مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال ششم زمستان 1397 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: MIS سیستم اطلاعات مدیریت رویداد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 703
سیستم اطلاعات مدیریت می تواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده و نیز اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری به مدیران جهت اخذ بهترین تصمیمات بر پایه اطلاعات کنونی و پیشین کمک کند. هدف این مقاله، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بخش رویدادهای ورزشی (حرفه ای و قهرمانی) برای سازمان های ورزش و جوانان می باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است.  فرآیند گردآوری داده ها مشتمل بر 15مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان غرب کشور بود. نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری داده ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها منجر به استخراج 10 ماژول اصلی به همرا زیر مجموعه هایشان شد. بخش رویداد ورزشی به دلیل ماهیت آن که برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطوح مختلف ملی، بین المللی و جهانی است، نیازمند هماهنگی ها و تصمیم گیری های زیادی است که به کمک یک سیستم اطلاعات مدیریت رویداد ورزشی می تواند کمک شایانی به برگزاری با کیفیت رقابت ها و رویدادهای ورزشی نموده و بدین صورت در هزینه و زمان صرفه جویی کرد.
۲.

رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اصیل افشاگری سازمانی ایمنی روان شناختی شناخت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 605
هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط رهبری اصیل و افشاگری سازمانی با توجه به نقش میانجی ایمنی روان شناختی و شناخت شخصی در بین کارکنان رسانه های ورزشی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان و حجم جامعه 346 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 182 نفر بوده است. از پرسش نامه استاندارد و بومی شده استفاده شده است و پایایی و روایی پرسش نامه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است (پایایی پرسش نامه ها تماما بالای 0.7 و بارهای عاملی برای تأیید روایی پرسش نامه ها تماماً بالای 0.5 بوده اند). تحلیل های لازم در پژوهش به کمک نرم افزار  3 SMART PLS و با رویکرد معادلات ساختاری انجام شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه شکل گرفته است و تمامی فرضیات پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و مقدار عددی روابط برای فرضیات به ترتیب عبارت است از: 0.28 و 0.36 و 0.31. یافته ها نشان می دهد که رهبری اصیل با افشاگری سازمانی در ارتباط است و دو متغیر ایمنی روان شناختی و شناخت شخصی در این رابطه نقش میانجی ایفا می کند. رهبری اصیل می تواند نقش مهمی در این زمینه و بیدار کردن وجدان و صدای سازمانی و در نهایت افشاگری سازمانی داشته باشد. هرگونه انحراف و خطا در چشم انداز و مأموریت از تدوین و اجرای استراتژی ها و برنامه های سازمانی در نهایت موجب کاهش توجه افراد به رهبری اصیل و افشاگری سازمانی خواهد بود و توجه افراد در گروی اجرا و تدوین صحیح برنامه های سازمان های رسانه های ورزشی در سایر بخش های خود است که لازمه آن ایمنی روان شناختی و شناخت شخصی افراد از رهبر است.
۳.

رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی حامیان مالی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 640
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تکنولوژی بر روی تأمین مالی ورزش بانوان شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد. همچنین پژوهش، از لحاظ هدف جزء پژوهش های توسعه ای-کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و مالکان باشگاه های ورزشی شهر تهران هستند. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت از اعضای جامعه آماری به نسبت بخش ها و تخصص های مختلف از روش هدفمند و در دسترس نمونه انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسش نامه توسط صاحب نظران (12 نفر)، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/94) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی وجهت مشخص کردن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف با استفاده از نرم افزار SPSS24 انجام شد. یافته ها نشان داد که بین شبکه های مجازی، شبکه های تلویزیونی ، شبکه های ماهواره ای، رسانه های دیجیتال، تبلیغات الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران ارتباط معنادار وجود دارد.  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پوشش رسانه ای گوناگون در جذب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی بانوان دارای اهمیت زیادی است و توجه رسانه ها به علائم تبلیغاتی حامیان مالی و تحت پوشش قرار دادن رویدادها و ورزش های مختلف در برگزاری رویداد نیز در جذب حامیان مالی مؤثر است.
۴.

تحلیلی بر پیشایندهای رفتار رهبری زهرآگین کارکنان رسانه های ورزشی و تأثیر آن بر رضایت شغلی: با تأکید بر نقش میانجی مدنیت واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری زهرآگین مدنیت واحد رضایت رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 250
رهبری زهرآگین به رفتار رهبری اشاره دارد که منجر به پیامدها یا نتایج منفی می شود و می تواند منجر به کاهش کارآیی پرسنل سازمان ها شود. این مفهوم منجر به بالا رفتن نرخ غیبت، افزایش انتقال پرسنل و عملکرد ضعیف تفکر گروهی می شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیلی بر پیشایند های رفتار رهبری زهرآگین کارکنان رسانه های ورزشی و تأثیر آن بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجی مدنیت واحد است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و جوانان رسانه های ورزشی شهر سمنان تشکیل داده اند. برای این منظور نمونه ای به تعداد 134 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls Smart- مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها  نشان می دهد که خودمحوری، خلق و خوی منفی و بی ثباتی و عدم اطمینان بر رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معناداری دارد. با این وجود، بین رفتار مدیریت استبدادی و رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معناداری یافت نشد. همچنین، رهبری زهرآگین بر مدنیت واحد رابطه معناداری دارد. و سرانجام بین مدنیت واحد و رضایت شغلی رابطه معناداری یافت شد.
۵.

تأثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه سپاهان هوادار ورزشی قصد حضور مجدد کیفیت خدمت همزادپنداری تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 443
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان و تأثیر متغیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران بود. بدین منظور تعداد 312 نفر از هواداران تیم فوتبال سپاهان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب و  پرسش نامه های کیفیت خدمت، قصد حضور مجدد و همزادپنداری تیمی در اختیار آنان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نیز رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تأثیر متغیر همزادپنداری تیمی قرار می گیرد. در بین هوادارانی که دارای همزادپنداری پایین یا متوسطی بودند، رابطه مثبتی بین کیفیت کلی خدمت و نیز ابعاد پاسخگویی و دسترسی (دو بعد از کیفیت خدمت) با قصد حضور مجدد به دست آمد اما در بین هوادارانی که دارای همزادپنداری بالایی بودند، هیچ رابطه ای بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد به دست نیامد. با توجه به یافته های پژوهش، لازم است مدیران باشگاه های حرفه ای برای افزایش حضور هواداران در ورزشگاه، ابتدا هواداران را بر مبنای میزان همزادپنداری آن ها تقسیم بندی کنند و در ارتباط با هواداران دارای همزادپنداری پایین و متوسط، در جهت بهبود کیفیت خدمت مورد انتظار این دسته از هواداران تلاش کنند.
۶.

تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب وکارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه سواد مهارتی کسب و کار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 784
هدف از انجام این تحقیق، تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب و کارهای ورزشی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارآفرینان کس ب وکارهای ورزش ی اعم از باشگاه ها، فروشگاه های ورزشی و تولیدی های لوازم ورزشی در سطح کشور به تعداد 11780 مورد بود که از طریق نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه، محقق ساخته سواد مهارتی، گرایش کارآفرینانه هاگس و مورگان (2007)، موفقیت کسب وکار هالی و همکاران (2005) استفاده شد. برای تحلیل آماری از روش آماری پیرسون و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار smartPLS 2. 0 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین سواد مهارتی و گرایش کارآفرینانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سواد مهارتی و موفقیت کسب و کار ورزشی و نیز  گرایش کارآفرینانه و موفقیت کسب و کار ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. همین طور یافته ها نشان داد که بین سواد مهارتی در موفقیت کسب وکار ورزشی با نقش میانجی گرایش کار آفرینانه رابطه معناداری وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت که سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب و کارهای ورزشی تأثیر معناداری دارد.
۷.

پیش بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی باشگاه ورزشی برند فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 902
هدف از انجام تحقیق حاضر پیش بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه های خصوصی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی بودند. با استناد به فرمول کوکران سقف نمونه آماری یعنی تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های آمیخته بازاریابی مقیمی (1389)، فناوری اطلاعات و جذب مشتریان محقق ساخته استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از برازش مدل ساختاری برای تمامی رابطه های متغیرهای پژوهش داشت. به طور کلی می توان اذعان نمود آمیخته بازاریابی و به کارگیری فناوری اطلاعات به طور مستقیم بر فرایند جذب مشتریان باشگاه های خصوصی تأثیر گذار است، لذا توصیه می شود مدیران با به کارگیری این استراتژی ها، برجسته سازی مزیت های رقابتی باشگاه ها را از طریق استفاده از فضای فیزیکی و مجازی در دستور کار قرار دهند.
۸.

نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاع رسانی رسانه های جمعی قایقرانی شهر مراغه توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 12
هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارشناسان اداره ورزش و جوانان، مدیران تربیت بدنی مناطق مختلف شهرداری، اساتید تربیت بدنی دانشگاه های مراغه و کلیه مربیان، سرپرستان و مسئولان شرکت کننده در بیست و یکمین دوره مسابقات قایقرانی کانوپولوی قهرمانی کشور تشکیل داده بودند که تعداد کل آنها  108 نفر بودند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسش نامه توسط پنج تن از اساتید دکترای مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها نیز توسط آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار اس. پی. اس استفاده گردید. یافته ها نشان دادند ارتباط معناداری بین نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته وجود دارد و رسانه های جمعی می توانند 36 درصد از تغییرات توسعه رشته قایقرانی را پیش بینی کنند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین اولویت بندی مؤلفه های رسانه های جمعی و اولویت بندی انواع رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان و متخصصان نیز تفاوت معنا داری مشاهده گردید. نتیجه گیری کلی اینکه از نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت توسعه رشته قایقرانی استفاده کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶