مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هفتم بهار 1399 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی کمی وب گاه های رسمی باشگاه های ورزشی برتر ایران (مطالعه موردی: وب گاه های رسمی باشگاه های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کمی وب گاه رسمی لیگ برتر ایران فوتبال بسکتبال والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 566
هدف:ارزیابی کمّی وب گاه های مجازی باشگاه های ورزشی برتر ایران می باشد. روش شناسی:ازنوع توصیفی - تحلیلی برای توصیف و ارزیابی کمی محتوای وب گاه های باشگاه های ورزشی برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران می باشد.جامعه ی آماری شامل،ﺗﻤﺎم وب گاه های رسمی پنج تیم (باشگاه) برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال در لیگ برتر در فصل 97-96 می باشند، نمونه ی آماری تمام شمار و شامل 15 وب گاه رسمی بود ابزار پژوهش دستورالعمل برگه کدگذاری محقق ساخته ای بود که روایی آن به تأیید اساتید متخصص در بازاریابی و رسانه های ورزشی رسید و پایایی آن از روش ضریب توافق بین کدگذاران (91/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درصد میانگین وب گاه های باشگاه های ورزشی لیگ برترفوتبال در هر 4 حیطه ی سرعت، محتوا، مسیریابی و قابلیت دسترسی بالاتر ازوب گاه های باشگاه های ورزشی حاضر در لیگ برتر والیبال وبسکتبال بودند. وب گاه رسمی تیم بسکتبال مهرام 24 گویه،وب گاه باشگاه سایپا، 23 گویه و وب گاه باشگاه ذوب آهن، 22 گویه از 34 گویه ی ارزیابی در 4 حیطه ی مذکور را تحت پوشش قرار می دادند. هیچ کدام از 15وب گاه بررسی شده دارای بخش مرور روزنامه ها، ابزار لنز، بلیط فروشی و تبلیغات پنجره ای نبودند. نتیجه گیری:مدیران ورزشی باشگاه های برتر ورزشی ایران باید علاوه برﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸکﻼت و ﻣﺤﺪودیﺖهایﻣﻮﺟﻮد،رویکﺮدی آیﻨﺪهﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﺎیی،کﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی جدید در بهره برداری از ظرفیت گسترده رسانه ای وب گاه رسمی باشگاه وﺟﻬﺖدﻫی هواداران و فعالیت های اقتصادی باشگاه ﺑﻪ ﺳﻮیﻧﻮآوری وﺧﻠﻖارزش در ورزش ﻫﺪایﺖکﻨﻨﺪ.
۲.

مرور نظام مند مطالعات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا مقاله پایان نامه استعدادیابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 335
یکی از مهم ترین بخش ها و اولویت ها در ورزش سطح بالا، داشتن سیستمی یکپارچه و سازمان یافته برای استعدادیابی و پرورش استعدادها است؛ از این رو،  هدف  از پژوهش حاضر مرور نظام مند مطالعات انجام شده در حیطه استعدادیابی ورزشی در بازه زمانی 2016-2002 بوده است. روش تحقیق بر مبنای راهبرد، توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری تحقیق (29=N)  پایان نامه و مقاله چاپ شده در حوزه استعدادیابی ورزشی از سال 2002 تا 2016 بوده است. نمونه تحقیق به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل یک برگه کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات 90% به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات) و همچنین، نرم افزار اس پی اس اس و اکسل در سطح معناداری 005/0≤ P استفاده شد. با توجه به نتایج کسب شده، به نظر می رسد در مورد پوشش موضوعی تحقیقات انجام شده در حیطه استعدادیابی ورزشی، در زمینه توجه به مؤلفه ها و رشته های ورزشی مختلف و همچنین روش شناسی و ابزار، تعادل وجود ندارد و برخی از موارد بیشتر مورد توجه هستند و برخی دیگر از دید محققان به دور مانده اند.  از این رو، توجه و دقت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این زمینه نقش بسزایی دارد؛ به طوری که می توانند با هدایت و راهنمایی محققان به سوی مؤلفه ها و ورزش ها و همچنین روش های تحقیق که در تحقیقات کمتر بدان توجه می شود، نقش مهمی در این بخش ایفا نمایند.
۳.

بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باورپذیری تبلیغات مدل سازی نگرش کلی هواداری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 369
در آغاز هزاره سوم، دنیای بازاریابی ورزشی شیوه های جدیدی را برای توسعه اقتصاد خود دنبال می کند. تبلیغات، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت است که بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره دغدغه مدیران را به خود اختصاص داده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هواداری ورزشی  بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه رازی و  دانشگاه آزاد در سال 97 بود که  250 نفر  از آن ها به عنوان نمونه به پرسش نامه هواداری ورزشی، پرسش نامه باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش و  پرسش نامه نگرش کلی به ورزش پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس و ایموس جهت ارایه مدل استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، تحلیل ضرایب مسیر نشان داد که هواداری ورزشی به طور مستقیم توانسته است بر نگرش هواداران نسبت به تبلیغات از طریق ورزش 47/0 اثر داشته باشد، همچنین به طور غیر مستقیم و در مجموع اثرات 36/0 از طریق نگرش به تبلیغات توانسته است اثرگذار باشد. این امر می تواند به بازاریان ورزشی به صرفه جویی در زمان و منابع کمک نماید تا در بخش هواداری ورزشی  تبلیغات اثرگذاری را برنامه ریزی نمایند.
۴.

اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم هویتی سازمان برند جامعه برند تبلیغ مثبت خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 120
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری است.جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و تعداد نمونه 350 نفر بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش پرسش نامه هویتی با برند اسکالاس و بتمن (2003)، هم هویتی با سازمان آلجشیمر (2005)، هم هویتی با جامعه برند از پرسش نامه مائل و آشفورث (1992)، وفاداری به برند از پرسش نامه کیم و همکاران  (2001)، و در نهایت تبلیغ مثبت و خشونت علیه تیم رقیب گریگور و فیشر(2006) مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه ها با استفاده از نظر خبرگان بازاریابی ورزشی بومی سازی شد که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأیید شد.آلفای کرونباخ کلیه پرسش نامه ها بالای 0/8 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرم افزار اس پی اس اس 20 و ایموس 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شش متغیر تحقیق همبستگی وجود دارد. یافته ها نشان داد، هم هویتی با برند، سازمان و جامعه برند بر وفاداری به برند به صورت مستقیم و به واسطه وفاداری بر تبلیغ مثبت تیم محبوب و تمایل به خشونت علیه تیم رقیب در شبکه های اجتماعی اثرگذار بودند.درصورت افزایش هم هویتی فرد با برند، سازمان و جامعه برند وفاداری هواداران افزایش یافته و از هواداران وفادار می توان به عنوان مبلغان باشگاه بهره برد و مانع از پراکنده شدن شایعه غلط علیه باشگاه در شبکه های اجتماعی شد.
۵.

تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش جانبازان فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد ماتریس SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 466
هدف از این پژوهش، برنامه ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران و کلیه 21 شهرستان تابعه استان مازندران به تعداد 58 نفر بود که در زمینه برنامه ریزی ورزش جان بازان اس تان مازندران فعالیت می کنن د. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که در زمینه ورزش جانبازان استان مازندران، 17 نقطه قوت، 25 نقطه ضعف، 13 نقطه فرصت و 19 نقطه تهدید وجود دارد که پس از تجزیه و تحلیل آنها در ماتریس (SWOT) مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران در منطقه WT قرار دارد و بر اساس تحلیل های راهبردی اقدام به برنامه ریزی راهبردهای لازم برای توسعه ورزش جانبازان در این استان شد. با توجه به نتایج تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهمترین راهبرد لازم برای توسعه ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: به اجرا در آوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آموزشی و ورزشی و کم اهمیت ترین عامل آن شامل فعال سازی بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از فعالیت های بنیاد جانبازان است.
۶.

مطالعه تطبیقی اقدامات و تجارب دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 81
هدف از انجام این تحقیق بررسی تطبیقی تجارب دیپلماسی ورزشی کشورهای منتخب و مقایسه آن با جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه که بررسی تطبیقی است از روش مطالعه تطبیقی جرج بردی استفاده شد. کشورهای بررسی شده در بخش تطبیقی پژوهش شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران است. علت انتخاب کشورهای مذبور فعالیت های موفق و سازماندهی مناسب آن ها به عنوان کشورهای پیشرو در حوزه دیپلماسی ورزشی بوده است. اطلاعات مورد نظر این کشورها از طریق جستجو در وب سایت ها، مقالات علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک جمع آوری گردید. همچنین برای بررسی وضعیت کنونی دیپلماسی ورزشی در ایران نیز از طریق مصاحبه با اساتید، نخبگان و صاحب نظران در حیطه دیپلماسی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی رتبه سیاسی- ورزشی کشور بودند که در عرصه ورزش و سیاست سوابق مدیریتی و اجرایی داشتند. نمونه آماری 12  نفر از نخبگان  بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که در کشورهای پیشرو در حوزه دیپلماسی ورزشی، در سطح کلان فعالیت های بسیاری انجام گرفته است که این فعالیت ها در سه دسته نهادهای فعال دیپلماسی ورزشی، اولویت های دیپلماسی ورزشی و اقدامات انجام شده برای تقویت این دیپلماسی طبقه بندی شدند. بررسی وضعیت دیپلماسی ورزشی ایران نشان دهنده عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم با رویکرد دیپلماسی ورزشی در کشور بود. لذا می توان گفت از آنجا که تعیین خط مشی سیاست خارجی هر کشور از متغیرهای متعددی تأثیر می پذیرد، جمهوری اسلامی می تواند با الگوبرداری از کشورهای موفق از دیپلماسی ورزشی به مانند ابزاری تسهیل کننده برای اجرای سیاست خارجی استفاده کند
۷.

تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی دلبستگی به برند وفاداری به برند لیگ برتر فوتبال هوادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 740
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان به واسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. جامعه آماری تحقیق را هواداران تیم های فوتبال که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، تشکیل داده اند که 386 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos، و از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، همبستگی مثبت و معنادار بالایی بین متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر تبلیغات دهان به دهان به عنوان متغیر وابسته وجود دارد؛ به طورکلی باشگاه ها می بایست در جهت افزایش دلبستگی هواداران به برند، نسبت به شناسایی ویژگی های شخصیتی باشگاه، انعکاس این ویژگی ها در استراتژی های مدیریت برند خود و همچنین تطابق این ویژگی ها با ویژگی های شخصیتی هواداران اقدام نمایند و این عامل منجر به تبلیغات دهان به دهان مثبت در جامعه و شبکه های مجازی برای باشگاه خواهد شد.
۸.

تبیین کاربردهای اینترنت اشیاء در صنعت ورزش ایران؛ رویکرد توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء صنعت ورزش توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 238
هدف پژوهش، تبیین کاربردهای اینترنت اشیاء در صنعت ورزش ایران؛ رویکرد توسعه پایدار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش اجرا، توصیفی - پیمایشی است. جهت وزن دهی معیارها و گزینه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار اکسپرت چویس استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آشنا با فناوری اینترنت اشیاء است که سابقه همکاری تجاری، ارائه خدمات یا مشاوره به مراکز ورزشی، استادیوم ها و باشگاه ها در زمینه استفاده از فناوری های نوین را داشتند، که 15 نفر از جامعه فوق به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که در بین کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در صنعت ورزش ایران بر اساس شاخص های توسعه پایدار، به ترتیب: ایمنی ورزشکاران با وزن نسبی (284/0)، ارزیابی عملکرد ورزشکاران با وزن نسبی (270/0)، تسهیل آموزش با وزن نسبی (207/0)، پیشرفت داوری در ورزش با وزن نسبی (148/0) و مشارکت و تعامل با هواداران با وزن نسبی (091/0)، بیشترین اهمیت را دارند. لذا در راستای توسعه پایدار صنعت ورزش از طریق اینترنت اشیاء باید به این عوامل توجه بسیاری داشت. چراکه استفاده از اینترنت اشیاء پیامدهای بسیار مطلوبی را به جای خواهد گذاشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸