مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال ششم تابستان 1398 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جایگاه آی تی در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار تکنولوژی اشتغال تربیت بدنی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 178
این پژوهش با هدف بررسی جایگاه آی تی در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ورزشی در ایران (460=N) بود که از بین آن ها به صورت تصادفی، تعداد 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه هیسریچ و پیتر (2002) که روایی و پایایی آن در تحقیق خسروانی فرد (1391) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه در تحقیق حاضر با روش آلفای کرونباخ (89/0 ) و روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظرات اساتید مجرب و متخصص تربیت بدنی و با استفاده از روش سیگمای شمارشی 85/0  محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی و از نرم افزار SPSS 20   در سطح معناداری (05/0 P
۲.

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه های ورزشی والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات دهان به دهان تمایل حضور باشگاه های والیبال ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 52
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور افراد در باشگاه های ورزشی والیبال شهرستان رشت بود. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در باشگاه های والیبال شهر رشت بودند. روش نمونه گیری تحقیق به صورت دردسترس انتخاب شد. از پرسش نامه ای محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد که شامل 36 سؤال بود. روایی پرسش نامه به تأیید 12 تن از اساتید  حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 940/0 به دست آمد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کلموگروف اسمیرنف) با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام گرفت و جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر ارتباطات بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری (183/0درصد)، دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که متغیر اعتماد بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و حدود 20 درصد این متغیر را تبیین می کند. همچنین متغیر تخصص بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری (323/0درصد)، دارد. در نهایت مشخص گردید متغیر تعهد بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و حدود 28 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. می توان گفت ارزیابى کیفیت خدمات قبل از مصرف آن به دلیل ناملموس بودن خدمات مشکل خواهد بود. بنابراین استفاده از ارتباط دهان به دهان می تواند منجر به تمایل به حضور و همچنین حضور مجدد در باشگاه های والیبال گردد.
۳.

تحلیل وضعیت نشریات علمی -پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه تربیت بدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا نشریات علمی - پژوهشی نشریات علمی- ترویجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 745
هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت نشریات علمی – پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه تربیت بدنی در ایران در سال 1393 است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی بود که در آن داده ها از نمونه آماری 20 نشریه علمی – پژوهشی و یک نشریه علمی - ترویجی از جامعه آماری نشریات معتبر وزارت علوم و با روش نمونه گیری روش های آماری توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و اکسل با ابزار برگه های کدگذاری جمع آوری شد. روایی ابزار صوری و محتوایی به تأیید رسید. نتایج نشان داد 36 درصد از نویسندگان مقالات رشته تحصیلی خود را مشخص ننموده اند، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی با 28% از کل مقالات در جایگاه دوم قرار دارد. مؤلفه ورزشی همگانی با 38% از کل مقالات بیشترین سهم را در میان مؤلفه ها داشت. مباحث و موضوعات پیرامون رشته ورزشی همگانی 13/42% از کل مقالات را به خود اختصاص داده اند. همچنین، موضوعات پرداخته شده به رده سنی بزرگسال 86% از کل مقالات را به خود اختصاص داده است. بیشترین روش تحقیق استفاده شده در مقالات انواع روش های توصیفی با 69% از کل مقالات است و روش آماری استنباطی با 45% از کل مقالات بیشترین میزان استفاده را داشتند. مشارکت نویسندگان در گروه های سه نفره 47/53% از کل مقالات را به خود اختصاص داد که این رقم تمایل نویسندگان به پژوهش های گروهی را نشان می دهد. نویسندگان با رتبه علمی کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد با 39% از کل مقالات بیشترین سهم را در تألیف مقالات داشتند. سهم اعضای هیئت تحریریه نشریات در نوشتن مقالات تنها 8% از کل مقالات است. همکاری بین رشته ای تنها در 5% از کل مقالات صورت گرفته است. نویسندگان با وابستگی سازمانی دانشگاه تهران با 57/15% از کل مقالات بیشترین سهم را در تألیف مقالات داشتند. بازه زمانی 5-4 ماه با 18% از کل مقالات بالاترین درصد را دارد و میانگین مدت زمان پذیرش مقاله 05/5 ماه است. ارائه تصویری واقع بینانه از تحقیقات پژوهشی مبتنی بر ضعف ها و قوت ها در حوزه تربیت بدنی است. تحلیل محتوای این نشریات منجر به شناخت حوزه های تخصصی نیازمند پژوهش در کشور می گردد، در نتیجه دامنه پژوهش های تخصصی را گسترش می دهد. علاوه بر این، با بررسی میزان انطباق این پژوهش ها بر نیازهای ورزشی کشور، امکان برنامه ریزی دقیق تر و سیاست گذاری صحیح تر در حوزه ورزش پژوهی فراهم می گردد.
۴.

مقایسه ی سواد رسانه ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد رسانه ای رسانه متخصصان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 20
این پژوهش به منظور بررسی مقایسه سواد رسانه ای در  متخصصان گرایش های تربیت بدنی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 75 نفر از متخصصان تربیت بدنی شهرستان بیرجند بود که نمونه آماری به صورت کل شمار و تعداد 15 نفر از هر گرایش تربیت بدنی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه اطلاعات فردی، پرسش نامه محقق ساخته سواد رسانه ای استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون تعقیبی شفه و آزمونT مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متخصصان تربیت بدنی در گرایش های مختلف در سواد رسانه ای تفاوت معناداری وجود ندارد. لزوم بهره بردن از سواد رسانه با توجه به مقتضیات زمان حال برای کلیه متخصصین ضروری بوده و نوعی مزیت رقابتی و برند شخصی برای فرد محسوب می گردد.
۵.

نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصفهان رسانه های جمعی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 213
تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارمندان شاغل در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و آژانس های مسافرتی (N=2000) استان اصفهان بوده که از بین آن ها 350 نفر با استناد به فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای با 45 گویه در قالب سه مؤلفه بود. پس از تعیین روایی صوری و محتوایی، روایی سازه پرسش نامه از طریق تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی 812/0 محاسبه شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاکی از آن بود که بین نقش انواع رسانه ها در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P
۶.

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی مدیریت ارتباط با مشتری رضایت مندی وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 947
در سال های اخیر نیاز به تغییر جهت از نگرش مبادله ای به ارتباطی در مدیریت ارتباط با مشتری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش، مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی می باشد و جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد مراجعه کننده به اماکن و مراکز تفریحی – ورزشی استان آذربایجان شرقی در سال 97 بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد محمودی و همکاران (1395)؛ علوی شاد (1387) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را با نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر (b) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنا داری بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری (درک و تفکیک مشتری، ارتباط متقابل با مشتری، جذب و حفظ مشتری، توسعه روابط) با رضایت مندی در سطح معنا دار 001/0 وجود دارد (61/0  b = 700/16t=)، همچنین تأثیر مثبت و میانجی گری رضایت مندی بر وفاداری مشتریان تأیید شد (78/0 b =). ازاین رو تغییر فضای تجاری و تحول بازاریابی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی امری ضروری است، بنابراین ارایه خدمات با دقت و توجه به نیازها و علایق مشتری مهم ترین عوامل جذب و حفظ مشتری در اماکن می باشد.
۷.

بررسی تأثیر رابطه عوامل فناوری و راهبردی در چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری راهبردی چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 227
هدف پژوهش بررسی تأثیر عوامل فناوری و راهبردی بر چابک سازی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونین و کارمندان اداره جوانان و ورزش استان مازندران به تعداد 250 نفر در سال 1396 تشکیل دادند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روایی پرسش نامه نیز توسط کارشناسان ورزش مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل راهبردی بر اجرای چابک سازی مؤثر بود اما برخلاف آن تأثیر عوامل فناوری بر چابک سازی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران مورد تأیید واقع نشد. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می توانند با ایجاد تخصیص سریع منابع، بهبود کیفیت، کسب تجربه، تکریم مراجعین، ترسیم چشم انداز راهبردی، توسعه زیرساخت های فناوری، پذیرش فرهنگ تغییرپذیری و کلاس های آموزشی مرتبط با فناوری جدید قابلیت های چابکی را در خود افزایش دهند.
۸.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش آموزشی ورزش همگانی دانشگاه آزاد روش سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 487
هدف از انجام این پژوهش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسش نامه است. برای تعیین روایی پرسش نامه با متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید  مدیریت ورزش و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تشکیل می دادند که با برآورد انجام شده در مجموع 550 نفر بودند، که نمونه از روش جدول مورگان تعداد 225 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، فریدمن و آزمون یو مان ویتنی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندکی بالاتر و از طرفی فرصت ها  وضعیت بهتری نسبت به تهدیدهای ورزش آموزشی دانشگاه داشته اند (استراتژی محافظه کارانه). در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و فرصت ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها، وضعیت و رتبه بهتری داشته اند (استراتژی تهاجمی). همچنین مؤلفه های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های ورزش آموزشی و همگانی مشخص گردیدند. در نهایت پیشنهاد می گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهی، زمینه همگانی کردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این می تواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد.                                                                                                       

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶