مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - علمی-ترویجی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

 


 

 

 


 

درجه علمی: علمی- ترویجی

 

دوره انتشار: فصلنامه

 

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

 

مدیرمسئول: مرتضی رضایی صوفی

 

سردبیر: حمید قاسمی

 

 

هیات تحریریه: ابوالفضل فراهانی، عبدالحمید احمدی، فرزاد غفوری، محمدعلی قره، حمید قاسمی، محمود گودرزی، صدیقه حیدری نژاد، سید امیر احمد مظفری، رحیم رمضانی نژاد، مرتضی رمضانی صوفی، بهرام یوسفی

 

 

وب سایت: http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/

 

 


 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸