مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هفتم تابستان 1399 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه سازی باشگاه بانوان استان اردبیل کسب و کار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 346
هدف اصلی این مطالعه بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل بود که در راستای بهره مندی باشگاه ها و توسعه ورزش بانوان از فرصت شبکه سازی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و بر اساس هدف کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کارکنان باشگاه های ورزشی استان اردبیل به تعداد 200 نفر  است و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه (120 نفر n=) برآورد شد. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه شبکه سازی کسب و کار  محقق ساخته انجام شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار  20SPSS استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان داد که باشگاه های بانوان استان اردبیل قابلیت شبکه سازی محصول، فرایندها، سیستم اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی به طور معناداری بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده می باشد (میانگین برابر 3 و با 95 درصد اطمینان). همچنین شبکه سازی  مدیران، کارکنان و ساختار سازمانی به طور معناداری کمتر از میانگین است. با فرهنگ سازی فعالیت های شبکه ای و تغییر رویکرد مدیران و کارکنان باشگاه های بانوان می توان محصولات جدیدی را در باشگاه های موجود توسعه داد. همچنین با استانداردسازی فرایندها و استفاده از سیستم های جدید اطلاعاتی می توان فرایند شبکه سازی را تسهیل کرد، چرا که باشگاه های موجود به دلیل کوچک بودن به تنهایی نمی توانند مسیر توسعه را تجربه کنند.
۲.

بررسی هیجانات مصرفی - ارتباطی متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان: اثر تعدیل گری جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیختگی لذت قصد رفتاری مسکات ورزشی هیجانات مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 166
هیجانات مصرفی از منظر مصرف کنندگان می تواند زمینه ساز درگیری ذهنی آنان با محصول مورد نظر شود و این درگیری ذهنی زمانیکه با ورزش و پدیده های مرتبط با آن از قبیل نمادها یا مسکات های ورزشی پیوند خورده باشند.بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی هیجانات مصرفی- ارتباطی متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده (نمونه مورد مطالعه: برند پوما) در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان با ملاحظه ای اثر تعدیلگری جنسیت است. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد؛ جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی بودند که برآورد حجم نمونه ی این گروه مبتنی بر اهداف و فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power صورت پذیرفت و با استفاده از ابزار در نظر گرفته شده (پرسشنامه) فرضیات مدنظر با بهره گیری از روش های آماری توسط نرم افزار Smart PLS 3 تحلیل شدند. یافته های این پژوهش حکایت از آن داشت که به صورت کلی هیجانات مصرفی متشکل از انگیختگی و لذت بر قصد رفتاری مصرف کنندگان متأثر از مسکات ورزشی پوما اثری مثبت و معنادار دارد؛ از سوی دیگر نقش و اثر تعدیلگری جنسیت در اربتباط علّی بین انگیختگی بر قصد رفتاری رد و برای لذت بر قصد رفتاری این اثر تأیید شد. به بیانی دیگر در نمونه مورد بررسی جنسیت شدت رابطه بین لذت بر قصد رفتاری را تعدیل کرده است. از این رو به بازاریابان و متصدیان امر پیشنهاد می شود ویژگی های روانشناختی- ارتباطی (احساس لذت) گروه های مختلف متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
۳.

تبیین پیامدهای جذابیت شخصیت برند انسانی در برنامه های تلویزیونی ورزشی (مورد مطالعه: مجری برنامه 90)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذابیت شخصیت برند وفاداری برند کیفیت ارتباط برنامه 90 جاذبه تبلیغاتی وابستگی برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 462
هدف این پژوهش تبیین پیامدهای جذابیت شخصیت برند انسانی در برنامه های ورزشی (مجری برنامه تلویزیونی 90) است. به همین منظور متناسب با مبانی نظری موجود مدل مفهومی ارائه و آزمون شد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه در بین 324 نفر از بینندگان برنامه 90 به روش نمونه گیری در دسترس توزیع شد. آلفای کرونباخ پرسش نامه 876/0 بوده که نشان از پایایی مناسب آن دارد. فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس 24 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد جاذبه تبلیغاتی بر جذابیت شخصیت برند تاثیر مثبت دارد. همچنین جذابیت شخصیت برند بر کیفیت رابطه، وفاداری به برند و وابستگی به برند تاثیر مثبت دارد. کیفیت رابطه و وفاداری به برند نیز بر نقل قول دهان به دهان تاثیر مثبت دارند. همچنین وابستگی به برند بر کیفیت رابطه و وفاداری به تأثیر می گذارد.متناسب با یافته های پژوهش پیشنهادات پژوهش های آتی و پیشنهادات مدیریتی ارائه شده است.
۴.

بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات ورزشی رفتار خرید صحه گذار صحه گذاری ورزشی ورزشکاران مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 837
امروزه شناخت عواملی که بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد در کانون توجه شرکت ها قرار گرفته است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی به انجام رسید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش شبه تجربی است. روش انجام این تحقیق به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه در دسترس و داوطلب 150 نفره از دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد تمایل به خرید محصول زیچکوسکی (1985) جمع آوری شد و از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 و روش های آماری توصیفی و استنباطی بررسی شد. بررسی ها نشان داد که صحه گذاری شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی و کالای غیر ورزشی تأثیر مثبت و معناداری داشت، اما صحه گذاری شخصیت مشهور ورزشی تمایل به خرید کالای ورزشی را به طور معناداری بیشتر از تمایل به خرید کالای غیر ورزشی افزایش داده است. بنابراین استفاده از شخصیت های مشهور ورزشی در تبلیغات می تواند بر رفتار و تمایل به خرید مشتریان کالاهای ورزشی و غیر ورزشی تأثیر قابل توجه و مطلوبی داشته باشد و بهتر است که صحه گذار مشهور در زمینه ی محصول مورد نظر تخصص و دانش لازم را داشته باشد.
۵.

تأثیر شاخص های تبلیغات اینستاگرامی در پاسخ رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید آنی قصد خرید تبلیغات اینستاگرامی پاسخ های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 546
هدف از این پژوهش بررسی اثر شاخص های تبلیغات اینستاگرامی در پاسخ رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان محصولات ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مصرف کنندگان محصولات ورزشی در بازار منیریه تهران می باشند که از اینستاگرام استفاده می کنند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری دردسترس استفاده و تعداد 341پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص تمایل با 32/0 بیشترین اثرگذاری را روی پاسخ های رفتاری آنی داشت و به ترتیب دانش با 24/0، آگاهی 216/0 و مجاب کردن 156/0 بر پاسخ های رفتاری اثرگذار بودند این در حالی بود که مجاب کردن با 284/0 بیشترین اثرگذاری را بر روی پاسخ های رفتاری پنهان داشت و به ترتیب آگاهی با 268/0، تمایل با 244/0 و دانش با 22/0 بر روی پاسخ های رفتاری پنهان اثرگذار بودند. بیان مزیت ها، ارزش افزوده، منافع بالقوه خرید محصول در تبلیغات اینستاگرامی و نمایش مصرف کالا بوسیله افراد مشهور مانند قهرمانان و هنرمندان در تبلیغ کالاهای ورزشی در اینستاگرام، در افزایش تمایل و مجاب کردن مصرف کننده به خرید مؤثر بوده و وجود خلاقیت در تبلیغات می تواند بر اثرگذاری این رابطه مؤثر باشد. ﺗﻌﺎﻣﻞ و درﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی روﻧﺪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﯿﻦ شرکت و محصولات آن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿل کرده و باعث بروز رفتارهای آنی و پنهان مثبت مانند انتقال اطلاعات و پست های مورد نظر و تعامل و در نهایت خرید مصرف کننده می شود.
۶.

نقش فرآیندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند مدیریت دانش نوین مزیت رقابتی پایدار سازمان پیشرو کارکنان رسانه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 103
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار در بین کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان است. برای بررسی این مهم یک فرضیه اصلی و شش فرضیه جزئی شکل گرفته است که فرضیه اصلی به بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش نوین در مزیت رقابتی پایدار می پردازد؛ و فرضیات جزئی به نقش ابعاد فرایندهای مدیریت دانش نوین (شناسایی دانش- اهداف دانش شناختی- تولید دانش- ذخیره سازی دانش- اشتراک دانش- کاربرد دانش) در مزیت رقابتی پایدار می پردازد. تمامی فرضیات تائید شدند و میزان آن ها برای فرضیه اصلی و فرضیات فرعی به ترتیب برابر با 0.34 و 0.38، 0.41، 0.41، 0.38، 0.33، 0.40 است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان که حجم جامعه 580 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 231 نفر است. با افزایش یک واحدی در فرایندهای مدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار به میزان 0.34 واحد افزایش می یابد. اگر در سازمان نیاز به دانش احساس شود و متناسب با نیازهای جامعه و صنعت، دانش مورد نیاز شناسایی شود و در این زمینه هدف گیری شود و متناسب با آن استراتژی مناسب اتخاذ شود و دانش موردنیاز تولید شود، سپس این دانش در حافظه سازمانی ذخیره شود و در معرض نیازمندان به آن دانش قرار گیرد .
۷.

اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی ارزش ویژه برند پاسخ مشتریان هواداران تیم پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 444
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس بودند. در این پژوهش 315 پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت پرس لاین جمع آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش شده و ناقص 310 پرسشنامه قابل قبول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تعدیل یافته سئو و پارک (2018) که شامل 23 سوال بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر چند نفر از اساتید و روایی همگرا و واگرا آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید، همچنین همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رسانه های اجتماعی 52/0 از تغییرات آگاهی برند و 54/0 از تغییرات تصویر برند را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کرد. بنابراین توانایی بالای فضای رسانه-های اجتماعی در این مسیر بطوری که با چارچوب علمی مناسب طراحی شود بسیار مؤثر خواهد بود و باشگاه های فوتبال می توانند از طریق این فضا و استفاده از هواداران خود به ارائه خدمات و محصولاتی که بتواند برای باشگاه درآمدزایی مناسبی داشته باشد، بپردازند.
۸.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت ورزش آموزش وپرورش رشته های ورزشی مقطع تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 600
با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی در سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تأیید کردند وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر رشته های ورزشی(فوتسال 4/7 %، والیبال 2/7 %، دو ومیدانی 3/5 %) مقطع تحصیلی خاص (ابتدایی6/16 %، متوسطه اول 4/7 %، متوسطه دوم 5/10 %) سطح رویداد(منطقه ای7/44، استانی 3/31 و......) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به متولیان ورزش در آموزش وپرورش پیشنهاد می شود علاوه بر رشته های پرطرفدار(فوتبال، فوتسال، والیبال) به دیگر رشته ها نیز همانند رشته های پرطرفدار پرداخته شود. واژه های کلیدی: وب سایت، ورزش، آموزش وپرورش، استان ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶