مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال ششم بهار 1398 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی قدرت نرم روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 361
هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول پژوهش شامل تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها (با استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان، مطالعه مقالات، کتب، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش شامل تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). پس از پایان مرحله اول پژوهش، تعداد 12 متغیر، بعد از پایان دوره دوم روش دلفی و غربالگری نهایی شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد بازبینی و بازنگری آئین نامه های اجرایی نهادهای ورزشی (وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و...)، برگزاری جلسات هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی، آموزش مدیران سیاسی - ورزشی کشور با اصول اولیه تعاملات بین المللیدر سطح جهانی، تدوین و اجرای یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشی، تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه ها و نهادهای دولتی فعال در حوزه دیپلماسی عمومی، راهکارهای مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نخبگان است.
۲.

تحلیل فعالیت های مفسدانه در ورزش ایران با استفاده از مدلTASP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های مفسدانه رسانه ورزش مدل TASP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 998
هدف از پژوهش حاضر تحلیل فساد ورزشی در بازه زمانی 1386 تا 1396 در ایران است. در این پژوهش از روش اسنادی با رویکرد تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل، گزارش های رسانه های رسمی داخلی بود که با کلیدواژه موضوع فساد ورزشی، مورد جستجو قرار گرفتند. بر اساس مدل تسپ واکاوی فعالیت های مفسدانه در چهار سطح بررسی شد. سطح نخست انواع فساد را شامل می شود، که در مجموع 12 مورد شناسایی و از بین آن ها، دوپینگ با 34 درصد بیشترین میزان را نشان داد. در سطح دوم فعالیت قرار دارد که افراد درگیر در فساد را بیان می کند. نتایج در سطح سوم یا بخش، نشان داد که 24 ورزش مختلف به صورت مستقیم درگیر فساد شده اند که از این بین ورزش فوتبال با 933 مورد در گزارش های رسانه ها بیشترین وقوع فعالیت های مفسدانه را داشته است. و در سطح چهارم هم لیگ برتر، پایه ها، لیگ دسته یک، جوانان، و لیگ های دو و سه به ترتیب بیشترین میزان از درگیری با فساد را داشتند. بررسی ده ساله رسانه های کشور نشان داد که فساد در سال های اخیر با تنوع کم سابقه ای به سرعت در حال افزایش است. مبارزه واقعی با این پدیده، از رهگذر انعکاس اخبار و اطلاعات به شیوه حرفه ای و غیر مغرضانه محقق می شود. رسانه ها با خبررسانی و افشاگری، از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توانند فضا را برای متخلفان ناامن کرده و بساط بسیاری از بسترهای ناپاک را در ورزش کشور از بین ببرند.
۳.

طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان مدیریت ورزشی سواد اطلاعاتی مهارت های پایه ای مهارت های فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 877
سواد اطلاعاتی در توسعه توانمندی های اطلاعاتی جامعه دانشگاهی مؤثر است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران متناسب با حیطه کاری و پژوهشی این دانشجویان می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است. که ابزار تحقیق شامل پرسش نامه نیمه محقق ساخته، با تأیید روایی صوری و محتوایی توسط اساتید و پایایی ترکیبی بود. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه های سراسر کشور تشکیل دادند که در نهایت نمونه آماری شامل 112 نفر از دانشجویان بود که به صورت تصادفی انتخاب و پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس اس و نرم افزار مدل سازی Smart PLS، صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد اثرگذاری متغیرهای کتابخانه ای و فناوری بالا و در سطح مطلوب گزارش شده است. همچنین مهارت های پایه و کتابخانه ای شامل تشخیص نیاز، دستیابی مؤثر و ارزشیابی اطلاعات بود و مهارت های فناوری نیز شامل سازماندهی اطلاعات و موارد حقوقی بود. با توجه به بالا بودن شدت ضرایب اثر همه ابعاد سواد اطلاعاتی در پژوهش، این مدل موجب ایجاد چارچوبی هدفمند به منظور حرکت جامعه دانشگاهی مدیریت ورزشی به سوی توسعه سواد اطلاعاتی پایدار خواهد شد.
۴.

بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت های والیبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلبستگی به مکان مقاصد رفتاری والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 464
این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت های والیبال) انجام شده است. نمونه در این مطالعه 367 نفر از تماشاگران ورزشی لیگ ملت های والیبال در سال 1397 می باشد. ابزار پرسش نامه های استاندارد دلبستگی به مکان، رضایت مندی از مکان و مقاصد رفتاری می باشند. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزارSPSS و  Smart PLS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که (1) رضایت از مکان اثر مستقیم و مثبتی بر روی مقاصد رفتاری تماشاگران دارد؛ (2) رضایت از مکان اثر مستقیم و مثبتی بر روی دلبستگی به مکان  دارد؛ (3) دلبستگی به مکان  اثر مستقیم و مثبتی بر روی مقاصد رفتاری تماشاگران دارد و در نهایت (4) اثر غیر مستقیم رضایت از مکان بر مقاصد رفتاری از طریق دلبستگی به مکان مثبت و معنادار  است. لذا به مسئولان و مدیران ورزشی در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن دلبستگی به مکان جهت هدایت و تشویق جوانان به تفریحات سالم و از طرفی درآمدزایی برای مکان ورزشی  با فراهم کردن محیطی مطبوع همراه امکانات و نیز جوی آرام ضمن جلب رضایت تماشاگران، زمینه ساز حضور هرچه بیشتر جوانان در مکان های ورزشی و برقراری ارتباط با این مکان ها شوند.
۵.

نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکتهای ورزشی: مطالعه موردی برند ورزشی مجید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی ارتباطات اجتماعی سازی بازاریابی برند ورزشی مجید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 757
هدف از پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی به عنوان عوامل اثرگذار بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی می باشد. پژوهش از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. محیط پژوهش شرکت تولید کننده و فروشنده محصولات ورزشی مجید بود. جامعه آماری پژوهش فروشندگان ورزشی بودند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود، نمونه آماری 144 نفر از فروشندگان ورزشی می باشد. اطلاعات بوسیله نرم افزارهای ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که متغیرهای کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق اثر متغیر میانجی مبادله دانش ضمنی رابطه مثبت دارد. نقش میانجی مبادله دانش ضمنی در رابطه بین کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی نقش تاثیر گذار می باشد. به طور کلی پیشنهاد می گردد مدیران بازاریابی و فروش راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی از طریق افزایش سرمایه گذاری بر روی ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی مد نظر قرار دهند.
۶.

استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان: مورد مطالعه کارکنان رسانه های ورزشی در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی سبک رهبری توزیع شده رفتار شهروندی سازمانی احساس-خودکارآمدی اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 560
بررسی روابط بین استراتژی سبک رهبری توزیع شده، رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه، احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان در قالب یک الگوی مفروض هدف پژوهش حاضر است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود و جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایش و چهار پرسشنامه(استاندارد و بومی سازی شده) روا و پایا استفاده شد. تمامی کارکنان رسانه های ورزشی در استان ایلام (N=136) جامعه-آماری را تشکیل داد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 103 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون الگوی مفروض پژوهش از تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار PLS VISUAL استفاده شد. رابطه بین سبک رهبری توزیع شده و رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه به صورت غیرمستقیم و از طریق دو متغیر احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان به میزان 45/0 تبیین شده است. استراتژی سبک رهبری توزیع شده به عنوان بدیع ترین و متاخرترین استراتژی سبک رهبری پیش بینی کننده مناسبی برای بروز رفتارهای شهروندی در سطح گروه است که پیامد اولیه استراتژی سبک رهبری توزیع شده، تغییر در میزان اعتماد کارکنان و احساس خودکارآمدی آنهاست.این دو متغیر به عنوان میانجیگر، رابطه بین استراتژی رهبری توزیع شده و رفتارهای شهروندی در سطح گروه را تحت تاثیر قرار می-دهند.
۷.

نقش ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات رسانه ای تبلیغات تنیس روی میز حامی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 332
هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی متخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه ی رسانه و نیز اعضای هیأت ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی (210 نفر) بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از جدول مورگان 132 نفر برآورد شد. روش نمون گیری، تصادفی خوشه ای بود. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss21 و Excel2010 برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون شپیر ویلک برای نورمالیته ی داده ها، از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و از آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباطات رسانه ای و تبلیغات، می تواند جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کند. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار کرد، رسانه و انواع نقش های آن، یک مهره ی اساسی و تأثیرگذار در امر تبلیغاتی و اسپانسری به شمار می رود؛ بنابراین، اگر سرمایه گذاری ها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه ها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند، باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر شدن بخش های مختلف جامعه و از همه مهم تر باعث رشد ورزش کشور می شوند.
۸.

تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکردشغلی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک رهبری شایستگی خدمت رسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 315
هدف این تحقیق بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) بودند که طبق جدول گرجسی و مورگان 140 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده تحقیق،سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار پترسون(2003)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1992) و عملکرد شغلی پاترسون(1992)بود. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای 21 SPSS و SMART PLS نسخه7. 2. 3 انجام گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن بود که رهبری خدمتگزار به طور مستقیم و نیز به صورت غیر مستقیم و به واسطه توانمندسازی بر بهبود عملکردشغلی کارکنان تأثیر معنی داری دارد.لذا به مدیران توصیه می گردد که با بهره گیری از ویژگی های رهبری خدمتگذار هم چون خدمت رسانی، مهرورزی، قابلیت اعتماد و فروتنی، زمینه ساز توانمند شدن کارکنان خود از طریق ایجاد جوی آرام و پیشرو در سازمان شوند و در پرتو توانمندی کارکنان شاهد بهبود عملکرد آنان باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸