مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال پنجم زمستان 1396 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای خرافی رسانه های جمعی فوتبال بعدعمل بعدباور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 82
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبال بود. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر استان فارس (520 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونه آماری تحقیق تعیین شد (223 =n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که در بخش نقش رسانه های جمعی 23 سؤال در چهار خرده مقیاس (عوامل فرهنگ سازی، عوامل آگاهی، عوامل اطلاع رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی) و در بخش باورهای خرافی 14 سؤال که در دو بعد عمل و باور تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد بین نقش رسانه های جمعی و رفتارهای خرافی همبستگی منفی در سطح 95 درصد وجود دارد و همچنین، بین مؤلفه های رسانه های جمعی: آگاهی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نیز با رفتارهای خرافی همبستگی منفی معناداری در سطح 95 درصد وجود دارند و بین نقش مشارکت رسانه های جمعی و رفتارهای خرافی رابطه معناداری در سطح 95 درصد وجود ندارد. بین رسانه های جمعی و رفتارهای خرافی در دو بعد عمل و باور همبستگی منفی در سطح 95 درصد رابطه معناداری دارند. آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این است که متغیرهای آگاهی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی 27 درصد واریانس متغیر رفتارهای خرافی را تبیین کرده است.
۲.

طراحی مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهررشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط مشتریان باشگاه های ورزشی رفتار مشتریان وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 20
این پژوهش باهدف ارائه مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی شهر رشت بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای از همه مناطق 10 گانه شهر رشت انتخاب شدند. از مناطقی که بیشتر از 10 باشگاه وجود داشت دو باشگاه و از مناطقی که کمتر از 10 باشگاه وجود داشت یک باشگاه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به جامعه آماری که نامحدود بود، از بین مشتریانی که داوطلب به همکاری با محقق بودند 3۸۴ نفر به پرسشنامه کیفیت ارتباط، رفتار مشتریان، ویژگی ارتباطی مشتریان (کیم، 2008) و وفاداری (لیو، 2008) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی از (اسمارت پی ال اس ۳) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه بین کیفیت ارتباط با وفاداری و رفتار، کیفیت ارتباط با رفتار با میانجی گری وفاداری معنی دار بود. بین وفاداری و رفتار مشتریان رابطه معنی دار مشاهده شد، بین ویژگی ارتباطی با وفاداری و رفتار، ویژگی ارتباطی با رفتار میانجی گری وفاداری رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری می شود مدیران باشگاه ها علاوه بر کیفیت ارتباط بامشتریانشان باید به ویژگی ارتباطی آنان نیز توجه کنند.
۳.

اثر سواد رسانه ای بر قابلیت های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی سواد رسانه ای قابلیت کارآفرینی دانشجو علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 697
هدف از پژوهش حاضر اثر سواد رسانه ای بر قابلیت های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان رشته علوم ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته علوم ورزشی کرمانشاه (دانشگاه رازی، دانشگاه آزاد و پیام نور) بود (1000 نفر). از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب استفاده شد و 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار، پرسشنامه های محقق ساخته سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی و پرسش نامه استاندارد قابلیت های کارآفرینی زندی (1392) است. پایایی و روایی پرسشنامه های مذکور از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم با نرم افزار لیزرل و مقدار CR و AVE موردبررسی قرار گرفت و آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری انجام شد. نتایج نشان داد که سواد رسانه ای بر سواد اطلاعاتی اثر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد. همچنین سواد رسانه بر توفیق طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری و تحمل ابهام اثر مستقیم مثبت و معنی داری دارد و سواد اطلاعاتی بر تمامی قابلیت های کارآفرینی اثر مستقیم مثبت و معنی داری دارد. درنهایت سواد رسانه ای از طریق متغیر میانجی سواد اطلاعاتی بر توفیق طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری و تحمل ابهام اثر غیرمستقیم مثبت و معنی داری دارد. دانشجویان علوم روزشی باید سواد اطلاعاتی خود را با به کارگیری سواد رسانه ای ارتقا دهند و بدین شکل باعث بالا رفتن قابلیت های کارآفرینی خود شوند.
۴.

بازنمایی ستاره ورزشی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی (نشانه شناسی تبلیغات شامپو «کلیر» و روغن موتور «کاسپین»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات بازرگانی افراد معروف ورزشی اسطوره نشانه شناسی بارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 560
امروزه نشانه ها سراسر زندگی انسان ها را در برگرفته اند. تبلیغات نیز نظامی از نشانه هاست که در همه ساعات شبانه روز، ذهن و چشم افراد را تسخیر کرده است. دراین بین افراد معروف، گاه دستاوردی می شوند برای افزایش میزان نفوذ تبلیغات در اذهان عمومی. در این راستا هدف مقاله پیش رو ارائه نوعی اسطوره شناسی و اسطوره زدایی از واقعیت پنهان پشت متن تبلیغات است. در این مطالعه در قالب نظریه نشانه شناسی و تحلیل اسطوره بارت، دو آگهی مورد تحلیل قرارگرفته تا معنای ضمنی و مرتبه دوم پیام و متن مشخص گردد. از میان آگهی های بی شماری که در سراسر جهان و با حضور اسطوره های ورزشی تهیه می شوند این مقاله به نشانه شناسی تبلیغ شامپوی «کلیر» با حضور کریستیانو رونالدو و تبلیغ «روغن موتور کاسپین» با حضور «جواد نکونام» پرداخته تا تأثیر حضور این افراد بر عملکرد تبلیغ نشان داده شود. درنهایت این تحقیق به این نتیجه رسید که این اسطوره ها به بازنمایی واقعیت پرداخته و شرایط را آرمانی تر از چیزی که هست نشان داده و بدین وسیله مخاطبان زیادی برای خود فراهم می کنند.
۵.

بررسی و نقدکتاب خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روزنامه نگاری ورزشی نقد کتاب تربیت بدنی رسانه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 650
مقاله حاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب "خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی" تالیف حمید قاسمی، معصومه حسینی، محمدعلی قره و عبد المهدی نصیرزاده است. این اثر توسط انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ و منتشرشده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب موردبررسی و به صورت مطالعه موردی بود. نتایج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزه ی تربیت بدنی و رسانه های ورزشی است و امتیازات فراوان و ساختار منسجمی دارد. این کتاب دارای سه بخش کلی است که شامل 12 فصل است. تعداد صفحات کتاب 306 صفحه است. چاپ اول آن در سال 1394 است این اثر 10 ماه بعد و در سال 1395 به چاپ دوم رسید. تعداد شمارگان در هر نوبت چاپ 200 نسخه است. کتاب از بعد صوری یا شکل ظاهری اثر، به لحاظ کیفیت صفحه آرایی و صحافی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از بعد ساختاری نیز انسجام و نظم مطلوبی در نحوه ارائه و   جایگاه مطالب در هر فصل و درمجموع کل اثر وجود دارد. همچنین به لحاظ روزآمدی محتوایی، این اثر تازه ترین اطلاعات علمی مربوط به روزنامه نگاری ورزشی را در بردارد. در پایان پیشنهاد می شود تا کتاب ها به صورت دوره ای توسط نویسندگان آن مورد ویرایش و بازبینی قرار بگیرند تا به غنای هر چه بیشتر اثر کمک شود.
۶.

نقش ترویج رسانه ای درحمایت مالی بانک ها از ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات ترویج رسانه ای حمایت مالی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 642
هدف از این تحقیق بررسی نقش ترویج رسانه ای در گرایش بانک های کشور به حمایت مالی از ورزش بود. روش تحقیق کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه ی این تحقیق را مسئولین حوزه حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی کشور که دارای حمایت مالی ورزشی بوده اند (19 بانک) و در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، تشکیل می دادند. جامعه به طور تمام شمار در تحقیق موردتوجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. نتایج نشان داد که ترویج رسانه ای جزی اهداف و دستاوردهای بانک ها در حمایت مالی از ورزش است که شامل کدهای اطلاع رسانی و تبلیغ است. از طرفی بانک ها در مسیر حمایت مالی از ورزش نیز با تنگناهای ترویج رسانه ای مواجه اند که مشمول کدهای محدودیت قانونی تبلیغات و اطلاع رسانی و عدم صحه گذاری و همکاری مسئولین و ورزشکاران است. می توان با در نظر گرفتن ترویج رسانه ای به عنوان یکی از اهداف و دستاوردهای حامیان در حمایت مالی از ورزش و تلاش در جهت تقویت آن و نیز درصدد رفع تنگناهای مرتبط با ترویج رسانه ای برآمدن، رابطه ی حمایت مالی را بیش ازپیش تقویت کرد و نیز موجبات ورود دیگر حامیان را به این عرصه فراهم آورد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶