مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال ششم پاییز 1397 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه های مجازی عملکرد ورزشکاران آسیب های روانی آسیب اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 857
رسانه های مجازی یک وسیله حیاتی برای مردم به شمار می رود و علی رغم امتیازها و قابلیت های فراوان، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است که به صورت مطالعات موردی در استان مرکزی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 28 ساله، استان مرکزی بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای بود. حجم نمونه 384 نفر و به صورت در دسترس در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی ورزشکاران جوان و  ابعاد آسیب های روانی؛ (جسمانی کردن، وسواس اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب مرضی، افکار پارانوئیدی، روان پریش گرایی) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی با ابعاد آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، بیکاری و انحرافات جنسی همبستگی معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر آسیب اجتماعی شامل؛ خودکشی و دزدی رابطه معناداری به دست نیامد. پیشنهاد می گردد با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از رسانه های مجازی در میان این قشر، با آگاه سازی ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه لازم برای آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.
۲.

بررسی مدل ساختاری اثر دانش محصول مصرف کننده بر پذیرش برند لباس های ورزشی بر اساس تحلیل چند گروهی در AMOS(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش محصول مصرف کننده لباس ورزشی پذیرش توسعه برند اعتماد برند والد تحلیل چند گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 88
هدف پژوهش، بررسی معادلات ساختاری اثر دانش محصول مصرف کننده بر پذیرش توسعه برند لباس های ورزشی بر اساس تحلیل چند گروهی است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری، ازنظر هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان برند ورزشی مجید در شهر تهران بود. با توجه به اینکه حجم جامعه نامشخص بود با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 384 برآورد شد، لذا با توجه به احتمال ریزش نمونه ها 400 پرسشنامه در بین مصرف کنندگان پخش که از این تعداد 380 پرسشنامه قابل قبول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه کلیسر و مانتل (1994)، النا دلگادو (2005) و چانگ و همکاران (2001) استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی بررسی و پس از اصلاحات، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین پایایی و روایی سازه ای با استفاده از معادلات ساختاری ارائه گردیده است. یافته ها نشان داد دانش مصرفی زنان و مردان بر پذیرش توسعه برند کالای ورزشی و سپس اعتماد به آن ها اثرگذار است. این در حالی بود که وزن رگرسیونی مسیرهای مدل نشان داد دانش محصول بر پذیرش توسعه برند در زنان نسبت به مردان اثرگذاری نسبتاً بهتری دارند.
۳.

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی ورزش همگانی رسانه های ورزشی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 682
با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه صادقیان و همکاران (1393) با پایایی 0/84 بوده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری (آزمون کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه ای) و با کمک نرم افزار اس پی اس اس و در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، نقش رسانه بر آگاه سازی دانشجویان درباره ورزش همگانی نسبت به فواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا مطلوب بود؛ و در مورد اطلاع رسانی رسانه در مورد مکان های مناسب و برنامه های آموزشی رسانه درباره ورزش همگانی مطلوب بود. درنتیجه زمینه ها و اقدامات لازم در رسانه ها باید انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه لازم برای دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.
۴.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تفکر استراتژیک مدیریت دانش اداره ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 251
هدف از انجام این تحقیق، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تمامی کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران را شامل می شود. با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته فناوری ارتباطات و ارتباطات، تفکر استراتژیک منوریان و همکاران (1391)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد ضریب استاندارد بین دو متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیاده سازی مدیریت دانش برابر با 52/0 و بین دو متغیر تفکر استراتژیک و پیاده سازی مدیریت دانش برابر 37/0 است. پس می توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش تأثیر دارد.
۵.

نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (E-CRM) در چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی سازمانی ارتباط الکترونیکی انعطاف پذیری پاسخگویی شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 139
هدف از این تحقیق بررسی نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری با چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی است. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش 120 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی را شامل می شود که پرسشنامه این پژوهش را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس در سطح 0/05 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین مدیریت ارتباط الکترونیک با ابعاد پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیر پیش بین (مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری) در مجموع توانست 45% از تغییرات واریانس متغیر ملاک (چابکی سازمانی) را تبیین کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، ادارات ورزش و جوانان برای رسیدن به حداکثر چابکی و مزیت رقابتی پایدار از سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری استفاده بهینه کنند.  
۶.

یادگیری زبان انگلیسی با فناوری اطلاعات و شیوه سنتی در دانش آموزان رشته تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات آموزش سنتی یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان رشته تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 299
هدف این پژوهش مقایسه بین آموزش به کمک فناوری اطلاعات و آموزش به شیوه سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان تربیت بدنی است. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای و جامعه آماری را دانش آموزان متوسطه رشته تربیت بدنی شهرستان آمل با حجم 876 شامل می شوند. از جامعه آماری تعداد 40 نفر از دانش آموزان به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در ابتدای آزمایش از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. هر دو گروه ابتدا در شرایط مساوی توانایی زبانی قرار داشتند؛ زیرا تفاوت بین میانگین های هر دو گروه، به لحاظ آماری معنا دار نبود. در پایان نیز از هر دو گروه پس آزمونی به منظور سنجش میزان یادگیری به عمل آمد. برای اندازه گیری یادگیری انگلیسی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. داده ها با استفاده از روش t دوگروهی مستقل تجزیه وتحلیل شد.  یافته ها، مقدار t دوگروهی نشان داد که بین آموزش به کمک فناوری اطلاعات با آموزش به شیوه سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان تفاوت وجود دارد. در نتیجه تدریس زبان انگلیسی با استفاده از فناوری اطلاعات در انگیزه دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به روش سنتی مؤثر بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶