مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال پنجم تابستان 1397 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مهارت های ارتباطی مهارت های روانی مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 383
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی بوده و به روش هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران سازمان های ورزشی استان اصفهان به تعداد 405 نفر تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 199 نفر در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های پرسشنامه مهارت های روانی سالملا (2001)، توانمند مهارت های ارتباطی بارثون جی (1990) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (1999) با پایایی (85/0, 86/0, 87/0=α) استفاده شد. ده نفر از اساتید تربیت بدنی در گرایش مدیریت و برنامه ریزی در مورد روایی صوری و محتوایی نظرات خویش را اظهار نمایند. کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعی نسخه 19 و نرم افزار لیزرل نسخه 54/8 تحلیل شد. تحلیل مسیر ارائه الگوی رابطه اثر مهارت های روانی بر مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی حاکی از مناسب بودن مدل است. بر اساس مدل رگرسیونی، ارتباط بین مؤلفه های مهارت های روانی شامل مهارت های پایه، روان تنی و شناختی قابلیت پیش بینی مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی رادارند. به طورکلی، می توان عنوان نمود که مدیران ارشد سازمان های ورزشی می بایست احساس اطمینان خاطر و مفید بودن آن ها که از مؤلفه های سرمایه اجتماعی بوده تقویت گردد و مهارت های روانی آن ها نیز رشد بیشتری داشته باشد.
۲.

مطالعه سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی منطقه جنوب شرق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت بدنی تحصیلات تکمیلی دانشگاه جنوب شرق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 812
هدف: هدف این پژوهش مقایسه سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در منطقه جنوب شرق است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی مقایسه ای است که به شکل میدانی انجام گرفت. اطلاعات توسط پرسش نامه محقق ساخته با پایایی آلفای کرونباخ مقدار 92/0 بدست آمد. جامعه آماری 150 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند، مشهد و کرمان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، جهت تجزیه و تحلیل یافته ها ازآمارتوصیفی فراوانی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میانگین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه ها بیرجنْد، کرمان و مشهد تفاوت معنی داری در مقطع ارشد با یکدیگر ندارند، و در مقایسه بین سه گرایش مدیریت و رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی نیز تفاوت معنی داری بدست نیامد، همچنین اختلاف معنی داری بین جنسیت و سطح سواد آماری پیدا نشد. ولی دانشجویان از لحاظ سواد اطلاعاتی در سطح متوسطی رو به پایین قرار دارند. نتیجه گیری: میانگین پاسخ ها برای شاخص شناخت (سواد اطلاعاتی از دیدگاه شناخت) برای کل دانشجویان 01/3 و برای شاخص استفاده (سواد اطلاعاتی از دیدگاه استفاده) 92/2 که شاخص شناخت عدد متوسط رو به بالایی بوده ولی شاخص استفاده عدد پایینی است می توان نتیجه گرفت دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از نظر سطح سواد اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارند
۳.

تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه دوستانه مدیر کارمند اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 563
پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت روابط دوستانه مدیر – کارمند در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی با پیروی از مطالعات موردی است که از منظر جمع آوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه موردبررسی را کلیه کارمندان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می داد (98 نفر) که جهت نمونه گیری از سرشماری استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تعدیل یافته شجیع و همکاران (1394) استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از تی تک نمونه ای، تی استودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی و فریدمن استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر وضع مطلوب خرده مقیاس های حمایت و ارتقای نفس، صداقت و صمیمیت و تعارض و نیز وضع نامطلوب خرده مقیاس رفع تعارض بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که سرمایه های انسانی شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از وضعیت کیفیت دوستی میان خود و مدیرکل رضایت دارند اما این رضایت در تمام زیرشاخه های این مبحث یکسان نیست و ایجاد تغییرات در فرایند رفع تعارض در سازمان ضروری به نظر می رسد، در این میان توجه به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز صداقت در برخورد با ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مشاهده شد که جنسیت و تأهل عواملی مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند نیستند اما توجه به سطح تحصیلات و نوع استخدام کارکنان از عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب تر باید روابط مذکور توجه ویژه کرد.
۴.

تلویزیون و توسعه ورزش؛ مطالعه ای با رویکرد نظریه گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل گفتمان تلویزیون توسعه نظریه گفتمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 492
تلویزیون مهم ترین و تأثیرگذارترین رسانه در توسعه ابعاد مختلف ورزش است. این تحلیل در پی پاسخ به این سؤال است که تلویزیون چه تعریفی از توسعه ورزش در جامعه مطرح و آن را نقد، تفسیر و ترویج می نماید. بدین منظور طیفی  از متون تلویزیونی، گفتگوها و مشاهدات موردبررسی قرار داده شد و ارتباط بین نشانه ها بر اساس توصیف مفاهیم نظریه گفتمان لاکلا و موف (1985) تبیین گردید. مهم ترین دستاورد این تحلیل، شناسایی دو گفتمان ورزش نخبگی و گفتمان ورزش مشارکتی به عنوان دو گفتمان متقابل در تلویزیون است؛ تحلیل مصاحبه ها  و متون تلویزیونی نشان می دهد، مفاهیمی همچون توسعه، ورزش، ورزشکار، بودجه و امکانات، معنای خود را از گفتمان ورزش نخبگی دریافت می کنند و گفتمان ورزش نخبگی در رسانه، گفتمان ورزش مشارکتی را به حاشیه رانده است. آنچه برای پژوهشگران حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی حائز اهمیت است درک شرایط مفاهیم توسعه ورزش بر مبنای تقویت و تضعیف گفتمان های غالب در فضای تلویزیون است. بدین معنی که توسعه ورزش در چه قالبی از دانش، تجربه، تجزیه وتحلیل سیاسی و سیاست گذاری رسانه، عادی سازی و نهادینه می گردد؟
۵.

مطالعه رابطه رضایتمندی مشتری با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات الکترونیکی (موردمطالعه، مشتریان الکترونیکی سایت های اینترنتی، فروش کالای ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی کیفیت خدمات الکترونیکی مشتریان الکترونیکی لوازم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 352
کسب رضایت مشتری برای بقای هر سازمانی ضروری است و تدابیر مختلفی اعم از مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش کیفیت خدمات برای آن اندیشیده شده است.در این پژوهش به بررسی رابطه رضایت مشتری از مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات الکترونیکی پرداخته شده است. پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر استراتژی، همبستگی است. ازاین رو یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفته و تمامی فرضیات مورد تائید قرارگرفته اند و میزان رابطه برای تمامی فرضیات مثبت و معنادار می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل افرادی است که تجربه خرید لوازم ورزشی به صورت الکترونیکی از سایت های دیجی کالا و بامیلو را داشته اند ؛ توزیع پرسش نامه ها در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. تعداد جامعه برابر با 26000 نفر می باشد وتعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 382 نفر در نظر گرفته شده است. پایایی و روایی پرسش نامه های تحقیق توسط آلفای کرون باخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرارگرفته است(آلفای کرون باخ هر پرسش نامه بیشتر از 0.7 و بارهای عاملی برای سؤالات بالای 0.5 بوده است).نتایج نشان می دهد که هر چه مدیریت ارتباط با مشتری با کمیت و کیفت بیشتری اعمال شود، و خدمات الکترونیکی از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، رضایت مشتریان نسبت به خرید لوازم ورزشی به صورت الکترونیک ، بیشتر خواهد بود.
۶.

ارائه مدلی از تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی بر تمایل به استفاده از خدمات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تبلیغات اینترنتی مشتریان خدمات ورزشی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 939
هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی مدل تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی بر تمایل به استفاده از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی استفاده کنندگان از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند که جهت نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است. برای سنجش مؤلفه های تبلیغات اینترنتی و تمایل به استفاده از خدمات ورزشی، از پرسشنامه طراحی شده توسط گروه پژوهش استفاده گردید. روایی صوری سؤالات توسط متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تائید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ نیز بیانگر پایایی موردقبول برای سؤالات پژوهش بود. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 انجام شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که باشگاه های بدن سازی برای تغییر نگرش مشتریان و استفاده از خدمات در رسانه های اینترنتی به تبلیغات بپردازد چون بیشتر موردتوجه مشتریان است.
۷.

مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط بین الملل فدراسیون ورزش های دانشگاهی فیزو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 765
هدف از مطالعه حاضر، مقایسه وضعیت واحد روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب در سطح جهان بود. در این مطالعه با تأکید بر روابط بین الملل ساختار سازمانی، نیروی انسانی، درآمد، میزان مکاتبات و قوانین و مقررات این فدراسیون ها با فدراسیون ایران مقایسه شد. روش تحقیق ازنظر استراتژی ترکیبی (کمی و کیفی) و ازنظر مسیر اجرا از روش پیمایشی و مصاحبه استفاده گردید. از میان تعداد 167 کشور عضو فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی، کشورهای فعال در روابط بین الملل (پاسخگو به مکاتبات دیگر فدراسیون های ملی) 15 کشور به عنوان نمونه مطالعاتی به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش مصاحبه نیز تعداد پنج نفر از خبرگان این حوزه به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش پیمایشی پرسش نامه محقق ساخته ای با روایی و پایایی تأییدشده و در بخش مصاحبه سؤالات نیمه ساختاریافته بر اساس محورهای موردمطالعه استفاده شدند. مهم ترین نتایج تحقیق نشان داد که: ساختار فدراسیون ملی دانشجویی به انجمن و کمیته هایی ازجمله واحد بین الملل متناظر با ساختار فیزو نیاز دارد. برای توسعه روابط بین الملل به برنامه ریزی برای کسب کرسی های مؤثر بین المللی نیاز است. نظر به فقدان استفاده از وب سایت و نشریه دوزبانه در فدراسیون ملی ایران در مقایسه با سایر فدراسیون ها از دیدگاه صاحب نظران باید روی این موارد اهتمام داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸