مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هشتم تابستان 1400 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقدی بر کتاب مبانی مدیریت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقد و بررسی مدیریت ورزشی مبانی مدیریت تربیت بدنی نقد کتاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 805
کاربرد مدیریت ورزشی در حوزه های مختلف ورزش در حال افزایش است. افزون براین، سازمانهای غیرانتفاعی در زمینۀ ورزش به دنبال به کارگیری افراد متخصص در حوزۀ مدیریت ورزشی هستند؛ ازاینرو، هر کتابی بخواهد تلاش خود را به تخصصی کردن مدیریت ورزشی معطوف کند، درخور نقد و بررسی است. پژوهش حاضر با هدف نقد کتاب مبانی مدیریت ورزشی انجام شد که از روش نقد کتاب مؤسسۀ خانه کتاب و کاوشگری فلسفی انتقادی همزمان استفاده شد. کتاب یادشده تألیف حمید قاسمی، سارا کشکر و نازنین راسخ است که در سال 1397 در انتشارات علم و حرکت در نوبت اول چاپ شد. ابزار نقد این اثر چک لیست نقد کتاب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی است و از تحلیل محتوای کیفی و بازخوانی های چندبارۀ اثر به منظور بررسی اشکالات استفاده شده است. براساس یافته ها، قوت های کتاب از نظر محتوایی، شیوایی کلام و کاربردی بودن مطالب، جدیدبودن مثال های ذکرشده و به کارگیری جداول برای فهم بهتر خواننده است. همچنین قوتهای کتاب از نظر ساختاری، حروف نگاری و کیفیت چاپ آن است. مهمترین ضعفهای کتاب از نظر محتوایی، وجود اشکالات و ابهام در استناددهی و منبع نویسی و از نظر ساختاری وجود اشتباهات لغوی و ارجاع ندادن لغات لاتین در پانوشت است.. همچنین طرح ضعیف و تکراری روی جلد و کیفیت پایین صحافی کتاب از دیگر اشکالات این اثر است. امید است با نقد کتاب مبانی مدیریت ورزشی و بررسی قوتها و ضعفهای آن به بهبود چاپ مجدد اثر بعد از برطرف کردن اشکالات و کتابهای چاپ شدۀ بعدی در این زمینه یاری رسانیم.
۲.

ارائه مدل ارتباطی حمایت اجتماعی درک شده و مهارت های ارتباطی با نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی حمایت اجتماعی ادارک شده اوقات فراغت فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 990
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و مهارتهای ارتباطی با نحوه گذراندن اوقات فراغت با تکیه بر فعالیت بدنی دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران به تعداد 72500 نفر بودند که با توجه جدول مورگان 382 نفر به شکل خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل، پرسشنامه اوقات فراغت ابراهیمی و همکاران (2011)، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (1990) بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و حمایت اجتماعی ادارک شده با نحوه گذراندن اوقات فراغت با تکیه بر فعالیت بدنی دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران رابطه ی معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنادار بین مهارت های ارتباطی و حمایت اجتماعی ادارک شده نیز تایید شد. لذا به مدیران آموزش و پرورش توصیه می گردد در رشد و توسعه مهارت های ارتباطی دانش آموزان کوشا باشند و حمایت اجتماعی درک شده و رشد مهارت های ارتباطی را جزء عوامل مهم در توسعه اوقات فراغت با تکیه بر فعالیت بدنی بدانند.
۳.

اثر بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مشتریان محصولات برندهای ورزشی با نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی قصدخرید تصویر ذهنی برند. شیفتگی به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 841
هدف این پژوهش اثر بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مشتریان محصولات برندهای ورزشی با نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری مشتریان برندهای ورزشی معتبر خارجی (آدیداس، نایکی، پوما و ...) بودند، که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. بدین منظور به جهت ارزیابی بازاریابی شبکه های اجتماعی از پرسشنامه سئوو پارک (2018)، که شامل 12 سوال می باشد، استفاده شد، برای سنجش قصد خرید از پرسشنامه هو و همکاران (2009)، که از 4 سوال تشکیل شده، استفاده شد. برای اندازه گیری متغیر میانجی تصویر ذهنی برند از پرسشنامه ایسمعیل و اسپینلی(2012)، که از 6 سوال تشکیل شده و سنجش متغیر میانجی شیفتگی به برند از پرسشنامه ایسمعیل و اسپینلی (2012)، متشکل از 7 سوال می باشد، استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و نقش میانجی تحقیق در سطح خطاء 5% و با استفاده از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید، تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند اثرگذار بوده است، همچنین تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند بر قصدخرید تاثیر گذار بوده و نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند در رابطه با بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مورد تایید قرار گرفت.
۴.

شناسایی شاخص های توسعه مدل بومی مدیریت الکترونیک منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت الکترونیک منابع انسانی داده بنیاد مدل بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 183
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های توسعه مدل بومی مدیریت الکترونیک منابع انسانی می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 16 نفر از اساتید برجستهه حوزه مدیریت متخصص در حوزه مدیریت الکترونیک منابع انسانی است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند از نوع معیاری و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عامل رشدگرایی(خدمات نوین، ارتقاء، آمادگی برای آینده،) و تحول (ایجاد، همسویی، هماهنگی) به عنوان پیامدها و شبکه محور (شبکه سازی فردی، شبکه سازی سازمانی، به روزرسانی، کاربست فناوری) و باز آفرینی (کاربرد، ارتباط، اتوماسیون) به عنوان راهبردها و بافت سازمانی (ویژگی سازمان، جذب و تأمین منابع انسانی، حمایت و تعهد) و بافت فراسازمانی (محیط-داخلی سازمان، محیط ملی، شبکه های نوین ارتباطی) به عنوان مقوله محوری شناسایی شدند.
۵.

تحلیل محتوای برترین کتب با ژانر ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ژانر ورزشی کتب ورزشی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 973
هدف از این پژوهش بررسی برترین کتب با ژانر ورزشی در دنیا و تحلیل محتوای آن بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ استراتژی توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها اسنادی می باشد که برای اجرای آن از روش تحلیل محتوا استفاده شد. بر این اساس سایت کتاب فروشی آمازون به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه کتاب های با ژانر ورزشی موجود در سایت آمازون و گودریدز بود. نمونه آماری شامل 100 کتاب برتر داستانی با ژانر ورزشی از نظر میزان فروش، امتیاز و مخاطبان بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها 100 کتاب برتر از نظر میزان فروش در ماه آوریل میلادی انتخاب و براساس 16 مقوله (از جمله نظر تخصصی، رای و امتیازدهی مخاطبان، تاریخ چاپ، نام کتب، تصویر روی جلد، رشته های ورزشی مورد پوشش و غیره) تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتند. 94% کتب بین سال های 2016-2020 به چاپ رسیده اند، 43% از کتب دارای نام ورزشی و تصویر روی جلد 77% از کتب مرتبط با ورزش است. بیشترین رشته های ورزشی مورد پوشش، هاکی، فوتبال آمریکایی، فوتبال و بیسبال می باشد. 81% از شخصیت های اول کتب مرد و 19% زن هستند. همچنین 81% از کتب جزوی از یک سریال چند قسمتی می باشند. نویسندگان و ناشران داخلی می توانند با الگوبرداری از راه و روش نویسندگان خلاق و پرکار جوامع توسعه یافته در جهت خلق آثار و کتب با ژانر ورزشی بکوشند و در جهت بهبود عملکرد گام بردارند.
۶.

طراحی الگوی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی سازمانی با رویکرد ساختاری تفسیری در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی الکترونیکی فناوری اطلاعات مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 131
هدف این تحقیق طراحی الگوی شناسایی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش ازنوع کیفی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری است. با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان(اشباع نظری)، هفت دسته عوامل موثر در سنجش آمادگی الکترونیکی شامل سیاسی، تکنولوژیکی، فردی و نیروی انسانی، محیطی، آمادگی فضای کسب و کار الکترونیکی، سازمانی، و مدیریتی شناسایی شدند و روایی محتوایی آن به تایید 10 نفر ازخبرگان دانشگاهی و متخصصان حرفه ای رسید. عوامل بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری درپنج سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری طراحی شد. نتایج نشان داد که در بالاترین سطح( سطح پنجم) عامل سیاسی، سطح چهارم عامل تکنولوژیکی، در سطح سوم، عامل فردی و نیروی انسانی، در سطح دوم، عوامل محیطی و فضای کسب و کار الکترونیکی و در سطح اول(پایین ترین سطح) عوامل مدیریتی و سازمانی قرار گرفتند. براساس یافته -های پژوهش این عوامل برآمادگی الکترونیکی سازمانی اثرگذار است. با تحلیل میک مک، متغیرها بر حسب قدرت هدایت و وابستگی متغیرها در چهار دسته خودمختار، وابسته، پیوندی و مستقل شناسایی شدند. نتایج نشان داد عامل هایی همچون سیاسی و تکنولوژیکی از قدرت اثر و نفوذ بالاتری برخوردار هستند و قدرت اثر گذاری بعد سیاسی بر آمادگی الکترونیکی از اثر گذاری بعد تکنولوژیگی بیشتر است. پیشنهاد می شود این عوامل برای آمادگی الکترونیکی مد نظر قرار گیرند.
۷.

نقش مشارکت در بازاریابی شفاهی الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان کالاهای ورزشی (مورد مطالعه: وب سایت دی جی کالا و بامیلو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی شفاهی الکترونیک وفاداری الکترونیک هویت سازی فردی هویت سازی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 264
امروزه به همراه رشد رسانه های اجتماعی، باقی ماندن در عرصه ی رقابت کسب وکارهای الکترونیکی، نیازمند تلاش برای حفظ مشتریان است. پس توجه به وفاداری الکترونیکی مشتریان در این محیط بسیار مهم است. اخیراً خریداران کالاهای ورزشی نیز از بستر اینترنت برای خریدهای خود استفاده می کنند. به دلیل اینکه این رسانه ها قابلیت مقایسه کالاها و توجه به نظرات کاربران را محیا می سازند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به واسطه ی هویت سازی فردی و اجتماعی با وب سایت است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان الکترونیکی کالاهای ورزشی که تجربه خرید از وب سایت های دی جی کالا و بامیلو را دارند تشکیل می دهند. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق 455 پرسشنامه انجام شد. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی شفاهی الکترونیک بر هویت سازی فردی، هویت سازی اجتماعی و وفاداری الکترونیکی تأثیر مثبت دارد. از طرفی نقش میانجی هویت سازی فردی و اجتماعی در رابطه بین بازاریابی شفاهی الکترونیک و وفاداری الکترونیک تائید شد.
۸.

اثر شبکه های اجتماعی در ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی ارزش ویژه برند بازاریابی ورزشی .باشگاه پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 839
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر شبکه های اجتماعی در ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس بود. جامعه آماری تحقیق حاضر هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح شهر تهران بودند و با توجه به جدول مورگان ۳۸۴ نفر نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن 0/86 به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه مورد استفاده بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و PLS نسخه 3 در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان دارد، شبکه های اجتماعی و ابعاد هفت گانه آن در ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس اثر مثبت دارد. با توجه به گسترش سطح استفاده از رسانه های اجتماعی در جامعه، باشگاه پرسپولیس باید برای معرفی برند خود، ایجاد وفاداری و رضایت در بین مخاطبین، با معرفی برنامه های خود بتواند بهتر از این موقعیت استفاده کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸