مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال دوم پاییز 1393 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش رسانه های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش گرایانه تماشاگران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال رسانه ها تحریک تماشاگران رفتارهای اوباشگرایانه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 377
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی برتوسعه خشونت و رفتار های اوباشگرایانه تماشاگران فوتبال می باشد. جامعهآماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 90و 91 بود. نمونهآماری با توجه به شرایط خاص و محدودیت های موجود، در دسترسی به اطلاعات، از بین افرادی که چندین بار در خشونت های مرتبط با ورزش در ورزشگاه ها از طرف پلیس دستگیر شده بودند، 100نفربصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. که روایی آن توسط اساتید مجرب رشته های علوم انتطامی، تربیت بدنی و کارشناسان خبره در حیطه رسانه بررسی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ0.91 r=محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونKMO ، جهت مناسب بودن عناصر برای عامل فراینداجتماعی شدن واز آزمون گاما و ضریب توافق جهت تعیین رابطه استفاده گردید. باتوجه به معنی دارشدن آزمون گاما و ضریب توافق، ارتباط بین تحریک رسانه های جمعی بر بروز رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران آشوبگر فوتبال مورد تأیید قرارگرفت(05/0p
۲.

مقایسه وضعیت به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان فناوری اطلاعات و ارتباطات تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 488
هدف از انجام این پژوهش مقایسه وضعیت به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد کرج بود که در مجموع تعداد 14062 نفر (1250 نفرتربیت بدنی، 12812 نفرغیرتربیت بدنی) بودند .برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که طبق آن 375 نفر از دانشجویان غیر تربیت بدنی ازطریق نمونه گیری خوشه ای و برای دانشجویان تربیت بدنی 297 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن81/0 بدست آمدیافته های پژوهش نشان داد که بین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی در متغیرهای میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین امکان یادگیری فناوری و نیز نوع ابزار مورد استفاده و مکان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت وجود ندارد. اما در متغیرهای علل استفاده، میزان مفهوم و درک ارتباطات، میزان تاثیر استفاده، میزان ارتباط دانشجویان با دیگران یا دیگر مراکز از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت وجود دارد.
۳.

نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بر بازاریابی محصولات ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی (4p)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی آمیخته بازاریابی ورزشی بازاریابی محصولات ورزشی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 600
پژوهش حاضر به بررسی نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر بازاریابی محصولات ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی 4p پرداخته است. مؤلفه های آمیخته بازاریابی ورزشی شامل محصول، قیمت، ترویج و توزیع می باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است کلیه خبرنگاران ورزشی، کارشناسان ورزشی و تولیدکنندگان ورزشی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده تحقیق حاضر با کمک نرم افزار spss انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مؤلفه های محصولات، قیمت و توزیع تفاوت معنی داری وجود دارد و تنها برای مؤلفه ترویج بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود نداشته است. مدیران سازمان ها باید تلاش کنند تا بازارگرایی، بازارشناسی، بازاریابی، بازارسازی، بازارسنجی، بازارداری، بازارگرمی و بازارگردانی سهم مناسبی برای خود بدست آورند. شرکت ها باید با تصمیم گیری به هنگام و با شناخت کافی از مصرف کنندگان و نیازهای بازار تلاش کنند، با عرضه محصولات خوب و باقیمتی مناسب در بکارگیری روش های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش داده و باخلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری و تطبیق منابع با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی علاوه بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را حفظ کنند. ثابت شده است که اگر رسانه انتخابی خلاقانه و اثربخش هدف گذاری شده باشد، اثربخشی تبلیغات نیز بیشتر می شود
۴.

ارزیابی نقش های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مشارکت اجتماعی فرهنگ سازی اطلاع رسانی برنامه نود

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 441
هدف از این تحقیق ارزیابی نقش های برنامه تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش شامل مردم شهر اصفهان است که به تماشای برنامه ی نود می پردازند. طبق جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 384 نفر از شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد. این پرسش نامه شامل 42 سوال در 4 مؤلفه اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی و مشارکت اجتماعی و در طیف 5 ارزشی لیکرت است. روایی صوری و محتوای با استفاده از نظر صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از جامعه آماری، پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 90/0 بدست آمد. در این تحقیق از T تک نمونه ای، T مستقل و پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین میانگین در بین متغیرها مربوط به فرهنگ سازی و سپس مربوط به ترتیب نقش آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی است و بین نقش های چهارگانه برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، وضعیت مشاهده شده نقش های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود تفاوت معناداری با وضعیت مورد انتظار دارد و نشان می دهد که برنامه نود توانسته است نقش های خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهد و رضایت بینندگان خود را جلب نماید. علاوه براین، بین نقش های مشارکت اجتماعی، نقش آموزش و نقش فرهنگ سازی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
۵.

مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ورزش همگانی مشارکت اجتماعی فرهنگ سازی اطلاع رسانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 92
هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای رسانه ها در ترویج ورزش همگانی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش کلیه کارشناسان رسانه ای، اساتید تربیت بدنی و شرکت کنندگان در ورزش همگانی شهر کرمانشاه بود که از روش نمونه گیری غیر تصادفی استفاده و 174 نفر به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامة بازبینی شده مرادی و همکاران (1390) استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ( 79/0=α) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه هر سه گروه فرهنگ سازی بالاترین میانگین و آموزش پایین ترین میانگین را در توسعه ورزش همگانی داشت. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه سه گروه درمورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی وجود نداشت. نتیجه گیری می شود که تمرکز هیات ورزش همگانی، اداره ورزش و جوانان بر فرهنگ سازی ورزش همگانی، آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی به مثابه مهم ترین کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی شهر کرمانشاه باشند.
۶.

رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت مهارت های ارتباطی مدیران اصفهان سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 35
هدف پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی می باشد. پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی شهرستان اصفهان به تعداد 200 نفر بود. تعداد 127 نفر از مدیران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوهن(2000) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های خلاقیت و مهارت های ارتباطی بود. میزان پایایی از طریق آزمون مجدد و با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (81/0 و 82/0) محاسبه شد. روایی صوری توسط کارشناسان سنجیده و روایی محتوایی پرسشنامه ها طبق نظر10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بر اساس ضریب توافق 85/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های با آزمون های ضریب همبستگی، tمستقل، F و tتک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که خلاقیت و مهارت های ارتباطی در بین مدیران ورزشی در سطح متوسط می باشد. ضمن اینکه بین خلاقیت مدیران با مهارت های کلامی، شنودی و بازخوردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این رو به نظر می رسد خلاقیت بالا و مهارت های ارتباطی مناسب به عنوان شاخصه های شرایط احراز موقعیتهای مدیریت در نظر گرفته شود تا مدیرانی کارا و موثر سازمانهای ورزشی را مدیریت نمایند.
۷.

بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطبوعات رسانه های جمعی والیبال رادیو و تلویزیون

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 810
با توجه به نقش بسزای رسانه های جمعی در توسعه ورزش، پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی بپردازد. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر 76 دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند که بصورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه مربوطه که حاوی 16 سوال پیرامون توسعه ورزش والیبال بود، پاسخ دادند. نتایج نشان داد، نقش رسانه بویژه تلویزیون در توسعه والیبال هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب قابل توجه بوده و همچنین نسبت به سایر رسانه ها نقش موثرتری دارد. همچنین، بین وضعیت موجود و مطلوب رسانه ها در توسعه والیبال تفاوت معناداری وجود داشت که این مسئله باید مورد توجه اهالی رسانه و کارشناسان و اللخصوص کارشناسان رسانه های ورزشی قرار گیرد تا از این بستر مناسب جهت توسعه و پیشبرد اهداف برای رشته والیبال بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸