مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال دوم تابستان 1394 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: MIS سیستم اطلاعات مدیریت اداره ورزش و جوانان پرسشنامه موانع بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 323
هدف از این پژوهش، برسی ساختاری عامل اکتشافی پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت در ادارات ورزش و جوانان است. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 156 مدیر ارشد و میانی و کارکنان بخش فناوری اطلاعات و کارشناسان اداره کل سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه و شهرستانهای تابعه جمع آوری شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی بود. در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی برای دسته بندی و تبیین و تشریح موانع مورد بررسی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. پس از جمع آوری و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ها، حداقل بار عاملی مورد پذیرش برای هر متغیر 3/0 تعیین شد، بنابراین از 80 سوال پرسشنامه، 31 سوال به علت بار عاملی کمتر از 3/0 حذف و 49 سوال باقی مانده در هفت مولفه، موانع مدیریتی (11 سوال)، موانع محیطی (6 سوال)، موانع فنی (4 سوال)، موانع آموزشی (3 سوال)، موانع اقتصادی (5 سوال)، موانع ساختاری (5 سوال) موانع فردی (7 سوال)، موانع فرهنگی (4 سوال)، موانع مدیریت تغییر(4 سوال)، طبقه بندی شدند. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن پرسش نامه مورد استفاده است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسشنامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضریب پایایی بالایی برخوردار هستند. نتایج نشان داد می توان پرسشنامه حاضر را ابزاری معتبر برای سنجش استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های ورزشی بکار برد.
۲.

تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار دانشگاه های ایران کتب درسی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی محتوا و صوری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 647
هدف کلی از تحقیق حاضر تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر استراتژی ترکیبی (توصیفی و کیفی)، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا و مصاحبه، از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی و از نظر رویکرد زمانی، حال نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دو بخش بود که بخش اول شامل کلیه اساتید دانشگاه و دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع دکترا رشته مدیریت ورزشی بود و بخش دوم شامل 18 کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود که نمونه آماری برابر جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی و درصد و آمار استنباطی و تی تک نمونه ای بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. با توجه به یافته های حاصل از مطالعه وضعیت کتب مدیریت و طرز اجرای مسابقات از دیدگاه اساتید و دانشجویان از بعد محتوایی مناسب نیست ولی از بعد ساختاری و صوری مناسب است. به هر حال، کتاب درسی خصوصیات و ویژگی های متنوع و ابعاد گوناگونی دارد. داوری درباره آن مستلزم ارزیابی همه جانبه و نقد و بررسی کتاب از جنبه های گوناگون، از جمله محتوایی، زبانی، ساختاری و شکل ظاهری است.
۳.

نقد کتاب: نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قد نظام های اطلاعات مدیریت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 937
نقد را ""سره از ناسره جدا کردن"" و شناختن محاسن و معایب گفته اند و نقد دانشی است برای بررسی ویژگیهای تفسیر نقاط قوت و ضعف اثر است و به آن کمک می کند که اثر اعتبار یابد و از کارهای ارزشمند علمی است و موجب پیشرفت علم می شود. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی- کاربردی است. کتاب نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1393. 308 ص. شابک 3-99-6904-600-978 به عنوان اولین منبع در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش است. لذا نقد کمک شایانی به بهتر بودن محتوای آن خواهد نمود و مسیر پژوهشگران و محققان را همواره تر می سازد. این امکان را بوجود می آورد که در این حوزه دانش بسیار آگاهتر وپر رنگ تر از دیروز عمل نمایند. ، محورهای اصلی نقد، بررسی محتوایی، نگارشی و ظاهری کتاب می باشد. امید است با توجه به حائز اهمیت بودن اثر، نقد حاضر در رفع کاستی ها و ارتقای آن درآینده و چاپ های بعد مورد توجه قرار گیرد
۴.

تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی : تاثیر وضعیت به روز رسانی واتس آپ در یک رویداد ورزشی فوق برنامه دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلمات کلیدی : بازاریابی طراحی تجربی رسانه های اجتمایی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 977
بازار یابی رسانه اجتماعی و از جمله استفاده از فیس بوک در حال تبدیل شدن به بخشی رایج از بازاریابی تبلیغاتی توسط سازمانهای تفریحی , سرگرمی و ورزش است . در حالی که استفاده از واتس آپ به عنوان یک ابزار بازاریابی مشترک می باشد، شواهد تجربی استفاده از آن بسیار کم می باشد . این تحقیق اثر بخشی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر دانشجویان در یک محیط دانشگاهی را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد . مخصوصا تاثیر پیامهای واتس آپ را از طریق تکرار فاکتوریل دو در دو و در قالب طراحی موضوع برای تعیین تاثیر آنها بر آگاهی ، علاقه و تصمیم به شرکت در یک رویداد فوق برنامه دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . شرکت کنندگان به دو دسته کنترل ( تعداد 25 نفر) و گروه کنترل ( تعداد 27 نفر) تقسیم شدند . تجزیه و تحلیل کوواریانس ( ANCOVA ) تفاوت قابل توجهی در آگاهی بر اساس متغیر آزمایشی نسبت به علاقه و تصمیم به شرکت در رویداد نشان داد . یافته ها نشان می دهد که بازاریابی رسانه اجتماعی در افزایش میزان آگاهی موثر است که این مطالعه یک پایه تجربی برای تحقیقات آتی ارائه داد .
۵.

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ورزش قهرمانی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 398
در این پژوهش به بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی و از نوعی پیمایشی می باشد. و داده های آن توسط پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوری شده است. جامعه تحقیق حاضر به تعداد 95 نفر، شامل رییس هیأت ها، نواب رییس هیأت ها، کارشناسان ورزش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه روسا، نواب رئیسان هیت های ورزش که در زمینه ورزش و بانوان فعال بودند و کارشناسان ورزش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 27 سوالی محقق ساخته بود که اعتبار روایی محتوایی صوری آن توسط 6 نفر از استادان حیطه مدیریت ورزشی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 83% بدست آمد. درنتایج توصیفی تحقیق نشان داد که رسانه ها در وضعیت موجود نقش فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی مطلوبی را در توسعه ورزش قهرمانی بانوان ندارند، این درحالی است که رسانه های جمعی می توانند در وضعیت مطلوب نقش فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی موثری رادرتوسعه ورزش قهرمانی بانوان داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد ک ه بین کارکرد های نقش فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی رسانه های جمعی در وضعیت موجود و مطل وب ت فاوت وجود دارد و این بدان معنی است که رسانه های جمعی به رسالت خود درخصوص توسعه ورزش قهرمانی بانوان عمل نمی کنند.
۶.

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای ورزش آموزشی قانون پنج ساله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 13
هدف از انجام این پژوهش تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. نحوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد اطلاعات از سند قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) اخذ و پرسشنامه ای محقق ساخت از آن تدوین و پس از تایید روایی محتوایی آن توسط متخصصین پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و اعضای هیات علمی مدیریت ورزش دانشگاه ها که مجموعا در حدود 179 نفر شناسایی گردیدند و پرسشنامه در میان آنها به صورت حضوری یا پست الکترونیک ارسال گردید که در حدود 80 درصد پرسشنامه بازگشت و مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، خی دو، آزمون فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بطور کلی در تدوین قانون پنجساله پنجم توسعه کشور به اجرای چهار بخش ورزش کشور شامل ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای توجه زیادی نگردیده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸