مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هشتم پاییز 1399 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

یادداشت سردبیر: انواع دسته بندی از روش شناسی پژوهش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روش شناسی روش پژوهش دسته بندی روش های پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 49
«روش شناسی پژوهشی» بر رویکردی کلی و «روش پژوهش» بر مسیر اجرا ورویه های جمع آوری و تحلیل داده ها تأکید دارند. دسته بندی های متعددی از روش شناسی پژوهش را می توان به شرح جدول ذیل شناسایی کرد. انواع الگوهای دسته بندی روش شناسی پژوهش: 1 هدف: بنیادی- کاربردی 2 طول مدت اجرا :مقطعی- سری زمانی- طولی 3 محل اجرا : میدانی- اسنادی - آزمایشگاهی 4 زمان موردبررسی:  گذشته نگر- حال نگر -آینده نگر 5 میزان ژرفا: پهنانگر -ژرفانگر 6 منطق اجرا: اکتشافی - توصیفی - توجیهی یا تبیینی - پیش گویانه 7 موردمطالعه: کل جامعه- نمونه از جامعه -موردی 8 جمع آوری داده: کمی -کیفی -ترکیبی 9 راهبردی یا استراتژی:  آزمایشی - توصیفی - کیفی - ترکیبی 10 فلسفی (پارادایم):  اثبات گرا - ساختارگرا - پراگماتیسم 11 مطابقت:  تطبیقی - غیرتطبیقی 12 رویکرد مطالعه:  معمولی- فرامطالعه 13 منبع داده:  اصلی - مروری 14 مشارکت پژوهشگر:  فردی -گروهی - جمع سپاری اغلب پژوهشگران با چند بعد روش شناسی پژوهشی خود را معرفی می کنند. رایج ترین آنها «هدف»، «جمع آوری داده» و «راهبردی» هستند. پژوهش بر اساس هدف بر هدف نهایی پژوهش از جمله «ایجاد یک نظریه، کشف مجهولات، رفع نیازمندی زندگی انسانی و یا حل مشکلات سازمان ها» تأکید دارد. «پژوهش بنیادی» به کشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش نظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش در رشته علمی توجه دارد. «پژوهش کاربردی» با استفاده از نتایج پژوهش های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام می شود.
۲.

مقایسه وب سایت های منتخب ایرانی و خارجی پوشاک ورزشی براساس شاخص وب سنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت سایت محصولات ورزشی مروژ آدیداس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 768
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه وب سایت های ایرانی و خارجی پوشاک و لباس ورزشی براساس شاخص وب سنجی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، از لحاظ هدف، کاربردی، جامعه آماری پژوهش، شامل وب سایت-های معتبر ایرانی و خارجی پوشاک ورزشی است که از بین وب سایت های مختلف دوزاده سایت که شش سایت ایرانی شامل (مروژ، پیشکوه، جام جم، بدوفو، ال اسپرت و هدف اسپرت) و شش سایت خارجی شامل (آدیداس، نایک، ریباک، پوما، فیلا و آل اشپرت) انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته بود. این چک لیست شامل یازده بعد (مشخصات سایت، طراحی نمای بصری، ناوبری، فنی، زمان واکنش، کیفیت اطلاعات محصولات، تنوع محصولات، سطح مخاطبین، کیفیت سفارش محصول، هزینه و روش ارسال و امنیت) و 56 سوال می باشد. شیوه جمع آوری داده ها مشاهده ای- عینی بود. روایی صوری سوالات توسط صاحبنظران مدیریت ورزشی و کامپیوتر مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش توافق بین ارزیابی ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آزمون کروسکال والیس و برای رتبه بندی سوالات از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های بررسی شده در سایت های ایرانی و خارجی از لحاظ یازده بعد که به آن پرداخته شده تفاوت معناداری وجود نداشت و سایت های منتخب کیفیت بالایی در سایتهای خود داشتند. در نتیجه با توجه به یافته های حاصل از پژوهش؛ مدیران و مسئولین سایت های ایرانی و خارجی می توانند با نوآوری ها و قابلیت های بیشتر در سایت بر توسعه سایت های خود بیفزایند تا باعث عملکرد بهتر سایت ها در بین کاربران گردد.
۳.

مفهوم سازی ارزش رسانه ای بازیکنان فوتبال به عنوان پایه ای برای توسعه مدل های درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد فوتبال ارزش رسانه ای بازیکنان فوتبال مدیریت رسانه مدل های کسب وکار دارایی نامشهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 273
در حالیکه درآمدهای سرشار فوتبال در کشورهای پیشرو اروپایی این ورزش را به یک صنعت پردرآمد تبدیل کرده است، باشگاه های فوتبال ایرانی همواره با مشکلات مالی روبه رو بوده اند. پژوهش های پیشین که روش های درآمدزایی در فوتبال اروپا را با لیگ برتر فوتبال ایران مقایسه کرده اند، نشان داده اند که باشگاه های ایرانی نتوانسته اند از روش های درآمدزایی فوتبال بهره ببرند و این گاه به دلیل مسائل قانونی بوده و گاه به دلیل ناکارآمدی مدیریتی. پژوهش حاضر با هدف توسعه زیرساختی مفهومی برای توسعه مدل کسب وکار باشگاه های فوتبال کشور، ارزش رسانه ای بازیکنان فوتبال را به عنوان یک دارایی نامشهود مطرح می کند که عبارت است از بخشی از ارزش اقتصادی بازیکن که به واسطه رسانه ها ایجاد می شود. پایه نظری این مفهوم سازی را تئوری بازار دوطرفه رسانه ای شکل می دهد که طی آن برخی از رسانه ها – از جمله تلویزیون دولتی ایران- با ارائه محتوای رایگان، توجه مخاطبان را جلب می کنند و این توجه را به آگهی دهندگان می فروشند و درآمد کسب می کنند. روش انجام این پژوهش کتابخانه ای و مرور نظام مند ادبیات مرتبط با اقتصاد فوتبال و مدیریت رسانه است. انتظار می رود با طرح مفهوم ارزش رسانه ای، امکان توسعه مدل های کسب وکار موفق و مستقل از کمک های دولتی باشگاه های فوتبال ایران و بهره گیری مناسب از ظرفیت های رسانه ای موجود به منظور درآمدزایی باشگاه ها فراهم شود.
۴.

طراحی مدل درگیر شدن در ورزش، تعهد روان شناختی و وفاداری تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد روان شناختی مرکزیت جاذبه خودابزاری وفاداری هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 713
  رابطه بین درگیری ورزشی هواداران، تعهد روان شناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری موضوعی مهم در ادبیات بازاریابی ورزشی است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ابعاد درگیری ورزشی بر تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری در بین تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس) است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش، هواداران کانال تلگرامی تیم فوتبال پرسپولیس بودند، که تعداد 300 نفر از اعضای کانال به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های ابعاد درگیری ورزشی از کایل و همکاران(2003)، تعهد روان شناختی از فانک و همکاران(2009)، وفاداری نگرشی از هیر و دیکسون(2008) و وفاداری رفتاری از بائر و همکاران (2008) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، جذابیت(0/78)، مرکزیت(0/66) و خود ابرازی(0/50) تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد روان شناختی داشتند. همچنین تعهد روان شناختی با ضریب 0/81 بر وفاداری نگرشی و وفاداری نگرشی (0/84) بر وفاداری رفتاری تأثیر مثبت و معناداری داشتند. این تحقیق تلاشی برای توسعه دانش آکادمیک در زمینه هواداران ورزش حرفه ای فوتبال، و نیز بر اهمیت نظری ساختارهایی مانند درگیری ورزشی، تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری از دیدگاه تماشاچیان فوتبال تأکید داشته و به مدیران ورزشی و بازاریابی در شناخت و پیش بینی رفتار آتی هواداران ورزشی به ویژه هواداران و تماشاگران فوتبال کمک خواهد کرد.
۵.

تدوین چارچوب بومی برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل سازی فوتبال برون سپاری تبلیغات تجاری ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 275 تعداد دانلود : 66
 هدف این پژوهش تدوین چارچوب بومی برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی (شامل 41 نفرازخبرگان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی ) برای شناسایی چارچوب مدل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال انتخاب شده اند وبا آنها مصاحبه نیمه ساختمند(باگروههای کانونی )به عمل آمد و مؤلفه ها و عوامل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان یکی از روش های اجماعی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش همانطورکه قابل مشاهده است، هیچ یک از عوامل در گروه متغیر خودمختاری قرار نگرفتند که این به معنای آن است که  ارتباط برونسپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در حد مطلوب و قوی است. اما مشخص شد مؤلفه هایی همچون نیروی انسانی کارآمد، رسیدن به مهارت های زیاد در تبلیغات، افزایش انعطاف پذیری باشگاه، بعد وفاداری هواداران، فرصتهای کسب وکارجدید، مقرون به صرفه بودن، بعد مالی و مالیات ها، کنترل هزینه، آزادسازی منابع؛ در گروه متغیرهای وابسته قرار می گیرند و این به معنای آن است که علل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از وابستگی بالا برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید، شاخص هایی همچون بعد اقتصادی و جذب حامیان، بعد فرهنگی، بعد کیفیت، اثربخشی باشگاه، انتقال فناوریهای نوین، دانش کافی، حمایت های شبکه های اجتماعی در تبلیغات، بازخورد تبلیغات، در گروه متغیرهای مستقل قرارمیگیرند این به معنای آن است که این شاخص ها از نفوذ بالایی در ایجاد برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران برخوردار است. در نهایت مشخص گردید مزیت در قیمت، برنامه ریزی، کاهش هزینه های ثبات و متغیر، وجود سیستم کنترل اعتبار (شهرت باشگاه)، مالکیت معنوی، در گروه متغیرهای پیوندی قرارمی گیردکه این به معنای آن است که شاخصهای مؤثر بربرون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردار هستند که هرگونه تغییر در برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران می بایست از طریق به کارگیری استراتژی های لازم در رابطه با این متغیرها صورت گیرد.
۶.

مدل سازی نقش ارگونومی و ویژگی های محیطی بر تجربه خدمت مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگی های محیطی ارگونومی تجربه خدمت مشتری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 546
هدف پژوهش حاضر مدل سازی نقش ارگونومی و عوامل محیطی بر تجربه خدمت مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیک شهر تهران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استفاده کنندگان از باشگاه های ورزش های الکترونیکی که حداقل به مدت یک سال به صورت مرتب در این باشگاه ها فعالیت ورزشی انجام می دادند بود که با توجه به اهداف تحقیق و براساس نرم افزار آماری PASS حجم جامعه 325 نفر محاسبه شد که از طریق در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی قلی زاده و همکاران(2018)، پرسشنامه ویژگی های محیطی ویکفیلد و اسلون (1995)، پرسشنامه ارگونومی تجهیزات ورزشی اکبری و همکاران (1397) و پرسشنامه تجربه خدمت پین و گیلمور (1998) بود. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل محیطی مربوط به باشگاه های الکترونیکی هم به صورت مستقیم هم از طریق نقش تعدیلگر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تجربه خدمت مشتریان نقش دارد. اما ارگونومی فقط از طریق میانجیگری تبلیغات دهان به دهان بر تجربه خدمت نقش دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نیز بر تجربه خدمت مشتریان نقش دارد.
۷.

تحلیل محتوای گزارش تلویزیونی رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان : خرمشهر 2016(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گزارشگر رسانه ورزش تلویزیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 868
در پخش زنده رویدادهای ورزشی، گزارشگر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب و شکل دهی افکار عمومی جامعه دارد. در این پژوهش کلیه عبارات و مباحث مطرح شده توسط گزارشگر، در رویدادهای جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان در سال 2016، تحلیل شد که شامل 470 دقیقه گزارش تصویری بود. 360 دقیقه از این زمان بعنوان نمونه بشکل تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش برگه کدگذاری بود که روایی آن توسط 12 نفر از متخصصان ورزش و رسانه تأیید شد. ضریب عینیت و پایایی نیز بر اساس فرمول اسکات، برای موضوع مورد اشاره (82%) فرد مورد اشاره ( 86%) و جهت گیری گزارشگر (84% ) محاسبه شد. نتایج نشان داد کشتی گیران و داوران، بترتیب دو گروهی بودند که بیش از سایر گروه ها، به نامشان اشاره شده است؛ که با توجه به نقش اول بودن این دو گروه در میدان مسابقه امری طبیعی به نظر می آمد. انتقال اطلاعات مفیدی از ورزش کشتی، کشتی گیران و ارائه اخبار و اطلاعات گذشته، حال و آینده از ورزش داخلی و خارجی، انتظاری است که بیننده از گزارشگر دارد. بنابراین با توجه به نقش مهم گزارشگران ورزشی، پیشنهاد می شود با مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر برای بهبود گزارش های خود تلاش کنند.
۸.

ارتباط بین میزان کاربست شاخص های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی دبیران ورزش ICT مسئولیت پذیری خودمختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 37
سازمان های آموزشی کشور متناسب با رشد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، نیازمند دگرگونی هایی در فعالیت های توانمندسازی نیروی انسانی خود می باشند؛ پژوهش حاضر نیز با هدف ارتباط بین میزان کاربست شاخص های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورش انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری را 118 دبیر ورزش در آموزش و پرورش استان گیلان تشکیل دادند. از دو پرسشنامه ترکیبی معتبر، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و سنجش مولفه های توانمندسازی با ضریب آلفای بالای  0/90 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری K-Sو آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای تعیین ارتباط متغیرها استفاده گردید. خروجی داده های بدست آمده نشان می دهد که (69/49 درصد) را مردان و (30/51درصد) را زنان در این تحقیق تشکیل دادند و مولفه مسئولیت پذیری و خودمختاری به ترتیب با (4/811) و (3/791) دارای بیشترین و کمترین میانگین در بین متغیرها بودند. با توجه به نتایج تحقیق، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در توانمند نمودن معلمان ورزش نقش مهمی می تواند ایفا نمایند و استفاده از کلاس های آموزشی توانمندسازی برای حیات مراکز آموزشی امری بدیهی به نظر می رسد.
۹.

بررسی رابطه بین ارتباطات با رویکرد سیاسی با اثربخشی مدیران باشگاه های فوتبال (تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی اثربخشی مدیران باشگاههای فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 215
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بررسی رابطه بین ارتباطات با رویکرد سیاسی واثربخشی مدیران باشگاههای فوتبال (تهران )می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران باشگاه های حاضردر مسابقات لیگ های کشور با الویت تیم های تهرانی حاضر در این مسابقات و همچنین مدیران تیم های حاضر در مسابقات آسیا ویژن ،دسته اول و دوم تهران ( 360 = N) با استفاده از فرمول کوکران 186 نفربه صورت تصادفی انتخاب شدند. ﺑﺮای دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘیﻖ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ارتباطات سیاسی(محقق ساخته ، 1398) و پرسشنامه اثربخشی مدیران (تالگوت پارسونز ،1969) کﻪ روایی ﻫﺮدو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ10 ﺗﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼیﻦ ﺗﺎییﺪ و ﭘﺎیﺎیی آﻧﻬﺎ در یک مطالعه مقدماتی با30 آزمودنی و با الفای کرانباخ به ترتیب ارتباطات سیاسی(0/703)، اثربخشی(0/845)محاسبه شد.ﺑﺮای ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻیﻔی و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃی ازﺟﻤﻠﻪ کﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤیﺮﻧﻮف، تی ﺗک ﻧﻤﻮﻧﻪ ای، آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕی ﭘیﺮﺳﻮن، و رﮔﺮﺳیﻮن ﺧﻄی چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی با اثربخشی رابطه مثبت ومعنا داری دارد و همچنین ارتباطات سیاسی توانایی پیش بینی از متغییر اثربخشی مدیران دارا می باشد همچنین وضعیت ارتباطات سیاسی بیش از حد متوسط و اثر بخشی بیشتر از حد متوسط و در حد مطلوبی قرار داردوپیشنهاد می گردد مدیران باشگاههای فوتبال تلاش کنند ارتباطات ﺳﯿﺎﺳﯽ خود را ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر بگیرند این خود براثربخشی مدیران می افزاید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸