مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال اول تابستان 1393 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا مقالات مدیریت ورزشی نشریات علمی پژوهشی گرایش های مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 508
هدف از این پژوهش، تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصصی داخل کشور و بر مبنای گرایش های مقطع کارشناسی ارشد بود. جامعه آماری تحقیق ، تمامی مقالات چاپ شده مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصصی کشور از ابتدا تا پایان سال 1391 بود که تمام آنها به مثابه نمونه آماری انتخاب شدند (889N=). ابزار مورد استفاده در تحقیق یک برگه کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات 89℅ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات و خی دو) و همچنین، نرم افزار SPSS18 در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر مقالات مدیریت ورزشی مربوط به هیچ یک گرایش های مورد نظر نبودند (4/52 درصد) و در بین گرایش های مدیریت ورزشی، گرایش های اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (6/10 درصد)، بازاریابی ورزشی (9/9 درصد)، مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی (2/8 درصد)، مدیریت رسانه های ورزشی (8 درصد)، مدیریت رویدادهای ورزشی (3/7 درصد) و مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی (6/3 درصد) کمتر از پنجاه درصد را تشکیل دادند. همچنین، بین تعداد مقالات گرایش های مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحلیل محتوا می تواند راهنمای مناسبی در جهت برنامه ریزی در حوزه نشریات علمی تخصصی مدیریت ورزشی ایران قرار گیرد.
۲.

دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه استان کرمان ورزش تلویزیون

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 999
رسانه ها نقش چند جانبه ای را در توسعه ی عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش دارند. در این میان، تلویزیون به دلایل متعدّدی جایگاه ویژه ای را در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده است. هدف از تحقیق حاضر آن است که نقش تلویزیون را در توسعه ی ورزش بررسی نماییم. روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش جمع آوری اطّلاعات میدانی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. از جامعه ی مدیران 196 نفر از جامعه ی کارشناسان 300 نفر و از جامعه ی اصحاب رسانه 44 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی بود. ابزار جمع آوری اطّلاعات در این تحقیق پرسشنامه ی قاسمی (1386) بود که روایی و پایایی آن در رساله دکتری نامبرده مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود. در این پرسشنامه 5 عامل شامل مؤلّفه های ورزش، منابع مالی، منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش و پژوهش در قالب 41 سوال مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه ی یاد شده بر اساس نظر خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته است و پایایی آن 95/0 گزارش گردید. جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد بین نگرش مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه درباره توسعه ی مؤلّفه های ورزش، منابع مالی، منابع انسانی، فرهنگی اجتماعی و آموزش پژوهش در سطح معنی داریp
۳.

مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش قهرمانی پخش تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 251
هدف از مقاله حاضر، مقایسه دیدگاه متخصصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی کشور بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 12 تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (.850) تأیید شده بود. جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان(اعضای هیئت علمی دانشگاه با سایقه مدیریت عالی)(34نفر)،مدیران(مدیران ارشد فدراسیون ها)(24 نفر)و قهرمانان(اعضای تیم های ملی اعزامی به بازیهای گوانگژو)(362نفر) بودنمونه آماری ما در گروه متخصصان و مدیران از نوع تمام شمار بود و در گروه قهرمانان با توجه به فرمول کوکران 153 نفر انتخاب شدند..برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و از آزمون استنباطی اسمینو کالموگراف برای نرمال بودن یافته های پژوهش استفاده شد؛در نهایت با استفاده از آزمون کروسکال-والیس وتحلیل واریانس فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت که به این نتیجه رسیدیم ، بین دیدگاه متخصصان،مدیران وقهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۴.

عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه عوامل اجتماعی مطالعه ورزنامه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 378
تقویت مطبوعات ورزشی به عنوان یک رسانه گروهی در به تصویر کشیدن قهرمانی ها، ورزش بانوان، صنایع ورزشی، فرهنگ رفتار تماشاگران و طرفداران ورزشی و امثال آن از موضوعات مهم در ورزش است. هدف تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه های ورزشی بود.. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایش بود و به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری. کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند که با استفاده از از روش نمونه گیری مرحله ای 368 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن با استفاده از روش آزمون- باز آزمون(77/0=r) استفاده شد. از آزمون تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین احساس مسئولیت و مطالعه مطبوعات(11.27 f= 0.000 sig= ). مشارکت (3.42f= ، 0.003 sig= ). اعتماد به مطبوعات (6.025 f= ، 0.000 sig= ). استفاده از سایر وسایل(4.58f= ، 0.000 sig= ). و احساس سهیم بودن در سرنوشت(6.145f= ، 0.000 sig= ) با میزان مطالعه مطبوعات را رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین روزنامه های ورزشی جهت مطالعه بیشتر مطبوعات ورزشی باید به این عوامل توجه داشته باشند
۵.

نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقد ورزش ارتباطات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 431
بررسی تحلیلی یا انتقادی از یک کتاب یا یک مقاله به مراحل ابتدایی خلاصه نمی شود، بایستی آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص و دغدغه های نظری در یک دوره بررسی کرد. بررسی متون این کتاب باهم از یک مجموعه، در یک موضوع طبق اظهاراتی از محدوده فعلی موفقیت نویسنده در این راه است. سپس نویسنده می تواند موفقیت خود را در ادامه این مقاله ببیند. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی- کاربردی بود. بدین منظور کتاب قاسمی حمید، کشکر سارا، اسماعیلی محمد. ارتباطات عمومی در ورزش، تهران: انتشارات حتمی، 1390. 178 ص، شابک: 5-8-92673-600-978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته ها در چند بخش، درباره نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می توان انتظار داشت با توجه به مناسب بودن اثر، در آینده شاهد ویرایش های بعدی این کتاب باشیم، امید است نقد حاضر در رفع کاستی ها و ارتقای این اثر در چاپ های بعدی موثر واقع گردد.
۶.

رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت نشریات ورزشی تخصصی نشریات ورزشی عمومی تحصیلات . سابقه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 44
هدف این تحقیق بررسیارتباط بین مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با متغیر های جنسیت، تحصیلات و سابقه ورزشی دانشجویان و مقایسه این گروه ها در رابطه با نوع نشریه مورد مطالعه می باشد.جامعه آماری تحقیق عبارت بود از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران که بالغ بر 17000 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 16 نفر از اساتید رشته مدیریت ورزش و ارتباطات مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت و میزان تحصیلات با متغیر وابسته دارای رابطه مثبت و معنی داری بودند به طوریکه با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی گرایش به نشریات ورزشی تخصصی بیشتر می شد و همچنین نتایج گویای عدم وجود رابطه معنادار بین متغیر سابقه ورزشی و نوع رشته تحصیلی با مطالعه نشریات بود.
۷.

نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ ورزش ارتباط بین فرهنگی ارتباطات اجتماعی دیپلماسی ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 841
فرهنگ حاکم بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعی است. این عوامل می توانند باورها، نگرش ها و عملکردها را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از این عوامل ورزش می باشد. فعالیت ها و جشنواره های ورزشی، نمودی از سازمان اجتماعی اند و به عنوان یکی از عوامل موثر در شکل گیری سیاست ها و مناسبات داخلی و خارجی می تواند کارکردهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی داشته و تاثیرات و تحولات زیادی را برجای بگذارد. این تحقیق، که از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بوده، به بررسی نقش ورزش در گسترش ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی می پردازد. تحلیل نظریات و مبانی پژوهش نشان می دهد ورزش و مسابقات ورزشی نقش مهمی در شناخت مشارکت و تشریک مساعی بین افراد، مسئولیت پذیری و بروز استعدادهای اجتماعی، تحکیم ارتباطات اجتماعی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی، ارتقای سلامت روانی و جسمی، پرورش اخلاق انسانی و اجتماعی، تقویت و ارتقاء سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، گسترش روابط بین الملل و ارتباطات میان فرهنگی، تقویت تفاهم و توسعه صلح و... دارد.
۸.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ورزش همگانی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای ورزش آموزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 35
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک، کارشناسان و مدیران انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد رسانه ها بر ساختار ورزش کشور تاثیر دارند و این تاثیر بر ورزش قهرمانی بیش از ورزش همگانی و آموزشی می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶