مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هشتم زمستان 1399 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

درک تجربه زیسته مدیران روابط عمومی ورزشی از بحران های رسانه ای (رویکردی پدیدارشناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار سازمان بحران رسانه پدیدارشناسی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 567
ورزش به عنوان یک پدیده ای اجتماعی از ذینفعان مختلفی تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد و ممکن است در این فرایند مشکلات و بحران هایی را تجربه کند. هدف از این تحقیق درک تجربه زیسته مدیران روابط عمومی ورزشی از بحران های رسانه ای است که از طریق روش تحقیق کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 16 مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و پدیدارشناسانه داده ها جمع آوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت مرحله ای دیکلمن(1989) داده ها تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل انجام شده پنج دسته معانی برای تجربه زیسته مدیران روابط عمومی از بحران های رسانه ای شناسایی شدند که عبارت اند از تخریب وجهه و اعتبار سازمان؛ فقدان آینده نگری و شفافیت؛ پاسخ سنجیده و فعالانه به بحران؛ سنجش به هنگام امور و گزینش گری اقدامات؛ و ابهام اطلاعاتی و لایه ای شدن منافع ذینفعان. این معانی تجربه شده در زیست جهان های مدیران روابط عمومی ورزشی برساخت هایی از کنش اجتماعی شان هستند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر قرار دادن و به کارگیری آن ها می توان مدیریت بهتری را در بحران های رسانه ای ورزشی شاهد بود.
۲.

نقش ابعاد زیباشناختی معماری ورزشی با تاکید بر رویکردهای ارتباطی در جذب دانش آموزان دختر به اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکردهای ارتباطی اماکن ورزشی معماری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 502
  هدف از این تحقیق نقش ابعاد زیباشناختی معماری با تاکید بر رویکردهای ارتباطی در جذب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه به اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر اردبیل بود. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-1397 می باشد که بر اساس مرکز آمار و اطلاعات آن اداره در این سال تحصیلی 16524 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده برای انتخاب نمونه گیری خوشه -تصادفی است. سپس از میان خوشه های مناطق، تعداد 375 نفر بر اساس جدول کرجسی-مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه زیبایی شناختی بود که شامل 23 سوال در طیف پنج ارزشی لیکرت می باشد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه به وسیله اساتید مدیریت ورزشی تایید و سپس پایایی پرسشنامه 0.80 گزارش گردید. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون دو جمله ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد زیبایی شناختی در گرایش دانش آموزان به اماکن ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اماکن ورزشی موجود در مدارس آموزش و پرورش باید از معماری مناسب و استاندارد لازم برخوردار باشد تا موجب سلامتی و امنیت جسمی و روحی دانش آموزان شود.
۳.

تبلیغات رسانه های اجتماعی: واکاوی نقش اطلاع دهندگی، تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان محصولات تولیدی شرکت مجید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه اجتماعی خلاقیت تصویر اجتماعی اطلاع دهندگی تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 157
هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی نقش اطلاع دهندگی تبلیغات، تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات بر نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی و قصد خرید است. این مدل در جامعه آماری مخاطبان صفحه اینستاگرامی شرکت محصولات ورزشی مجید (مروژ) به آزمون گذاشته شده است. در ادامه 238 نفر از استفاده کنندگان محصولات شرکت مجید که در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بوده اند و با تبلیغات این شرکت مواجه شده اند، از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی بود. جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه استاندارد 16 گویه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد و داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که اطلاع دهندگی تبلیغات، نقش و تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی دارد. سرانجام، بین نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی و قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. بنابراین، هر چه نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی بیشتر باشد، انگیزه آن ها نسبت به جستجو درباره اطلاعات تشدید می یابد. به عبارت دیگر، نگرش افراد، مقدمه ای بر پاسخ افراد نسبت به تبلیغات و متعاقباً قصد خریدشان است.
۴.

تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر برند ورزشکار وفاداری هواداران تمایل به خرید هواداران ورزشکار مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 49
هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ شده توسط وی و تمایل به خرید آن ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش نامه های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسش نامه به صورت آزمایشی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، در اختیار هواداران قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده برای جامعه نامحدود، برابر 296عدد برآورد شده است. به منظور طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که بیشترین تأثیرگذاری بر ابعاد تصویر برند در بعد عملکرد ورزشی مربوط به سبک بازی، در بعد جذابیت ظاهری مربوط به جذابیت فیزیکی در بعد سبک زندگی مربوط به الگوی رفتاری است. همچنین بیشترین تأثیرگذاری ابعاد تصویر برند بر وفاداری و تمایل به خرید هواداران مربوط به سبک زندگی بازارپسند است. با عنایت به نتیجه پژوهش می توان اذعان کرد که تصویر برند حسن یزدانی برای تبلیغات محصولات باعث ایجاد وفاداری در هواداران نسبت به آن محصول و تمایل به خرید در آن ها می گردد.
۵.

طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات (ISSM) مدیریت رویداد سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: کورس اسب دوانی استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سیستم کیفیت اطلاعات مدیریت رویداد سیستم اطلاعات مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 854
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات مدیریت رویداد کورس اسب دوانی بود. لذا، با تدوین طرح آمیخته، در مرحله کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان به صورت نمونه گیری گلوله برفی و در مرحله کمی تعداد 350 نفر از تماشاگران، مربیان، رسانه و منابع انسانی اجرایی به صورت هدفمند حضور داشتند. در مرحله کیفی پژوهش با انجام مصاحبات نیمه ساختار یافته، کدهای انتخابی با تحلیل عاملی اکتشافی بر مبنای چرخش واریمکس با بار عاملی (0/4 <) شناسایی شد. در فاز کمی پس از اطمینان از روایی محتوایی و پایایی درونی ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ (α>0/78)  ، نسخه اصلاح شده پرسشنامه سیستم اطلاعات رویداد محور لیو (2010) شامل سه سازه کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات استفاده شد. در نهایت پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو و نمونه شاخص کفایت نمونه برداری، دادها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس.2 ونرم افزاراس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی داده ها حاکی از تأثیرگذاری معنی دار سازه های سه گانه آشکار پژوهش بر سازه تمایل به استفاده کاربران بود. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، سازه کیفیت سیستم از بالاترین قدرت تبیین کنندگی سازه پنهان برخوردار بود( 0 /05≥sig و  R2 =0/41 ).  لذا، مطابق با نتایج پژوهش، استقرار سیستم های اطلاعاتی رویداد محور با مشخصه های ارائه اطلاعات درست و دقیق، موثق و به موقع و دسترسی آسان به مدیران اجرایی رویداد اسب کشور پیشنهاد می شود.
۶.

نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه ی بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی در شهرستان زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی معنویت سازمانی رهبری معنوی الگوی روابط ساختاری رسانه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 99
خلق محیطی که از شاخصه های معنوی برخوردار بوده و منجر به رفتارهایی فراتر از وظیفه کارکنان شود، یکی از این الزاماتی است که می تواند ضریب موفقیت سازمان ها را ارتقاء دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی روابط ساختاری بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، توسعه ای-کاربردی و از حیث شیوه ی جمع آوری دادهها، توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان سال 1397 بود که تعدادشان 273 نفر بود. داده های پژوهش از طریق 3 پرسشنامهی استاندارد رهبری معنوی، معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی جمع آوری شدند و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ به ترتیب 0.87، 0.89 و 0.83 به دست آمد. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون تحلیل مسیر در نرم افزار LISREL تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که: 1) رهبری معنوی اثر معنی داری روی معنویت سازمانی دارد. 2) معنویت سازمانی اثر معنی داری روی رفتار شهروندی سازمانی دارد. 3) رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق معنویت سازمانی اثر معنی داری دارد. وجود رهبری معنوی در سازمان ها مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. درمجموع، اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است که میتواند برای سازمان ها، انسانیت وبرای اجتماع،فعالیت و برای محیط، مسؤولیت را به ارمغان آورد.
۷.

امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی طراحی نرم افزار پیاده سازی نرم افزار بازاریابی رویداد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 42
این پژوهش با هدف امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی انجام شده است تا از نظر مالی، فنی، انسانی، قانونی، عملیاتی و زمانی بررسی شود.پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بوده که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه امکان سنجی که با چهل گویه در شش بعد مالی، فنی، انسانی، قانونی، عملیاتی و زمانی تهیه شد. میزان پایایی آن به بوسیله آزمون آلفای کرونباخ وروایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی بررسی(با استفاده از شاخص CVIوCVR) و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 270 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی و طراحان نرم افزار شهر اردبیل را شامل می شوند که نمونه گیری در آن به صورت تصادفی طبقه ای صورت گرفته وحجم نمونه با توجه به فرمول کوکران154 نفر برآورد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دادکه که از نظر بعد انسانی امکان اجرای نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی استان اردبیل تایید می شود ولی از نظر بعد فنی، قانونی، مالی، عملیاتی و زمانی امکان اجرای نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی استان اردبیل تایید نمی گردد. با توجه به نتایج بدست آمده طراحی و پیاده سازی نرم افزاربازاریابی رویدادهای ورزشی در استان اردبیل مثبت ارزیابی نمی شود و قبل از اقدام به چنین طراحی حتما بایستی موانع احتمالی و راههای بررسی آن مورد توجه قرار گیرد.
۸.

نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران (مطالعه موردی: تیم فوتبال پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام درگیری وابستگی وفاداری هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 525
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که420 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه های ابعاد درگیری ورزشی از کایل و همکاران(2003)، وابستگی از فانک و جیمز(2006)، وفاداری از بائر و همکاران(2008) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که درگیری با تیم با ضریب رگرسیون 0/24 بر وابستگی به تیم و متغیر وابستگی به تیم نیز با با ضریب رگرسیون 0/50 بر وفاداری هواداران اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر درگیری با تیم بدون حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 14 درصد از واریانس وابستگی به تیم را پیش بینی می کند و این مقدار در حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 3/5 درصد یعنی برابر با 17/5 درصد افزایش می یابد به لحاظ نظری نتایج این پژوهش کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام و اهمیت تولید محتوای مجازی در استراتژی های بازاریابی تیم های ورزشی را برجسته می کند. به لحاظ عمی، به مدیران تیم های ورزشی پیشنهاد می شود، با تقویت روابط خود با هواداران از طریق اینستاگرام، افزایش احتمال درگیری، وابستگی و وفاداری هواداران خود را فراهم سازند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶