مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال پنجم بهار 1397 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بلیت الکترونیکی فوتبال مدل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 106
 در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می کند. باشگاه های های موفق همواره به دنبال به کارگیری روش ها و ابزارهای نوین به عنوان مزیت های رقابتی و جهت نیل به توسعه و بهبود مستمر هستند. یکی از این ابزارها مدیریت ارتباط با مشتری است که با توسعه فن آوری و ارتباطات، امروزه به عنوان مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک برشمرده می شود. هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. جمع اوری داده ها از پرسش نامه ی ال مومانی و نور (2009)، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنی داری بین مؤلفه های خدمات (سهولت استفاده، قابلیت استفاده، لذت از خدمات) با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی وجود دارد، همچنین تأثیر مثبت و معناداری نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی در تأثیر مؤلفه های خدمات (سهولت استفاده، قابلیت استفاده، لذت از خدمات)، بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، تأیید شد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت، موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به عنوان راهبرد، نرم افزار و فرایند می بایست در صنعت ورزش ایران جایگاه ویژه ای داشته باشد. اگرچه در مسیر اجرای آن مشکلات زیر ساختاری وجود دارد ولی مدل های مفهومی پایه ای می تواند نقطه ی شروع خوبی برای آینده عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در باشگاه ها باشد.
۲.

بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل گفتمان انتقادی تیتر روزنامه های ورزشی شهر آورد الگوی ون لیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 496
مطبوعات ورزشی ازجمله رسانه های نوشتاری مهم در جامعه هستند. ازآنجاکه تیتر روزنامه به دلیل ارائه تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه بندی آن، برداشتی را برای مخاطبین فراهم می سازد، اکثر افراد نگاهی به آخرین تیترهای روزنامه ها و مجلات ورزشی دارند. شم زبانی و آگاهی افراد از معانی حقیقی و تحت اللفظی واژه ها در جملات و عبارات به کاررفته در بسیاری از موارد به آن ها کمک می کند تا در درک مفهوم نوع زبان مختص به آن ورزش مشکلی نداشته باشند. روش پژوهش این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و تیترهایی از شهرآورد دو تیم پرسپولیس و استقلال از چند نشریه ورزشی به صورت هدفمند انتخاب شده و بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون لیون موردبررسی قرار گرفتند. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از این که نویسنده در انتخاب تیترهای ورزشی از چه راهبردهای زبان شناختی استفاده نموده است و در لایه های زیرین این تیترها چه نکته های فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک نهفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تیترها به میزان پوشیدگی و ابعاد مخفی گونه زبان بر اساس مؤلفه های معنایی نظیر طرد و جذب و زیرشاخه های آن ها، دربردارنده خصوصیات جامعه شناختی و ایدئولوژیک هستند.
۳.

ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی کارکنان رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 835
هدف از تحقیق حاضر ارتقای تعهدسازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی از طریق عدالت سازمانی و رضایت شغلی بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند (150= N). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف (۱۹۹۳)، پرسشنامه رضایت شغلی براون (1993) درنهایت پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1991) با آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0،82/0و92/0) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که عدالت سازمانی نقش مؤثری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشت. به طورکلی مدل نقش عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی برازش قابل توجهی به دست آورد. ازاین رو می توان اذعان نمود عدم وجود عدالت سازمانی در هر ارگانی باعث بی تعهدی نسبت به سازمان و عدم رضایت شغلی در افراد می شود. مدیران قبل از هر تصمیمی باید از وجود عدالت سازمانی اطمینان داشته باشند تا از بروز مشکلات درون سازمان جلوگیری به عمل آید.
۴.

تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی علم سنجی تحلیل محتوا شاخص اچ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 144
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از فنون علم سنجی، جایگاه مطالعات علوم ورزشی ایران از سال 2000 تا 2016 را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع مطالعات علم سنجی است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی ایران در حوزه ی علوم ورزشی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می دهد. نتایج بررسی نشان داد که تولید علمی علوم ورزشی ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در فاصله زمانی 2016-2000 تعداد 615 مدرک است. در بازه زمانی مذکور، Rahnama N پر تولیدترین پژوهشگر، Sadeghi H پر استنادترین پژوهشگر و Sadeghi H دارای بیشترین شاخص اچ بوده اند. پژوهشگران تربیت بدنی ایران بیشترین همکاری را با همتایان خود در کشورهای ایالات متحده، کانادا و انگلستان داشته اند. همچنین واژه های Exercise، Training و Muscle به عنوان پربسامدترین واژگان در پژوهش های علوم ورزشی ایران بوده اند. به طورکلی، تولیدات علمی پژوهشگران علوم ورزشی ایران از سال 2000 تاکنون روندی رو به رشد داشته است. همچنین تحلیل محتوای پژوهش های علوم ورزشی نشان داد که غالب مقالات در خصوص تأثیر تمرین بر سیستم های مختلف بدن، مباحث توان بخشی و همچنین تجزیه وتحلیل حرکتی است.
۵.

تأثیر پذیرش هویت اجتماعی با استفاده از برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتارمصرفی مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت اجتماعی برند رفتار مصرف کننده برند ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 939
هدف از این پژوهش بررسی میزان اثر هویت اجتماعی برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتار مصرفی مشتریان بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق نیز مشتریان برندهای معتبر ورزشی خارجی (نایک، آدیداس و پوما) در سطح شهر تهران بود و نمونه آماری به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پس از تائید روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و همچنین پایایی درونی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (89/0) مورداستفاده قرار گرفت. در روش های آماری از تحلیل عاملی و تحلیل عاملی تأییدی، آزمون معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های برازش مطلوب و نشان دهنده ی تائید مدل می باشند. با توجه به نتایج می توان گفت که هویت اجتماعی برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتار مصرفی مشتریان مؤثر بود. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که هویت اجتماعی برند پیش بینی کننده ی مناسبی برای متغیرهای رفتار مصرف کننده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که هویت اجتماعی برند از عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی مشتریان است و ادراک مشتری را در جهت استفاده از برند هدایت می کند. لذا برند با هویت قوی منشا شکل گیری روابط بلندمدت مشتری و شرکت می شود و بر رفتار مصرفی مشتریان خود تأثیر می گذارد.
۶.

اعتباریابی و روایی سنجی ابزار سنجش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استانداردسازی ابزار خدمات ورزشی تبلیغات دهان به دهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 172
هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته اند، تشکیل دادند. ملاک حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها با توجه به تعداد سؤالات (21سوال) در تحلیل عاملی به این منظور 194 نفر مشتریان مراجعه کننده به باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام به صورت تصادفی انتخاب و پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان را تکمیل کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان جانگ (2007) که مشتمل بر مؤلفه های قدرت رابطه، دانش فرستنده، تخصص گیرنده، ریسک ادراک شده گیرنده، گروه مرجع و پیگیری اطلاعات می باشد، استفاده شد. با استفاده از روش سه مرحله ای پرسش نامه ترجمه و سپس برای انجام روایی صوری محتوایی در اختیار 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود ( , CR>.7α). در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای سازه خود باشند. شاخص های 31/1=x2 /df ، 04/0= RMSEA و همچنین 99/0= CFI، 99/0= IFI، 95/0= NFI، 90/0= AGFI، 94/0= GFI هم برازش مدل را تأیید کردند. نتایج نشان داد تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم تبلیغات دهان به دهان می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶