مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هفتم پاییز 1398 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بیننده برنامه های ورزشی رسانه دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 852
هدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهای انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و  استخراج مقیاس ها و گویه ها  از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0و دو سویه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS  استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که به ترتیب سازه های لذت (834/0)، تفریح و سرگرمی (815/0)، کسب اطلاعات ورزشی (804/0)، خودآموزی اطلاعات ورزشی (666/0)، همراهی و همنشینی (665/0)، تعاملات اجتماعی (560/0)، استراحت (528/0) و رهایی و فرار (108/0)، از انگیزه های بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال می باشد. همچنین شاخص برازش مدل693/0 GOF= گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.
۲.

درخت توانش برنامه تلویزیونی «نود» در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درخت توانش مردم نگاری مجازی آینده نگاری راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 485
هدف اصلی این پژوهش تحلیل فعالیت های برنامه تلویزیونی «نود» در رسانه های اجتماعی است. تولید متون رسانه ای مختلف برای انتشار و به اشتراک گذاری در رسانه های اجتماعی عمده و سنخ شناسی کاربرانی که پیرامون فعالیت های این برنامه در فضای مجازی به فعالیت می پردازند، توانش های شاخ وبرگی این برنامه در فضای مجازی را نشان می دهد. برای رسیدن به این هدف از مشاهده آنلاین به عنوان یکی از تکنیک های مردم نگاری مجازی استفاده شد. با استفاده از مدل نظری مشهور به درخت توانش، نشان داده شد که این فعالیت ها از بسیاری از توانش های بااهمیت دیگر در سطح ساقه ای و ریشه ای برخوردار نیست. این موضوع سبب می شود که کاربران علاقه مند به این برنامه در فضای مجازی بیشتر طرفدارنی منفعل و صرفاً هوادار باشند تا مشارکت کنندگانی فعال. در پایان این مقاله، انواع گوناگون توانش های بالقوه و بالفعل این برنامه گردآوری و ارائه شد که به نظر می رسد از بعضی توانش های بالفعل ریشه ای و شاخ وبرگی استخراج شده باشند.
۳.

بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ایرانی زنان مسلمان المپیک جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 479
زنان از دیرباز با مسائل و مشکلات اجتماعی زیادی مواجه بوده اند که ازجمله می توان به فقدان فرصت و امکان برای انجام فعالیت ورزشی یا ممنوعیت پرداختن به آن در تاریخی نه چندان دور، باورهای نادرست فرهنگی در جامعه، تبعیض رسانه ها در خصوص پوشش خبری ورزش زنان، عدم تمایل حامیان مالی از ورزش زنان و غیره اشاره کرد، همچنین با توجه به اهمیت ورزش زنان از جنبه های مختلف جسمانی، روحی، اجتماعی و سیاسی و نیز عدم گسترش یافتگی ورزش در میان این قشر مهم جامعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش رسانه بر دیدگاه زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی پرداخته است. در این پژوهش روش تحقیق از نوع راهبرد تحقیقی گروه کانونی و ابزار آن مصاحبه است که به صورت میدانی انجام شده است، نمونه آماری این پژوهش تعداد 12 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه رازی بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که زنان ایرانی با تماشای مسابقات و حضور ورزشکاران زن در مسابقات در هرسطحی باشد به خصوص در سطح جهانی و المپیک احساس غرور و خوشحالی دارند و باخت در این مسابقات باعث دلسردی و ناراحتی آن ها نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد که بازتاب رسانه ای حضور زنان در مسابقات به نوعی باعث پیشرفت ورزش بانوان در کشور می شود و باعث تبلیغ برای ورزش زنان مسلمان می شود.
۴.

بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلیغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (مورد مطالعه: مشتریان لباس ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی آگاهی از برند تصویر برند تبلیغات شفاهی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 857
هدف از این تحقیق بررسی نقش واسط تصویر برند و آگاهی از برند در رابطه بین  بازاریابی از طریق رسانه های  اجتماعی و تبلیغات شفاهی الکترونیکی در مشتریان البسه ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان البسه ورزشی هستند که به منظور جمع آوری داده ها تعداد 500 پرسش نامه به روش تصادفی ساده بین استفاده کنندگان از البسه ورزشی پخش گردید و ازاین بین 455 پرسش نامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی رابطه مثبت با آگاهی و تصویر برند دارد. رابطه مثبت بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی نیز با بازاریابی شفاهی الکترونیکی تائید شد، همچنین آگاهی از برند با تصویر برند رابطه مثبت دارد. تصویر و آگاهی از برند نیز در رابطه بین بازاریابی اجتماعی و تبلیغات شفاهی الکترونیکی نقش میانجی گری مثبت دارد.
۵.

تعیین مدل معادله ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند رفتار خرید وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 633
در حال حاضر، با توجه به تغییرات سریع در شرایط رقابتی و شرایط موجود بازار، اولویت برای جذب و حفظ مشتریان است، زیرا بدون شک این روش بهترین راه برای افزایش سودآوری است. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها است. جامعه آماری شامل همه مشتریان استخرهای ورزشی شهر بیرجند بود. نمونه آماری برابر با 260 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها در نهایت 253 پرسش نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه بازاریابی رابطه مند و  رفتار خرید (کیم، 2008) و پرسش نامه وفاداری مشتریان (لیو، 2008) استفاده شد.  پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری گردید که به ترتیب 93/0 برای پرسش نامه بازاریابی رابطه مند، 90/0 رفتار خرید و 76/0 وفاداری مشتریان به دست آمد. روش تحقیق همبستگی بوده و از روش همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج حاصله ارتباط معناداری بین بازاریابی رابطه مند، رفتار خرید و وفاداری مشتریان وجود دارد. نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر بازاریابی رابطه مند، رفتار خرید و وفاداری مشتریان نشان دهنده تأیید مدل های مفهومی پژوهش می باشد، لذا توصیه می شود بازاریابی رابطه مند به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در جذب و حفظ مشتریان ورزش مد نظر قرار گیرد.
۶.

بررسی و رتبه بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی گردشگری ورزشی رسانه های ورزشی رسانه های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 490
با توجه به اهمیت رسانه‌ها در رشد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی، تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و میراث فرهنگی و رسانه‌های ورزشی در شهر تبریز بودند (300=N) و نمونه‌گیری به صورت کل شمار بود که 230 پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی آن توسط تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگری در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از آزمودنی‌ها توزیع و پایایی آن (86/0 =α) گزارش داده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون رتبه‌ای فریدمن و نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت. نتایجتحقیق نشان داد، رسانه‌های جمعی بیش‌ترین نقش را در «آموزش نیروی انسانی» با میانگین رتبه‌ای 39/4 و کم‌ترین نقش را «شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیطی» با میانگین رتبه‌ای 78/3 داشتند. همچنین از بین رسانه‌های جمعی تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های نوین بیش‌ترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز داشتند.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های نوین، نقش اصلی در مؤلفه‌های توسعه گردشگری ورزشی را بر عهده دارند، بنابراین پیشنهاد می‌شود، با ایجاد شبکه‌های تلویزیونی گردشگری ورزشی و وب‌سایت‌های گردشگری ورزشی، زمینه‌های لازم برای حضور بیش‌تر گردشگران در رویدادهای ورزشی را فراهم آورند.
۷.

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش بخش خصوصی رسانه های جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 288
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظر سنجی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط چند تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه پرسش نامه با تأیید عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ (9/0) تأیید شد. نمونه ها شامل دو گروه مدیران وکارشناسان ورزش و مدیران و کارشناسان رسانه جمعاً برابر با 130 نفر بودند. پژوهش حاضر از حیث نتیجه، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. رسانه های جمعی و کارکردهای آن به عنوان متغیر مستقل و مشارکت بخش خصوصی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. برخی از مهم ترین نتایج تحقیق، عبارت بودند از اینکه: نقش آگاه سازی و اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغی، فرهنگ سازی رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان اردبیل تأثیر داشتند. مهم ترین نقش های رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش به ترتیب اولویت نقش فرهنگ سازی، تبلیغی، آگاه سازی و اطلاع رسانی، آموزش و مشارکت اجتماعی بودند. بین نظرات آزمودنی ها در مورد نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش تفاوت معناداری وجود داشت، مدیران بخش رسانه تمایل بیشتری به مشارکت بخش خصوصی در ورزش داشتند. نتیجه گیری می شود در راستای مشارکت بخش خصوصی در ورزش باید مدیران با کارکردهای رسانه ها آشنا باشند.
۸.

نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه توسعه فرهنگ اجتماعی رسانه های جمعی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 848
این پژوهش، با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران (قهرمانان ملی و استانی سال 97) بود. نمونه گیری به روش هدفمند و نمونه آماری (125نفر) تعیین شد. ابزار، پرسشنامه ساخته محقق بود که روایی آن توسط اساتید تربیت بدنی و رسانه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ(94/0= α) محاسبه گردید. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بود.  نتایج نشان داد که سه عامل مرتبط با رسانه های جمعی شامل فرهنگی، آموزشی و تبلیغی است. ضمناً گویه های تأثیر در ایجاد و توسعه اخلاق درورزش، انتشار اخبار و اطلاعات درست و صحیح در رسانه های ورزشی و انعکاس دستاوردهای علمی ورزشی در خصوص ورزش به ترتیب در عامل های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در اولویت اول قرار داشتند. براساس یافته های این پژوهش رسانه های جمعی باید یک مؤلفه مهم در جهت توسعه فرهنگ اجتماعی در ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گیرد. از این رو می توان برنامه ریزی مناسبی در جهت تعامل با جامعه رسانه ای و ورزشی و استفاده از ظرفیت های آن ها برای توسعه  فرهنگ اجتماعی در ورزش قهرمانی کشور انجام داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸