مهدی باقری

مهدی باقری

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول).

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
۱.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی شفافیت سازمانی سازمان تامین اجتماعی تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 448
زمینه و هدف: امروزه اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی در سازمان ها افزایش یافته است. از طرفی، شفافیت سازمانی یکی از رویکردهایی است که می تواند در زمینه ارتقای مسئولیت اجتماعی استفاده گردد که البته نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی و شناخت کافی وجود ندارد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند، نظرخواهی شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل تم، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی و بر اساس یافته های مدل سازی معادلات ساختاری، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند، همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی، دارای اثربخشی مطلوبی است. همچنین، استفاده از رویکرد شفافیت می تواند پیامدهای متعددی را ایجاد کرده و ضمن ارتقای عملکرد سازمانی، وجهه و اعتبار این سازمان را در بین جامعه و ذینفعان ارتقاء دهد.
۲.

بررسی تحلیلی و ارائه مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرهنگ مدل نهادینه کردن وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 969
هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار 135 نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و42 مؤلفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبرد ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.
۳.

Effect of Social Responsibility Components on Crisis Prevention: A Case Study of Crisis Management Organization(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 228
INTRODUCTION: This study was investigated to represent and measure the impact of social responsibility components on crisis prevention in a conceptual model. Therefore, according to the research model, this study proposed 17 hypotheses about the existence of social responsibility among the employees of organizations involved in helping the victims of natural and man-made disasters, which would lead to crisis prevention. METHODS: This applied research was performed based on the descriptive-survey research method with a correlational approach using field study to collect data. The statistical population of this study consisted of 250 managers and experts of the Crisis Management Organization and the general departments of crisis management of the provinces (subdivisions of the Provincial Governments). The samples were selected using the relative stratified random sampling method, and the final sample size was determined at 150 individuals using Cochran's formula. To collect information, a 17-item researcher-made questionnaire was employed consisting of three main components (i.e., macro environment, organizational factors, and individual factors) and items for each of these three components. The responses were rated on a 5-point Likert scale (from 1=very low to 5=very high). Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the distribution of variables. Data were analyzed using SPSS version 26 and the t-test and confirmatory factor analysis modeling was used in AMOS24 software FINDINGS: The results showed that the significance levels obtained for all factors, except technological and geographical factors, were less than 0.05; therefore, all these factors were different from the average of the community. On the other hand, since the mean differences were positive in all factors, all components of social responsibility, except technological and geographical factors, had an impact on crisis prevention. CONCLUSION: It can be said that the special attention of managers, authorities, and employees to the vital issue of social responsibility, especially in their daily activities, not only would help improve intra-organizational communication and increase employee motivation but also would lead to preventing crises.
۴.

طراحی مدل پیشران های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند کارفرما پیشران ها نظریه پردازی داده بنیان رویکرد حداقل مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 949
هدف این پژوهش در گام نخست، تبیین مدل پیشران های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی مدل ارائه شده مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. بر این مبنا، در ابتدا مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد، پیشران ها و پیامدهای شکل دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه شده است. همچنین در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران اجرائی در حوزه مدیریت منابع انسانی و برای اعتبارسنجی مدل، شامل کلیه روسای شعب و معاونین صنعت بانکداری بوده است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 17 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 340 نفر مبتنی بر فرمول کوکران در جامعه محدود و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تأیید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به تبیین پیشران های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد.
۵.

شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان: مطالعه ای با رهیافت پدیدار شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شناسایی عوامل موثر توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 930
امروزه در سرتاسر جهان بر اهمیت پژوهش برای توسعه آموزش و تلاش برای ایجاد و گسترش توانمندسازی پژوهشی در دانش آموزان ، تمرکز می کنند و نقش پژوهش را به عنوان یک فعالیت اصلی برای ترویج آموزش و یادگیری یا فرایند تدریس تحقیقاتی، از جمله توسعه شایستگی تحصیلی در مدرسه، تطبیق می دهند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان است. حوزه پژوهش، در برگیرنده صاحب نظران دارای تألیفات و سوابق پژوهشی مرتبط با حوزه توانمندسازی پژوهشی بود. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود، پس از 20 مصاحبه، داده ها به اشباع نظری رسید. داده های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و استخراج مضمون های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عوامل شخصیتی، عوامل ذاتی، اجتماعی و مهارت های اکتسابی (فراشناختی، تفکر انتقادی و فناوری اطلاعات) از جمله عواملی هستند که در توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان موثر هستند. شناسایی تنگناهای موجود در سیستم آموزشی از گام های مهم پیشرفت در توانمندسازی پژوهشی است. وجود امکانات و فرصتهای آموزشی و پژوهشی می تواند شرایط لازم را برای افزایش توانمندسازی پژوهشی تسهیل کند. به این ترتیب که وجود ظرفیتها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به واسطه امکان تفکر خلاق و انگیزه، توانمند سازی پژوهشی را ارتقا می دهد.
۶.

Investigation of the Causal Relationships between the Effective Factors of Participatory Learning in Primary Schools(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 30
Purpose: Learning is an important factor in life on which the survival and success of organizations depends. The purpose of this survey study is to investigate the causal relationships between the effective factors of participatory learning in primary schools in Bandar Abbas, Iran. The research is applied in terms of purpose.  Methodology: The participants of the study consisted of 35 experts who were selected by purposive sampling. A researcher-made pairwise comparison questionnaire consisting of 5 influential factors of student, teacher, school principal, school atmosphere, and curriculum was used to collect data. The collected data were analyzed by DEMATEL technique.  Findings: The results of the analysis based on ranking showed teacher factor at the top of ranking following with the student factor in the second rank; the third rank belonged to the school atmosphere factor, the curriculum factor was ranked fourth; the principal factor fifth. The results also showed that the teacher factor (R+J=23.91; R-J=0.35) had the most interaction (impact / influence) and then respectively, the student (R+J=23.87; R-J=-0.35), the school atmosphere (R+J=23.85; R-J=1.00), the curriculum (R+J=22.88; R-J=-0.71), and, the principal factors (R+J=22.53; R-J=-0.30) considered the most interacting of all. The school atmosphere (R=12.42) was the most influential factor on the other factors, then the teacher (R=12.13) was the next influential factor, which according to the R-J value of these two influential factors are pure. The most influential factors were the curriculum, the student and the principal, respectively.  Conclusion: According to the results, the content of textbooks should be written and compiled with a special focus on this method of teaching and learning. Also, new determining scales of the correct performance of participatory learning should be developed and used.
۷.

تاثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بازاریابی گردشگری روستایی در استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل ساختاری عوامل رفتاری عوامل زمینه ای بازاریابی گردشگری روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 431
هدف از این تحقیق تاثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بازاریابی گردشگری روستایی در استان هرمزگان می باشد.این تحقیق کاربردی بوده واز نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظرشاخه، معادلات ساختاری است. جامعه آماری از تعداد 10249 نفر با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از ضریب CVR و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه تخصصی و محقق ساخته استفاده شده است. با توجه به نوع و ماهیت پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شد. در سطح آمار توصیفی هم از جداول و ترسیم نمودار بهره گرفته شدو برای الگوسازی معادلات ساختاری نیز از نرم افزار PLS استفاده شد. با انجام تحلیل عاملی روی 53 مولفه شناسایی انجام شده ، 3 عامل به عنوان ابعاد بازاریابی گردشگری شناخته شد که این سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بود. از بین آنها 27 شاخص مربوط به عوامل ساختاری، 12 شاخص مربوط به عوامل رفتاری و 14 شاخص مربوط به عوامل زمینه ای بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد کلیه شاخص های مربوط به عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بازاریابی گردشگری روستایی تاثیر دارند.
۸.

«لا یُسئلُ عمّا یَفعلُ»، توصیف یا توصیه؟ تحلیل انتقادی میراث تفسیری آیه 23 سوره انبیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 404
یکی از مواردی که در میراث تفسیری آیه لایسئل (آیه ۲۳ سوره انبیاء) مورد غفلت واقع شده عدم تمایزگذاری میان دو رویکرد هنجاری و توصیفی آیه است. مقاله حاضر برای تبیین دقیق تر مفاد آیه و در خلال مواجهه مسأله محور با آن، این پرسش اصلی را پی جویی می کند که آیا عبارت «لا یسئل عما یفعل» تنها در مقام توصیه و بیان بایدها و نبایدهای هنجاری برای «نهی» از سوال از فعل الهی بوده و یا می تواند دربردارنده پیامی اخباری و توصیفی برای حکایت از عالم واقع و «نفی» سوال از افعال خدا باشد؟ حل این مساله در گرو پاسخ به دو پرسش فرعی است: الف) مبنای سوال ناپذیری افعال خداوند چیست؟ برای یافت این مبنا از تحلیل مفهومی، سیستمی و گزاره ای بهره می بریم. ب) آیه با کدام غرض سوال ناپذیریِ فعل الهی را بیان می کند؟ که پاسخ آن را از مسیر بررسی سیاق آیه لایسئل در بافت معنایی سوره انبیاء پی جویی می کنیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد سوال اعتراضی در عبارت «لا یسئل عما یفعل» فرایندی است که بر مراحل مختلف «محاسبه»، «سرزنش و اعتراض» و «مؤاخذه و عقاب» دلالت دارد. بنابراین آیه لایسئل می تواند در بستر رویکردی توصیفی شامل این پیام باشد که هیچ از بندگان خداوند نمی تواند (نه این که نباید) از فعل خدا مؤاخذه نماید. همچنین گزاره «لا یسئل عما یفعل» می تواند شامل نهی ارشادی از «سوالِ استفهامی» از کُنه غایت افعال الهی باشد. این نهی (در لباس خبر) ناظر به محدودیت قلمرو ادراکی بندگان در مقام پرسش گر و عدم احاطه آنان به علم الهی باز می گردد.  
۹.

مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی بر اساس دیدگاه متخصصان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی مدل کیفی رویکرد زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 976
هدف این پژوهش تدوین مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، 12 متخصص روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی بررسی شدند و داده ها تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد. از نرم افزار MAXQDA2018 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. 180 کد اولیه در کدگذاری باز به دست آمد که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 20 دسته موضوعی قرار داده شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی به عنوان متغیر مرکزی یا مقوله اصلی شناخته شد. مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی می تواند نقشه مفهومی ارزشمندی برای هدایت دامنه وسیعی از خدمات نظام آموزشی باشد. در کوشش هایی که برای کمک به مدیران مدارس ابتدایی برای مقابله و سازگاری در طول شرایط سخت و بحران ها صورت می گیرد. یک دیدگاه نظام مند درباره تاب آوری بسیار حائز اهمیت است.
۱۰.

Employee Mental Absence Diagnosing and Analysis of Digital Mental Health Platforms (Case study: Iran Tobacco Company)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Employee Mental Absence Mindfulness Digital Transformation Digital Mental Health Platforms Iranian Tobacco Company

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 668
Purpose : The purpose of this study is to investigate the diagnosis of employees' mental absence and to provide a suitable model for the Iranian Tobacco Company. Method : This research was conducted with a qualitative-inductive approach and the method of Strauss-Corbin's grounded theory. The research tool (data collection) is a semi-structured interview that analyzes the data obtained from interviews with 10 qualified elites and experts of the Iranian Tobacco Company in three stages of open, axial, and selective coding in ATLAS TI software using the grounded theory method. Findings : 13 general categories in the form of a paradigm model in which these factors include causal conditions (individual factors; factors of group behavior; organizational factors; environmental factors), axial phenomenon (diagnosis of the mental absence of employees), contextual conditions (environmental and physical context), intervening conditions (individual factors ), and strategies (organizational strategy; job-related strategy; career development strategy), and consequences (individual outcomes; effectiveness; group outcomes) were identified. Conclusion : In a business environment with digital disruption from competitors and customers who have more choices through the availability of digital applications and information, it is important to ensure that organizations can quickly understand and adapt to new information. The need for mindfulness and control of mental absence is a prerequisite for digital transformation.
۱۲.

طراحی الگوی فرایندی برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برند کارفرما برندسازی صنعت بانکداری بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 952
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی فرایندی برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ایران انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع با توجه به هدف کاربردی و با توجه به مشخص نبودن ابعاد الگو از نوع اکتشافی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه مدیریت منابع انسانی و تعدادی از مدیران خبره واحد منابع انسانی بانک ملت می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 17نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (892/0) تأئید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل ارزش های محتوایی و ساختاری)، مقوله محوری (فرآیند برندسازی کارفرما)، بسترسازها (شامل ارتباطات برند کارفرما، سبک رهبری و مدیریتی کارفرما، توانمندسازی بیرونی برند کارفرما، فرهنگ پشتیبان برند کارفرما)، شرایط زمینه ای (شامل شرایط عدم اطمینان برندساز کارفرما و قدرت برند کارفرما)، راهبردها (راهبردهای درون سازمانی و برون سازمانی برندساز کارفرما)، و پیامدها (شامل پیامدهای داخلی و خارجی برند کارفرما) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان به صورت علی و معلولی در مدل با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ترسیم گردید.
۱۳.

ارائه مدلی برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش اثربخشی مدارس استان هرمزگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 980
این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان انجام شد. جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس و در بخش کمّی شامل کلیه مدیران، دبیران و هنرآموزان مدارس در استان هرمزگان در سال تحصیلی 97-1396 (6800=N) بود. حجم نمونه در بخش کیفی با توجه به اصل اشباع داده ها، 10 نفر و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 364 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه با روش مثلث سازی و پایایی آن از طریق کاپای کوهن 792/0 به دست آمد و در بخش کمّی روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تأیید رسید. پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری و در بخش کمّی از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 6 بُعد و 16 مؤلفه و 65 شاخص منجر شد.
۱۴.

Promoting the Accountability of Secondary School Principals of Hormozgan Province: Analysis of Dimensions and Components with a Qualitative Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Accountability Principals secondary schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 639
Purpose: The efficiency of various organizations, especially educational organizations, depends to a large extent on the accountability of their principals. Therefore, the aim of the present research was to analyze the dimensions and components of promoting the accountability of secondary school principals. Methodology: This was an applied qualitative study. The study population included academic experts in educational management and educational sciences of Hormozgan province in 2020-2021. According to the principle of theoretical saturation, the sample size was estimated to be 10 individuals who were selected by purposive sampling method. The data collection instrument included a semi-structured interview. The validity of the above instrument was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated 0.85 using intercoder agreement coefficient. Finally, data analysis was carried out by open, axial and selective coding method in MAXQDA ver. 2018. Findings: The results of the present research showed that promoting the accountability of secondary school principals consisted of 32 indices, 9 components and 3 dimensions as follows: social accountability with two components of commitment to others and justification of an action to others, organizational accountability with four components of monitoring mechanisms, reporting, downward accountability and internal accountability, and functional accountability with three components of individual accountability, transparency and participation. Finally, the model of promoting the accountability of secondary school principals was drawn. Conclusion: According to the results of the current research, in order to promote the accountability of secondary school principals, it is necessary to promote social, organizational, and functional accountability dimension and their indices and components.
۱۵.

تحلیل معیارهای نقد ادبی صهبایی با تأکید بر شرح سه نثر ظهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 865
نقد آثار برجسته در همه ادوار از بدو ظهور آن اثر امری رایج و شایع بوده است و اهمیّت پژوهش در این زمینه کمتر از ارزش آثار خلق شده نیست. در قرن دوازدهم هجری امام بخش صهبایی از جمله منتقدانی است که میراث دار نظریه های ادبی ادیبانی چون مُنیر لاهوری، آزاد بلگرامی و سراج الدین علی خان آرزو است که باعث شکل گیری این شاخه ادبی در شبه قاره شد. رساله "شرح سه نثر ظهوری" از جمله آثاری است که می توان آن را تبلور اندیشه های جدید صهبایی دانست که در نتیجه تحلیل و نقد عناصر زبانی و بلاغی رساله مزبور به دست آمده است. امتیاز دیدگاه های صهبایی، در حوزه نقد ادبی در عین تازگى، علمى و منسجم بودن آن است. مظاهر عدول از مقتضای ظاهر(وضع مُظهر در موضع مُضمر)، استعمال واژه موقوف بر سماع یا قیاس، شعر دو لَخت(مطلع دو لختی)، طَرفِ وقوع(استعاره ایهامی کنایی)، مناسبات الفاظ در کلام، اطلاق و حَملِ الفاظ تازگی و بی سابقه بودن دیدگاه او را به وضوح نشان می دهد. بسیاری از اصطلاحات موجود در آثار او صورت اولیّه تعبیراتی است که امروز در مکاتب نقد ادبی جدید در دنیا مطرح می شود؛ مثلاً او "کلمه بندی" را تقریباً به مفهوم texture یا همان "بافت" و "استخوان بندی" را به معنی structure یا "ساختار"به کار می برد. اصطلاح استعاره ایهامی کنایی(طَرف وقوع) بعد از خانِ آرزو، ظاهراً فقط در آثار صهبایی آمده است. صهبایی ارزش استعاره در آفرینش های ادبی را منوط به پیچیدگی و دیریابی و کاربرد آن در آثار فحول ادبی می داند. این مقاله با رویکرد تحلیلی- توصیفی می کوشد
۱۶.

نقش هویت ملی و سرمایه فرهنگی در ارتقای آموزش شهروند جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فرهنگی شهروند جهانی هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 372
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی در ارتقای آموزش شهروند جهانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته (کیفی کمی) و رویکرد کیفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری (بازمحوری انتخابی) و رویکرد کمی، روش پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان (اعضای هیأت علمی استان هرمزگان)، با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و اصل اشباع، 14 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان هرمزگان با استفاده از جدول مورگان انتخاب و نمونه آماری 185 نفر به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از فیش برداری و مصاحبه حضوری نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های هویت ملی (تعلق خاطر به نمادها، اسطوره های ملی و مذهبی، فرهنگ و روش اسلامی، نقش تاریخ، احساس تعلق به فرهنگ، روش زندگی ایرانی، آشنایی با میراث جهانی) و سرمایه فرهنگی (حالت تجسم یافته ذهنی، حالت تجسم یافته عینی، حالت نهادی شده) بر روی آموزش شهروند جهانی دارای بار عاملی بالای 5/0 هستند و از لحاظ آماری در سطح معنی دار قرار دارند و مدل ارائه شده با توجه به شاخص های AGFI، GFI، RASEA دارای برازش مناسب است و به مسئولان نظام های آموزشی پیشنهاد می شود جهت افزایش و ارتقای سطح آموزش شهروند جهانی به مؤلفه های سرمایه فرهنگی تأکید و توجه خاص داشته باشند.
۱۷.

طراحی الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مؤلفه های سرمایه فرهنگی و هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش شهروند جهانی سرمایه فرهنگی هویت ملی نظام آموزشی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 464
مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی جامع برای الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مؤلفه های سرمایه فرهنگی و هویت ملی انجام پذیرفت. روش شناسی: روش تحقیق آمیخته (کمی کیفی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی فعال در دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان هرمزگان و از روش نمونه گیری هدفمند  با بهره گیری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه های نیمه ساختریافته از 14 نفر استفاده شد و جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد استان هرمزگان به تعداد 185 نفر به کمک جدول مورگان از هریک از جوامع آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. آزمون های آماری آزمون های استنباطی روش تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخص های روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری smart-pls استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که مؤلفه های هویت ملی سرمایه فرهنگی برای آموزش شهروند جهانی از برازش مناسبی برخوردارند و در پایان نیز بر مبنای یافته ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه شده است.
۱۸.

بررسی و تحلیل برخی از دیدگاه های زبانی امام بخش صهبایی با تکیه بر شرح سه نثر ظهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صهبایی شبه قاره نقد زبانی توافق اللسانین بدل البدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 196
اثر هنری دیگرگونه نگریستن است و این نگرش هنری در کارکردهای زبانی آشکار می گردد. بهره گیری از عناصر زبانی نیز، نشانگر نگرش هنری هنرمند است؛ به این معنا که نویسنده با به کارگیری زبان هنری اثرش را فصیح و بلیغ و تأثیرگذار می گرداند. در پژوهش پیشِ رو به روش توصیفی-تحلیلی سعی کرده ایم به خوانش عناصر تازه کتاب «شرح سه نثر ظهوری» که نماینده نقد زبان شناسی نوظهور قرن نوزدهم میلادی در شبه قاره است بپردازیم؛ عناصر تازه ای چون اختلاف لغات براساس اختلاف مصوت و صامت، بدل البدل نوع تازه ای از ابدال، توافق اللسانین در مبحث لغت. هدف اصلی این پژوهش، کشف و معرفی این عناصر تازه زبانی است که در حوزه زبان شناسی دوره صهبایی مطرح بوده است. دستاوردها گویای این است که شارح به خوبی توانسته در شرح اثر، ارتباط بین سه عنصر اساسی پدیدآورنده، متن و مخاطب را حفظ و موازین علمی زبان شناسی را که هنوز در حال تکوین بوده، رعایت کند. همچنین او به خوبی توانسته است مسائل زبانی دوره خود را، طبق اصول و موازین علمی روزگار در آثار خود پی بگیرد. بازخوانی علمی آرای زبانی صهبایی و معاصرانش می تواند برای مخاطب در ادراک آثار ادبی این دوره، شعرشناسی، نثرپژوهی و در نتیجه، غنابخشی به ظرفیت های نقد زبانی مؤثر افتد.
۱۹.

مدلسازی کیفی تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی مدل‌سازی کیفی رویکرد زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 669
هدف این پژوهش تدوین مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، 15 نفر از مدیران و معلمان نمونه مدارس ابتدایی و کارشناسان ستادی حوزه آموزش ابتدایی در ادارات آموزش و پرورش بررسی شدند و داده ها تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد. از نرم افزار MAXQDA2018 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. 149 کد اولیه در کدگذاری باز به دست آمد که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 21 دسته موضوعی به ترتیب سلامت جسمانی و روانی، ویژگی های شخصیتی سالم، توانائی های تاب آورانه، اعتقادات و باورهای تاب آورانه، مدیریت مناسب هیجانات و احساسات، ادراک درست از اجزاء نظام آموزشی، تعاملات مثبت و سازنده با اجزاء نظام آموزشی، اعتماد سازی مدیر با اجزاء نظام آموزشی، استفاده بهینه از توانمندی های اجزاء نظام آموزشی، شرایط محیطی مناسب، مشورت و مشارکت در تصمیم گیری، اقدامات و کارکرد های تاب آورانه، تحقق اهداف سازمانی، مهارت های سه گانه مدیر، آینده نگری، باورها و ارزشهای دینی و مذهبی، چالش پذیری و تبدیل آنها به فرصت، مساله محوری و مشکل گشایی، تلاش در جت رضایتمندی اجزاء نظام آموزشی، برگزاری منظم جلسات درون مدرسه ای و سیستم های حمایت کننده قرار داده شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی به عنوان متغیر مرکزی یا مقوله اصلی شناخته شد. مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی می تواند نقشه مفهومی ارزشمندی برای هدایت دامنه وسیعی از خدمات نظام آموزشی باشد. در کوشش هایی که برای کمک به مدیران مدارس ابتدایی برای مقابله و سازگاری در طول شرایط سخت و بحران ها صورت می گیرد. یک دیدگاه نظام مند درباره تاب آوری بسیار حائز اهمیت است.
۲۰.

The Role of Individual and Collective Components on the Formation of Social Trust in Secondary High School Students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Individual Components Collective Components Social Trust students Secondary High School

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 340
Purpose: The aim of this study was to investigate the role of individual and collective components on the formation of social trust in high school students. Methodology: The present study in terms of applied purpose and in terms of performance, it was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative section was experts, experts and specialists in the field of education and training and in the quantitative section were the principals and deputies of the second secondary school in Tehran in the academic year 2019-20, whose number was 380. The research sample in the qualitative section according to the principle of theoretical saturation were 15 people who were selected by purposive sampling method and in the quantitative section according to Cochran’s formula were 190 people who were selected by multi-stage cluster sampling method. To collect data, review of research texts and literature, semi-structured interview and researcher-made questionnaire (110 items) were used. The validity of the interview was confirmed by a review of 10 faculty members and its reliability was calculated by the subject internal agreement coefficient of 0.86. It was obtained from 0.70. Data were analyzed in SPSS and AMOS software by content analysis, factor analysis and structural equation modeling. Findings: Findings showed that in the formation of social trust, two components, individual and collective, played a role. Determination, self-control and collective component had nine dimensions of social commitment, social participation, social support, social respect, and social discipline, loyalty to values, behavioral validity, social development and friendly relations. Conclusion: The results showed that individual and collective components played an effective role in the formation of social trust in high school students

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان