اسفندیار دشمن زیاری

اسفندیار دشمن زیاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

ارائه الگوی بالندگی مدیران آموزشی بر پایه فرهنگ سازمانی ایرانی اسلامی در نظام آموزشی (مورد مطالعه: مدیران دبیرستان های استان مرکزی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بالندگی مدیران آموزشی فرهنگ سازمانی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
  موضوع پژوهش حاضرارائه الگوی بالندگی مدیران آموزشی بر پایه فرهنگ سازمانی ایرانی اسلامی در نظام آموزشی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از نوع تحقیقات کیفی و کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی نظریه پردازی زمینه بنیان بود. ابتدا در بخش تحلیل محتوی مقاله ها دسته بندی و تحلیل شدند که 95 مقاله داخلی و خارجی شاخص های اساسی استخراج شد، سپس سوال های پرسشنامه زیر نظر کمیته علمی طراحی و بصورت مصاحبه  نیمه ساختار یافته با 30 خبرگان از  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که 15 سال سابقه کار داشتند ارسال و با استفاده از تکنیک دلفی در 3 مرحله تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری 175 نفر از مدیران و معاونان  آموزشی دبیرستان های استان مرکزی بودند روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی بود که  بر اساس جدول مورگان  118 نفر به عنوان نمونه و به پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 درصد پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داد های بخش کیفی  از آزمون ضریب توافق کندال و در بخش  کمی جهت تایید تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری نرم افزار Lisrelاستفاده شد.نتایج مطالعه حاضر نشان داد در مصاحبه با خبرگان توافق بالاتر از 85 /0 درصد وجود داشت.در هر دو بخش کیفی و کمی مشخص شد که ابعاد بالندگی رهبر؛ بالندگی فردی؛بالندگی ،حرفه ای؛بالندگی سازمانی؛بالندگی اجتماعی/فرهنگی ؛بالندگی اقتصادی /سیلسی  در بالندگی سازمانی  در فرهنگ ایرانی اسلامی موثر است .
۲.

الگوی شایسته گرایی مدیران با رویکرد آموزش الکترونیک (مجازی) (مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شایستگی مدیران آموزش مجازی یادگیری الکترونیک آموزش الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۸
پژوهش حاضر باهدف شناسایی شایستگی های مدیران رویکرد آموزش الکترونیک (مجازی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان انجام شده است، این پژوهش ترکیبی از فراتحلیل از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در بخش کیفی پژوهش بر اساس نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. روش پژوهش به لحاظ نوع پژوهش، داده بنیاد می باشد. جامعه آماری خبرگان (حداقل 5 سال سابقه مدیریتی) به روش گلوله برفی ۳۰ نفر انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه تا اشباع نظری بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بود. حاصل تحلیل مصاحبه ها نشان داد که مؤلفه های شایسته گرایی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان منجر به شناسایی ۱۸۶ گویه، ۱۲ مؤلفه و ۴ بُعد بود. در بخش کمی از آزمون فریدمن استفاده شده بوده اولویت ها بر اساس وزن دهی میانگین استفاده شد. شایسته گرایی تخصصی - دانشی (شایستگی های آموزشی، شایستگی های پژوهشی، شایستگی های علمی، شایستگی های مهارتی)،شایسته گرایی ارتباطی (شایستگی های فردی، شایستگی های سازمانی، شایستگی های اجتماعی)، شایسته گرایی ساختاری - حرفه ای (شایستگی های فناوری و تکنولوژی، شایستگی های عقلانی، شایستگی های شخصیتی) شایسته گرایی اخلاقی - ارزشی (شایستگی های اعتقادی، شایستگی های معنوی «دینی و فرهنگی») شکل گرفت.
۳.

ارائه الگوی سیاست گذاری آموزشی مهارت آموزی دانش آموزان دوره اول متوسطه: با رویکرد آمیخته

کلید واژه ها: الگو سیاست گذاری مهارت آموزی دانش آموزان متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۵
زمینه و هدف: دانش آموزان با مهارت یابی می توانند به درک عمیق تری از آموخته های خود دست یابند و برای ساختن آینده ای بهتر آماده شوند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ارائه الگوی سیاست گذاری آموزشی مهارت آموزی دانش آموزان دوره اول متوسطه انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) واز نظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد سیستمی (پارادایمی) بوده و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و خبرگان که دارای پژوهش هایی در زمینه مهارت آموزی بود و در بخش کمی شامل کلیه معلمان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش استان مرکزی که دارای تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا دررشته علوم تربیتی به تعداد 500 نفر بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع نظری بوده و با تعداد 15 نفر خبره شدند به اشباع نظری رسید؛ در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 217 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: برای این در نتیجه، 5 بعد، 20 مؤلفه 118 شاخص برای الگوی سیاست گذاری آموزشی مهارت آموزی دانش آموزان نهایی شد. نتیجه گیری: پس از تأیید نهایی و اولویت بندی خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سازنده الگو ترسیم شده، و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد
۴.

Evaluate and prioritize the impact of marketing strategies on reducing entrepreneurial risks

کلید واژه ها: business growth risk Marketing Strategy Entrepreneurship

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۸۸
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the impact of marketing strategies on entrepreneurial risks and determine their ranking. It is possible to rank marketing strategies to make the best decision to deal with the risks facing businesses. Methodology: Based on preliminary studies conducted on SMEs in Iran, a four-part questionnaire with a five-point Likert scale was provided to entrepreneurs and managers of SMEs in Tehran. Data related to 20 questionnaires were analyzed using SPSS software. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire. Finding: The results reveal that financial strategies, customer, relationships and online marketing do not have the same effect on entrepreneurial risks and we can rank them. Also, in examining the impact of business strategies on risks, the results showed that planning strategy has the greatest impact on reducing credit, operational and liquidity risks whilst relationship strategy has the greatest impact on reducing market risk. Online marketing strategy has the least observed effect on reducing credit risk and operational risk, and direct marketing strategy and financial strategy have the lowest effect on reducing liquidity and market risks. Conclusion: The effect of business strategies on reducing entrepreneurial risks is confirmed and we can rank strategies based on their impact on the risks facing businesses. Entrepreneurial risks can be reduced by using marketing strategies, and in conditions of uncertainty, the use of knowledge and expertise of marketing consultants can lead to improved decisions of entrepreneurs, resulting in sustainability and growth of businesses.
۵.

تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه های نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد نظام رتبه بندی دانشگاه های نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از عوامل کلیدی در بهینه سازی، بهبود کیفیت انجام فرآیندهای سازمانی و مقایسه عملکرد سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه های نظامی انجام شده است. روش شناسی: نوع پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی و کمی شامل 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی شاغل در دانشگاه های نظامی بود که با روش نمونه-گیری غیر احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها از طریق بازآزمون تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل مضمون(تم) و در بخش کمی نیز تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با نرم افزار Expert Choice جهت اولویت بندی عوامل شناسایی شده بود. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از شناسایی مولفه های کلیدی سنجش عملکرد دانشگاه های نظامی بود که به ترتیب رتبه عبارتند از: فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، فعالیت های فرهنگی- تربیتی، آموزش های نظامی و آمادگی جسمانی، وجهه فراسازمانی و تسهیلات و امکانات. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند برای رتبه بندی دانشگاه های نظامی و ارتقا عملکرد آنها مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.
۶.

ارائه مدل رهبری فناورانه آموزش مجازی در راستای پیش برد برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل رهبری فناورانه آموزش مجازی در راستای پیش برد برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را خبرگان آشنا به رهبری فناورانه، شامل می شوند؛ که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) اقدام به ساخت پرسشنامه نموده در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران توزیع گردید(235 مدیر مدرسه دولتی و 215 مدیر مدرسه غیرانتفاعی). به منظور تجزیه وتحلیل از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی مشخص گردید که مقوله ها در قالب 9 مقوله و 37 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (3 مقوله)، مقوله اصلی: رهبری فناورانه آموزش مجازی (1 مقوله)، راهبردها (1 مقوله)، شرایط زمینه ای (1 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله) و پیامدها (1 مقوله) جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه، پیشنهاد می گردد در زمان انتخاب مدیران به نگرش و توانمندی های فنّاورانه آن ها توجه کنند.
۷.

Identifying and Analyzing the Dimensions and Components of Strategic Decision-Making for the Managers of Education Regions of Tehran City(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Strategic Decision-Making Managers Human Resource Management Knowledge of Organizational Processes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۵
Purpose: Strategic decision-making plays an important role in organizational functions and its effectiveness. As a result, the aim of this study was to identifying and analyzing the dimensions and components of strategic decision-making for the managers of education regions. Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population were experts in the field of educational management and human resources management and managers of educational regions of Tehran city in 2021 year, which according to the principle of theoretical saturation number of 14 people of them were selected as a sample with using the purposeful sampling method. The research tool was a semi-structured interview that lasted 75 to 120 minutes, and their validity was confirmed by the triangulation method and their reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders 0.88. The data were analyzed by methods of thematic analysis and DIMTEL technique. Findings: The findings of the qualitative part showed that strategic decision-making for managers of education regions has 98 indicators, 23 components and 10 dimensions were include moral intelligence, individual skills, knowledge of organizational processes, cultural and value skills, knowledge of financial resources, power of change and transformation, knowledge and technology management, human resource management, intelligent planning and training. Also, the findings of the quantitative part showed that the dimensions of human resource management, intelligent planning, cultural and value skills, knowledge of financial resources, knowledge and technology management and training had more effective and the dimensions of knowledge of organizational processes, moral intelligence, individual skills and power of change and transformation had more influence. Conclusion: The findings of this study have practical implications for specialists and planners of educational systems, especially in the education system, and they based on the results of the present study, can take an effective step towards strategic decision-making.
۸.

عوامل مؤثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سلامت دین داری سلامت معنوی حمایت اجتماعی سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
این تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه دست اندرکاران مدیریت آموزش و پرورش در شهر تهران می باشند که تعداد آنها حدودا 400 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان ( تعداد 124 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در پنج بعد و 44 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، دین داری، سلامت معنوی، حمایت اجتماعی و سبک زندگی بر ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور اثر مثبت و معنی داری دارد.
۹.

ارائه مدل ارزشیابی مدرسین نظام آموزش الکترونیکی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدرسین سیستم مدیریت یادگیری سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
مقدمه و هدف : با توجه به تحول قابل ملاحظه نظام های یادگیری در سال های اخیر و شرایط حاکم بر زندگی بشر به واسطه همه گیری ویروس کوید 19، اهمیت آموزش مجازی در سیستم مدیریت یادگیری غیر قابل انکار است. این مساله نقش مدرسان در سیستم های آموزشی را برجسته تر از هر زمان دیگری کرده است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، ارائه یک سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) هوشمند برای ارزیابی عملکرد مدرسان سیستم های آموزش الکترونیک به ویژه در موسسات دانشگاهی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش از یک رویکرد کمی برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدرسان در نظام آموزش الکترونیک استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد بوده اند بر اساس مشخصات تعریف شده، شامل 29 نفر است. با توجه به محدود بودن تعداد عناصر مورد بررسی، جهت انتخاب عناصر نمونه، برای همه عناصر جامعه آماری پرسشنامه ارسال شد که 17 نفر به سئوالات طرح شده پاسخ دادند. در این پژوهش برای تحلیل عملکرد مدرسان در موسسات آموزشی از یک سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) استفاده شده است. یافته ها: سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) ارایه شده، بر مبنای ۴ عامل اصلی (فرایند یادگیری تدریس، شیوه تدریس، گرایش پژوهشی و قابلیت های فردی) و ۱۶ عامل فرعی در فرایند ارزیابی مدرسان استفاده می کند. این سیستم ANFIS، عملکرد مدرسین را در چهار دسته از پیش تعریف شده، یعنی: مدرس نیازمند آموزش، مدرس با مهارت های خوب، مدرس بسیار خوب و مدرس عالی طبقه بندی می کند. نتیجه گیری: سیستم طراحی شده ابزار مفیدی در ارزیابی مدرسان و ارائه بازخورد مناسب از نقاط قوت و ضعف آن ها جهت بهبود عملکرد است.
۱۰.

ارائه نظریه مدیریت دانش ایرانی اسلامی با راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش مدل های مدیریت دانش فرآیند مدیریت دانش نظریه مدیریت دانش ایرانی اسلامی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
هیچ مکتبی به اندازه اسلام برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسلام انسان ها را از خطر جهل برحذر نداشته است. مدیریت دانش، مفهوم تازه ای نیست و بیشتر حاصل کار تمدن های قدیمی از جمله تمدن اسلام و ایران است. بسیاری از فیلسوفان علم بر این امر تأکید دارند که هر جامعه ای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی و به طور کلی، سازگار با محیط زندگی آن جامعه باشد. در این میان کشورهای اسلامی به ویژه ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است، شمار بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی اسلامی پرداخته اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. این امر پژوهشگران را برآن داشت تا با به کار بردن روش کیفی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد به مطالعه و بررسی در حوزه مورد اشاره بپردازند. هدف این پژوهش این است که ضمن مقایسه مدل های مختلف مدیریت دانش و بررسی چرخه مدیریت دانش در ادبیات مدیریت و منابع اسلامی، نظریه مدیریت دانش ایرانی اسلامی را ارائه کند. در این پژوهش با هفده نفر از خبرگان مصاحبه اختصاصی صورت گرفت که براساس تحلیل داده های جمع آوری شده و پس از فرآیند کدگذاری سه مرحله ای متن مصاحبه ها  235 کد نهایی، 80 مفهوم نهایی و 29 مقوله به دست آمد و سپس نظریه مدیریت دانش ایرانی اسلامی مطرح شد.
۱۱.

مطالعه بومی سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی براساس آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش مدیریت دانش مدیریت دانش ایرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۵۱
هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه بومی سازی مدیریت دانش  براساس ارزش ها و آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران و ارائه مدل مدیریت دانش ایرانی اسلامی برای سازمان های دولتی بود. هر جامعه ای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی و به طور کلی، سازگار با محیط زندگی آن باشد. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نشد. این تحقیق براساس نوع داده کیفی، براساس نقش محقق مستقل از فرایند تحقیق بوده و روش تحقیق به لحاظ کیفی نظریه پردازی داده بنیاد بود. در این تحقیق جامعه آماری وجود نداشت و مصاحبه اختصاصی از طریق نمونه گیری هدفمند با هفده نفر خبره، تا رسیدن به اشباع داده ها صورت گرفت. تحلیل داده ها براساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. در نتیجه گیری تحقیق  براساس تحلیل داده های جمع آوری شده و پس از فرآیند کدگذاری متن مصاحبه ها 235 کد نهایی، 80 مفهوم نهایی و    29 مقوله (فرهنگ سازی، دانش کاوی، آینده پژوهی، تفکرسازی، مرجعیت علمی، دانایی مبتنی بر معنویت و غیره) شناسایی گردید. مقوله محوری این تحقیق مفهوم مدیریت دانش ایرانی اسلامی بود که در نهایت پس از کدگذاری انتخابی داده های جمع آوری شده مدل نهایی مدیریت دانش ایرانی اسلامی ارائه شد.
۱۲.

ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تدریس اثربخش مدرسان دوره های مجازی کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی نفش فناوری اطلاعات در آموزش های مجازی و روش های آموزش الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
پژوهش حاضر به طراحی و ارایه مدل کیفی ارزیابی تاثیر اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی می باشد. نخست از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، جامعه آماری در این مرحله حدوداً 80 منبع در حوزه ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان می باشد که به صورت هدفمندانتخاب شده است. در ادامه، متون مورد مطالعه قرار گرفته و پاراگراف های مرتبط با سوالات تحقیق انتخاب گردیده و کد مفاهیم مرتبط با موضوع هر پاراگراف استخراج شده و سپس کد مفاهیم استخراج شده در دسته های هم مفهوم قرار گرفته و نهایتا برای دسته های هم مفهوم، نام و عنوان مناسب که بیانگر تم اصلی پژوهش است تبیین شده است . سپس، جهت تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت از تکنیک دلفی استفاده گردیده است. در این تحقیق تعداد 15 نفر از خبرگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران (تمام وقت و حق التدریس) در رشته های مدیریت آموزشی و آموزش عالی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفدار از نوع گلوله برفی جهت تعیین روایی مرحله کیفی در نظر گرفته شدند. در پایان مرحله اول مدل کیفی ارزیابی تاثیر اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت در چهار بعد تدریس اثربخش مدرسان دوره های مجازی، کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی، نفش فناوری اطلاعات در آموزش های مجازی و روش های آموزش الگترونیکی ارائه شد.
۱۳.

ارائه مدل بازاریابی شخصیت برند به منظور افزایش وفاداری مشتریان در مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: جزیره کیش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت برند وفاداری مقاصد گردشگری جزیره کیش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
در تحقیق حاضر به ارائه مدل بازاریابی شخصیت برند به منظور افزایش وفاداری مشتریان در مقاصد گردشگری پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی - تبیینی و شیوه انجام نیز به صورت آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان و خبرگان مدیریت شهری و گردشگری و در بخش کمی شامل گردشگران داخلی ورودی به جزیره کیش در تابستان 1399 است؛ که از میان گروه اول به روش گلوله برفی هدفمند تعداد 13 نمونه و از میان گروه دوم به روش تصادفی ساده تعداد 85 نمونه، انتخاب گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های مبتنی بر نظریه داده بنیاد در بخش کیفی نشان داد، عوامل بازاریابی از طریق 5 عنصر خدمت/محصول، قیمت، تبلیغ، ترویج و مکان و عوامل مدیریتی از طریق 3 مؤلفه رهبری کارآمد، مدیریت منابع انسانی و سیاست های گردشگری موجب ایجاد شخصیت برند در جزیره کیش می شود؛ شخصیت برند ایجادشده نیز موجب ایجاد برندسازی شهری می گردد. همچنین، زیرساخت ها از قبیل خدمات اقامتی-بهداشتی، حمل ونقل و غذا (رستوران ها) به عنوان شرایط زمینه و قابلیت های محیطی از قبیل عوامل سیاسی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی به عنوان عوامل مداخله گر بر برندسازی شهری در جزیره کیش تأثیر گذاشته و در نهایت موجب وفاداری به برند می شود که هم برای گردشگران و هم برای جزیره کیش سودآوری خواهد داشت. یافته های کمی نیز تاییدی بر یافته های بخش کیفی است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، در سطح اطمینان 95 درصد بازاریابی و مدیریت بر شخصیت برند؛ شخصیت برند، عوامل محیطی و زیرساخت ها بر برندسازی شهری؛ و برندسازی شهری بر وفاداری به برند مؤثر است.
۱۴.

مدیریت دانش ایرانی اسلامی براساس آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانش فرآیند مدیریت دانش سازمان های دولتی مدیریت دانش ایرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۲
کشورهای اسلامی مخصوصا ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. همین امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی به مطالعه و بررسی در حوزه مورد اشاره بپردازند. مساله اصلی این تحقیق، این است که آیا می توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی اسلامی مطرح نمود؟ به دنبال پاسخ این مساله پژوهشگران به مطالعه بومی سازی مدیریت دانش براساس ارزش ها و آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران پرداخته اند. در این تحقیق جامعه آماری وجود ندارد و با هفده نفر از خبرگان مصاحبه اختصاصی صورت گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده مفاهیم اصلی اثرگذار در مدیریت دانش ایرانی اسلامی حاصل شد و در این که می توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی اسلامی عنوان کرد، جای هیچ شک و شبهه ای نیست و بهتر است مدیریت دانش را با نگاه ایرانی و اسلامی ببینیم.
۱۵.

ارزیابی کارایی نمایندگی های بیمه کوثر با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی

کلید واژه ها: کارایی توانمندی مالی پاسخگویی مشتری محوری نوآوری مدیریت هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از روش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری در درﺟﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮآوری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وزن ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺎ روش FAHP ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺒﺎ دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ روش وﯾﮑﻮر ﻓﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ در ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺣﻮﻣﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮑﻮر در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۱۶.

تأثیر مشارکت سرمایه گذاران نهادی در سیاست گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاران نهادی سیاست گذاری مالی مدیریت سود عرضه عمومی اولیه سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه گذاران نهادی در سیاست گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه گذاران نهادی متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می یابد. مشارکت سرمایه گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم افزایی سرمایه گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می دهد سرمایه گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می کنند.
۱۷.

بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف بیمه عمر از منظر کیفیت خدمات در شرکت بیمه کارآفرین

کلید واژه ها: عوامل ملموس قابلیت اطمینان پاسخگویی تضمین همدلی رضایت وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی( ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ۰/۸۴۹ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ۴۰۰ ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از روش ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻤﻮس، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ. رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻓﺎداری ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۸.

میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی ملی گرایی مصرفی حمایت از تولیدات داخلی مصرف کنندگان ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۵۱
در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ترویج مصرف کالاهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ، منوط به «منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفی شده است. بنابراین آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی، نقش مهمی برای برنامه ریزی اقتصادی در جهت پیش بینی تولید و مصرف داخلی دارد. لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی» یا همان «ملی گرایی مصرفی»، یک مقیاس بین المللی به نامCETSCALEمعرفی کرده ایم. در ادامه با انتخاب نمونه ای شامل 261 نفر از مصرف کنندگان در شهر زواره با استفاده از 17 سؤال اول پرسشنامه به سنجش کمّی میزان ملی گرایی مصرفی پرداختیم. نتایج نشان می دهد که «ملی گرایی مصرفی» شهر زواره با عدد83/74 (عدد مینیمم 17 و عدد ماکسیمم 119 است) بالاتر از متوسط می باشد و در گروه «شهرهای با گرایش ملی گرایی مصرفی زیاد» دسته بندی می شود. نتیجه این که پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذاپیشنهاد می شود جهت شناسایی ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود .
۱۹.

شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاه های دولتی به روش تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش تحلیل عاملی رایانش ابری دانشگاههای دولتی شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۸۱
هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. این مطالعه با توجه به روش و چگونگی بدست آوردن داده ها، از نوع توصیفی- اکتشافی با روش پیمایشی بشمار می رود. جامعه آماری مورد مطالعه را تمامی مدیران و کارشناسان آشنا با فناوری داده ها و ارتباطات دانشگاههای دولتی شهر تهران تشکیل داده اند که شامل 217 نفر است. روش نمونه گیری بکار رفته در مطالعه، نمونه گیری تمام شمار است. برای گرد آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری، از پرسش نامه بهره گرفته شد. روایی پرسش نامه به وسیله اساتید و کارشناسان حوزه فناوری داده ها و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 917/. در سطح خوبی محاسبه گردید. بر اساس یافته های پژوهش، 30 متغیر اثرگذار در بکارگیری رایانش ابری در 5 دسته کلی قرار گرفتند. در گام بعد و در تحلیل عوامل پنج گانه اثرگذار بر کاربرد رایانش ابری، مشخص گردید. عامل نخست با برخورداری 4 متغیر (عوامل ارزیابی ذهنی فناوری، تفکر به برآورده شدن انتظار، اعتبار از ارایه دهنده خدمات ابر و اعتبار از نوآوری) از 30 متغیر،در کل 546/27 درصد از واریانس کل را تبیین می کند که بیانگر اهمیت بیش تر این عوامل از دیگر عوامل پنج گانه است .
۲۰.

بررسی نقش تاریخی دلسوزان در سیاست گذاری های تربیتی.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش – سیاستگذاری تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۶
در ایران، افراد یا گروه هایی بوده اند که نعمت آموزش و پرورش را درک کرده و از مال و جان خویش در راه آن دریغ نکرده اند. در همین راستا، هر گاه حاکمان به طور نسبی نگاهی به نظر این افراد کرده اند، جامعه رو به جلو گام بر داشته و بر عکس، عدم توجه موجب انزوا و انباشت مطالبات مردم شده است. از این رو، باید اذعان کرد؛ در صورت کم توجهی به سرمایه انسانی، ممکن است شکاف غیرقابل جبرانی بین جامعه ما و جهان پیشرفته ایجاد شود. نگارنده با توجه به نکات پیش گفته و این اعتقاد که گذشته چراغ راه آینده می باشد؛ کوشش کرده است تا ضمن نگاهی به مبانی سیاستگذاری و بیان خدمات برخی از دلسوزان آموزش و پروش در گذر تاریخ میهن، نقش آن ها را در سیاست گذاری های آموزشی روشن نماید. لذا، در آغاز برای آگاهی از مبانی سیاست گذاری، بحث کوتاهی در این باب آورده می شود؛ سپس به نقش دلسوزان و روش های مشارکت در سیاست گذاری اشاره خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان