مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال نهم پاییز 1400 شماره 33 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی میزان پایبندی داوران مجله های علمی – پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به کدهای اخلاق داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پایبندی داوران مجله های علمی - پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کدهای اخلاق داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 159
هدف این تحقیق، تعیین کدهای اخلاق داوری در مجله های علمی – پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی و بررسی میزان پایبندی داوران به آن کدها بود. روش این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی و توصیفی است و از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. بنابراین با توجه به هدف و فرآیند پژوهش؛ روش اجرای آن، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بود. پرسشنامه های این پژوهش مشتمل بر دو بخش کدهای اخلاق داوری در بعد ساختاری (شامل 14 گویه) و کدهای اخلاق داوری در بعد محتوایی (شامل 11 گویه) بود که برای تمامی اعضای هیأت تحریریه 27 مجله علمی- پژوهشی ارسال شد که تعداد این افراد 98 نفر بود. از آنجایی که تعداد جامعه تحقیق محدود و مشخص بود، نمونه آماری را برابر با جامعه آماری و به صورت کل شمار در نظر گرفتیم و پرسشنامه های عودت داده شده و قابل استفاده، 75 نسخه بود. پس از تعیین روایی و پایایی در مراحل قبل، پرسشنامه ها به منظور جمع آوری اطلاعات در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. میزان پایبندی داوران به کدهای اخلاق داوری (بعد ساختاری) و (بعد محتوایی) در مجله های علمی – پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران معنا دار است(001/0≥P). به نظر می رسد که اصول، ارزش ها و چارچوبی اخلاقی برای حرفه داوری مقاله-ها وجود دارد که رعایت آن کدهای اخلاقی قطعاً سلامت کاری و توسعه روزافزون را به فضای علمی و پژوهشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تزریق می نماید. از سوی دیگر، پایبندی داوران به اصول اخلاقی داوری نشریات تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطح مطلوبی است.
۲.

رابطه بین سبک دلبستگی روزنامه نگاران و خبرنگاران نشریات ورزشی با اشتیاق شغلی و حضور غیرمولّد: نقش تعدیلگری سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک دلبستگی ایمن سبک دلبستگی نا ایمن اشتیاق شغلی حضور غیر مولد سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 895
شور و شوق نیروی انسانی در کار یکی از مهم ترین دلایل افزایش بهره وری سازمان ها محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی در رابطه بین سبک دلبستگی روزنامه نگاران با حضور غیر مولّد و اشتیاق شغلی آنان می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی و از حیث هدف، کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، خبرنگاران و روزنامه نگاران شاغل در نشریات و روزنامه های ورزشی فعال کشور بودند و حجم نمونه با توجه به قاعده هنسلر و همکاران ( 2009)، 90 نفر مشخص گردید که به جهت اطمینان بیشتر، پرسشنامه های الکترونیکی با استفاده هم زمان از دو روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی برای 124 نفر از آنها ارسال شده و نهایتاً تعداد 107 عدد از پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها، از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart-pls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، سبک دلبستگی ایمن با اشتیاق شغلی و سبک دلبستگی نا ایمن با حضور غیر مولّد رابطه معنا داری داشته و سرمایه اجتماعی در رابطه بین سبک دلبستگی خبرنگاران و روزنامه نگاران ورزشی با اشتیاق شغلی و حضور غیرمولّد آنان نقش تعدیل گری دارد.
۳.

اثر برنامه نود برآمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه برنامه نود لیگ برتر فوتبال آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 44
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر برنامه نود برآمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال ایران است. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و دارای ماهیت کیفی است. در این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری، از این رویکرد استفاده شد. جامعه پژوهش مستندات انجام شده در حیطه پژوهش، مربیان، بازیکنان و داوران لیگ برتر فوتبال ایران و نیز اساتید دانشگاه بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و افراد تحت مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سپس داده های حاصل از 14 مصاحبه به روش نظریه داده بنیاد تجزیه وتحلیل گردید. کدهای حاصل از مصاحبه ها پس از تلخیص در مرحله کدگذاری محوری به 129 کد متمایز تبدیل شدند. با بررسی و مقایسه کدها مشخص شد که تمامی کدها را می توان به 60 مفهوم و5 مقوله اصلی تقسیم کرد. به طوری که مقوله ماهیت فوتبال دارای 17 مفهوم، مقوله قابلیت های لیگ دارای 19 مفهوم، مقوله ظرفیت های رسانه ملی دارای 10 مفهوم، مقوله برنامه نود دارای 3 مفهوم و مقوله مجری توانمند برنامه دارای 8 مفهوم است. مفاهیم شناسایی شده در بخش مقوله محبوبیت و مقبولیت برنامه نود نیز شامل 3 مفهوم می باشد.علاوه براین 5 مقوله نیز در بخش پیامد ها شناسایی شد. درنهایت نتایج ارتقا بازاریابی فوتبال ایران را نشان می دهد مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که در صورت استمرار موفقیت های یک برنامه فوتبالی، مخاطبان لیگ برتر نیز افزوده شده و به همراه خود مزایای مادی و معنوی به همراه خواهند داشت و گام مهمی در جهت حرفه ای شدن باشگاه های فوتبال ایران خواهد بود.
۴.

برآورد ارزش اقتصادی آگهی های تبلیغاتی برنامه نود برای صدا و سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برآورد اقتصادی صداوسیما آگهی تبلیغاتی فوتبال برنامه نود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 649
تبلیغات به عنوان یکی از مهم ترین عناصر بازاریابی نوین، محور اصلی برای جهت دادن به عقاید، نگرش و انتظارات مشتریان و درنهایت بروز یک واکنش رفتاری که خرید محصول موردنظر می باشد، مطرح است. از این رو هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی آگهی های تبلیغاتی برنامه نود برای صدا و سیما بود. این پژوهش کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس تعرفه آگهی تبلیغاتی از سایت سازمان صداوسیما اخذ گردید. تحلیل داده ها بر اساس نرم افزارExcel انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمد صداوسیما از آگهی تبلیغاتی برنامه نود در سال 1397، در هفته 000/000/400/5 تومان، در ماه 000/000/400/21 تومان و در سال 000/000/200/123/1 تومان درآمد داشته است؛ بنابراین با توجه به یافته های پژوهش به مسئولان صداوسیما پیشنهاد می شود با تأکید بر برنامه ریزی و پخش دوباره برنامه نود از صدا و سیما، درآمد خود را از محل آگهی های تبلیغاتی این برنامه افزایش دهند.
۵.

مقایسه پوشش رسانه ای ورزشی زنان و مردان درپایگاه های خبری مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سایت خبری تحلیل محتوا رسانه مجازی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 678
رسانه های مجازی یکی ازپربیننده ترین ودر دسترس ترین رسانه های اجتماعی در دهه اخیر هستندکه خبرهای ورزشی را هرچه سریع تر در اختیار مردم و به ویژه جوانان قرار می دهند. هدف ازپژوهش حاضر ، مقایسه نابرابری پوشش رسانه ای زنان و مردان در فضای مجازی بود. پژوهش از نوع کمی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘ ﮋوﻫﺶ، شمارگان پنج خبرگزاری پربیننده آفتاب، ایسنا، تابناک، تسنیم وفارس در سال 1395 بودند نمونه پژوهش، صفحه اول هرخبرگزاری بود که بصورت روزانه و از طریق برگه های کدگزاری شده جمع آوری شدند روایی برگه ها به تایید متخصصین رسیدند . ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه جنسیت، نوع ورزش، شخصیت و عکس های زنان ومردان بودند.داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون غیر پارامتریک کای اسکوئر (Chi-square) و از طریق نرم افزار 20spss تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که از 34768 خبر فقط 1140مورد از آنها مربوط به بانوان بودند( زنان 31/3% و مردان68/96% ) اولین ورزش زنان تیراندازی و مردان فوتبال بود. خبرهای دارای شخصیت زنان و مردان بترتیب456و 17951 بار بود. کل عکس های زنان 739 قطعه ولی عکس های مردان 22074 قطعه بود. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ آزﻣﻮن خی2 ﺑﺮای ﻫﺮچهار متغیر جنسیت، نوع ورزش، شخصیت و عکس، اﺧﺘﻼف را ﻣﻌﻨ ا دار نشان داد. ﺑﻨ ﺎﺑﺮایﻦ لازم است که رسانه های مجازی ضمن رعایت اصول بی طرفی رسانه ای ﺑﻪ ﻧﻘﺶ خود درتنویر افکار عمومی ونیز اعتلای همه جانبه ورزش دقت نموده تا از طریق ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی به توسعه پایدار ورزش کﺸﻮر کﻤک نما یﻨد.
۶.

توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه های اجتماعی با رویکرد طرح های ترکیبی و مدل سازی ISM (مدل سازی ساختاری- تفسیری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اقتصاد شبکه های اجتماعی ورزش صنعت ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 123
هدف این پژوهش، توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه های اجتماعی با رویکرد طرح های ترکیبی و مدل سازی ISM است. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود برای انجام دادن این پژوهش با بررسی جامع پژوهش و همچنین با استفاده از نظر متخصصان، هشت دسته عوامل تبیین توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه های اجتماعی شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در پنج گروه سطح بندی شدند. درادامه، پس از مشخص شدن سطوح هریک از عوامل و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم می ش ود. براس اس نت ایج، ع واملی مانند توسعه منابع مالی، توسعه سازمانی، توسعه نهادها و توسعه حامیان، در ارتب اط ب ا موض وع توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه های اجتماعی، اثرپذیری کمتری دارند. در در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده های سراسری می باشد. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس بخش کیفی بود. همچنین روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. نتایج بخش کمی نشان داد که مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه های اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد.
۷.

عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی گردشگران و تبلیغات شفاهی مقصد در بازدید از رویداد ورزشی (مطالعه موردی: رویداد سوارکاری شهر گنبدکاووس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویداد ورزشی تجربه دلبستگی تبلیغات شفاهی سوارکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 265
هدف از این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر دلبستگی مکانی گردشگران و تبلیغات شفاهی مقصد در بازدید از رویداد سوارکاری گنبد کاووس بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. 324 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین گردشگران حاضر در رویداد ورزشی اسبدوانی گنبدکاووس در پاییز سال 1398 انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد جین و همکاران(2012، 2015) قربان زاده و سعیدنیا (1398) لی و همکاران (2011، 2013) استفاده گردید که روایی آن ها توسط 10 نفر از خبرگان تایید شد. پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش و تایید قرارگرفت. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. یافته ها نشان داد که متغیرهای کیفیت تجربه رویداد با ضریب تعیین 605/0، رضایت با ضریب تعیین 582/0، کیفیت خدمات با ضریب تعیین 515/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را در دلبستگی گردشگران به مکان و متغیرهای کیفیت تجربه رویداد با ضریب تعیین 585/0، رضایت با ضریب تعیین 576/0، کیفیت خدمات با ضریب تعیین 497/0 به ترتیب می توانند بیشترین تأثیر را بر تبلیغات شفاهی گردشگران داشته باشند. نتایج نشان داد که رویدادهای ورزشی، دلبستگی مکانی و تبلیغات شفاهی گردشگران به مقصد را تقویت می کند.
۸.

نقش واسطه ای قدردانی مشتریان ورزشی در تأثیر مولفه های بازاریابی ارتباطی در ورزش بر وفاداری (مورد مطالعه: مشتریان باشگاه های بدن سازی تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای ارتباطات ورزشی وفاداری باشگاه های بدن سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 214
امروزه یکی از ابزار های ارتباط با مشتریان ورزشی و تعامل با مخاطبان در روابط عمومی ها، بازاریابی ورزشی است. پژوهش حاضر بدنبال بررسی نقش واسطه ای قدردانی مشتریان ورزشی در تأثیر مولفه های بازاریابی ارتباطی بر وفاداری آنان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدن سازی شهر تبریز است. در تحقیق حاضر به دلیل کثرت و پراکندگی جامعه آماری، به منظور دسترسی به مشتریان باشگاه های بدن سازی، نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 385 نفر (ورزشکار) از مشتریان باشگاه ها تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روابط میان متغیرها با بکارگیری مدل سازی معادله ساختاریAMOS20 و با استفاده وزن های رگرسیونی عادی و استاندارد شده تحلیل شد. همچنین جهت آزمون فرضیههای تحقیق سطح خطای 01/0 موردنظر بود. نتایج حاصل از آزمون تجربی مدل پژوهش، نقش اساسی مولفه های بازاریابی رابطه ای(ارتباط مستقیم، پاداش ملموس، ارتباط بین فردی و رفتار ترجیحی) در قدردانی و وفاداری مشتریان باشگاه های بدن-سازی را در سطح معنی داری 001/0 تایید می کند. همچنین نقش واسطه ای قدردانی در تاثیرگذاری متغیرهای بازاریابی رابطه ای، حائز اهمیت است. بنابراین روابط عمومی انگیزه جذب مشتریان را افزایش می دهد و به مدیران باشگاه ها اجازه خواهد داد تا از طریق بازاریابی رابطه ای به عنوان یک جایگزین، خلاء عدم ارتباط با مشتری را پر کنند. پیشنهاد می شود باشگاه-های بدن سازی با ایجاد اعتماد در مشتریان، کیفیت ارتباطات خود را با مشتریان افزایش داده تا آنها را به خود وفادار نمایند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶