می شود و منجر به افزایش بهره وری در دانشگاه می شود.
۱۷.

فراترکیب مدل های تعادل کار و زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل کار - زندگی مشارکت نقش های فردی بعد ایجابی بعد سلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
کار همواره از بحث برانگیزترین و مهم ترین دغدغه های انسانی جهت تأمین نیازهای فردی، توسعه و ارتقاء سازمان ها و تعالی اجتماعی بشر به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه ها در مدل های تعادل کار و زندگی بر اساس پژوهش های انجام شده در این زمینه بوده است. مقاله ی پیش رو با بهره گیری از روش فراترکیب، پژوهش های انجام شده در موضوع تحقیق را به صورت چارچوب مند بررسی کرده و نتایج آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور با مراجعه به اسناد موثق، در سایت های الکترونیکی در دسترس در فاصله زمانی سال های  1963 الی2020  از بین مقالات اولیه که شناسایی شده اند، ضمن بهره گیری از 38 منبع که بیشترین ارتباط کیفی با موضوع پژوهش را داشته اند و با استفاده از جمع بندی نظریات مختلف و اشباع نظری پیرامون آن ها به استخراج 845 کد دست یافته است، در ادامه پس از پایش، کدها در قالب 29 مقوله، جای داده شده اند. به منظور تحلیل مقالات نهایی، مفاهیم و مضامین تشکیل دهنده، مؤلفه ها و ابعاد تأثیرگذار استخراج گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب ابعاد ایجابی و سلبی و مؤلفه های پیشایند (پتانسیل فردی، حمایت خانواده و ...)، پیامد (رضایت شغلی، رضایت فردی و ...) و استراتژی( حمایت سازمانی، عوامل اجتماعی و ...) طبقه بندی و ارائه گردیده است.
۱۸.

تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض کار و خانواده پیشایندهای تعارض کار و خانواده پیامدهای تعارض کار و خانواده عوامل شخصی عوامل شغلی عواملی خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۳
زمینه و هدف: ایفای هم زمان نقش های کاری و خانوادگی، افراد را با فشارهای سنگینی مواجه می کند که هم بر سلامت جسم و روان و هم بر عملکرد آنان در سازمان تأثیر منفی می گذارد. این پژوهش، به مطالعه تجربه زیسته استادان یکی از دانشگاه های شهر کرد، در خصوص پیشایندها و پیامدهای تعارض کار و خانواده پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی است و با رویکرد استقرایی و تفسیری اجرا شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، استادان دانشگاه شهرکرد بودند که پس از انتخاب 20 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های عمیقی با آنها انجام شد. روش پژوهش، روش پدیدارشناسی بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش اصلاح شده استوتیک، کولایزی و کن استفاد شد. شایان ذکر است که روایی نتایج، از جنبه های بیرونی، توصیفی و تفسیری، ارزیابی شد و به تأیید رسید. یافته ها: تجربه زیسته مشارکت کنندگان، در خصوص پیشایندهای تعارض کار و خانواده، در سه مقوله اصلی پیشایندهای شخصی، خانوادگی و شغلی و همچنین، پیامدهای تعارض کار و خانواده در سه طبقه پیامدهای شخصی، خانوادگی و شغلی دسته بندی شدند. نتیجه گیری: پیامدهای زیان بار نشئت گرفته از تعارض کار و خانواده میان استادان مشارکت کننده، ایجاب می کند که با ارتقای دانش و مهارت توازن سازی میان نقش های کاری و خانوادگی، موقعیتی ایجاد شود تا آنها بتوانند بهتر و بیشتر از عهده انجام هم زمان این وظیفه ها و انتظارهای دوگانه برآیند. بدین منظور، توجه به عوامل مؤثر بر تشدید تعارض کار و خانواده و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آنها ضروری است.
۱۹.

تأثیر ویژگی های شخصیتی و انگیزشی بر رفتار مصرف محصولات غذایی سلامت از طریق اثرات واسطه ای خودکارآمدی، انگیزه برای سلامتی و نوآوری در حوزه محصولات سالم برمبنای مدل M3

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی ویژگی های انگیزشی خودکارآمدی انگیزه مصرف کننده رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر ویژگی های شخصیتی و انگیزشی بر مصرف محصولات غذایی سلامت از طریق اثرات واسطه ای خودکارآمدی، انگیزه و نوآوری در محصولات سالم مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی(معادلات ساختاری) و جامعه آماری آن، مصرف کنندگان روغن های گیاهی شرکت به آور در شهر اصفهان بودند. و با توجه به واریانس کل گویه ها حجم نمونه 628 نفر محاسبه و با روش هدفمند در دسترس وابسته به معیار جمع آوری گردید. به منظور جمع آوری داده ها، پژوهشگران از پرسشنامه های استاندارد استفاده نمودند. و قبل از اجرای نهایی، روایی محتوایی، صوری، سازه و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گشودگی، برون گرایی و روان رنجوری با ضرایب استاندارد 245/0، 282/0، 276/0- بر خودکارآمدی تأثیر دارند. به علاوه گشودگی برای تجربه، با ضرایب تأثیر 2/0 و 364/0 با نوآوری در حوزه محصولات سالم و انگیزه سلامتی تأثیرگذار است و در ادامه خودکارآمدی با ضریب تأثیر 18/0 دارای اثر معنادار به رفتار رژیم غذایی سالم می باشد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت با این تفاوت که متغیرهای وظیفه شناسی، دلپذیری و نیاز به انگیختگی دارای ارتباط معنادار با مدل اصلی نبودند.
۲۰.

شناسایی مولفه های متقاعدگرانه تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی به منظور ارائه الگو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کالا و خدمات فرهنگی تبلیغات بیلبورد تبلیغات بیلبورد تبلیغات متقاعدگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های متقاعدگرانه تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی به منظور ارائه الگو بود. در این پژوهش از بین روش های مرسوم فرآیند فراترکیب به علت گستردگی استفاده و هم چنین کامل بودن، از روش هفت مرحله ای «بارسو و ساندلوسکی» استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، پژوهش ها و پایان نامه هایی بود که در راستا و یا در حیطه موضوع پژوهش بین سال های 1386 تا 1396 انجام شده اند. روش پژوهش: نمونه گیری به صورت هدفمند و تمام شماری انجام شد و معیارهایی (معیارهای ورود) همانند: چاپ شدن مقالات و متون و یا برخط بودن آن ها، داشتن نتایج کیفی و قرار داشتن در بازه زمانی ذکر شده برای انتخاب منابع در نظر گرفته شد. البته به طور هم زمان برخی منابع براساس معیارهایی (معیارهای خروج) همانند: ارائه ندادن اطلاعات کافی در خصوص اهداف تحقیق حاضر، هم پوشانی برخی پایان نامه با مقالات مستخرج و چاپ شده از آن ها و یا نداشتن الگوی روش شناختی حذف گردیده اند. یافته ها: مطالعه مرتبط یافت شد که پس از بررسی، 1468 مطالعه به علت ناهماهنگی از نظر عنوان، 429 مقاله از نظر نامناسب بودن از نظر چکیده و 199 مقاله از حیث ناهماهنگی محتوایی با وضوع مورد مطالعه حذف شدند و در نهایت مقالات به 55 مطالعه کاهش پیدا کرد. پس از بررسی اسنادی این مطالعات و کدگذاری آن ها با استفاده از روش فراترکیب، الگوی ارائه شده برای تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی شامل شاخص های اصلی مرتبط با "شرایط علّی"؛ پنج شاخص برای مؤلفه "عوامل زمینه ای"؛ سه شاخص برای مؤلفه "عوامل مداخله گر"؛ هفت برای مؤلفه "استراتژی ها" و چهار شاخص برای مؤلفه "پیامدها" به دست آمد. لازم است دولت و نهادهای دولتی ضمن اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات بیلبورد، زمینه حمایت مادی از تبلیغات بیلبورد را فراهم نماید. نتیجه گیری: اتحادیه ها، اصناف از حالت انفعال خارج شده و به طور جدی حمایت و تسهیل گری به عمل آورند و بخش خصوصی نیز تجربیات خود را در سایر حوزه ها، به این بخش منتقل نموده و به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری خوش آتیه بر آن تمرکز کند. هم چنین آینده پژوهی تبلیغات کالاها و خدمات فرهنگی امری ناگزیر خواهد بود. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان